Goudsche Courant, vrijdag 13 maart 1885

1885 VrUdag 13 Miart N 3208 GQUDSCHE iCOÜRANT JSimiwS en Admrtentieblad mor Gouda en Omstreken InzenrtlDg vaa adverteatiéa can gesdiiedea tot één uur des namiddags van den dag der uitgave De uitgare aezer Ooaraht geschiedt 2ON1JA0 j WOENSDAG jen VRIJDAG In de Stad i gegcbiedt de liitgare in den arond ran i DINöI G DONDEEDAG en ZATERDAG iDe prgg per drie maanden ia 1 25 Tl trancojper poit 1 50 LAND I If t DA li aart 1885 Ijktdagen ia er pur nwD weet ef de ii iinÉeW in atratajn in onia gemeente een drnk gery TZdl ook i dea Opjjden Fluweelen Singe Toig n qpk ala éwoonlgk wapent en rytaigen elkander opj tot platael cg de atoomtram aankwam Men deed de wtgena languam gilru doeh een daarrau kwam lu aanraking mei de tram en een ongereer 14 jarige jongen viel onder de locomotief die hem la t ware terpleUerde Toor de benttemiog ran een leeraar in de Engeliehe tul en letterkunde aan dti Hoogere Burgetaobool roor JMgena met jarigen curana te Rotterdam atut o a op bet drietal de beer J H ran der Voort leerur sa de H B aobool te Gonda Tan kei 4e reg int ifj de U luiu D M E De Kidder co 1 C Krot mugewexeo om de tweeden enraaa b j Ie fformul aiHiietaehool tan I Apri tot 16 JnU a s by te wonen De rcohtbank te Baiwnlam reroordeelde Dinadag C B hniarroaw ran C H r te ZerenhniieB en C f d S huiarronw raa A L te Oudenhooru ieder ter lake ran bet rerkoopcn tan aterken drank londer rerganuing de eerate tot eene geldboete tan 8 of 1 dag genoKeniaatraf de tweole tot Meen dagen getangeniaatraf De beer E F L Haaatert leeraar aan een Hoogere Burgeraehool te Bottardara geeft belangelooa aan een 25tal bandelabediendeu lea in Volapuk Eenigen hunner tijo na aleohla een yftal leaaro retda loo er geTorderd dat tg rolgena het Bott NU handelaoorreepondeptiea ia Volapflk loerea kunnen Zg bedirnen lioh durbg tbu de woordenlyat en Beknopte Handleiding ran den beer Haaatert in afwachting ran de roltooüng ran het UollandiohVolapuk woordenboek Eergiateren had Ie Leiden de algemeene rergaderiug plaata der Vertenigiug tot inatandbonding ran hel Kolff fonda Uit het rerilag bigkl dat met bet rerstrekken ran geldelyke ondertteuniug aan hulpbehoerenden in ataat om de leruggare te waarborgen werd roortgegaan orerceokomiti de beglnaelen welke hel be luar ioh in deten tot regel heeft gealeld Hel getaroeulyk bedrag der aan Indiiohe ambtenaren of offioiereu hun weduwen of zonen aedcrt Hei 1882 ter leen rerelrekte gelden bedroeg in 1882 1700 in 1883 ƒ 1100 en in 1884 116Ü te lamen ƒ 3S5S üaarran werd terugbetaald in 1882 162 60 in 1883 ƒ 406 en in 1884 ƒ 1230 te urnen ƒ 1707 60 loodat het Kolff fonda ran die renchillende peraonen op ultimo Deo 1884 nog had te rorderen een bedrag ran 2166 60 In de Leidaohe Spaarbank welke de Vereeniging tot kaa dient waa op 31 Drc 1884 gedeponeerd een bedrag ran ƒ 731 51 Aan bydragen werd in 1884 onlraugen in Nederland 263 en in Indie ƒ 383 20 If lamen 846 20 Sedert hel rorig reralag werden der Vereeniging weder twee jongelieden toerertrouwd Eon ran ben olgt da leasen der landbouwachool te Wageningen de andere die der H B achool te e Hage Beiden tyn di r baar gehniareat bij leeraMi aan gemelde inrfehtingeu die dan ook een meer onmiddellijk tqeiiobt orer hen en hun werH qitoefenrn Ala lid ran het beatunr ia optreden de heer J A Van Hamel aourie Ie LeidM In De eonomtt ran Maut Jtomi een leer belangnjke beoyfering roor rolgcllS elke de waarde ran het bouwland in Naderiand 862 700 becUren 1001 millioen gulden bedraa0 en dts ran het graaUnd 1 132 000 HA i7 3 Wilhoen Te lamea da 2764 aillioeo gulden Op de iMtoooataUiBfc raa aoatacgela in Mei a a te Weewn te hooden sWea ook de Nederlandaehe renamelaara rertcgaawoordigd worden Hel beainnr der rereeayüv Pottzegel mriamehari namelgk ia rooroemeas r een merkwaardige collectie io te leoden Door 47 carton met wapena ca aaa het koofd lal beweien worden dat dcH weleaachap kas maa t r t leggen ook ki haar ataifp btoebim m hMf j Aekeel oompleet 3b dtMtwaa i Nederiaad N 4tflaMlaoh lMlië Catffao Sariname Japan Oraoje Vrqaiaal België Vrankrgk de Pranache Kolouijn ea Brunawqk Ala curiositeiten noemen wq een blad metailatekead gegrareerde Ameiikaansche po t egels waarby er ago ran SO doltara een Duiiaohenp twiaael ran 7 May 1840 een postaegel ran de Commune een op nge lagen Zweedaeh laeiferadoosje waarop de afiender etn benchi schreef en eru postiegel plaku dat door de poaterg behoorlgk afgeatempeld werd terwgl dete onderlinge briefkaart werkelgk baar beatemming bereikte een atrook ran drukwerk waarop 20 Nederlandtcb Indiscbe postiegela geplakt waren en oourert lelft arme poatbeambten dat bgna geheel bedekt waa met 77 