Goudsche Courant, vrijdag 6 maart 1885

1885 Vrifdai 6 Aliart N 3205 60UDSCHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad poor Gouda en Omstreken ADVSUTENTIËN worden geplaatst vaa 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTBE8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Ifzooderlgke Nommers VUK CENTEN kan geschieden tot ö4 oor des namiddags van den dag der uitgave l 1 beer MacpkenoR was achten nvolgent predikant U Aalal Hierdea Garijp KatwQk aan Zee Hagtom Nijkerkj HaiieD MontfoorV Akael Ble keoagi sf Ooltgeneplaat en sedert 187 te Sehoonhovea Dinadagoohteod brandde te Lekkerkerk eene landbouwertwoning geheel af JBene daarbü staande woning had roede belangrijks aafcade doch waa tegen brandschade venekerd Oo aak van den braad onbekend UPWEKKEND VCRSTERKEND KOORTSVfraRUVENDl lya geensiin londer lorg Tooral nn de lulate beriohten niet ner boopTol laiden Dat er warm geatrcden worden ia eohter ontwqfelbaar leker De Portngeetohe Kamer an Afgeraardigden berudalaagde deier dagen oter de obikking door Purtngtl met de Juociatio J ricame lutenatiomüe getroffea Een lid der progreasitisobe party de heer Smygdio Nararro rerweet der RegeerinK daarby een deel Taa landt koloniën te hebben afgettaan De miniiter T n koloniën antwoordde dal de fiegeenng niet uit eigen beweging eene OYereenkomal met genoemde Tereenigiog bad gesloten maar het b den herhaalden aandrang van bevriende mogeodbeden ala Frankrqk en Engeland onalaatkuudig achtte ioh hardnekkig te leitetten tegen eete tchikking van weihen aard ook De belangen ran Portugal in de bewuite ttreken tonden door eene bepaalde oeigering oor alt jd geraar hebben geloopeo De heer Navarro atelde daarop ala motie voor dat de Kamer tou verklafen deze opheldering niet voldoende te achten doch de Kamer verwierp die motie en nam daarentegen eene andere aan waarin ig legt genoegen te nemen met de verklaringen der regeering Beo ieder wordt gewaarschuwd tegen een aan dete gemeente vreemd mantpersooo genaamd Hendrik van der Stratien die by de lieden biljetten rondbrengt waarin hg vertoekt garen band vetert ent van hem te koopen imr hg teer gebrekkig en buiten staat it om door handenarbeid in tgn onderhoud te voortien Oenoemde persoon heeft ƒ 95 t maands inkomen it van goede familie doch daar hg een eerste dronkaard is verkiest hg liever een iwervend leven te leiden dan bg rijne familie te tiju Burgerlijke StAnd GEBOREN 28 Fcbr Johinnn Fredrilui Aloütini Maria oaden F H WiMenborg en M L Piket 1 Murt Elise Johiaee oodin C J vid der Ent eo E M F J Hocher Heedrinai Adrianol ooders S Boot ec J H de Weger Adriaaa oaden i vso der Zwslm en A C Beoi JokuDi FrsDciiu ouden W K F de Joog en J C deBrago Loaize Heoriette cd Saze Jolie oaden J A Sikkeoi en A J Koot Chriitiun ondon 1 H de Wildeen O U de Zeeaw i Jtnnigje Wlllemtje onden W K Genie en G van der Neut OVERLEDEN S8 Febr A van Willigen 29 j G Spcngt 74 j 1 Maart G N van Hooff 1 j B J van Dam 1 j 6 m N Eling hniav van E t Agten 84 j ADVERTENTIÊN Voorspoedig bevallen ran twee Meisjes A J SIKKENS Koot Oouda 1 Maart 1885 Bevallen van een Dochter J C DB JONGGooda 1 Maart 1885 ds Bbdum De óndergeteekende betaigt bjj deze ook namens zgne wederz dsche Ouders zgneo hartelgken dank voor de