Goudsche Courant, woensdag 11 maart 1885

1885 Woensdag If Maart N SZ f7 GOUDSCHE COURANT JVieuwS en AdvertenHéblad voor Goudia en Oniêtreken De inzending ran adrortentifin kan geicliieden ti 4 n uur des namiddags van den dag der uitgave Medicinal Tokayer Door directen inkoop uit de kelders van den Wgnbergeigenaar Ern Stein te Erdö Benye bg Tokay Hongarge ben ik in slaat den door de grootste autoriteiten scheikundig onderzochten gegarandeerd echten TokayerWijn tegen billgkeprgzeu te verkoopen J De ontledingen van de eerstpa autoriteiten alsmede proeven zgn ig tng te ontbieden GoüDA M PEETERS Jz Specialiteit van Fraiische Guipure TimOES UEÜBELKETELOOEE miUM ENl N B Desveikiezende worden de GORDIJJVEN in orde gebracht en aang ehangfen D H00GE1 B 00M GROOTE OPRUIMING van af JllitAllVDAG 9 MAART en de overig e dagfen der week bij Westhaven B 200 Peperstraat K 8 en 9 Verzakering tegon invaliditeit en ongelukken ZATERDAG 28 FEBRUARI overleed de Machinist A van WILLIGEN van den stoomtram Gouda Bodegrave ten gevolge van een ongeluk Hg was tegen invaliditeit en ongelakken verzekerd bg de JEemte Nederlandache Fefxekerlngmaatachapiiif Reeds Vrgdag Ó Maart betaalde ik daarvoor twee duimend gulden uit H SWINKELS ontving den 27 FEBRUARI jl duizend gulden voor het verlies van één oog Het maximum bedrag dat op één persoon verzekerd kan worden is 25000 Werklieden dienstboden enz kunnen zich tegen betaling van slechts eenige stuivers per maand voor ƒ 1000 of meer verzekeren Prospectossen inlichtingen enz worden gaarne kosteloos door mg verstrekt A K VAN DER GARDE T GOËDËWAAGËN eii mm GOUOA naast de Waag nemen gelden a Deposit I bedragen van 50 tot hWi teHtond opvraagbaar SN o 8 jaars ƒ 500 1000 met 2 dagen opzegging boven 1000 8 8Vi r tegen onderpand in Russi sche fondsen MAGAZIJN in TAPIJTEN GOEDIJNSTOFFElSr n BEHANGEESAETIEELEN B de JONG Behanger Gouwe C No 200 Wegens sterfg eval FINALE ÏÏITVEEEOOP van PENDULES KLOKKEN GOUDEN en ZILVEREN HORLOGES WEKKERS BAROMETERS en OPTISCHE ARTIKELEN Wed A B VAN LEER ONTVANGEN en ruime keuze der nieuwste DAMES HEEREN RENen KINDERHOEDEN tot de minst mogelgke prgzen Tevens F4 SC£r£JVen VERMAKEN en alles wat tot het vak behoort Minzaamst aanbevelend J LANS V Korte Tiendeweg O 95 GOUDA 95 ADEUA DRY uop a MADERA 0 75 Exquise fijne ÜK 1 2 per flesch witte PORT a PORT il PORT 1 60 SWTEMAEEU en Co ZAAL KIJirSTMIU Sociëteit ONS GENOEGEN te Gouda Op Algemeen verlangen ZONDAO a g 8 MAART 2de en LAATSTE VOORSTELLING der Largard Erncstlne Troupe Zie verder aanplakbilletten Prgzen der Plaatsen Leden met hun gezin ƒ 0 40 de persoon Ie Rang O 50 2e Etang 0 30 et Bureau geopend ten 7 uur Aanvang 8 uur m JALOUSIÈN Met deze bericht ondergeteekeude dat hg de BINNENen BUITENJALÜÜSIËN levert tegen ƒ 2 50 de vk Meter Tevens beveelt hg zich weder minzaam aan tot het Stoffeeren van CANAPES en STOELEN onverschillig in welken stgl en verder al wat tot het behangersvak behoort W VAN VLIET Westhaven Stoffeerder en Betoger M uffrouw HUBER Groeneweg alhier verengt tegen 1 MEI eene flinke dienstbode liefst P G Attentie s v p Een vertrouwd PERSOON bekend met BOEKHOUDEN en CORRESPONDENTIE zag zich gaarne geplaatst voor heele oi bdve dagen Ook niet ongenegen tot het bijhouden der boeken van Winkeliers Brieven franco onder No 1096 aan het Bureau dezer Courant STE 3Ï Om plaats te maken voor nieuw wordt al het voorradige i Contant en h tont priz opgeruimd