Goudsche Courant, zondag 1 maart 1885

Ondertrouwd DIRK DK JONG ran dar Bug Penningmeester G Strarer G Sprnil AiB la WaddiDireen W T Blom K Van der Torren Ken te Waddinxreen O A van Houireninge Gib te Moordreobt A an Veen H 3 Tan Oennepk te ZeTeohuiaeo L de Vrengt te Stolwjjk 6 J Stems Zquen H Jajcer H W 6 Koning D A Dupper te Uaaatreoht W Begeer C C H Frinoe Dr H IJaael de Schepper J M Noothoten ran Goor en H J Peters In de sitting der Rotterdamsobe Arr Reobtbank van Donderdagmorgen stand o a terecht W R loiae bcatellcr te Rotterdam bekl ran diefstal ran een tak met otter en bunsingvellen toebebooreode aan Trybils nit Gooda van uit de tapperg ran rrouir Kemper Eiich 3 maauden ger oell Orer 8 dagen uitspraak Ben amid en een sjouwerman uit Gouda stonden Donderdag roor bet Gerechtshof te s Hage terecht beseknldigd ran in den afond van 2 December jl uil bet vaartuig ran schipper W dat aan de Zeagsiraat Ie Gouda roor anker lag een zak waarin een seil Tan da kooi weggenomen en bet laatstgenoemde dien eigea arond bg een uitdrager voor i verkocht Ie bobben Beaehuld bekenden bet feit gepleef d te hebban Adv gen jhr mr De Savornin Lofaman achtte beide b öchnldigden schuldig ais hoofddaders en deed opmerken dat de diefstal nil zucht naar sterken drank waa ondernomen Z E O A meende niettemin dat kun volledige vry illige bekentenis van de geringe waarde van bet gestelene en de mogelgkbeld tot teruggave daarrau san den eigenaar als verzachtende omstandigheden konden gelden op grond waarvan Z E G A voor elk 18 maanden celstraf requireerde De verdediger mr W F Vai der Wqck beval lick uithoofde van ayn eerste optreden in s Hofs welwillendheid aan Tot de verdediging overgaande geloofde pi niet dat bet bewgs van schuld voldoende waa geleverd omdat de i i op sich telf staande bekenlenissen van besoh niet op alle punten door de verklaringen der getuigen werden bevestigd PI beval eohler voor bet geval bet Hof bet Bchuldig mocht uitspreken beach voor de toepassing van een licbteren straf aan dan door het O M werd geëiacht De beer J Weelink van Amsterdam zal Zondag in bet FenenifingibouK in den Groenendaal als apreker optreden Tot onderwerp is aangekondigd Het Algemeen Nedeilfindsoh Werklieden Verbond en haar atreven Kaar de If R Cl verneemt tal het ontwerp tot wqüging der drankwei Dinsdag e k in de afdeelingen der Tweede Kamer worden onderzocht Den 12en Maait a s sal voor de arrond rechtbank te s Hage dienen de zaak van de bekende op 18 Januari jl in de koffiekamer van den sekottwbnrg gepleegde mishandeling Als eenig beklaagde sal terecht moeten staan graaf v L S jr daar geen termen zgn gevonden tot vervolging van de beide overige by dit voorval betrokken jongelieden Ah verdediger van den bekl zal optreden mr B M Yliel ander Hein Donderdag heeft te Chriatiania de wedstrijd op sebaatsen tnuchen Axel Paulsen en Rinke Van der Zee plaats gehad De uitalag was dat Axel Paulsan de baan heeft afgelegd in 11 minuten 8 seconden terwgl Van der Zee daartoe 12 min 11 sec beeft noodig gehad De elliptische baan had eene lengte van 1400 meter en werd 3 j maal afgereden Na afloop van dezen grooten kampslrijd werd een internationale wedstrgd gehouden met den navolgenden uilslag B Kingma Friesland eerate prgs 12 min 26 sec C Werner Noorwegen tweede prga 12 37 