belangstelling onderronden bg het overlgden van zgn geliefde Echtgenoote AAFJE VERDEIES H J MAREE Gouda 3 Maart 1885 Voor de belangstelling die w d n 28 Febmari mochten ondervinden betuigen Wg onzen hartelgken dank J IJPELAAR Jz W J IJPELAAR VuiJK Onse hartelgken dank voor de vele bewgzen van belangstelling ondervonden bg gelegenheid van ons 127 j g bnwelgk I J BREEBAABT Lz M BREEBAART Öoudo 3 Maart 1885 tan die Klkmn Gevraagd bi e n BURGER GEZIN wordt gevraagd om dadelnk in dienst te treden een fatsoeuIgke DIENSTBODE goed bekend met de Wasch F O zonder goede getuigschriften onnoodig aan t melden Zich te vervoegen bg d n Uitgever dezer Courant ZAAL KOTSTMIIT Sociëteit ONS GENOEGEN te Oouda DONDERDAG 5 MAART 1885 ORAND SOIREE AMUSANTE hoote brillante Gala Voorstelling te geven doet de Largard Ërnestine Troupe Groot succes van Park Tivoli NoB Plus Ultra op den strak gespannen Telephoondraad zonder Ballanceerstange door Mr LARGARE met medewerking der Ernestine troupe groote Lucht en Parterre Ggmnastikers Zie verder aanplakbilletten Prgzen der Plaatsen voor UH Leden met hun gezin 0 50 de persoon niet leden ƒ 0 75 2e Rang 040 Bureau geopend ten 7 uur Aanvang 8 uur Plaatsen kunnen besproken worden op d€n dag der Voorstelling tegen 10 cents Extra OPRUIMING van Schoenen en Laarzen tegen SPOTPRIJZEN bg J P HESSELS Lange Tiendeweg D 28 Mevrouw MONTIJJV GOUWE vraagt een 9 P G gewend met kindereu om te gaan Zich in persoon te vervoegen des avonds nii 8 uur SE lasusEsmszT onder Redactie van Prgs per kwartaal 1 50 franco per post Aizonderlgke nommers 0 25 Inbond van No iU van 28 Februari 1885 De aaodeelen Nederlandscks RynBpoorwegnmatscbap fieursoverzicht Binnen en Buitenlandsche bericbteo i SertU Oromnffer TramntmmaaUchafpij Schiedamteke Tram vegnaatichapp Suiéuche Spoonee eu Turkache financiën Buffalo Nnc York fhüadêlpha S JIC Canadian Paafic Spw m CIncayo UÜKankte St faul SpooneegmaaUchappi Denver Sto Grande Spooncegmtj itevi York Lakt Ène Wfttern Spooneefftnaattekapjtu New York Fenntghania Ohui SpOitrvegmaatschajtpi SI Louie Cnro Sp maate Smthtm Taafic SpoorMgmaaUckappij Wahath St lome Paetfic Spmy Ootvantlsten van Spoorwegen Noteeriogen te Neo York Niet oIBcieel fcrhandelde fondsen 1 Rente eo diTidendbetaliogen Laatite Berichten Correipoadeutie Uitlotiogen en Realanten Adverteetieu Men abonneert lich bu het Unreal van De Fonda nmarkt ter boekdrakkeru vfn GEUKOEUERS HOITSEMA te Groningen en bg alle Boekhandelaars en Foatkantoren Iedereen die tot zgn hoogste jaren zonderbril wil werken make eer het te laat is gebruik van Z r Cliautomelanus Oogenwater en na een korte proefneming zal men de heilzame gevolgen ran dit nooit volprezed Oogenwater ondervinden Prgs per flacon met gebruiksaanwgzing 60 cents verkrggbaar bg Wed N Sanders Leiden W Ligthelm Voorbur A Bos Berkel Wed Bosmui Gonda A Prins Zevenhuiien Wed G Wilhelmus Woerd Te Huur gevraagd met 1 MEI a s een BOVEN oiBMNBDBNRUIS huurprgs ƒ 150 a 180 per jaar Adres firanco brieven onder No 1093 attn hei Bureau van dit blad met duidelgke opgaaf van stand eÖ inrichting Bierhalle DE POSTHOORN ZEÜGSTRAAT N 85 Woensdagavond voor bet eerst nimn mi VBBSCS VAN T VAT J M VAU MIÏÏDEIT TAyDMEESTEB zal DONDERDAG weer te spreken zgn Panji 2 Maart 1885ï