bg G ORA VEStJEUS Wgdstraat A 168 Dassen eii Dasspelden HANDSCHOENEN enz enz A van OS Az Kleiweg E 73 Openbare Aanksteding BURGEMEESTER en WETHOUDERS va Gouda zijn voornemens op VRIJDAG den 20 MAART 1885 des namiddags ten een ure ip het Raadhuis aldaar bg inschrgving in afzonr derlgke perceelen AAN TE BESTEDEN Het onderhoud der Stakadoorwerkea met het wittea van de muren ea plafonds in de OemeenteOebouwen Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteArchitect Tegen MEI wordt in een stil gezin op netten stand nabg het station EEN of TWEE H E E B E JNT gevraagd Desverkiezende met KOST en VRiJE KAMER Adres onder No 1095 aan het Bureau dezer Courant Voor NOODHULP of VAST wprdtzoo spoedig mogelijk eene fatsoenlijke DIENSTBODE gevraagd die kan koken en genegen is huiswerk te verrichten Adres met franco brieven onder letter D aan den Boekhandel van A KOK COMP te Gouda KIPPEi VOEH Gezonde KLEINE TARW per 100 KG 6 40 vermengd met MAÏS en GERST per 100 KG ƒ 8 wordt bg minstens 25 KG franco geleverd dooi R SLEGT Slolw ijkertluü Snelpersdrok van A Bkinkmaj te Gouda D oitgsre d zer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VEUDA6 In de Stad geschiedt de nitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEEDAG De prgs per drie maanden ia 1 25 fnmeo per post 1 50 BINNENLAND OOUDA 10 Haart 188S Hel O M by de ArrondiMements RccbtbinlE te Botterdsm nam ptietta eoncIntU in de taak betreffende de toogenaamde Gaetkaitkerk albier van de gemeaole Gonda texen nevrouir de wede Kook f tin Ae en de R K parochie ao O L Vroawe Hemel aart edaagde in vrqVarisg Ali rattataande Munemende dat bg rcaolutie der Slaleo van Holland van 1677 de kerk eJKeodani der Kemeeule wal ftewordcp es dil in 1818 nog wai en o erveKeads dat de gedaagde in vrgwaring ziok op de eztiootieve verjaring beiirp aa het O M van meaning dat bet hier de vraag gold wrik betit de paroohie van het kerkgebooir had gehad Toen in 1818 de gemeente Oonda bet gcbou aan de B K gemeente in gebruik gaf geechiedde dit onder roorbehoad vao dea ïgaiidaBi de kerkgemamle moest dsa genokt worden het geboaw onder die Toorwaanle te btbben aanvaard en daarmede geen betit alt van eigenaar te hebben verworfen Later gaf de paroehie nimmer te kennen dal ly meende alt eigenarre Ie betittec daar immer die bewering in 1820 lieohti door den pattoor al particulier geeneiiiii door de kerkgemeente waa geaohied terwyl ook de plaataing op het kadatter daartoe niet oldoende iraa Daar alzoo vi$ór 1880 hel elgeodorairecht der gemeente Goida nimmer gcaohonden wat kon er ook van veijaring der re indlcatie geen aprake cijn tervyl de lermga na 1880 daartoe te kort wat MItadien werd geconolodeerd lot toewgling ran den eitch De nltapraak werd bepaald op Maandag 20 April De zitreren medaille voor 24 jarigen trouwen en eerlijken dienat it toegekend aan den eoldaat tcberp ichntler L Boegheira van de ie oomp 5e bat 4e reg mf alhier Onder de adfertentièa in om vorig nummer waa er een waarvoor wg de bgtondere aandacht inroepen onzer atadgenooten Het brtrof een beroep op hunne liefdadigheid Wg vernemen dal bet gezin waarvoor 6 geachte Oondtche ingezetenen bg die advertentie giften vrages het werkelgk koog noodig heeft en eveneena hulp verdient Het hoofd van l gezin is tfaaDi geetorven doch wat reedt jaren achtereen wegeoi ziekte niet in ataal te werken waardoor de finantieele toetlaod inderdaad trenfig ii Gok kleine giften