Goudsche Courant, dinsdag 10 maart 1885

X V De Heer en MeTronw STEENS ZIJNEN betuigen bannen dank roor de blgken van belangstelling onderronden bg bet OTerlgden van Merronw STEENS ZIJNEN Geb Akpt De ondergeteekenden betoigen hnnnen bartelgken dank voor de rele blgken Tan belangstelling bg de geboorte banner Docbter onderronden D W BECKING J H BECKINGAnAem 10 Maart 1885 Dibkzwaosb Al degenen die iets Terschnldigd zgn aan of te vorderen hebben rau den heer ARIE de BRUIJN in leren koopman te Gouda op de Bogen en aldaar orerieden den 4en Maart 1885 worden rerzocht daarran opgare in te zenden vóór 1 April a s aan Notaris MONTIJN te Gouda G C FOETÏÏIJIT DEOO LEEVEE Notaris te Gouda zal op MAANDAG 30 MAART 1885 des morgens te elf oren in het Koffiehuis cHab HONix aan de Markt aldaar in het openbaar VERKOOPEN N I Een op aangenamen stand gelegen flink en goed onderhouden HEERENHUIS ERF en fraaien TUIN aan de Goif e te Gouda Wgk C No 193 kadastraal Sectie D No 1794 groot 6 Aren 85 Centiaren Te aanraarden 1 Mei 1885 Het Huis geheel roorzien ran Gas en Waterleiding bevat beneden een marmeren Gang Voorkamer en Suite Zgkamer met gemetselde Kluis Keuken Kelder Mangelkamer en Bergplaatsen en boven 2 Voorkamers Tuinkamer met Balkon rnime Badkamer 2 Zolders Meidenkamer en Vliering en verder vele gemakken de Tuin is van vele Vrachtboomen voorzien en heeft een uitgang aan den Raam No 2 Een goed onderhouden WOONHUIS met afzonderlgke BOVENWONING en ERF Wgk P No 15 en 16 aan de Spieringstraat te Gouda kadastraal Sectie C No 2491 verhuurd hg de week voor ƒ 2 72 No 3 tot 8 Eene Bouwmanswoning Wgk B No 13 STALLING 2 SCHUREN HOOIBERG 2 WOONHUIZEN en ERVEN TUIN BOOMGAARD en omstreeks 8 Hectaren Wei en Bouwland staande en liggende in den polder Middelburg gemeente Reeuwijk Te aanvaarden de Landergen terstond efi de Woning 1 Mei 1885 No 9 Eenige peroeelen VEEN PLAS als Visscherg WEIen HOOILANÜ enz liggende op Gravekoop te Reeuwijk groot 3 H 29 A 11 C Verhuurd tot 31 Juli 1900 roor ƒ 19 50 per jaar No 10 Ben HUIS geta No 2 rerdere betimmering en Erf en een perceel BOUWLAND aan den Blindeweg op Lang Roggebroek te Reeuwijk groot 81 Aren 62 Centiaren En No 11 Een perceel BOUWLAND en WEG liggende naast het rorige perceel groot 9 Aren 50 Centiaren Nrs 10 en II zgn te aanvaarden 1 Mei 1885 Het Heerenhais is te zien den 24 25 26 en 27 Maart 1885 van des morgens 10 tot s namiddags 4 uren en op den dag der veiling van 9 tot 11 uren en de overige perceelen zgn te bezichtigen 3 dagen vóór den verkoopdag en op dien dag op de gewone uren Nadere inlichtingen geeft bovengenoemde Notaris POBTDIJN DROOGLEEVER DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RUNLAND brengen bg deze ter kennisse van de ingelanden Dat de Igsten der stemgerechtigde ingelanden van het Hoogheemraadschap voor het jaar 1885 zoo als die door de Vereenlgrde Vergadering zgn vastgesteld van af den 9de dezer dagelgks behalve des Zondags ran des morgens negen tot des middags twaalf nre ter inzage zullen ggen op de Secretarie van Rgnland te Leiden en wgders op de Gemeente Secretariën van de hoofdplaatsen der districten en onder districten als ook in de lokalei van de Stoomgemaalwerktuigen de Cruquiut de Lynden en de Leeghwater Gevraagde In een BURGER GEZIN om dadelp in dienst te treden een fatsoenlgke DIENSTBODE goed bekend met een burgerpot te koken P G Hoog loon en 2 dagen in de week een Werkster zonder goede getuigschriften onnoodig aan te melden Zich te vervoegen bg den Uitgever dezer Courant RIJNAARTS CANEVASCIJVI St Anthoniestraat G 138 ONTVANGEN eene prachtige collectie PAEASOLS i ENCAS Dassen en Dasspelden HAi