Goudsche Courant, woensdag 11 maart 1885

bekaodeld de luk ao lekaren ChtTao ID banep itoniboawer aangekluKd wegens beleedigiog in openbaar gesohrifl Te middea tan het Tethoor haalde Cka au een reioher uit den tak en niikle op den prcaidaat Het sehot gitg af mursondet te treffen De denrwaardcr sprong op dan baaehuldigde toe om bem te ontwapaaea eu raakte met hem aan t worsteleD waarby kat ChaTan gelukte BOg twee loboteu te loasan raarfau het eene deu deurwaarder in den arm en het andere des griffier in den rug trof De deurwaarder Het hem eobter ciat lot rokte bem eindelgk den rerolrer mt de hand en gaf bem daarmee een slag op de hersens met hei geiolg dat de woesteling uederriel eu toen geboeid naar de gevangenis kon worden gebracht De Haarlaueit Courtnl ontvangt van haren Loadenaoben oorrcspoudent hei beriobt dat Zondag TOOT de eerste maal van Lauden een stoomsohip rechtstreeks via Rotterdam naar Keulen sou verirekkeu ea dat het WBarachyclyk roor den eersten keer is dat een stoomscbip is ingericht voor de zee eu rivierraart beide zoodat de nieuwe dienst niet weinig de aandacht tal trekken Het frit alleen zegt de oorrespoudeut dat men op de gedachte is gekomen em lulk een dienst in het aanzijn te roepeu waardoor kosten en t d verlies door overlading enz te Rotterdam worden voorkomen bewijst geuoegzaam van hoeveel gewicht de kleine kasten zyn die den handel iu rekening worden gebracht en boezeer men tegeawoordfg aan snel eu gengeld Tcrroer beobt Iedereen die met dezen tak tuo handel bekend is yerkent dat het deuktieeld goed is eu dat men hel spoedig op greater schaal zul ingevoerd lien lien nieuw veld derhalve voor den Nederlandschen ondernemingsgeest waarop men de aandaobt van belangbebbendeu niet genoeg kan vestigen In Engeland is een Lord Aylesford gestorveu en het is merkwaardig nategaan hue mei bet eerstgeboorterecbt eu de Eogelsche magistratuur een jeugdig edelman zich ruïneereu kan In 1871 volgde Lord Aylesfurd zyn vader als eigenaar van de familiegoedtren eu titels op Besigds bedroeg de opbrengst der goedereu 225 000 gulden s jaars eu weldia werd door de verhoogde paobi dit inkomen 375 000 nuldeu üe jonge Lord bad echter meer Roodig In tien jaren maakte hg voor Tgf millioen guldens schulden waarvoor hg hypotheek op zgu jaarlgksoh inkomen had genomen en die gewaarborgd werden door 56 asturauliepolissen voor welke bij achtereenvolgens 100 000 gulden s Jaars vau zgu inkomen bad vt rvreerad Aan vetsohillende aodere sohuldeischers was hg 700 000 guldens schuldig en op de ichilderyeu rhn zgu adellyk slol FaokingtouHall had hg 2u0 000 guldens opgenomen Iu 18S2 werd bet uoodzakelgk dezen toeslanil le liqnideereu aan bel Parlement werd toestemming gevraagd om de goedereu Ie fervreemden Deze toestemming werd als bill van lokaal belang verkregen en de trustees verkoohteu de goedereu in Leioesiershire roor bijua 2 millioen die m Kent voor millioen Nanwelgks was dit afgeloopen of Lord Aylesford lierf 36 jaren oud Zgn jongere broeder die in Jet majoraat opvolgt vindt dit nog beslaande uit lloOO buuders iu Leicestershire en bet vervullen kasteel Faokington De jacht dezer goederen is ook verpacht aan den brouoer Barclay Lord Aylesford heeft in den tgd van 14 jareu niet minder dan SVi millioen aan kapitaal eu rente verleerd eo Aog vindt zgu opvolger in het pairsChap een mujoraal dat 225 OUO guldeu teute geefl Volgeus het gebruik had de goeder der twee Lanls Aylesford bg