Goudsche Courant, vrijdag 6 maart 1885

OfackooD baiten Ttrband met de nitkomalen fan ket toelatingaexamen lullen in de oommitale in bet Terrolg de aetien leeoSoieren warden Ter angiu door bg bat intitNt geplaaiate onderwjiten ca wel reeda dit jaar omdat de diaoat uist toelaat daarroor geachiJcM aeroBoiereu aan Ie wgten Toor de openbaarheid n het examen wordt voldoende geiorgd Statan Oeaeraal Tweedx Kakkb 2ittingen Tan S en 4 Maart In de Dinadag gehouden titling ia de begrootiug oor jnatitie eenparig aangenomen na rerwerping met 62 tegen 12 atemmeu ran den post oor de geTangenia te Breda Daarna ia de beraadslaging orer hoofdatnk Binnenlandaohe aaken aangevangen De beeren Lohman en Van Aach fan Wgck keurden het optreden van het centraal gezag goed tegen de bemoeiing Tan bnrgemeeatera in hnn qualiteit bg erkieaingen en tegen bet rerbod Tan den burgemeester te Buik aloot Tan hel houden eener collecte Toor de aohool met den bgbel toot loarer dit althina bleek niet gegrond te igu op een plaatselgke Terordening die de beer Luhman op lich lelTe echter ook kranklinnig TerTolgziek noemde De heer Soell oilde wgiiging der bonding ran het kiezersaantal Toor de prorinciale staten oTereenkomsiig het berolkiogacgfer De mioiater lan binnenlaodaohe laken rerdedigde de handelingen iu de besproken paiiteu en Terklaarde tich bereid te oTervegen of rerandering mogelgk is in het aantal kietera TOor de proT alalen naar de verhouding der beTolking Wanneer de Igaten der hoogataangealagenen iu de belaating fouten bevatten kon daartegen opgekomen worden Een voorachrift te geven aan Qedepuleerde Staten ia moeilijk Een algenieene lyst voor de hoogataange lageueii te geven kau alleen bg wgiiging der proriuoiale et geaohieden Een amendement van den heer Beelaerts om niet aittetrekken het traktement voor een geneeskundig inspesteur in Zeeland welke betrekking thana vaoeeri werd door den minister en den heer Oleiohman bestreden omdat niet incidenteel in de bealaaode organiaaiie mag ingegrepen worden De minister verminderde echter het traktement tot SOOO met het doel de benoeming van een adjnnclin apecteur voor te stellen Het amendement werd toen verworpen met 35 tegen S3 stemmen In de zitting van gisteren werd de behandeling der fiegrooiing van Binnenlandsohe taken voortgezet Aan de orde waren versehilleiide posten betrekking hebbende op de uitgaven Toor den geneeskundigen dienst Door den heer Beetaerla van Blokland werd herhaaldelijk gewezen op de wenachelgkheid fcau vereenvoudiging en becninigiug bg het Geneeskundig Staatatoeiioht De artt 64 74 werden goedgekeurd Heden voorltetling BIgkens het marktbericht van de Groninger markt Itond de tarwe genoteerd per 74 KG ƒ 00 a ƒ 6 20 76 6 30 k 6 50 ia gemiddeld per 75 KG 6 25 100 KG tarwe geeft pi m 80 KO gebuild tarwemeel alzoo 75 KG üft geeft 60 KG gebuild tarwemeel De 68 KG gebuild tarwemeel kost dus plus maallooD ƒ 6 25 of lOOKG ƒ 10 42 Uit lUO KQ gebuild tarwemeel bakt men pi m 194 gewone brooden van KG £ lk brood koet dus aan tarwemeel S cent de prijs van het brood ia 12 bigft over voor maalloon bakloon dépott en winst per brood 6 afruim ISO percent De prga van bat Amerikaanaohe meel is t ƒ 10 50 per 100 KG wat met den opgegl Groninger marktprga vrg wel overeenkomt Ben ik verbonden met Q en CoP Zgt gg het X Ja Qg Ie Brussel kom dan straks bg mg eten Onmogelgk want ik ben te Gent Bovenstaand getprek dat duidelijk kon worden gevolgd werd eergisteren per telephoon gevoerd lussobeu een Amsterdammer die te Gent zich bevond en een handelsvrieod