zgn weikon eu men beeft hier de aktrktid dat t gegevene goed geplaatit is Dezer dagen overleed hier een vrouw die bet inde lasttte dagen van haar ziekle erg bmanwd had Om haar wat lucht Ie geven achlle men Het geraden baar kleSren loa Ie maken en baar lichaam vanboven eenigszins te ontbloolen Dit geschiedde en toen bleek op een verrastendiL wgze van hare gehechtheid aan bet aardacbe gk in den vormvan muotttulcken althant men vond 600 aan zilvergeld 40 aan oenten beneveni een drietal gouden tienijet op haar lichaam bevéttlgd Qcen wonder dat de arme vrouw bet met zulk een vracht benauwd had I Te Zevenhuizen heeft lerwgl haar 64 jarige echtgenoot op zgn werk was een 68 jarige vroow de int van haar bed i jatoetie verlatea eofatdqke woning mei eenige mondbehoeilen In het WeMlad toor jtbtrg BtUtm ent van 7 Maart Iretl men de volfeade advertentie Bij de heralemraing op Donderdag IS Maart a t voor een luf van den 6 K nteraad van Oldebroek noodigt de kerkeraad te Hervormde gemeente aldaar de kieaen die ftod Woord boren den geest dezer eeuw ttellen dringend nil hunne ttem uil te brengen op ten heer P R C Hellinga Nanena dak kerkeraad voorn O Ringiialda f Bakker Staten OeneraaL Tk IIk Kamo ziiiiog van 9 Hsarl t In det zitting waa iagekd M bM ontwerp betrekkelgk deu aanleg van oil tramweg Bretkent Maldeghem Bg de hnhsndajhiK der artikelen van d mderwgtaidMtii tr de firi ter bel voontel ol Mnttelling van een coniervatorl ia de geologie aan de Hoogeachool te Leiden in Het het oog op de afwezigheid van prof Martin werd het ameodeoenlLofcman om 4000 tetebrappen v r een boogleeraar in de oude geaebiedeuit en de oudheden te Leiden aangenomen met 64 tegen 25 ttemroen Ook it aangenomen een amendeBenl om te tohrappen ƒ 400 voor een adtitlent in de gezondheidsleer Ie Vireohl H t amendement om een Hoogleeraarspoal te Oroningea te doen vervallen is verwarpen met 42 tegen S9 atemmen De ditcutiie II genaderd lol hel amendement tot opheffing van drie Hoogere Mrgencholen Heden voortelling Bg vonnit van de rechtbank Ic Haarlem it zekere O Spanjer eommiiaionoair en saakwaarnemer laatst te Amtlerdam en Ihani wanende te Haarlem Ier zake van bedriegelgke opliebtlog veroordeeld tot een eelluiaire gevangenis van 183 dagen BIgkens den inbond van bet vonnis had bgaan H M Gortworsl en P Vlaander voorgespiegeld dal hg in staal wta hun een deel der nalatenschap van den graaf Van Brederode Ie bezorgen ea ziek langt dezen weg door genoemde Oortwont cn VJaander vertchilleude geldtommen Aotcler band nellen Alt een alaalije van de brutalttért en geslepenheid van den veroordeelde maar meer nog van de lichtgeloovigbeld zgner slachtoffers diene bet volgende lu bet voorjaar van 1880 werd te Zaandam eene vergadering gebonden in wel 60 gegadigden Vlaander zal ala vico preaideni naast den veroordeelde G Spanjer terwgl aan Gorlwoist de functie van penniogroeesler werd opgedragen Op die vergadering werden door Spanjer eenige mededeelingen gedaan maar ook bealuiteo genomen b v dat er voor deu erflater een slaud beeld zou opgericht met de namen défr presente erfgenamen op het voetstuk zg zouden alten rgk zgn eu rijden op fraaie paarden Daarna is nog een tweede Vergadering gehouden op 18 Juni 1880 waaraan wel 80 personen deelnamen Achter de plants fan den morzitter Spanjer prgkte eene groote vlag Er i erd ook een feestmaal aangericht Op de tafel atond een taart met een model van de ruioe van