deu dood vau haren man het erfslot verlaten de wel verzekert baar zelfs geen levensonderhoud meer op de goeilereu van haren zoon Te Angoolème iadeser dagen hel rechlsgedingjiegonnea legen de moorrleuaais van den heer eii mevrouw Forgeaud reutenier te Angonlème die aldaar verleden jaar in hi huis in de ruedei 3o r gedood werden Aau Revrouw Forgeand was de j eel afgesneden terwijl jlaar lijk verstopt was iii de hoes van een canapé Den heer Forgeand die door een beroerte getroffen sinda t ng bedlegerig wus had men met dcii eenigeu arm dien hg bewrgen kou aan een stgl van het bed gebonden en bad men toen laten ttikkeu door hem eeu hand voor mond eu ueus te bowleu Het vry aauzienlyk fortuin der dus wreed wmoord B was geetoleu foudscn geld jnweeioB liUcr alles De politie vermoedde ousoiddclgk dat Pieree Forgeand eeu ueef der oudelieded door btn liefdevolia huis opgenomen en als hun erfgenaain erkendken veruoord bad Hij was gevlucht met zekereKlir een jonge modiste die dikw jlB werkte voor deoude mevroaw Ze maauden lang heelt men tevergeefs gezophl in Spanje in Noord en Zuid Afrika Ze aren dicbterby dan men dacht Men kwam ken op het spoor doerdiao de heer liopatie een bankier te Milaau 26 000 franken Fransohe rente opkocht waarvan de nummers bekend waren als die der gestolen effeoien Men zocht de ellendige moordenaara en vond ie WelUolit heeft menige Nederlander die de sdtoone Italiaantohe meren beieoht ben verledeo zomer gezien Ze waren door Zwitserland naar Lombardge gegaan en badden onder den naam van Charles en Èra De Chastellaa een bekoorlijke TÜla gehaard aan bet meer van Como vlak bij Bellogio Ze zagen veel menschen ontvingen 4e vreemdelingen die te Bellogio langdurig verbiyf hielden met groote gasivryheid en werden gehouden voor een jong gehuwd paar uit Portugal Verleden najaar schelden op een stormachtlgen avond eenige Ilaliaansohe gendarmes zachtkens aan by de fraaie villa Het sierlgk yzeren bek van den tuin werd geopend meiddeu zich aan en vroegen den heer Ghastellat te spreken Hij antwoordde kalm en beleefd Pierre Forgeaild volstrekt niet te kennen zoodat hier joaitierstaud moest plaals hebben doch op belzelfde oogenblik weêrklouk eeu schol Mevrouw Sra gebaren Elie bad de stemmen gehooid de steken der gendarmen gezien en had met een revolver zich pogen te dooden Doch ze was onhandig gewefst ze werd genezen en staat nu terecht met haar tthaudelijken minnaar Van waar komt de uitdrukking 0p een grooten voet leven Zie hier de verklaring Godfried van Plantagenet graaf van Anjou was een schoon man maar bg bad ongelukkigerwijze op de groote teen van den rechtervoet een zwaar uitwas om deze misvorming te bedekken liet hy zich schoenen maken met vooruitstekende opwaarts gebogen punten eu weldra kwamen deze in de mude onder den naam van schoeisel a la Pouluiue Het werd een zoo algemeene gewoonte dat roeo meende er verschillende voorschriften voor Ie moeien maken in verhouding tot de maatschappelijke slauden Een burger mocht soboenpunteu hebben van 6 duim ridders en barooneu inochteu lot éen voet lengte graven eu vorsten lot twee voet gaun De geestelykheid mengde zich iu den sirgd tegen deze mode en Sreigde met de eeuwige veidoeraeuis tegenover de volgelingen daarvan Keizer l arel V verbood ten slotie het dragen van deze puntschoenen maar er bleven nog langen tgd talrijke overtredingen bestaan De mode was zoo ingeworteld dat t volk iemands foituiu bepaalde naar de grootte