Fransohe postiegela een briefkaart r n 1876 wurop de rand in een foutiere kleur werd gedrukt en welke daarom aleohts reertien dagen ingebruik bleef oen hewga dat men miU men geenperaoon lij ran een poatiegel ran 12 i roonien in 94 dagen een rcia om de wereld kan maken ens ff d D In De PorUfeuUle ran Zaterdag wordt dooreen inaender geweten op een uilgerera speculatie welke bij reimoedt dat een leer bedenkelgk karakter beeft Ben nitgerer riep ui by adrertentie liefhebbera op roor de rertaling ran een Franach werk in het Eogelsob Op aanrraag omring de iniender uit den Haag een circulaire waaruit bleek dat bet de rertaling betrof ran een in hel Franach geatelden Gids roor Nederland maar dat wegena het groot aantal adepiranlen een mededinging ou plaata riudisn en het oorapronkelgke werk met koatelooa kon worden toegeionden Wie wilde roededlngeu moest bet roor ƒ 3 koopen en ééa rel er ran ala proef rertalen Het nummer ran dat rel werd opgegeren De iuiender rernam later ran een tweeden liefhebber dal deien een ander rel ter rertaling waa opgegeren Hjj rerinoedt nu dat het enkel te doen ia geweest om exemplaren ran het boek te slijten en roor niets eeu rerlaling in handen te krggen Daar het werk bg den heer W Goslerte Haarlem is rersoheneu heefi dete uugerer aan de Portefeuille een orief geschreren waarin hg mededeelt geheel belangloos len genoene ran den anteur de geiocrimineerde uitgaaf op tioh te hebben ge ADVERTENTIE N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere rege weer 10 Centen GROOTE LETTERS vorden berekend naar plaatsruimte BoTendien worden alle Adrertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afaoaderl ke Nommers VU f CENTEN nomen en renekert dat hg niet enkel san de rerapreiding der in optpraak gebrachte circulairea part noch deel heeft maar die rerspreiding zelre hem r $ór weinige dagen eene Egyptische rerborgenheid ia geweest Ter oploaiing ran het rr g tuk hoe roor dichtberolktc ateden te roonien in de behoefte aan reraehe en rerfersohte lucht alelt een ingenieur te Lyon de heer Delore in de Setmt uutitaire de Boriema roor de ateden knnalmatig te rentileeren door eene buitenleiding op de wg te der waterleidingen Daartoe kieat mes een gunstig gelegen pnut op een terrein met laireren bodem en op roldoende hoogte gelegen ran waar dan de lucht met behulp ran renaachtige luchtpompen in een onderaardscb kanaal wordt gedreren waaruit het door duizeodea mondéa ala het gu en het water in de hniica moet binnenalroomen De ditrinder geeft aan de rentilateurt Oaibal of Farcot de roorkcnr tot inatuwing der rcrach loefct De heer Delore beaehrgft eene iariehting welk per hoofd en per dag 100 300 M reraehe Inokt kan aanroeren Hg wil borendien ket terrein ran waar de lockt wordt aangeroerd door een maur omgeren ca rondom deten pgaboomen en too mogelgk Euoalyptus of andere lucht inirerrnde boomen aaukweeken om aldus in de lucht eenige baradeeleu Ie brengen en de stofdeden t keeren die allicht op laadigen bodem roorkomen Men beeft dan alcchia de kraan der Inchtleiding open te tellen om naar karlelnat inirere botchluoht in te ademen Het Dbi r Z H dat rroeger al eens de dienalneming bq het Ned Indisch leger aanberal al een welkom middel tot rermindering der jrerkeloosheid en sociale ellende plaatat in een tgner laatate nummers eene aanbereliug ran t beroep ran militair in het algemeen Aanleiding hiertoe rond het blad in het rerschgneu der negende uitgare ran Neérlandt leger de op laat ran het Dep r Oorlog uitgegeren inlichtingen betreffende den rrijwilligen dienst bi de korpsen rn de rooruittiohten welke de militaire dienst den rrgwil liger aanbiedt Volkomen juist rindt het blad de in het roorwoord ran t boek aangehaalde tegwgte onbekend maakt onbemind Ons leger is te onbekend En daarom doet het Miniaierie een goed werk met de uitgaaf ran een goedkoop boek waaruit ouce jongelingschap tooala het Dbl tegt kan rernemen dat tg die ir jwilli i by het Nederlandsch of het Nederinndsoh Indische leger dienst nemen tot de hoogste militaire rangen kunnen opklimmen wanneer tg eich lulkt door kunde grer en gedrag waardig maken Bnim moet dit werkje naar de meening ran het Dbl rerspreid worden rooial Ook onder de reriorgers ran weeien en in t nigemeen onder de beatonrders ran pbilanthropisohe in ichtingen roor dejengd Van de Ver tan Ifeetvaiera rernam het Ml dat er meer dan 10 000 onrertorgde weeien langs sheeren straten wandelen Welnu tegt het Z i2 is het dan niet taak de aan lacht ran h h weearaders te reaiigen op de rrgwillige dienstneming Het blad i t de roordeeleii daarran in breeds trekken niteen en eindigt met erop te wgteu dat naarmate het leger in sterkte ran rrywilligera toe