Goudsche Courant, woensdag 4 maart 1885

Woensdag 4 Maart 1885 N 3204 GOUDSCHE COURANT IVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Aizonderlgke Nommers VIJF CENTEN De inzendiag van adverteatiën kan geachieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Nagazijn van Onderkleeding JECONPECTIOimEEEDE WITTE GOEDEEEN ALS Dames en Meisjes Dag en Nachthemden Pantalons Rokken enz HEERE V en JO GEKSHEÜIDEK iÓORSETTEN FLANELLEN en TRICOT GOEDEREN D HOOGEINBQOM Een aantal Attesten van verscliillende Heeren gn ter inzage waarouder voorkomen die der Heeren h Burgkrsdhk Gem Architect te Gouda in 1880 en 1881 van verschillende Panden en Gestichten J Henoeveld Architect te Alphen in 1881 van 3 Panden H KoNiNGS Architect te Gouda in 1878 en 1879 van 9 Panden ff Heeren Veehouders en Tuiniers alle Werkdagen hg mg te verkrijgen ZuiveriQgs r acb L Gebroikaaanwgzing met gevalde bussen product MHbBi Tegen rembours ƒ 1 90 het stel Enkele bus 1 Hs Bg meerdere hoeveelheden vermindering van prgV Dit stel dient tot practische reiniging van de Luis bij het Rand Fokvee Schapen Kippen Vogels Katten en Honden Het verderft Vliegen Muggen Torren en Mieren zuivert terstond de Luis van het Bloem en Boomgewas de Bedden in de Moes en Bloemtuinen en verder wat aan reiniging behoefte heeft Ook bjj mij te verkrijgen a 25 en 50 cents Doozen met drie soorten gerechten tot een gewissen dood van Ratten en Muizen tnsschen het Plafond en achter bet Behang 0 Ter voorkoming van bedrog zijn de Bussen en Doozen voorzien van mün Adres ZCIVERK FRAiNSCHE WIJNKIN De bekende BORDEAOX 27 per 48 Flesschen met accijns franco buis geheel Nederland ook per proefnesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MKRKBN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zün proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE € 13 Gouda Eeng Depot van Welleu s Boonekamp Elixter G o ü W E C 242 Van af MAANDAG 2 MAART GROOTE OPRUIMING Alle voorhanden Goederen tegen buitengewoon lage pryzen goed kwaUteit met zuiver LINNEN BOORD van af 2 10 in diverse qnaliteiten en keuze van Borsten S HENK ZOON G VICTOR RAÜLI G Belangrijke Verlaging VAN SPOOK VRACHTEl KIPPENVOER Gezonde KLEINE TARW per 100 KG ƒ 6 40 vermengd met MAÏS en GERST per 100 ÏO a wordt bg minstens 26 KG fnméo geleverd door R SLEGT 8b ktgk rilui $ Ondeigeteekende heeft de eer het geachte PnUiek attent te maken dat zgu ATELIER geopend is speciaal ingericht tot het maken en repareeren van gqlioeneii en Laarzen met OUTTA PEBCHA ZOLEN volgens Engelsche metbode C DE ZWARÏ Vogelenzang No 87 NB Ak ttek bovenleder gebarsten is wordt het OQxioktbtMu ia orde gebracht De Nederlaiidsch Anierlkaaiische Stooni vaartNaatscliappy maakt al e belanghebbenden opmerkzaam op de overeenkomst door haar aangegaan met de FeDngylrania Mpuorwef M t chappü epjlJ lSl D rfoo Ö in staat Passagiers per spoor dóór AJUEBl BA te vervoeren tot gemiddeld ƒ 30 per persoon beneden den vroegeren prijs Allen die met deze buitengewone gelegenheid hun voordeel willen doen gélkven zich ten spoedigste aan te melden bg de Kederliuidsch iiuerikaansclie Stoomvaart NiuttschapptJ te Rotterdam en te Aintiterdani of bg hare bekende Aeeoten Zy die zich nu aanmelden en Contracteeren kunnen ook tot liet voorjaar of den zomer hun vertrek uitstellen en toch van deze verlaging profiteeren Hpoorvracht van New York naar Chicago Ctncinnati St Louis M en veritehiUende andere plaatnen f S 50 per persoon met vrij vervoer van 43 Ko bagage T Qoedewaagen en Zonen C3 OTJID A MARKT naast DE WAAG verstrekken gelden op efiecten voor bedragen onder 1000 a 4 o J daarboven tot den prolongatiekoera volgens