Kolstad Noorwegen 14 32 1 Grotb Denemarken 14 44 J Van Buitinghe Wiohera secretaris van den Ked Bchaalscnrydersbond 17 23 StatdD Oetieraal Tweedb Kahkk zittingen van 26 en 27 Februari Bq bet voortgezet debat over hoofdstuk Buiteb landtche Zaken sprak de Min Donderdag de hoop uit dat Pruisen welwillend gezind was omtrent onze kustvaart in DuUichlaud Omtrent de uilkomsteo der Congoconfereutie kon niets zekers worden meegedeeld róót de teekening der slotaote die waaraehgnlgk beden te Berlgn lou plaats hebbeo De goedkeuring vas het handelstraotaat is in Frankrgk vertraagd door de politieke debatten Bg het tweede ui atel der bekrachtiging is geen termgn gesteld mocht zich de gelegenheid voordoen dan sou de Min gaarne opkomen tegen de beschouwing van voedingsmiddelen als contrabande De heer De Beaufort verdedigde den heer Van Lennep als een uitstekend consulair ambtenaar en laakte de wqse waarop da Minister zgn handeling had verdedigd De beerea VimI Van BÏjIandt Wassenaar en Van Kerkwgk stemden allen in met de afkeuring der knoeming ten nadeele der handelsbelangen en van het eorpê diplomatique De heer Viruly drong verder aas op lieiainigingen in sake de diplomatie en de heer Briintsen vroeg nadere inlltjhtiogen omtrent de grensregelingen met Duilschlsnd en Engeland in onze Oost De Minister verklaarde nader dat de Stattitc aira t dezen avond zal mededeeleu dat Frankrgk den invoer ran rgst in China voorloopig althans alleen als contrabande beachouwt bij verzending naar de itoordtlyk van CmUen gelegen hme i Hg verzekerde dat Duitacblaud en Engeland de grensregeling op nieuw Guinea hadden erkend en dat op Borneo thans alleen sprake kan zijn van grenabepallug met de North Borneo Company wat echter geen invloed meer kan hebben op onze rechten die tijdens het ministerie Van Lijudsn verklaard z n niet geldig te wezen Na afloop van kel debat ia eauder wgiiging Hoofdatuk Buitenl Zaken aangenomen met 64 tegen 3 stemmen De bespreking over Hoofdstuk Justitie is toen aangevangen en daarbg drong de heer Van der Linden aan op een speciale herziening der wetboeken De heer Kencheniua wenechte hernieuwde pogingen om den handel m blanke slavinnen tegen te gaan De Minister van Justitie verzekerde dat bg de justitie geen stuk bekend is dat tot leiddraad kan atrekken voor nieuwe veihandelingen op de Froatitniie Confereniie Reden waarom niet ontslagen ia de oommis aria van politie te s Hage die van een bordeelhondster geld leende is dat gebleken is dat die commissaris missohien een zwak maar zeker een eerlgk man is en een bekwaam amble naar en bet feil jaren gele ien is gebeurd Oier de toepassing der Vogelenwet bad de Minister geen klachten ontvangen Een nieuwe notariswet zal aan zgn departement orden bewerkt en daarbg zal een zachlen weg worden bewandeld Hel nitleveringstraclaat met Duitscbland atuit af op onze bezwaren tegen den wenach van Dnitaobland om ook op te nemen de uitlevering wegens poUiieke misdrijven De onderhandelingen met Rusland en Amerika warden voortgezet Partieele wiijzigiog der wetboeken wordt voorbereid Spoedig komt de wijziging van art 774 van het wetboek van Koophandel aan de orde Ook zal de Indische wetgeving omtrent de voogdij gewgzigd worden 7 De Staaltcourant deelt de statuten mede van de naamlooze vennootschap Vereeuigde