Ie BruasrI Op Haart is iil het lelephouisch verkeer opengesteld op de telegraaflguca in verband met de telepboouleidingen te Brussel en Gent en die vaii Luik en Verviers gelgk het reeds tussohen Antwerpen en Brnsael beataal alles volgeus het stelsel van dcB keer Bgaselbergbe De dieuat heeft ook s nachta plaata Van 7 tiur a Toorm tot 7 uur a av wordt voor 1 tot 6 minuten spreken 1 franc betaald Toor 5 10 miDulen 1 50 fr langer dan 10 miunlen mag het gesprek niet duren dan komt de beurt aan den Tolgenden aanvrager Van 7 uur s av tot 7 ui r s morgens betaalt men 2 en 3 franc Voor het Ofiroepea van personen hetiij geabonneerdeo heiig die ziob van den openbaren telephoondieust bedienen wordt overdag 1 minuut en s nachta 5 mioulen tgd gelaten Ingeval de aansluiting niet tol stand komt wordt niets in rekening gebrackt Aan elk openbaar bureau bevindt aich een Igat der personen die aan de telephoocleiding zgn verbonden 3g het gebruik op erren afstand wordt aanbevolen luid en duidelgk te spreken en zich bg het hooren van het gesprokene van twee kokers te bedienen Laat oua hopen d weldra ook hier Ie lande lusschen Amsterdam 8btterdam en andere ateden die telephoonleidingen hebben evenals in België samenspraken gevuard kunnen worden Dan wordt het misschien de moeile waard om ook in kleine steden als Gouda telepboons aan te leggen Wie weet binnen hoe konen tijd de Nederlandsche koopman met zgu handelsvriendeo in New York mondeling zaken zal lunnen doen an een artikel over de Geldersohe boomgaarden door den heer P van der Goot in Semperviren geschreven onlleenen wg het volgende In de omstreken van Tiel ligt een boomgaard groot 2 HA die rieden jSar f 2880 aan appelen opleverde een andere te Drnnipi bg Tiel ciroa 2 HA groot br cht 6110 op Nog een andere boomgaard groot 1 80 HA leverde voor ƒ 912 aan kersen op Het zal dus niemand verwonderen merkt de schrgver op dat men iu den laalslen tgd al meer en meer tol het aanleggen van boomgaarden overgaat Een geneeaheer te Weeneu zag bg een kind ziekeIgke verschijnselen waarvan hij de oorzaak in het door het kind gebruikte groene vlechtpapier meende te moeten zoeken Hg liet dan ook het papier van twee papierhandelaars scheikundig onderzoeken en uit dal ondersoek bleek dat het lichtgroene onachadelgk wat doch dat het donkergroene koper en arsenicum rallenkrnit bevatte Wauneer men uu bedenkt op welke wgze kinderen met bet rlechtpapier omgaan bet in den mond nemen euz is het duidelgk dat vooral op de gevaarlgkheid van bet donkergroene ptjpier moet worden gewezen Men achrgft au de L C Een enkelen dag uitgezonderd ia Februari voorbggegaan met lacht weer en zuidenwind en nu zal het menigeen tegenvallen als Maurt komt met sneeuwbuien oostenwind en Torst hoewel de tmuliedeu zich zulk weer vroeg of laat vooratellen vaarbg de laifdlieden van hetzelfde gevoelen zgu De veldarbeid wordt natuurlgk toch verricht en wel onder hel gezang vaiy den leeuwerik die reeds dagen achtereen door het weer dat zoo mooi en zonnig was zich liet bekoren Oak de Igsler heeft in het bosoh heel wat deuntjes gefloten terwijl de mosschen nu reedt el auüer eene plaats betwisten ouder de dakgoot om er een nest te bouwen gelgk dat onder Toorbarige mosschen gebruikelgk is De kwikstaart huppelt ook al op den akker rond bg het spitten of ploegen lot het zaaien of poten van moesgronden en aardappelen Dat in het laatst van Februari de crocussen bloeien en de hyacinthen even boven den grond niikgkeii is waarlgk ook al eene bgzonderbeid en zoo wordt men verleid vast te