Amsterdamsche beursvoorwaarden nemen gelden deposito tegen onderpand in russ fondsen ii S j s jaars belasten zich met het koopen en verkoopen van effecten tegen een provisie ook voor loten van g 7p foD l n boven de 30 V onder t 30 wisselen coupons boven de Amsterdamsche beursnoteeriug zonder aftrek van provisie als pr Oostenr coup 0 05 pr roebel 0 01 pr frslOO 0 20J dollar O OI Inkasseeren zonder kosten wissels z g handelspapier op Amsterdam en Rotterdam Exquise fijne l OR 1 2 pm flesch witte PüKT 2 FORT TOBT 1 60 M IDEBA DBY uop a MADERA 1 0 75 SLOTEMAKEU en Co Openbare Verkooping ten overstaan van den te Ifoertfen gevestigden Notaris Mr FÜHRI 8NETHLAGB op DINSDAG 3 MAART 1885 svoorm 11 aar in het Café VERWER te Bodegraven VAN UI KAPITALE HOFSTEDE van wglen den Heer A VËRBREE gelegen in de Meije onder Bodegfraven groot ongeveer 18 Hectaren en te aanvaarden het laod dadelgk en overigens 1 Mei 1885 Te veilen eerst in drie perceelen en daarna gecombineerd Breeder bg biljetten Lilichtingen geven de Notarissen Mrs FÜBRI SNETHLAGE te Woerden en MOLENAAR te Waddingneen Er biedt zich aan tegen MEI een BÏÏBGEBMEISJE voor KINDER of TWEEDE MEID 19 jaar F G in Gouda of omstreken Adres onder No 1091 aan het Bureau dezer Coarant lAKl BOTTEBDAM Woensdag den ea Maart 1883 dei namiddags ten 12 ure in het Café FrttëChy aan de Overzgde de Maas van Petersburger Croon stadsche Zweedsche Riga Memel Wgburger Vuren en Grenen DELEN m PLATEN Geschaafde en geploegde Zweedsche VUREN DELEN em Amerikaansche Grenen Delen en Platen Nieuwe Narva en Croonstadsohe Sparren Sparhouten Juffers Kolders EIKEN RIBBEN Eiken Balken enz Alles genummerd en liggende in de Loodsen op de Werf Musland Oostpnnt Noordereiland te Rotterdam Notitiën zgn te bekomen ten kantore van den Heer J C LACH Geldersche Kade N l Ongeveer 20 000 stuks Delen en Platen benevens 4000 stuks Narva Sparren zullen coolant verkocht worden SneIpersdrak van A Brimkmak t Oonda Oe oitgave aezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA S Maart 1886 In wne bnitea e ODe vtritaileriiig van het Neder laodioh ProlealantenboDd Afdeeling Gonda en Omatrekeo ui Vrgriag 6 Maart e k ala spreker optreden Dr Hooqkaai van Botterdam AU onderwerp il aangekoodigd De Hoop op het Oodargk Zaterdagsvond ongeveer 6 wp ii de machiaiit Van Willigen vaa de ataamlram Ooada Bodegrarea bg bet rangeereo door de machine doodgedrukt By betebikking vaa den Minitter van Binnenlandache Zaken van S Maart II na 546 afdeeling Onderirij lyu benoemd in de Commiaaie in het voorjaar 1886 belaat met bet afnemen der exameni ter verkriigiiig ran de akte au bikwaamheid bedoeld in art 66 onder a van voorachreveii wet in Zuidhollaud tot lid en voorsilier de achoolopt in het district Dordroiht tot ledm de sokoelop tienen in de arroDdisiementen t Gravenhage Delft Schiedam en Vlaardingen tot leden plaat de choolopzienera in het diatviot Rotterdam en in de arrondiasemeuten Botterdam Oonda Leiden Woerden ea Somtneladgk Onder de advertentien in ona vorig nr vu er een waarnil dtiidelgk het nut bleek irao deelneming in de Eertte XederlamheAe Peruimitf Jlifaaticiappy Of iel leten tegen itmUiditeil en mgeUkke Den maebinial H Swinkels werd toch na eau bekomen ongclok de aam van 1000 overhandigd in tgne droeve omttandigheden natnurlgk van onaehatbare waarde Onverklaarbaar ia het dat die vertekeriog tegen ongelokkcn nog niet meer algemeen ia want de te Ipetalen premie tgn teer gering terwql er geen dag voorbg gaat of man hoort van tal van ongelukken Verplichte vertekering tegen ongelnkken looali die in Dnitsohlaud bestaat moge men voor ona land niet gewentcht vinden wel tonden wq het van