Rotterdamsche Tooneelisten ten doel hebbende hrt in stand houdep en ekploiteeren van een tooneelgezelschap te Rotterdam door het geven van vooratelllngeu zoowel in die stad als op alle plaatsen welke bet bestuur wenschelgk zal achten Het kapitaal is bepaald op f 5000 in vijf aandeeleo a ƒ 1000 waarin door mevr Catharina Beerunane de beeren A J Le Gras J M Haspels O J A Haspela en P J Faasen zich gewootlK lioemende en Dhr jvende Rosier Faasen ieder veor één aandeel wordt deelgenomen Bij de oprichting der vennooliohap wordt dadelgk ÓOO per aandeel gestort De tgdstlppen waarop het overige deel van het kapitaal moet worden gestort worden door eene algemeeue vergadering bepaald Het kapitaal k n ten alle tgde krachtens een besluit van aandeelhouders worden uitgebreid behoudens de koninklijke goedkeuring Voor de eerste manl zgn de beeren A J Le Gras en J M Haspela tot beatnurders benoemd Jaarlgka in September wordt een algemeene vergadering gehouden Wanneer er winst is behaald wordt daarvan zooveel gereserveerd dat er een bedrag van 6000 voor den loopenden dienst beachikbaar bigft het meerdere wordt gelgkelgk tueschen de aandeelhouders verdeeld In het antwoord van den directeur generaal der Maatschappij lot Exploitatie van Slaalspoorwegen op het adres van de Nederlaiklécie Fereenigiag lol ietmrckring van Zondagriul A A 30 Augustus 1884 komt o a voor dat Zondagsrust voor spoorwegpersoneel nielle verwezenlijken is dan ten koste van dealeeds meer en en meer veldwinnende behoefte van de volksklaaae om den ZonJag builen hare woonplaats door te brengen Wat den goederendleuet betreft bet doen loopen van goederentreinen des Zondaga ily t oMtrmydelyk zoolang de voorsohtiflrn betreffende den lereringgigd geen rekening houden mei den Zondag Maar ook al werd tot zoodanige regeling overgegaan dan zou nog altijd het doen loopen van goederentreinen dei Zondags nwisakelijk bigven om opeenhoopiog van goederen op overgaiigsstations en dus overstelplng van die stations door materieel te voorkomen Omtrent het aannemen van goederen wordt de aandacht gevestigd op het feit dat op 2t n en algemeen erkende Christelijke feestdagen alebbls glgoederen gedurende minatens 2 uren warden aangenomen welke tijilabepaling voor elk station i aar omalaudigheden wordt geregeld De aflevering vto Ijlgoederen op deze dagen geschiedt van des morgens 8 lot 10 uur vrachtgoederen worden alsdan met afgeleverd Ten slotte wordt er op gewezen dat op Zondag in geen der werkplaatsab der MAatschappg wordt gewerkt tenzg buitengewone omstandigheden dit eiachen en dan nog slechts door een beperkt aantal werklieden Op aandrang van redaotte en uitgever vaa De Kumttode zal zoo het pogen slaagt aan mevrouw Kleine eene zeer eigenaardige hulde worden aangeboden Men wil baar een album samenstellen in den trant van FaritUurei waarin de heel en half goden van den Nederlandsoben Parnas met pen en teekenstifi kunnen niling geven aan bnn gevoel vaa sympMbia voor de begaafde vrouw De uitgave gesohiedt onder hel patronaat van de beeren mr G van Tienhoven A C Wertheim W J Hofdijk H Th Boelen dr E Uurlllard K A Perk P H Hugecholtz jr D V d Keilen jr mr J A Levy mr H T G Quack M J Waller P H Teilas dr A Fleraon mr J N van Hall H J Schimmel C Springer en H de Veer allen te Amsterdam G Keiler Alex