stellen dat de lente op de komst ia waartoe de ooievaar die reeda zou gezien zgn ouder gewoonte het zgne bgbrengt om allen twgfel weg te nemen want de ooievaar ie een lenlebode dat aiaal vast Neemt men uu hierby in aanmerking dat het weiland reeds zoo groen is dan zal de kievit ook wel niet langer uitbigren en daar de vaatenavondzoljea bloeien terwgl ander kruid lange alootkanten dat andera bgna niet wordt aangekeken ook al begint te ontluiken maakt dit jonge bolaoiaijes van beiderlei kunne reeda dubbel opmerkzaam Uesieêlieden die over een maand of zoo wel doperwten van den kouden grond verwachten terwgl de spinazie dan bgna wordt weggegevga kloppen reeda bg den bloemkweeker aan of kü bggeval geen dubbele vaaieuavondtotjea heeft of lelietjea der datfn iu bloei en of het geen zaak ton worden drn tuin aan te leggen en dezen ran bloemen te voortien daar vlier en jasmgn beginnen uit te Iqopen alles met een geestdrift of morgen de koekoek irMei verkondigen en de torteldniv en tutachen de bloeiende heggen elkander liefdeaverklnringen doen Bultenlandsch üverzichl Het door Glndtione en rgne ambtgenoyten genomen besluit niet af tevreden wordt ov er het algemeen door de LoudenscW oers goedgekeurd Daily Nem meent te weten dat eealge ministers van oordeel waren dadelijk hunne portefenillea te moeten nederleggen maar dat de anderen het heter aoblten te bigven Voor het kabinet was het een quaettie van eer voor de verantwoordeiykheid van het bewind niet terug te deiuzen zoolang het Lagerhuis niet onbewimpeld verkl iard had geen vertrouwen meer in de miuiaters Ie hebben Sedert het begin van Engelandt militaire tusacheukomsl in Egypte werden in het Lagerhuis vgfinaal motièu tot afkeuring van het gedrag der Begeering voorgesteld 1 9 Maart 1883 Motie van tir W Lawson Hel Huis verklaart met leedwezen te zien dat tengevolge van de militaire operatién in Ej ypte nieuwe lasten aan de Engelsche betiistingplichligen opgelegd worden verworpen met 94 tegen 24 stemmen 2 12 Maan 1684 Motie van sir Stafford Nortbcote Het Huis verklaart dat de jiiibmerlijke gebeurtentaten waarvau Soedan hel tooutel is geweest Ie wgien zgn aan de wanketende politiek der Eegeeriug verworpen met SU tegen 262 stemmen 3 15 Maan 1884 Motie van den heer Labouchère Hct Huis verklaart dal de grooie opofferingen den lande opgelegd om de militaire operatién in Soedan te bekosllgen door niets gewettigd worden verworpen met 111 legen 94 stemmen 4 12 Mei 1884 Motie van sir Michael Hiks Beach i Het Huia greft zijne afkeuring te kennen Over de regeeiingspolitiek welke niet slechts volstrekt niets bgdraagt Ier bevordering van den goeden gitalag der zendiug van generaal Gordon maar bovendien nog buitengewone gewonemaatregelen noodig maakt om voor igue peraoonigke veiligheid te zorgen verworpen met 303 tegen 275 stemmen 5 27 Februari 1885 Motie van sir Stafford Norlhoole reeda eeiiige malen vermeld verworpen met S02 tegen 288 stemmen De meerderheid voor het Kabinet was dus den eersten keer 70 den tweeden keer 49 den derden keer 17 den vierden keer 28 den vijfden keer 14 stemmen De Duilsche rgksdag heeft de zittingen weder hervat Omtrent de aanstaaude werkzaamheden meldt eeiio oorretpondeutie het volgende Tot de meeti belangrgke onderwerpen welke aan de orde zgn behoprt in de eerite plaala de gevraagde som voor deu gouverneur van Kameron waardoor de koloniale ttuatkunde weer ter sprake komt de betlissende ttemming over den bekenden derden directeur voor builenli dtche zaken en de tweede lezing van het ontwerp tot