Dassen en Dasspelden HAi DSCHOE Ë enz enz A van O 8 Am Kleiweg E 73 ROETMANSCHEFFKRS Co SCHIEDAM Yereeniging van Gistfabrikanten Bekroond met de Zilveren Medaille op de We reldTentoonstelling Amsterdam 1883 LEVEREN UITSLUITEND ZUIVERE JENEVERGIST in alle hoeveelheden tot de laagste prgzen Men lette op dè VOOK DEBLIO E VOORWAARDEIT VAN DIëM$T ËIHIN6 Tooa HST Leger in Nederlandscli Indië BU BLUEOARMOEDE BLEEKZUCHT fiROOTE ZVWUtTEl omschreven in gedrukte mededeelingen diep rotu rerkrggbaar zgn bg bet Departbment vanKoloniéa t s Orsvenliage en voorts b alle Burgemeesters in flessohen n 90 en f 1 00 TAMARINDE BOJ BOIVS aaiibevolen tegen verstOpplOg en daarmede in verband staande oufiesleldhedeu DE TAMARINDEJBONBONS van KRAEFELIEN HOLM ign een zuiver plantaardig zaoht erkend spijeirerlering n eetlust niet slo ud Furgatief in coufimnrfarni aangenaam frisoh van smaak en teker werkend In dooien van 90 en 50 CentS CIGARETTEN tegen ASTHMA de inademing van den rook dezer Cigaretten geeft den lijder aan Asthma terstond verliehting In Htni va 80 en 50 OentS SALMIAK PASTILLES oplossend en veriaohtend middel bij HoOSt en Verkoadtaeld in fiescbjes k 20 oents KKAEPELIEN HOLM Apotkektrt te Zeitt Depot voor Oouda b j den heer C TflIM Apotheker Eene DAME VRAAGT tegen MEI eene KAMER met ALCOOP of twee KAMERS te Huur op goeden stand zonder bediening Adres onder No 1094 bureau dezer Courant Snelpersdruk van A Bri nkman te Gouda De uitgave aezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 De ioBendlng van adrerteatiSn bïnnenlandT GOUDA S Haart 1886 TKUdADEBING VAN DEN GEMEENTKBAAD Vrijda den 6 Maart 1885 dei Dsmiddsgl ten 1 ure Aan de orde De Bekecing van de Kamer van Koophandal en Fabrieken diniM 1884 Het voorstal tol wijziging der begrooliug van hel St Cithwioa4 Mj is dienst 1884 Het vaorslel tot wjijginf der begrooling van het Tereeuigd Weca en AeleinoeteBiershais dienst 1884 Het voorstel tot ytiging der begrooling van de Sebntterij dieoat 188J Verhoogisg van het traotement van den L ittnant Kirartierm sltr X Da maekinisi v W dia aihiar in bet sUtion van de stoomlran taaaehen rea Baehine en een paal werd doodgadrakl bad tija leven voor 8000 verlekard Toorail Wnrdc auitn wintitmVi wa ia dit fiaansiiel allbana aene gerinfe vergoeding SCHAAK COKRKSPOXDENTIE Den Haag JSate iet E 1 K 2 Gouda SS C 8 D 7 Kaar aanleiding van bet beriohl in ons vorig i betreffende een vrouv uit Goujla te Aroheas gekomen en daar door polille ageuten van hal noodiga voonien meldl Ben ooa van bevoegde tijde bet volgende Op II Febmari 11 heeft een Duitsohe vron Ml een kind kaar intrek genomen in de alaapatee van C A NieuoTeld alhier en toen tq aldaar eenige oogenblikken was geweest moeal er een verloskundige worden gthaald en nog dienselfden dag bracht ty een kind ter wereld Omdat die vrouw geen geld had wendde men lich allereerat tot de politie De Inspecteur van Politie H Bouten als daartoe gemachtigd door bet Stedelijk Armbestnur gaf een klein foorsobot Haar man verliet haar om naar hij voorgaf met pleiatera voor exteroogen fe venten dook kwam niet terog co liet niets van lioh hooren veel inder baar geld over te unrien toodat ty voor rekening der gemeente moMI worden verpleegd Dr A Bomcijn heeft haar eenige keeren