Ver Hnell en F W L Vad Esk te Arnhem mr J E Banck en mr A W Jaoobaon te s Hage mr A Bloembergen Ez te Leeuwarden jhr mr B Fh de Beaufort te Utrecht en F Haverschmldt te Schiedam De uitnoodiging tel deatnemiag b aan versohiU lende persouen gericht OTOON EEXi De auteurs van het Donderdag jl alhier vertoonde drama Dx Wettige Man verdienen ongetwijfeld den naam van bekwame tooneelsobrijvers die hun publiek kennen Zg weten onmiddellijk belangatelling te wekken voor de hoofdrol en verslaan de moeieiyke kunst om terstond als de aandacht dreigt te verflauwen door een oogedaobte wending die op nieuw tot zich te trekken De dialoog in dit stuk Is uitstekend en de karakters met enkele trekken goed geteekend Reeds ua een ran de eerste tooueelen voelt men innige deernis met HeTtriette en diepen afschuw voor ie Rovtraf en koe verder bet stuk komt nemen die gevoelens toe zonder afgeleid te worden door de andere karaktera ia bet stuk Is in vele Frsnaohe stukken de wettige man de dupe hier is hü juist de persoon die optreedt als verstoorder van het geluk zgner vrouw Het was voor velen uit het publiek zeker eene verademing toen de Roteray het tijdelijke met het eeuwige had verwisseld en hoewel hel niet le ontkennen is dat hel slot le weinig voorbereid waa en daardoor iets van zijo effect verlow strekt bel tol een uieuw bewijs voor de handigheid der schrijvers ilat sü een dergelgk middel venonoen om de zaak tsl een goed einde te brengen Het deed ons genoegen Mevr Cstb Beersmans bü deze voorstelling weder Ib zien optreden haar spel vooral in teerste en derde bedrijf nitslekend De bh Haspels en de Vos vormden met baar een viertal dat in alle opzichten aan strenge elscben voldeed De bgrollen waren eveneens iu goede banden Herbaalde malen kenrde hel publiek de kunstenaars de eer der terugroeping waardig Daar het waarscbijnigk de laatste naai was dat de Rotterdamache Afd van let Nederlandtch Tameel hier optrad wijl zg naar men weet binnen kort voor goed ophoudt le bealaan 200 is een woord van afscheid zeker niet misplaatst Gedurende de jaren van baar bealaan bezocht sg geregeld onze stad en hoewel de opgevoerde stukken utet steeds den toets eenrr behoorlijke critiek konden doorstaan was bet spel der artliten steeds van dien aard dat er bg hun komst vaak waarachtig kunstgenot le smaken viel Wij zgo zeker de tolk van het Goudache publiek wanneer wg bun daarvoor harlelgk dank zeggen Gelukkig dan ook dal moge al de afdeeling der Koninkigke Vereeniging sterven de voornaamste nrliatea bgeeo blijven en ook in t vervolg onze gemeente niet zullen vergelen In sommige opzichten moge de aanstaande wijziging te betreuren zgn uit één oogpunt beschouwd zal zij waarschijnIgk helleaam zijn roor het vsderlaodsch tooneel Hel is ui een feil dal het NeierUutdick Tooneel voor jonge tooneelsobrijvers niet erg toeschietelgk is ben eer afschrikt dan aanmoedigt en k S bg bereid verklaring om hunne stukken op te voeren tegenover hen een bonding aanneemt men herinnert zich wat met den jeugdigen scbryver van Uet Sonnet geaohiedde die hen niet gemakkelgk er toe over doet gaan een tweede pogfing te wagen En wanneer men eioh uu herinnert dat het troegere Rotlerdamsob gezelschap waar de mannen aan het hoofd stonden die ook voortaan weder de directie zullen voeren juist zich