ondersteuning van postbootlgnen naar overzeeache laudent lü vettig de aandacht op d ie onderwerpen om te doen tien welke gewichtige werkzaamhe lcn den Bgksdag wachten Etn oa grooie opeeuttapeliiig van belangrgke gebeurleuitsen op politiek en parlemeutair geoied ala in den laatsten lijd hier aan de orde is komt hoogit telden voor en daarom is het wel der moeite waard den loop en de ontwikkeling dezer qnaesties geregeld te volgen Natuurlgk is de Berlguer niet weinig irotsch op dit verschgusel Met groote zelfvoldoening kan men uit tijn mond telkens de verzekering hooren dat iu geen Ënropeetche hoofdstad tooveel omgaat als te Berign tevens wew een bewgs dat Bis aroks populariteit nog steeds toeneemt Wie hier jareu heeft gewoond kan in dit opzicht niet in twgfel zgu Vooral trekt het dan de aandacht dat men men meer ea meer ontzag bkloont voor de politieke werkzaamheid van den kanselier zoo zelfs dat men bg de liberale oppositie in woord en geschrift telkens de uitdrukking onze grooie kanselie aantreft terwgl nog voor een jaar de liberalen dit zorgvuldig vermeden en men dergeiykc uitdrukkingen alleen ia cnnaervaiieve organeh aantrof Nu is dit wel een feit van ondergeschikt belang maar toch ia het onlegenieglgk een teeken def tgds dat er toe bgbrengt om den tegenwooitiigen toeatand te keneohelsen Dete verandering der openbare meening is te danken aan de kolouile staatkunde welke prins on Bismarck om zoo te teggan stille es en legen alle erwoohting op t getouw telte Het streven naar koloniën vindt hier voorslaodert en tegenBiaudert en mitaohien telfa tgn d laataten oog wel talrgker dan de eeraten maar hierin alemmen allen overeen dal deze zoo plotseling vertoheuen tiaatknude met buitengewoon talent wordt geleid Van daar ook dat vrienden en tegenstanders uu evenzeer vau vonzen grooten kanselier spreken Van dr onderwerpen welke de Rgksdag iin zal behandelen is het voorstel tot ha verleeneu van subsidie voor de pottboutlgnen wel het belangrgkste vooral na het vreemdsoortige elude dat de beraadslagingen der commissie hebben genomen Zoo iets is in jaren niet vertoond iu ons parlementair leven Een oommiaaie die veertien littingen houdt eu weken achtereen heeft gedebatteerd en gerededeneerd kan tot geen retuliaat komen en weet niet wat tg dm Bgksdag tal voorstellen Nu is het de vraag of het den Bgksdag lelven beter tal gaan en of de 399 afgevaardigden eer een I besluit kunnen nemen dan de 21 commissieleden Het zwaartepunt der quaestie is de vraax of Botterdam tot aanleghaveu zal warden gekozen omdut dit tot tekere hoogte een punt van getohil tussohen Noordeu Zuid DuitacbUnd is geworden In het Noorden wil men van een Nederlaudtoheo haven nieta weten en heeft men alleei oogen voor Hamburg Bremen Lübrck en andere NoordDnitsche handelshavens Daarentegen is eene onmiddellgke verbinding met de postbootlijnen door middel van Botterdam een Irvensquaeslie voor de scheepvaart op den Bijn De Zuid Duitschers werken met alle macht voor hnn zaak en de ZuidDuiiiche afgevaardigden die meeit allen tot het centium behooren omdat het Zuiden grooleudeels katholiek is worden letterlijk beilormd met brieven en stukken van allerlei aard waarin tg op een Nederlandscbe haven alt aanleghaveu aandringen De Zwitsersche politie moet in het bezit zgn geraakt fan een uitgewerkt plan der anarchisten om eerst een deel de siad Beru in brand te steken eu in de daardoor te verwachten erwairiug het Bondapaleis door middel van dyuaniiet te doen epringeu Ook te Zurich werden atukkeu gevonden die het bestaan van