betooht en toen de heer Cummiaaaris van Politie op den 26 Febmari van ZEd de venekering kreeg dat die vrouw eheel hersteld waa en tij het voorneKien had te kennen gegeven den volgenden margen met de stoomboot te zullen vertrekken vermoedrigk om haar mao in lijn schnilhoek Lisse op te zoeken is ty op den 27 Februari aangehouden en uit het Bijk verwijderd ter voorkoming dat andere gemeenten laat tan haar toodm hebben en bovendien omdat ty waa tonder geld middel van bestano of legitimatie papieren B j haar vertrek naar Arnhem heeft de huisvrouw an genoemde C A Nieuwield haar van het noodine voorzien toodat het niet bepaald noodig scheen iat de Arnhemsche Agenten van Politie hun karige beurs behoefde te openen om die vrouw een maal te bereiden Om verkeerde gevolgtrekkingen te voorlemen moge het bovenstaande plaatsing vinden He heer A Macpberson pred te Sohoonboven herdacht dezer dagen den dag waarop bij v S Sr 40 jajir Ke predikambt in de Hervormde kerk aanvaardde De Voor de arrond nehtbank serr kamer i Dtrechl werd Dinadag behandeld ecae taak van lasler gepleegd door B D tegca W T te Oudewaier Uit hel gelnigenverhoor Heek de schuld van beklaagde aan bet ten laste gelegde feit het O M achtte de sshald dan ook wettig en overtuigend beweieo rn requireerda vmij befcL eene cetlalaire gevaugeniaalraf van 8 dagen Mr G H van Bolhni aif eaal U Utrecht die voor den beleedigde sla ei M partij optrad vroeg voor ii$o tiJAit ttm grhMpl adiadeloosstening het maiimaas van 100 niet Ie boven gaande wal aan de armen ton worden verstrekt alsmede aanplakking van bet vonnis aan het rsadbnis te Oudewater of eeoe andere plaat door de rechtbank daartoe aan te wijzen De Minister tan Bimenl Zaken brengt voorloopig ter kennis van belanghebbenden dat in 1886 tullen worden afgenomen de examens ter verkryging van akten vau bekwaamheid voor het lager onderwijs in de Frausohe Hoogrlnittehe en Eugelaobe talen in de maand Angustns de examens ter verkrjging van akten van bekwaamheid voor het lager onderwijs in de gymnastiek in de maand Juli de examens ter verkrijging van akiea van bekwaamheid voor het middelbaar onderwijt in bovengenoemde vakken in de maanden Nov eo Deo gelijktijdig met de overige akteexamens voor lager on leraijs in handteekenen en laiidbüuwkunde Het tijditip waarop tij die tieh aan dete examens weuschen te onderwerpen liek daartoe zullen bebooran aan te melden zal nader worden bekendgemaakt De vergadering der Liberale Unie we d gisteren door mr J A Levy te Amsterdam geopend met e n toespraak waarin ky de aanleiding schetste lot de stichting dezer Uuie en haar doel uiteentette i Alvorens men verder ging stelde mr E H Karaten uil Arnhem voor de Pers niet loetelaten aangezie deze samenkomst voor publiciteit niet geschikt ton zijn en de vergadering te doen overgaan in comii rocraal Dete motie werd beatredeu door de heeren mr H Van Lier uit Assen mr Levy Voüie u Cohen Stuart en hoewel door mr J B Kan uit Botterdam verdedigd met 49 tegen 40 stemmen verworpen Uit bet verslag van den heer Voflie bleek nu dat 14 vereenigiugen tot de Unie bepaald niét of aanvankelijk niet wenschen toe te treden 4 hadden bezwaren van financieelen aard terwijl nog andere wel in beginsel voor een Unie waren doch niet begrepen