verdienstelgk maakte door schrijrera van ooripronkclgke stukken in de gelegenheid te alellen die te doen opvoeren dan bealaal er alle hoop dat de aanslaande verandering de Vaderlandsche tooneel lileratnur ten goe e zal komen üuitenlandscli Overzicht Dezer dagen werd door de Engelscbe conservatieven te Londen eene bijeenkomst gehouden om over den tegenwoordigen staatkundigen toestand van gedachten te wisselen Lord Salisbury dis onder meer andere sprekers het woord voerde verklaarde le kunnen verzekeren dal de leiders der oonsarvatieve parlij ondauka de moeilijkheden Welke zieb tegenwoordig opdoen toch bereid zouden zijn de regeering te aanvaarden indien het tegenwoordig kabinet bij de stemming over de bekende motie van sir Stafford Northcote de nederlaag moohl Igden De prins en de prinses van Wales zijn niet teruggekomen van hun besluit aan Ierland een bezoek te brengen en zullen zich in de eerste dagen van April a a naar Dublin begeven trots de bedreigingen waarmede de dynamilardi en de Meiiu liet soa kwistig liJn tegen de leden der koninkigke bmilie De troonopvolger zal namens de Koningin officieel andentie verleeoen en eenige provinciën van bet land bezoeken Men weet dat een deel der bevolking van lerUnd ket der Koningin zeer euvel duidt dat zij er nooit komt maar wel elk jaar eenige maanden in Sobotland doorl engt Sedert 1848 heeft Victoria licb niet aan gene zijde van bet kanaal van St George vertoond wijlen de prinsgemaal begaf in 1868 derwaarts en ten vorigen jsre ontving Dublin een bezoek van den hertog van lüdlubnrg Hel bezoek dat de Ieren thans van den prins van Wales verwachten is in de gegeven omstandigheden van een zeer gewichtige betêelceuis Van het oorlogatoonsel geen belangrijke beriohteo Brockenbnry set z n marsoh naar Aboe Hemmed voort en vermoeddijk is by er reeds aangekomen Duller il aog te Aboe Klea zoodal men tot het vermoeden komt dat ky daar wil blijven en bel plan om tegen Berber op te rakken in verband met bet korps van Brackenbnrjr nog altijd in overweging ia Sir Evelyn Wood die zich nog le Gakdoel bevindt ton troepen afzenden om de pasten te bezetten langs 4f bergketen van Oebel Gelif vanwaar men de bronnen lusobrn Gakdoel en Howeyat bestrijkt en dm te voorkomen dat de vijandelijke Arabieren ziek daar bijeentrekken Te Soeakim zijn de eerste Engelseke venterkingeo aangekomen Da Prnisiacbe Landdag zet niet meer gestoord door den Rijksdag de behandeling van de begrooting voort Windthorsl kwam weer met zijn klachten over den Cnllurkampf maar bet hielp niet zoo werden ook weder de gelden toegeataan voor het kerkelyk hooggereoktshof dien doorn in bet oog der ultramontanen Op de vraag van Windlborst naar den alaud der onderbandelinien tussoben Berlijn en de Curie weigerde da Minister fan Eeredieost antwoort te geven De reden van hel aftreden van den Luxembargleben premier BloAkansen wetd lot heden niet meegedeeld toch liet sg ziek vermoeden immers het is van algemeene bekendbeid dat de KooingGrootkertog een sterkea afkeer beeft van finaneieele kttoelerijen van welken asrd ook en niver scbeen de voorslelling der zaak aangaande den spoorwegverkoop niet Dit vermoeden wordt bevestigd door hetgeen uit Luxemburg wordt geschreven aan een Belgisch Uad daarin wordl gezegd dal kei ailreden vau Bloekanaen nog gevolg