van deu voet waarop by leefde Van daar t spreekwoord In bet tv ede artikel in De Vragen dm Tydi waarin prof Van Geer bet kiesrecht behandelt komt hij na kritiek vau alle voorgedragen stelsels tot de gevolgirekkiug dat eeu scherp uiterlijk kenmerk tot bepaling van hen aan wie het kiesrecht moet worden oulhoudeu niet is te vinden Niet wie kiezer zal zijn doch wie het niet zal zgu moeien bij de wet worden vastgesteld üilgesloien zullen moeien worden zij die op het laagslf punt vAl zedelyke ontwikkeling staan en zg die geen zelfBlaudige positie in de maatschappij bekleedeu Wat de wyze vau verkiezing betreft acht schv alle proportioueele stelsels onuitvoerbaar Wil hg dus het meerderheidsstelsel handhaven hy stelt daarbij als vqprwuarde dat elk kiezer een gelyk aanlal vertegenwoordigers door eeu in gelalslerkte gelyken kring vau bevolking moet worden gekozeu In verband biermede vesligt de schr ook voorul de aaudacht op de Gemeenteraadsverkiezingen Het stelsel om van elke gemeente slecht éeu district te makeri dat ook de grondweiaooramissie sohgnt te willen bestendigen werkt in groote gemeenieu allerverderfelykst daar het de sumeuslelling der raden in éen ricbiing iu de hand werkt te gevaarlgker bij lichamen die niet alleec ja niet in de eerste plaats wetgevend gezag uitoefenen maar die Ie opperste bestuursmacht iu handen hebbeu Daarom wordt ook splitsing der gemeenten in kiesdistricten door den schr aanbevolen en de gemeente Leiden wordt genomeu als voorbeeld op welke wyze het stelsel zich zou laien toepasseu Volgens dr De Walteville een der diggeerend eartsen van het St Maria hospitaal te LonlTen isde massage een deugdelyk middel tegen het hardnekkige spierlyden dat men schtyfkramp noemt De massage wordt toegepast op de spieren van dehand en den arm en dit heeft ten gevolge dat in de pUats vaudedoor de kramp onbruikbaar geworden spieren andere in werking treden Deze geneesmethode wordt o a aaolevoleu door de professtiren Billroth te Weeneu eir Nttssbaum te Muucheu UuutrouK Van de gedressee de eebouden in hel aquarium van Westminster worden wonderen verhaald Zg apporleereu too goed als hunne naaingeiKyötcÜ op het land Op bevel van hun meester brengen zy bem iu het water gtwoipen geldstukken en lerende visschen ook zonder die eeniguiut te b schadigen Zy redden een man die zloh boudt alsof hg iu hun vgver verdrinkt eu brengen bem voorzichtig op bet droge Ook maken sg muziek de een met een aebellel i de tweede aet bekkens de deide met een tamboerijn en zij moeten daarby zelfs eenig gevoel voor maal aan den dag leggen In de adverlenlién der DuiMobe bladen begint zich e u streven naar voorbeekleu ait boekm te openbaren Onlangs kon men iu eenige Berlynsche bladen een buweiyksaanvraag lezen waarby een beschaafde dame van goede bailie wsnsuhte evenals Kathchen ton Heilbronn haar hoogste geluk aan eeu Graaf Ifetter mm SlraU ie danken te hebben £ u thans staat iu de Kieler Ztg een advertentie waarbij voor een jonkman die voor den landbouw opgeleid moet worden eeu flinke Brimg of Haiervumn gezopht ordl Als de manier meer navolging vindt is er een ruite veld open voor afwisteüng in de verschillende aanbiedingen en aanvragen der adverlentie rubifiek welke waarlijk nog letterkundige waarde zal krygenl I II H I III I Buitenlandsch Overzicht De begrootingscommissie uit de Fransche Kamer van Aigevaaidigden heeft buar rapport ingediend over de begrooting zooals zy van den Senaat is