een gotd georganiseerde saroentwering bewgten Het aantal gearresteerde anarchisten is thana reeds over de honderd Het Hongaarsche Lagerhuia heeft bg de Toortgezette behandeling tid het ontwerp van wet lot reorganisatie van het Hoogerhuis in overeenstemming met het voorstel van de Begeering met 214 tegen 13 stemmen besloten dal hooge geeatelgken ran bet Israelietisohe kerkgenootschap gelgk de geeatelgken van audere gezindten van rechlawege zullen zgn leiien Tan het Hoogerhais De officieele cijfers der Terkiezing Tan een lid der Kamer in het arrondissement Verviers zgn de volgende nitgebraohie geldige stemmen 3211 volstrekte meerdeiheid 1606 de heer Loslever olerioaal verwierf 1619 de heer Van Dreite liberaal 1529 De meerderheid der clericalen welke bij de Senaatsverkiezingen i p 8 Juli 1884 nog 125 was is Jus tot 27 stemmen geslonken INGSZOKDEN MijnkieT dl Redaekurl Met de roeette bescheidenheid veroorloof ik rog de vrgheid voor het volgende een plaatsje in uwe courant te vertoekeu In het ndmmer uwer oouraot van Dinidag jl vind ik een waarsohuwiog onder de rubriek Potiiie gericht tegen mijn persoon H van der Straateu ten doel hebbende de ingeteirnen te waarachuwen mg in mgn gepatenieerue affaire niet te steunen omdat ik een maandelgksch inkomen van f 25 keb en van goede familie beo Ik ben zoo vry hel publiek mede te deelen dat ik mg gaarne diaponibel atel tot overtuiging vau elk geneesheer dat ik niet km werken ik van 25 per maand niet bealaan en iu rik geval eerlgk gepatenteerd koopman brn niet bedelt en zelfs van mgn eerlijk ala koopman verdiend geld anderen nog ondersteunt toodat de conclusie is dat de politie geen rtobt heeft mg als verdacht persoon te sigualeeren Ik h b de eer na dankiegging voor de verleende plaatsruimte Ie tgn Mguheer de Bedaotenr Uw Dw Dienaar H TAN DB 8TBAATEN B £ C L A M E DoOr de publieke opinie begunstigd Ieder opaerkume beschouwer van de leden en gebruiken en begrippen van hel volk moet opgemerkt hebben koe dikwgls het gebeurt dat ook drte telfs aan een soort vsn mode onderworpen tgn en van tgd tol igil veranderen Om ons slechts tot de kleediog Ie bepalen tien wg de duidelgkste bewgzen dat piotteling eene nieuwe mode zich iu de guntt van het publiek indiingen kan En zoo gaat ket op bet gebied van bgna alle taken Een bewgt rohler hoe de publieke opinie een zaak begnuatigen kan wordt ons gelererd door de Ihant alom bekende ep bgna lu ieder huitgezin voorhaudeu ZwltSerSObe Pillen van den Apotheker R BBANDT Toen zg vgl jaren geleden hier het eerti werden ingevoeed kostle het groote moeite vrienden ef oor te vinden Men keurde ze af omdat men tich verbeelde dal het eeife bertriegerg of opttchterg was of allhans dat de pillen geen waarde hadden Maar boe is het daor heden mede gesield P Aanbevolen door de hoo ste geueesliuiidige autoriteiten alt een koslelgk middel tegen storingen in de spijsverteering Verstopping met aandrag van bloed raoeiejg ke ademkaliijj Jioufiipgn leveraandoening haemorrbüiden ent door honderdduizerdeii die ze met goed gevolg innamen aangeprezen zijn zg tegenwoordig zoowel bg rgken als armen in hnis en men beweert niets te veel alt men zegt dat zg thans door de publieke opinie begunstigd zgn terwgl dit tegelgkertgd het beate bewgt ia voor haar lieiltame uitwerking Millioenen dooien Zwitaersche Pillen van den Apotheker Bich Brandt warden jaarlgks de wereld ingezonden eu ig tgu in bijna iedere Apoiheek £ 70 Cents de doos te bekomen Men lette er vooral op dat iedere doos voorzien tij van het rolgeude etiket een