het grootste belang achten dat vooral de fabrikanten en werklieden vrgwillig toetraden Hier te lande vindt men nog tieehta Ut Venekering mtataohappij tegen ongelnkken maar in het buitenland vindt men er vele die ook in om land in de groote ttedeu vertegenwoordigen hebben aangesteld Aan gelegenheid om op dete wijie le rn en werkkracht Ie verlekeren ontbreekt het derhalve niet en het ia dan ook alleen aan de kracht van leur en gewoonte toe te aohrgrea dat velen die niet geruat zonden zQn all hun haia niet tegen brand wat vertekent er nog niet aan denken om datielfde begtnael ook op hun leren en werkkracht toe te paiien Gaarne maken wij belangatrilendeu attent op de annonce in dit nummer voorkomende van eene voorttelling te geven door de LargardErneitine troep aanitaanden Donderdag in de taal Kunaimin alhier Naar aanleiding van drie vooratellingen door hen te Utrecht gegeven verneemt men dat de artiiten deter vereeniging door hunne uitvoeringen de bewgteu leveren dat tg meeilera zgn in hun vak De beer Erneatini doet tich gelden all ten buitengewoon equilibrist en verricht 2gne xercitiéo met onovertroffen gemakkelgkheid tonder miwen of wankelen Madame Chilly geeft bigken toowel van groote lenigheid ali van meer dan fiwone kracht en tekerbeid harer verrichtingen De venchillaade exeroitiéB op den telephoondrtad van den heer Largard gaan ook aller verwaohting te boven terwgl de uitvoering van de gebroeden Erneatini aan de ringen goed voldorn en de buitengewone kracht der vertooneri doet uitkomen De Largard ErDeatini iroeprepreseKteert een geheel dat overvloedig ia san afwiaading en genot Zaterdagmiddag werd te Ataterdam eene vergadering gefaowien van het oonitj voor de Noordpoolvaart welke door den vooraitter kapt t t H H Janeen geopend werd net de mededeeling dal het eomixi door gebrek aan foodaen verhinderd wordt de Barenla dit jaar haar aehtite reia te doenf ondernemen Het comité blyft op betere tijden hopen om het werk Is hervatten Ter herinnering aan de inde jaren 1883 en 84 medegemaakte Barents tochten werd door den voortitter onder eene hartelgke M praak een geachenk britaande in eea lilvereii beker aangeboden aan de iuitenanli ter tee O M Phaff en M E B K Kluit Met hcttelfde doel tgn tilveren tabakadooieo toegedacht aan den lichtmatrooa A Henket den viaicher O Haremaker en den matrooa van der fClaanw welke achepelingen tich op het oogenblik op reii bevinden Drukten wij in ona vorig nr de verwachting uit dat het nieuwe Rotterdamiche Toooeelgetelschap de vaderlandiche tooneelliteratunr ten goede ton komen reedi aanitond bigkt dit uil het bericht dat de beitnorderi van de weldra in werking tredende Naanlooxe Veonootaohap De Fereeiufde RoUerimuelu TeoHeelitte voornemeni lijn een prijirraog uit te achrg ven voor het beate oorapronkelgke drama tooneel of bigipel Een honorarium van dniiend gulden tal den overwinnaar worden uitgekeerd Wg ontvingen het Venlag omtrent den toeatand van het Lager Onderwgi in de gemeente Gouda over 1884 Daaraan ontleenen wg het volgende De algemeene toeatand van het Lager Onderwgi te deter itede kan gunatig genoemd worden Wel zouden eenige verbeteringen kunnen warden tot atand gebracht die ten bate van dat onderwyi tonden itrekken doch dete tgn niet van zoo dringenden aard dat haar gemii een minder gnnitig oordeel ton rechtvaardigen In de vakken van onderwyi en in de leerplannen kwam geen verandering Aan de beide Meiajencholen werd geen ooderwgi gegeven in de gymnastiek oméat tich gcene lollicitanten voor de vacature aanmeldden en het niet mogelijk waa den heer Steenbergen mter iesien op Ie dragen daar bjj bg het Lager Onderwgs reedt 