teruggekomen De commissie betwist aan deu Senaat geenszins het recht van de Kamer eene tweede behandeling der begrooting te rqflangen maar stelt als regel dat deze tweede behandeliiig de laatste moet zijn en dat wat de Kamer dan zal besluiten niet voor appel of cassatie vatbaar is Zoo als ouze lezers reeds weten adviseert de oommissie tot verwerping van de wijzigingen door den Senaat iu de begrooting gebracht Slechis twee posten wil zy roet de veranderingen goedkeuren s rechtbanken van eersten aanleg en hoven van appèl Door drie leden van genoemde Kamer is eru belangrijk amendement op het netsontoerp regelende de reoruleering voor het leger ingediend Zij verlangen dat in de wet opgenomen wordr deze bepaling Frauschman dus zonder de hoedanigheid rari vreemdeling te kuiuien eisohen en mitsdien mlli lairdien8ej liohlig is ieder die iu Frankrijk it geboren als de zoon van een vreemdeliug welke zelf daar geboren is of minstens drie jaren daar gewoond beeft Dit voorstel een gevolg van het beginsel van algemeene dienstpliohtigheid wordt door de France en andere bladeu met warmte aanbevolen omdat de aanneming er van eeu eiode zul maken aan een onbillykheid waarover iele jaren geklaagd werd Groot loch is het aantal vreemdelingen voornamelijk Belgen Duitscbers Ilalidijeu en Spaiijaardeii die in Fraokrijlc komen wonen en daar van hun elders verkregen Trérmogen leven of op eenigerlei wyze deu kost winnen eu na wat byeengegaard Ie hebben naar hun laud lerugkeeren of zich voorgoed in Frankrijk vestigen maar vreemdelingen blijven en aan vreemdelingen het fianzijo schenken Zy latefi zich niet naluraliseeren en onttrekken op deze wijze hunne zonen aan den militairen dienst Nu hebben zy wel is waar geen stemrecht en kunnen ij geen openbare ambten en bedieningen bekleeden maar bet gemis van een en ander wordt niet zoo zwaar door hen gevoeld om ter verktijgmg von hetgeen hun oulhouden wordt hunue kindeieu de militaire uniform te laten aantrekken De Seuaalscommissie belast met bel onderzoek vau het ontwerp vau wet tot verhooging der gruaureohlen bestaat uil proteolionisten en dus zal in haar rapport tot nunemiug van het ontwerp geadviseerd worden Enkele leden del oommissie meeneii zelfs nog verder te moeten gaan dan de Regeering eu de Kamer rn verlangen een nog hooger recht De Times verneemt uit Cuïro dat twea slaramendie tot dusver zich vriendscbappeiyk gezind tionden tot den Mahdi zyn overgeloopen zoodui het terugtrekken der Ëugeische troepen naar Dongola nooilzakeiyk werd By Toortduriug worden ook ongniistige berichten ontraugen over den toestand vnn hel garnizoen la Kasaala De oorrespondent v n Daily Newê te Soeakim meldt dat de itroepeu van honger sterven en de overgave zeker is wanneer niet spoedig hulp opdaagt Een der Parijsche correspondenten van do Köln Zeit meldt op gezak van etu dépêche uit Alrxaiidrië dat de inheemsche bevolking van Cairo een zeer vijandige houding legeuover de Engelsohe begint aan Ie nemen Generaal jj epbensou bevelhebber vflu bet bezetjingscorps werd eenige malen op de straat nKt den dood bedreigd bijna dagelgks worden Eiigêlsche soldaten aangerand eu mishandeld De telegraaf deelt de vereordeeling mede vau zekeren Jnnssens wegens landverraad door het Hooggertchtshof te Leipzig volgeus het arrest hé efi deze Jaiissens zich vnn 1871 lot 1832 te Keulen opgehouden als algemeen agent vau het Fransota Miniateri fan Oorlog ten eindt militaire geheimen te welen