Brederode erop De president raamde de grafelgke nalatenschap op 93 millioen waarvan hg zelf Vlaander en GortHlVst ieder S millioen zonden krggen Getuige Gortworsl verklaart dat hem de geheele zaak 4000 beeft ge ADVERTENTIËN worden geplaste van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgnt Afïoaderlgke Nommers VIJF CENTEN koat san reiakoaten uitschotten enz waardoor 240 voor de feestelgke bgeenkomsl te Zaandam met de taart Dezelfde getuige verklaarde o a nog dal Spanjer op zekeren dag Ie zgnen kantore aan ben gel gezegd had dat bg baat Wu van allea en NB er alt erfgenaam bg kon nemen wien kg wilde De tiende aflevering ii verschenen van bet Triuek RuitdteeSUmhotk in vier talen Nederlandtch Frantch Hoogdoitach en Engelsch Blgl na het voorbericht waa hel jaar 1884 voor de Vefeeoiging in meer dan één opziobt belaogrgk De groote toeneming der aanvragen tot iniêbrgving een gevolg rau het genomen besluit deze in l vervolg tol de afstammelingen te beperken beeft aan de intchrg viug eene nitbreidisg gegeven die niet wat te voorzien £ r wordt gewezen op de aan bet a mboekvee ten deel gevallen bekroningen op de in 1886 te Amtlerdam gehoaden intenMlioDiile laadbouwlentoocateiling waaronder drie voorkomen niet alleen voor de fokicen van gewicht maar die ook voor de Vereentging waarde hebben het zgn die behaald in de wedtirgden waartoe de deelneming voor alle ratten uit alle landen wat opengeateld rn wsarbg bet Friesobe stamboekvee den eersten prgs mocht verwerven De meening dat het Friesobe vee behoort tot het meest melkrqke van de wereld is hierdoor glansrgk bevestigd Tegen beter weten aan bigft iotnsschen de znstervereeniging Bretktri of Soltiei Cattle ia de Vereenigde Stalen van Nootd Araerika dezen onjnisteii naam handhaven daar bare bestuurders niet naar Holttein gaan mur penoonigk hunne inkoopen in Nederland doen terwgl ook in hunne slatnlen is opgenomen dat ig nilsiniteod met vee uil de ondeischeidene provinciën van Nederland herkomttig fokken De vereeniging Tie Dutch Frium Juocuttio in de genoemde Staten dnidl echter met loffelgke eerlgjcheid door haren naam de landstreek aan waaruit bel vee waarmede zy fokt berkomstig is De thans verschenen aflevering bevat pbotographién van de op genoemde lentoouttelling met den Isten prgs bekroonde beesten een 2jarige slier en een fijarige melkk voorts eene teekening van de afmeliogen T W 1 toelichting en eene al t3b ri S£ ¥a2 R =xika i£ sgsielde vier talen Ër 7 gn than Pm heel ingièiictireven 661 stieren en 3513 koeienT De reslauranthonder Hermann Lndwig die te BerIgo dp de eerste verdieping van een buis tn de Gertraudteostrasse een restaurant houdt waar door kellnerrinnen bediend wordt verscheen jl Dinsdag voor de rechtbank Hg werd van het feit beschuldigd de restjes bier die zgne gasten In de gl izen lieten staan wederom bijeen te hebben A zameld en dit brouwsel aan nieuwe gasten te hebbet voorgezet De ambtenaar van het openbaar ministerie deed de niet te qnalificeeren handelwgze van den beschuldigde in krachtige woorden uitkomen toonde aan dat In dit geval in zware straf moeit worden toegepast en deed den eisch van vier weken gevangenisstraf De rechtbank sloot zich geh eel bg dit gevoelen aon en de knoeier gaat gedurende vier weken achter slot en grendel Te Lausanne in het Zwltiersdie kauton Waadtland heeft Vrgdag een sensatiewekkend voorval plaats gehad Bg de correctloneele recbtback aldoar