w4t kruis op roodeu grond met de handteekening van Bich Brand Verkrijgbaar te Gouda bij deu Apotheker I M H Zeidenrgk a 70 Cis de doos KKNNISOEVI N g Nationale Militie Eerste Zitting van deu Militieraad Burgemeeaier en Wethoudera van Gouda brengen ter kenuia van belanghebbenden dat de EERSTE ZITTING van den MILITIEBAAD bedoeld bij art 86 der wet van deu 19den Angntlus 1861 Suatablad no 72 tal plaats hebben op het Raadhuis alhier DINSDAG den 17 MAAB T ISBS des namiddags ten l i ure voor hen die bg de loting gelrokkken hebben No 1 tot en met 75 en voor de hoogere nommera WOENSDAG den 18 MAABT daaraanvolgende des namiddags ten 1 ure In dete zitting moeten verachgnen de Vrijwilligers voor de Militie en de Lotelingen die Vrgstelling verlangen wegene ziekelgke gesteldheid gebreken of gemia van de gevorderde lengte terwgl daarin levena uitapraak wordt gedaan orotreiit hen die redenen van vrijstelling hebben ingediend eu alle verdere Lotelingen Voorts wordt den Loteling die zgn hewgzeii tot vrgstelling nog niet beeft ingeleverd herinnerd Dat om vrgstelling te erlangen wegens BROEUEBDIENST of te zgn BENIGE WETTIGE ZOON de volgen art 21 van het Koninklgk heslnii van den 8u Mei 1862 Staatsblad no 46 verrischie bewijsstukken Hiterlijk tin dagen vóér den dag waarop de Eerste Zitting van den Militieiaad wordt geopend bg den Burgemeeaier moeien worden ingeleverd en dat hg die voor bovengenoemdeu Militieraad niet ia verschenen gebonden woidtgeeoe redenen tot vrijstelling te hebben en voor den dienst wordt aangewezen terwgl het niet ontvangen van eene bijzondere kenuitgeviog of van een oproepjngsbiliet uiet ontheft van de verplichting tot ket veracngnen voor den Militieraad of lot bet indienen van de tot staving der redenen van vrgttelliiig gevorderde bewqtstukken Gouda 3 Maan 1885 Burgemeeater en Wethouders voornoemd VAN BEBGEN IJZENDOORN De Secretaris BBOÜWER Nationale MiUtie BEKENDHAKINQ BÜBGEMEESTBB en WETHOÜDEBS van Gouda gezien art 9 van Zgner Majeeteils besluit vaA den 17den December 1861 Slaatthlad no 127 Boepen door dete op alle ingeielenen die verlangen als Vrgwilliger bg de Militie op te treden om tich daartoe ter Seoreiarie der Gemeente aan te geven voor den 15 MAABT a s van dea morgens 10 tot namiddags ten 1 ure onder opmerking Dat door de Gemeente aan hen die tich als toodanig mochten willen verbinden uit de fondsen der Gemeente een handgeld wordt voldaan van Dertig Gulden Dal de Vrgwilliger moet tgn Ingetelen des Bijks ntgekmed of kinderloot ¥ xduKnaar voorts lichamelgk voor deu dienst geschikt ten minste 1 560 meter lang op den laten Januari van het jaar der optrediug het 20e jaar ingetreden en het 35e jaar niet hebben volbracht en aan tgne verplichtingen ten aanzien van de Miliiie voldaan en een goed tedelgk geilrag geleid hebben Bg tgne aangifte alt Vrgwilliger tal hg behooren over te leggen bet 4aor den Burgemeester af te geven getuigschrift v argesohteven bg art 9 voornoemd lot afgifte waarvan tal worden gevaceerd ter Secretarie der Gemeente op dea 14 dezer maand Gouda 3 Maan 1885 Burgemeester en Wetkowden voftrnoemd VAN BEBGEN M EIÏDOORN De S retarit k BBOUWEB HERIJK van MATEN enpE WICHTEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op het Besluit van Heeren Gedeputeerde V Staten der provincie Zuid Holland van 16 Deoenber 1884 No 54 ProT Blad No 77 brengen ter ken ia der Ingetetenen deter Gemeente dat de HEBIJK der Maten en Gewichten dit jaar zal plaala hebben Tan 16 MAABT tot 16 A PEIL op alle kerkdagen uitgezonderd den 6n April aanslaande