is van degetebiadenis van den verkoop van den Prins Hendiikapoorweg De Koning Groothertog zoa den 8n Jan reeds zijn ongenoegen aan den Minister hebben te kennen gegeven waarop deze twee dagea later zijn ontslag vroeg Toen 6 Jan in de Lnxembnrgsobe Kamer de inter S llatie over dén epoorweg plaats had hield da Iniiler die aanvraag geheim en liet zich een votum van vertrouwen geven De Groothertog ontving te gelyker tijd hel verzoek om onlflag en bel bericht omtrent de bealiasiug der Kamsr De Groothertog was niet leer gesticht over dezen zei en ontbood den heer Servaia voorzitter van den Raad van State wien bj de varming van een nieuw Miniiterie opdroeg Deie schijnt fijn opdracht niet le hebben begrepen en deed pogingen om bel ministerie weder in elkaar te zetten Daardoor onlatoad een uitstel dat eindigde door de interpellatie van den keer Simons Op grond dsarvan trok de Groothertog de opdracht aan den heer Servals in en ontbood den heer Simons met den heer Tbilges voorzitter van hel opperste gereobtshof Hun werd opgedragen een miniiterie te vormen met uitsluiting van filocbansen omtrent wiens aandeel in de spoorwegfoaeitie uit Brussel beriobten souden zijn ingekomen die zijn aanblijven onmogeIgk maakten Ook de andere Ministers lieten bun abigenool in den steek Op adviee van den beer Simons belastte de Groothertog daarop den beer Thilges met bet vormen van een Kabinet Volgens den Luiemburgsohen correspondent esl het nieuwe ministerie door alle partijen in de Kamer met welgevallen worden begroet De Franieke Kamer beeft eindelyk een beslissing genomen over de graanrechten Deze werden voor Isrwe bepaald op 3 fr met een anrtaxe van 6 60 fr voor tarwe uil niet Europeesoke landen ii argarlijke Stand OBBOREN 26 Ftkr Osrril onhn T 1 Duknig ea I Hennm Willem oadcn J M Moijlw k es G M ds KrM 27 Willeoiins oaders F van IjHBwen co D de Oruigl Tennii Adrisnai onden O Doak en E VwaiaaIts Genrdsi Jicobai oaderi A 3 Hearkeni ea F Wenl li Sopbis Msrii oaderi 3 Nobel ea C 3 A ia RgiwiJk Catbirina Bsrbera ouden B Hatae eo C Rietveld OVERLEDEN i Fetr H Sehinkvl j U Ualfb ri boiivr vaa F A tan Langs 48 j 27 I t iriadi t n 28 N da Bram hoiavr vaa P de Joag 28 j ONDERTROUWD 27 Fekr O da Jaas 24 j en W C Sleet ta Qooderal SO 3 C gihi 27 j sa 3 de Jong 22 j ADVERTENTIfiN V Heden overleed müne veel geliefde Echt genoote MAAETJE KLÜIPHOOFD in den ouderdom van raim drie en veertig jaren diep betreurd door mg en hare betrekkiniren F A VAN LANQE J Jzn Gouda 26 Februari 1885 WILLEMINA CORNELIA 8LEGT 26 Febr 1885 Gouda Stolmjkerthiü j EiciPTis StolmjkereluielüaartlSSh Ondertrouwd JOHANNES C0RNELI8SIBBES Jr Wednwn van C A Yerhevlrn EM JOHANNA FRANCINA de JONG Gouda 26 Februari 1885 Receptie 8 Maart Gouwe Voor de vele blgken van belangstelling bg de geboorte onzer dochter ontvangen betuigen wg onzen hartelgken dank D G VAM VREÜMINGEN A TA VBBÜJUNGEN VAM WUHGAABDEM De oiidergeteekende Directeur van den Stoomtram Gouda Bodegrave gevoelt zich verplicht openigk hulde te brengen aan de Eerste NederUndscheTerzekerinc MaatgchapplJ op het leven teKen Invaliditeit en Dngelukken revestlpl te fi Gnivenhage Generaal Agent de heer A K van der GASDEN alhier voor hare epoedige en flinke behandeling van zaken De Machinist H 8WINKEL3 had het ongeluk den 19e Febr j L een