DSCHOE EN enz enz A van 08 Ax Kleiweg XS 73 Te koop gevraagd een flink BURGERWOONHÜIS liefst nabg de Markt Brieven met opgaaf van prgs onder No 1097 aan het Bbreau dezer Courant DE FOmSENMAEET onder Redactie van Prys per kwartaal 1 50 franco per post Ai onderlyke nommers 0 25 Inhoud van No 15 van 7 Maart 1885 Central Pacific SpoorwegmaBtscbflppij Beurt overtieht iDgezondeD stukken Ëerate broDinger Tramwaymaatschappij te Veeoilam Binnes en Baitenlandiclie bericbteo Maatichapj toi verkoop en verbouwing van grondente Feyenoorp Rusnache Ftnancten Eff pttiche Financien Turkscke Finanam Russucke famdÓneven Rutngcke Zuidtoestel ke p mtj AUanUc Pacific Sp my Buffalo NewYork Fhtladelpkta Sp My Chicayo Hort WetternSpoonoegmaaitchappig New York Lake Ene toestem Spw m Pennsylvania Sp m SL Lauu Francisco Spoor wegmaattchappy Southern Pacific Spoorwegmaatachapp OntvaaftstcD van Spoorwegen Noteenogen te Ne York Niet officteel rerhaadelde fondsen Bentc en diTidend betalingen Lutate Berichten Correspondeutie Uitlo tingen Adverteotien Men abonneert Eicb bij h t nreel vin De Fond sen markt ter boekdrukkerij vanGEBHOËOËRS HOITSËMA te Groningen en bij alle Boekhandelaars en Postkantoren CflËM FABRIEK VAN H VON 6IMB0RN U Emiiierii aid Bhyn Tweevoudig bekroond Amsterdam 1883 ü Qi perseel Zuiverings Zout In pakjes a 18 33 eu 60 cents Medicinale Levertrfian Id fl van 30 50 en 90 cenU Uaer LeTertraan Eeo eetlepel bevat o 16 gram ijier in eeo licht rerteerbarea rorm flao 50 cents Druiven Borstsiroop met Fenkel Honln Id fleaoh i 30 60 cents en f 1 J C ZELDENKIJK Oouda L SCHENK Gouda Wed WOLF eu Zoon ScioonAomti Door sterfgeval TE KOOE voor ƒ 130 eene in goeden staat zgnde Adres aan het Bnrean dezer Courant Iste Kwaliteit Puik Gerookte RUNDEEWORST ó 60 et de 5 Ons Voor de levering van 1ste Kwaliteit RUNDen KALFSVLËËSCH tegen billgke prgzen houdt hy zich beleefdeljjk aanbevolen T VAN VLIET Slolurijkeriluii Openbare Verkooping te GOUDA bfl opbod MAANDAG 23 MAART bfl aftlag MAANDAG 30 MAART 1885 telkens voorm te Elf uren in bet koflSehuis Habmoniu aldaar ten overstaan nui Notaris Mr EIST van 1 Een royaal sterk gebouwd aan de Markt Wflk A No 104 te Oouda voor allerlei Affaire of Winkel uitmuntend geschikt of gemakkelgk in te richten met breeden Gang en onderscheiden gr oteen kleinere Kamers groote Alcoves en Kasten drogen Kelder mime Zolders en grooten TUIN Te aanvaarden 1 Mei 1885 2 Een kapitaal goed gebouwd aan den Fluweelensingel Wgk R No 571 te Gouda gelegen HEEBEimïïIS met TUIN en LAAN daarnaven bevattende het Buis vier groote en drie kleinen Kamers de groote met fraai uitzicht dies goed onderhouden net behangen en geverfd Te aanvaarden 1 Mei 1885 Wegpens sterfg eval FIFALE UITVEEZOOP van PENDULES KLOKKEN GOUDEN en ZILVEREN HORLOGES WEKKERS BAROMETERS en OPTISCHE ARTIKELEN Wed A B VAN LEER Mevrouw SCHELLING verlangt terstond eene fatsoenlgke P Q genegen huiswerk te verrichten als noodhulp of voor vaat Loon naar bekwaamheid Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden Zich te vervoegen Gouwe C No 1 voormiddags tusschen 10 en 1 uur ROETMAIM SCBEFFERS Co schi dam Vereeniging vtÉ Gistfabrikanien Bekroond met de Zilveren Medaille op de We reldTentoonstelling Amsterdam 1883 LEVEREN UITSLUITEND ZÏÏIVEEE JENEVEEGIST in alle hoeveelheden tot de laagste prezen Snelpersdrok van A Brinkuan te Gouda BULLETIN VAN DE IHIDDSGHE CODRANT Men seint ons uit s Hagfe dat Mr W WII TGEI 8 naar aanleiding der in de TwéMe Kamer onlangfs ffehouden begfrootingsdiscussiënl rklaarde in de Kamerzitting van heden zijn ontsWg te nemen ais lid der Tweede Kamer 8Qelper dnik ran A Bkinkmav te Qoadft