te komen fooi geld wist hij van onderofficieren afschriften te krijgen van de inatrnciiën betreffende de mobiiisatie ran het zevend en achtste legerkorpii welke gedcelteiyk met balp ran ralsche sleutels uit de kast van den afwezigen divisie generaal ontvreemd waren met hel meester worden van verdere mobilisatieplanueu rakende het vijfd en elfde Beiersohe legwcorpt had Jaustens onderagenteu belast De nieuwe Luxembnrgsche premier Thilget heeft in de Kamer eeu verklaring roorgelezen waarin bi o a zeide dat de redenen van de wyziging welke iu de samenMelling ran den raad ran bestuur ran het Groothertogdom is gebracht bekend waren een rersohil van meeuiug tassebeii de leden over bet asnkoopen vau den Prins Hendrik spoorweg bad het aftreden ran Von Blocbauaen ten gerolge gehad aan de andere drie leden had de KoningGroothertog zijn rerlrouwen niet onttrokken De premier noodigde de Kamer uit haar werkzaamhedan roort te zeilen Ten opzichte der regeeriugsontwerpeu betreffende de reslingwerkea en de rioot die door de Eerste Kamer in Denemarken waren aangenomen beeft de Tweede Kamer met 63 tegen 29 stemmen eenvoudig besloten over te gaan tot de orde van deu dag INOKZONDEN Mijnheer de RedaeUur I Naar aanleiding ran het stukje van den persoon H van der Straateu in No 3205 van de Omdtche Courant die er tegen opkomt dat de politie de ingezetenen roor hem waarschuwt daar hg niet bedelt noch iels anders niisdoel heb ik de eer U te verzoeken dit Ie plaatsen Vooreerst vergeet hy één renvyt van de politie Ie beantwoorden ui dii dat hy een eerste dronkaard is zoodat het geld hem goedgunstig uit medelijden gegeven regelrecht kroegwaarts gaat Voorts is hel uoudig liat er eens de algemeene aandacht op gevestigd wordt dat dergelijke vermomde bedelarij welken naam dat zoogenaamd Ie koop loopen met allerlei prulleu ten volle verdient eens moet ophomleu en niet verder gesteund worden Het ie een feit dat zulke bedelende kooplui weinig rerkoopeu masf aan aalmoezen zeer reel oploopen Op het platlelahd geren de meeste boerinnen bon een paar cenian en iu de stad rooral burgermeuschen en dienstboden zoodat aan den avond ran iederen dag op eeu welvoorzieoen voorraad kan worden neérgezieu die dan hoef besteed wordt Men informeere eens goed en zal tot de overtuigisg komen dat dergelijke bedelende kooplui het er niet alleen zeer goed van aemen maar lioh ook aan oilapaltingen overgeven die schandelijk zijn Met is bedroevend dsl uog zoovele Kerkelijke armen die ondersleuning verdienen gebrek blaren lijden eu anderen die te lui zijn om Ie werken eu brutaal genoeg huis aan huis te bellen flinke soMeljes ontvangen die letterlijk verkwist worden anntom moet mij van het btirt rooreerst een rerzoek aan mijne stadgenoolen voorlaan bedelaars iu welken rorm zij tot hen komen zelfs in dien rnn goed geschreven flink gestileerde brieven rol roerende smeekbeden van als heer gekleede pirsonen die te trotsch zijn roor werk waarroor hun klein rersland geschikt it en te dom roorbeter betaalden arbeid onrerbiddelijk af te wijzen Wil men weldoen uitstekend men onderzoeke waar giften gQed besteed eu wel rerdiend zullen lijn of informeere anders bij de Kamer van ifavaag die zoo nattige iurichling op het gebied van Armenzorg maa brutaliteit en luiheid onder teune men niet langer I Voorts ee woord v n dank tot de politie die juist met derfeiyke wenken als zij ons iu de OoiidKke Courant van Woensdag 4 Maart gaf een uititekoud