hoe deié Uuie zou werken en daarom eerst eens wilden afwachten Daartegen z n toegetreden 62 vereenigingeu met 4290 leden rechlgerende om 102 leden af 1e vaardigen Na deze mededeelingen stelde prof Dnioker uit Groningen ecu motie voor strekkende om thaot geeu etaentirele VDorachrifleo te behandelen Na een teer breedvoerig debat bleek de groots meerderheid tieh voor de motie te verklaren De heer Foekema uit Leiden betoogde daarop dat der vergadering een grondslag van voorbereiding ontbrak Wel had mr Levy de goedheid gehad een ooaceptoniwerpaan de leden toe te tanden maar dit bevat zooveel rsseolieele en administratieve voorachrifleu dat het nn moeielijk een onderwerp van debat kon uitmaken Hij stelt daarom voor dete zaak over te laten aan de Commissie van Uitvoering dit thaua zou worden benoemd om dan een ontwerp vaa haar in een volgende aaiaenkomat te behandelen Na aitvoerig debat werd deze laotie aaogenoioen Tot leden der Comnistie van Uitvoering werden benoemd Mr H J Dijckmeetter te Gorincbeas Mr E Fokker te Middelburg mr G H Vaa Bolhuis te Utrecht Prof van Hamel te Amsterdain Prof Dmoker te Groningen Mr E H Kusten te ArnheiD Mr D Wioherliuk Ie Zwolle Mr i A Levyie AiatteidaM e Mr J B Kan te Batisfdan In een adres aan de tweede kamer hebben de heeren A van Asdonk en F Domela Nienwenhnia te s Gravenhage te kennen gegeven dat zij rich over de wyze waarop de weigering de rechttpersoonlykheid aan het soaaal democratisohe boud in Nederland in de kamer werd behandeld ernatig gegriefd gevoelen Naar faunue meening is hel reohtspunt niet aangeraakt maar opgeofferd aan een bevooroordeeld conservatitBK en eene vooropgeplaatste meeuing die niet berustte op een onderzoek naar de feitelijke verhonduigeu De houiJing der verantwoordeiyke miniatera waa vulgeoa adressanten onwaardig en onwaar daar wat ty zeiden den toets van recht en billijkheid niet kan doorstaan De minister durfde mover gaan van het vertroawen te kennen te geven zij het in bedekte termen dat de kamer eenparig afschuw en verontwaardiging zon uitsprekeu over de Nederlandsche socialisten in bel openbaar verklaard voor op rocrmakers en dyuamieters Zy verzoeken daarom de kamer den minieier van binnenlaudsche zaken uit te noodigen de slukkep openbaar te maken waaruit zou blijken dat de Nederlandsche socialistische arbeiderspartij bestaat uit oproermakers en dyij mielmaunen Ter sake van de toelatingsexamens voor het Kon instituut der marine adresseerde zich onlangs het boofiibesluur der Vereeciging van leeraren by het midd onderwijs aan de regeering De miuisier van marine heeft daarop inlichliugen ge veu en stelt oorop dal de eisohen van den zeedienst in de cersie plaats moeten worden gesteld Deze nu maken bet noodig dat een jongeling niterlgk op 20 of 21 jaar in het pracliscb zeeleven trede en dit kan niet als men gelijk adress ve laugeu de toeluliiig te Willemsoord aansluit aan de Se kl eener H B school vooral voor de wiskundige vakken is don nog 4 jaren noodig Het leerplan der H B Scholen is dan ook nog niet slecht omdat het iii t algemeen vele candidateu voor Willemsoord doet mislukken Men verliese daarbij ook uiet uit hel oog dal op de bijzondere scholen voorbereiding speciaal voor een óf andere examen regel begint te worden