24 uren en aan de Bijki Hoogere Burgerschool 8 uren in ds week lioo in t geheel Si uren lei geeft Aau de cerate Bargerschoel voor meisjes werd dit onderwjijs door Burgemeester en Welhouderv opgedragen aan mejuffrouw M D van Amerom anderwijieres aan die achool es sedert korten Ijjd in het bent der acte doch allvlei oraitandighedeit en ten laatste het vertrek van mej van Amerom waren oonaak dat aan die opdracht geen gevolg werd gegeven Wg bielden oua betig met het maken van plannen ADVERTENTIES worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschjjnt om in dete leemte te voortien en vleien ons eerlang daartoe de ooodige voonlellen te knunen doen De rredi meermalen geeonitateerde aandrang van Hoofden van scholen om wgtigiog te brengen in de bepalingen omtrent de toelating van leerlingen hield ook in dit jaar atand Wg meenen te kunnen tetgen dat het beilaande stelsel om de toelating met April en November open te stellen voor de meeste scholen geene verdedigen vindt Een voorstel van het Hoofd der Tuischeasehool die toelating om de acht maanden voor tgne schooi wenichelijk acht werd door ons ondenteund en tevens in overweging gegeven het voorschrift omtrent de halfjaarlijkwhe inichrgving af te tchaffen en de wgte van toelating voor iedere achool aftonderlgk te regelen Hoewel ons advies reeJa in September aan B en W werd medegedeeld werd eerat onlangs een daartoe strekkend vooritel door den C meenteraad aangenomen Een grooten ramp trof op drn 28 April het Lagar Onderwgs door het overlijden van het hoofd der Eenta Burgeraehool voor meisjes den heer H W Kramen Te midden van de tocbereidselen voor tgn 26 jarig jubilé als hoofd eener Openbare school alhier ontviel hg aan tgn grtin tijoe vrienden en deze gemeente die te recht den overledene onder hare uitnehiendate Ambtenaren rekende Mejuffrouw M P P Wgnrox tot waarnemend hoofd dier lohool benoemd kweet tich gedurende het geheele jaar op da meest loffelgke wgte van dete taak Tot opvolger van den heer Kramers werd benoemd de heer B P van Cittert die op 1 Januari 1885 lijne betrekking aanvaardde Moge hij gedurende vele jaren aan het hoofd deter school staan en tgn arbeid tset die van het onder tgne leiding onderwgiend personeel tot tegen strekken aan een belangryk gedeelte der vrouwelgke bevolking In het onderwgtend penoneel kwtmea voorts de volgende veranderingen Aan de Eerste Kosteloote Sohoul werden tot onderwijten benoemd de heeren Ë A Zwaneveld vroeger kweckeling en later tijdelijk onderwgtcr tan die school en N Vlasveld die van de tweede koateloote school werd overgeplaatst Aan iaatatgenoerade school werd de beer i van der Klegn benoemd die ook reeds als kweekeling aldaar werktaam waa Aan de Tnsscheuschool werd benoemd de heer B OosterÜTig ter vervanging van den heer J P van der Kleijn die naar de Tweede Burgerschool voor jongens werd overgeplaatst Aan de Eente Burgenobool voor meisjes werd op vertoek eervol ontslag verleend aan mej M D van Amerom in wier plaats benoemd werd mej P Schouten en aan mevr de wed H W Knmenals onderwgieres in de Handwerken welk onderwijs werd opgedragen aan mej A Schouten aau dete school reeds werktaam Aan de Tweede Burgerschool voor jongens werd op vertoek eervol ontslag gegeven aan den heer J van den Arend en benoand de heer J P van der Klegn tot dusverre onderwgier aan de Tuaaohenschool De vacature aan de Tweede Burgerschool voor mSïsjes werd eindelijk ook vervuld door de benoeming van Vj A Kuüpen Het is oq aangenaam te kunnen mededeelen dat er op 1 JaouUi 1886 geen ie vacature bü het onderwijs beilond afsooÜ djtt Ie ventandhouding tnsschen het ondetwijiend pMi meel en de Hoofden