werk doet Z j gn voort om roor dergelyke luie dagdierente wnarsohowen wy weten dan roor wie wy ons te wachten hebben en zullen dan onze giften steeds daar kannen brtngen waar die beter op hun plaats zyn lan in den zak von lieden die de politie volle recht heeft te noemen eerste dronkaards 1 Een Gondsch ingezetene VERBETERING Aon het alot van ons hoofdartikel io htt orij Dammer ze men toelating meer dan eens per jaar in plaati van toehtiDg eens per jnar RECLAME In het Nummer vail heden is roor de geëerd KZers eeu Extra Gedenkblad ingelegd van de Keizerl a Koniukl hoflereranoier den heer Jo ann Hoff lijn Neue Wilhelmsirasse 1 hofleverancier van lie meeste vorsten ran Europa Cenlraaldepol Am erdam N Z Voorburgwal No 260 Wy herinneren hel geëerde publiek met dit ExlraQedenkblad ann de veele zieken dewelke aan het MeU Ëxlract Oeiondheidtbier ttitgeronilen door den r Heer Jobann Hoff in 1847 hunne geheele hentelling te danken hebben Het Johann Hoff sche MidsEitract is dan ook door Keizers Koningen Vorsten Doktoren eu Oeneesknndige Instellingen 61 maal bekroond Verkrggbaar te Qonda by de depothoadert D BlommendJiM en F St roere LUST ran onbekende brieren welke door tossehenkomtt rau kit Potlkautoor konneu warden terugbekomen de wed d Wit Amsterdam mej Leenije Holffert Amsterdam C Visser Rotterdam Mgnlieff Vianen ran de hulpkantoren HAASTRECHT A Langeslag Kamerik RBEÜWÜK Boot Nieuwerkerk a d IJsel BRIEFKAARTEN 5 F Ham Hardingtreld Verzonden jceweett naar AMERIKA A J Faessen Stockton BELGIË Ad de Boubaix Brnxellea over DÜITSCHLAND 6 ran Heck Jr Buda Pest ENGELAND Joh Mahling Tottenham De Dirrolenr ran het Postkantoor te Gouda SIMONS Kaotongerecbt te Goada Terechtzitting ran Woensdag i Maart 1886 Kantonrechter Mr J H tan MIEBOP Ambtenaar ran het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLÏEN te Rotterdam VEROORDEELD A Wegeas dronkenschap op den openbaren wegte Gouda Mallheus Johannes Trayen Si jaar sjonweraian te Gouda tot 8 boeten ran 15 golden of 15 dagen Barlholumeus Stevens 46 jaar sjouwerman te Gouda lot 19 galden of 6 dagen Petrus Jaoten 61 jaar koopman te Gonda tot 16 gulden of 5 dogen Adrianus Rietveld 66 Jaar timmerman te Gouda tot 10 gulden of 3 dagen Deze is daarenboven reroordeebl tot 1 gulden of 1 dag wegens ie Gouda wateren buiten eenen opeubareu waterbak Johannes Arnoldus Rapis 4V jaar visscher Ie Gonda tot 3 galden of 2 di eu Barend Dirk ran r Winkel 54 jaa koopman te Gonda tok 1 gulden of I dag Corueli Johaune ran Wgngaarden 36 jaar schipper te Gouda tot 1 galden of 1 dag Marinoa Punselie 39 jaar sigarenmaker te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Johannes van Geelen 58 jaar koopman te Gouda lat gulden of 1 dag Jan Uilenbroek 23 jaa boonikweeker te Boskoop tol s gulden of 1 dag Michiel Diska 51 jaar stukadoor te sGrarenhage lot 1 gulden of 1 dag Michiel Gilgn 41 jaar koopman te s Grarenhage lot 2 boeten van 1 gulden of 2 dogen B Wegens dronkenschap op den openbaren weg te Reeuwgk Corstiaau Perdyk 20 jaor arbeider te Beeowyk tot gulden of 1 dag Dirk Ooslerwyk 20 jaar arbeider te Recuwyk tot t golden of 1 dag Adrianus ran den Berg 23 jaar arbeider te Beeowyk tot 1 gulden of 1 dog Teuuis Ooslerom 22 jaar bouwkneoht Ie Bodegrareu tot guldeu of 1 dag Christodel Kranenburg 29 jaar smid te Nieuwkoop tot 1 galden of 1 dag C Wegens dronkenschap op den openbaren weg te Zeretihuizen Abraham Val 44 jaar koopman te Zevenhuizen tot l s golden of 