klein stukje gzer dat van een beitel afsprong in het oog te krggen tengevolge waarvan dat oog geheel moest uitgenomen worden Zgn personeel bg bovengenoemde Maatschappg tegen invaliditeit en ongelukken verzekerd zgnle werd hem heden reeds de som van vSlxaA Golden uitbetaald om aan SWINKBi 9 voor het verlies van zgn oog ter hand te stellen A KAPTUN Gouda 27 Februari 1885 Zg die hunne vorderingen ten lasten van wglen den Ueer C 8 ü SMELT nog niet hebben ingeleverd worden verzocht dat niterIgk vóór 15 MAART a s te doen ten kantore van den Notaris G C FORTOIJN DUOOGLEEVER Bassen en Dasspeldeiï HAi DSCHOElVËi enz eoz A van 08 Ax Kleiweg B 73 Het ASSURANTIE KANTOOR van S A ARONSON Jr Qoiiwe C 162 verzekert behalve BRAND en TRANSPORT ook op DIEFSTAL tegen lubraak ook SFEaELS n SFIEGELBÏÏITEir teg en Ongeluk Kwaadwillig heid Straatrumoer Oproer enz van Cfelr SITEL Amsteidam verkrngbaar te Gouda bg Wed P C PINK8B KIbiweg O vas VLIET Markt en te Bodegraven bg H MOL Probeer s p de SOUOHO 3iT TüEE No 3 1 25 per kilo AOVEBTEI TIEAI in alle Binnen en Buitenlandsche CouratUen worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda ZML KOmSTmS Sociëteit cONS GENOEGEN te Qouda DONDERDAG 5 MAART 1885 GRAND SOIREE AMUSANTE Groote brillante Ciala VoorsteÜiof te gevei door de Largard Eroestine Troupe Groot succes van Park TivoH Non Plus Ultra op den strak gespannen Tel E hoondraad zonder Ballanceerstange door Mr lARGARE met medewerking der Einestiiie troupe groote Lucht en Parterre Ogmnastikea Zie verder aanplakbilletten Prgzen der Plaatsen voorUH Ledeniaethun gezin 0 50 de persoon niet leden 0 75 2e Rang 0 40 Bureau geopend ten 7 uur Aanvangf nnr Plaatsen kunnen besproken worden op den dag der Voorstelling tq 10 cents Extra Gemaakte Ondergoederen voor DAMES HEEREN en KINDEREN in groote verscheidenheid ontvangen Alles 80 Uede afwerkt SCHENK ZOON De ondergeteekende heeft de eer te beriehien dat hg DONDERDAG 6 MAABT a 8 UouDA met zgne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn bn den Heer F X HARDUZER Café cVMiil best op de Markt s BAei OmciRK ËXPËDfTIË COMMISSIE EN ASSURANTIE EAFTIJÏÏ Cis CBABETHSTRAAT GOUOdii Bevelen zich aan tot het ontvangen ea verzenden van KOOPMANS en andere GOEDEREN zoowel Buiten als Binnenland Leveren STBEIfkOLSir zoo per waggon als per schip van 17 diverse mgnen Bureau Semiêe Sioomtram Gouda Bodegrave Een FATSOENLIJK JONGMBNSCH z b b h h verlangt alhier eene VRIJE KAMER met kost en bediening Brieven met prgs opgaaf onder letter W aan THIEME S advertentiebureau te Nijmegen OVEBSBÜZELAIIEIT zgn in kolossale sorteering en tot prgzen beneden alle concnrentie en gros te bekomen bg P F VAN DEN ENDE Nienwstraat Rotttrdam E tégant en fraai is de snit van de zelf gemaakte patronen voor Ja Mmn n Van eb enz welke men verkrggt door zich de Amer Knipmethode aan te schaSan en te leeren bg Mej G M HOOFTMAN Crabethstraat 236 BEHANGSELPAPIER Om plaats te maken voor nieuw wordt al het voorradige it Contant en tont prix opgeruimd bg Q GBA VJSSTEIJ Wgdstraat A168 Gflasrerzekering Haatscliapp PRÜDENTIA te Amsterdam Agent A NOriTIER te Gouda Tegen MEI biedt zich aan een van buiten P G en van goede getuigen voo zien in een net gezin voor TWEEDE MEID oi MEID ALLEEN Adres franco brieven onder No 1092 bg den uitgever dezer Courant