Tan des Toormiddags 9 tot dea namiddags 3 uur in het daartoe ingericht lokaal asn den Groeneweg naast de Eerste Openbare Burgerschool Toor Jongens dat de letter U in den gewonen drukvorm schuin gesteld bestemd is tot goedkeuringsmerk van Maten en Gewichten zoowel bg den nieuwen IJK als den HEEIJK dat voor de verdeeling der werkzaamheden tot bevordering van den geregelden gang van den Herijk aar volgorde der wgken aan de buiten der IJkplichtigen bricQes zullen worden bezorgd houaende opgaaf van den dag en hel uur waarop zij hunne Maten en Gewichten tot het ondergaan van dea Uergk zullen kunnen aanbieden terwijl zg die onvoorziens toodanig briefje niet mochten ontvangen zich tot het bekomen daarvan op de boven aangewezen dagen en uren voor den Herijk in deze Gemeente aan bet bovengenoemd Uklokaal kunnen vervoegen Wordende belanghebbenden voorts herinnerd dat tg verplicht tgn hunne Maten en Gewichten bekoorlijk SCHOON en volkomen DBOOG tot het ondergaan van deu Herijk aan te bie4en dat na 1 October a s bet gebrniken of voorbanden hebben van Maten en iewiohten niet voorzien van de vereischte stempelmerken verboden en strafbaar ia da zg die van deze gelegenheid voor den Hergk in deze gemeente geen gebruik gemaakt hebben alsnog tot 1 October a a hunne Maten en Gewichten t6t hel ondergaan van den Hergk kunnen aanbieden aan hel IJkkantoor te Botterdam op Dinsdag en Vrgdag van elke week van dea voormiddags 10 tot des middags 12 uren en des namiddags van 1 tot 3 uren dat de onderdeelen van het Gram uitsluitend aan het IJkkauloor te Botterdam geverifieerd worden Dientengevolge wordt ieder wien znika mocht aangaan aangemaand zich bovenstaande gelegenheid voor den Herijk ten nutte te maken ten einde te voorkomen de onaangename gevolgen die bjj verzuim daar an oor hem zouden ontstaan Gouda 3 Maart 1885 Burgemeeater en Wethouder voornoemd VAN BEBGEN IJZENDOOBN De Secretaris BROÜWEB MA KTBEBICHTEJN OOUda 6 Maan 1886 Tarwe flauw De beste Zeeuwscke 7 25 i ƒ 8 Polder en mindere soort ƒ 6 90 a 7 g0 Zeeuwsche Bogse ƒ 6 40 a ƒ 6 60 afwgkende en polder ƒ 6 60 a ƒ 6 Geut ƒ 6 Ö0 i ƒ 6 60 Chevalier tot f 7 80 Havt ƒ 4 i f 4 50 Maïs ƒ 5 90 a 6 SS Verder geen handel van beteekenis De veemarkt met gewonen aanvoer alle soorten gingen traag van de hand vette varkens 28 ü 26 et varkens voer Londen 19 a 20 ets per half Kilog magere varkens en biggen vlug biggen ƒ 0 80 a 1 60 per week Aangevoerd 9 parlgen kaas Eerste kwaliteit 23 a 26 tweede kwaliteit ƒ 20 a 22 Goeboter 1 30 a 1 46 Weiboter ƒ 1 10 a ƒ 1 20 Bargerlijke Stand GKBOBEN i Maart Allwrtu oaderi A dea Helden W H Lbgihtrt 8 Jobanoes oaderi A van £ wgk en E Kroeze Pieternella oeden S Tak en B Mes Fredenk Nioolaai ooders C van Vliet ea M W Knuaeveld Pieteraella Johsnaa oodcri C VeeoeDdaal ea C Kromme 4 Willem Alhertai oaden W A van Dugl en C S Keim OVERLEDEN S Maart L H A de Vroege 4 n 4 P 3 Melkert 9 j eEHlIWD 4 Maart C Kraijt en F da Brain t vaa Oeoea ca G GrooteDdorst OOuderak GEBOREN Arie oaderi W Verboom en I de JToag Jia ouden J Viesor ea M Kruit OVERLEDEN J Kleibeuker 87 J Haastrecht OVERLEDEN H A Putman 67 j Stolwijk GEBOREN Adriaoa ouden VI Natsijl en E Weaichop Jae oaderi F Sloppelenbarg ea M de Jong Jao ouden J Langerak en A Scheer Johahna Metli ooders J Kriaier en A A Verdoold Aart ooders A van Leeuwen CD A Treuren OVERLEDEN J Timmer 66 j O vin W jngaardca 14 w C Micifanice 19 m L Anker 16 w Ü Berger 66 j J van Klogven 18 j O N CERTROUWD H vin Nielen en J Tin Müngaardea GEHUWD A Rgkiarl en F liiker W Verlioefea A Stigter