2 dagen Afloop van Openbare Verkooplngen van Onroerender Goederen VEILING 9 MAART Koffiehnil Veerslal B no 134 4880 kooper Cs Ri eld Berkenwoude KENNISOEVINO ZEEMILITIE BURGEMEESTER eu WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 160 d r Wel op de Nationale Militie van den ISden Augastut 1861 Staatsblad no 72 Noodigen de Lolelingen uit die rerlangen bg de Zeemilitie te dienen om roor den Uien Apri aanstaande daarran ter Plaaliel aieerelarie aangifte te doen Voorts wordt belanghebbenden naar aanleiding eener deswege ontvangen aanscbryring medegedeeld dat hel orerbodig ia aan deii Heer Minister ra Marine rerzoeken te richten om inlyring by de Zeemilitie rermiU op die rerzoeken geen acht kan worden geslagen daar de keiie ran de manschappen geheel wordt orerge teo aan de Officieren ran de Marine die met de orerneming ran de Zeemilioiena worden belast Gouda 5 Maart 1885 Burgemeester eu Wethouders roornoemd VAN BERGEN IJZENDOORn De Secretaris BROÜWE Kielnliandel io Sterken Dranki BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran GoDDA brengen ingevolge art 6 der Wet ran 28 Augustus 1881 Staatsblad No 97 Ier openbare kennis dat by ben zyn ingekomen ran de narolgende personen verzoekschriften waarbg vergunning wordt gevraagd om ui de bg ieders naam rermelde locaItteit sterken drank in het klein te mogen rerkoopen als Nsam vin den Verzoeker Aindoiding der locslittit Jacobns Paos Allart Gouwe C 69 Cornelia Zuidam Westhaven B 14 f Goodo den 9 Maart 1885 Burgemeester en Wethouders roornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secteluris BROLWER UurKerlijJcén stand GEBOREN 5 Mssrt l iettr Tenni onden H vaa aen End en A Bontejtein 6 Coracli Pieter onden P lan gjk en N Bimeveid 7 BarUrs Johanna Maris ouders Hersbiclieu J W Landsbergen 8 Wilfcelmina ouders P C Schriekeii M G Jnger EliMketh ondere A SeMlrloa en H Idenktrg Gerard Jobsn ondera G au Erk éa J Hollander Joanna Jacoba ouders M van Beoiekom en M M van Waas 9 Hendrik ouden H de Vries en W S van Leeuwen Jacebua Jobannea ouders J J Kooii en G Miuenburg lil Elardur acobna onder W bliedrecht en C Jansen OVERLEDEN 7 Maart L N vau Blokland 82 j 8 S W Langcraar hoitvr van J B Kok 51 j W van der Weijden huisvr van G IJpelaar 21 j 9 O an Genl 4 m L Hnuruian 53 j Reeuwijk GEBOREN Weintje ondera H van der Laan sa L Koaler Petrus ouders P van Mierof eo 6 Verheul Wilhelmus ondera A Stolwijk en M Bunsik Curuslia ouders J C Bonuik en J van der Kroeg OVERLEDEN G H Lee NoUe 11 d C BroeféS j J Streng hnisvr van L vau Leeuwen ONDERTROUWD W Brama weduwnaar van A van der Starre en W Potnit weduwe van A Kok GEHUWD A N Janaen eu A Hoogendoora Zevenhuizen GEHUWD A Klapoyk ea J Brandhorst ADVERTENTIËN i BeraUen rsn een Meisje M G SCHRIEKJagke Bevallen van een Zoon C SLIEDBECHT Gouda 10 Maart 1885 Jansen Heden ontsliep zacht en kalm na eenkorte ongesteldheid tot diepe droefheid vanmg en myne kinderen onze innig geliefdeEchtgenoot en Vader L ffüUBMAN in denouderdom ran ruim 52 jaren De Wed L HUURMAN Gouda 9 Maaii 1885 De zaak al op dettzelfden voet worden voortgtset ♦ Heden overleed ten sterf huize van wg len den Heer D W Westebbaan Mejnifrouw JOHANNA STAM in den ouderdom van 79 jaar waarvan zjj bgna 40 jaren die familie trouw gediend heeft a Hage 8 Maart 1885 Op den achtsten Maart overleed te t Gravenlmge mijne behuwd Tante JOHANNA HENDRIKA STAM in den onderdom van 79 jaar Wed D H LUNENBURG Gouda 10 Maart 1885 Gabeu