Goudsche Courant, zondag 15 maart 1885

1880 E r Dlpl m FrinHoft a d M 1880 Souileii Medaille init rilain 1883 feflSER BRUNNEN inM udtr lotugt tu M UMijl Biiiiir Aikeauh Thennaalvrater mat EoolinurvuUlai verfriaohena smakelijk en geneeskrachtig TaXelwatep Aaekner Badeverwiltniig Abthdlung tnr Wwsemrlrijb Oeaeiaal OemagtigdoD voor Nedwrland en Kolnniea De Heeren J Botie ék Co Ajnaterdam Depet te Oondi ty la Heer A Nortier GOUDA 14 M art 1886 D etiul exameDt der Hoogere Burgenehelen ia da pnifincie Zuid HoUsnd inlien in bel jaar 1186 IS Gonda worden afgenomcB Het lal den Gondaoheo iogeieienen leker hoogst ungeneui kjja uit achteratMnde adferleutie te ler tmett dat de Leer S ran Groningen pianiat Ie Zwolle kier Woeuadag 26 Maart e k eene piaaoBoir lal geven Men herinnert lich nog ougetwgfeld den 100 waarlyk geuotfolleu aroud waarop genoemde heer in October jl oiia vergaatte Naar men weal werd tiexen winter door den heer ran Groaingeo in AOMMrdam Rollerdam eo a Hage eene reeka Bcethotenaoiriies gega en die de bewondering ran alle mazitklieniebbera opwekten üe groote bladen waren na iedere soiree tol ran lof ooer het heerlyk latent ran fan Qroniugen en door menigeen kier Ier stede lal de hoop tyn gekoesterd den getierden mao pogmaals bier te lien komen Die hoop wordt thans tertuld en het is te ferwaohten dal ditmaal da opkomst der knnstsriendeii eens flink lal ign Het programma dat 26 Uaart wordt oitgevoerd bevat drie Sonalet van Beethoven Hondsehein Hatlorata en Apasaiunata en voorts Compoaiiien rai Wsber Cbopia Lisit Sehnmann Taehaikowsky n dea Coueertgefer Tot aanvnlling rao hetgeen iu ons vorig nummer omtrent het ongeiak op den Flaweeien singel fa gemeld deelen wjj mede dal juist toen de stoomInua di te half twaalf van Haaatrecbl naar Gouda farirekt Donderdagmiddag Gouda lou biouenrgden 3 r uigeu waehlen om de tram te laten paaaeeren De laudbouiter W Auker van Langeruigeweiüe wilde dese rgiaigco aorhdrydew Het paard werd sobichiig en de löederijdende josgeliug i Boercfijn van Driebmgg sprong de tilbury uit um bet paard raat te hoadiui De tram kwam met een vaart aaoaselleu en greep den jongeling die ongelukklgerwijn werd medrgealerpt tot op den Singel alwaar hjj met verbrgield hoofd en lereuiooa werd opgenomen Hel rijtuig werd geheel rernietd doch de eigenaar kwam met den schrik vry Hel Igk ran dea joagelii g wtrd per brancard naar het gasthuis gebracht Benoemd tot onderwyieres aan de kosleloote school DO 4 te Hoitcrdam mrj A O de Boos te Zereohuiien B D wonende te Oudewater ia door de arr Kohibauk te Uirtchl wegens laaler tegen W V gepleegd Tcroordedd tot 26 boete snba 7 dagen gevangenisstraf en eeuesohadelooaslelling van 10 met last dat een exemplaar van het vonnis aan het raadhuis te Oudewater tal wordeu aaugrplakt Woensdag II werd voor hel Kanlongereohi te Sehooahorau behandeld de reeda vroeger in ons blad vermelde vordering ran Ds O Boer rroegcr predikant by de Heirormde gemeente te Ouderkerk a d IJsel ten laste dier gemeente Ds Boer eisohte bq monde van cijn gemachtigde den heer O C Sloeller deurwaarder te Botterdam van kerkvoogden dier gemeente de betaling eeuer som van 183 66 wegens hem oompeleereud Miaris eo toelage tot 16 April 1883 benereus roor door hem gedane roorsoboiten voor wijn en brood ten behoeve ran bet Heilige Arondmaal uet reroordeeling van de gedaagde in kosten ran liel geding Namens het gedaagde Bestuur werd dete rordcring door diens gemachtigde Mr H J Kranenburg advocaat te Utrecht bestreden op grond dat Ds Boer reeds deu 29steB September 1882 rrijwillig ijo ontslag als predikant had aenomen en er dus u dien datum geene rechtsbetrelking tusaoheu hem M de gemeente bestond eu milsdien geooocludeerd dal de eisoher niet onivaukelijk tal worden verUaard in tgo vordering dat hem die tal worden oateegd met reroordeeling in de kosten ran het geding Namens den eisoher werd hierop gerepliceerd at deie aanrrage om oulslag door het Klassikaal kestanr niet als geldig waa beachouwd aaugriiea de datum waarop dit ontslag moest ingaan niet In de aaorragc waa vermeld en hg dua eerst gesobt lion worden opgehouden te hebben predikant dier gemeente te lijn ran het oogeublik nadat hem door t Klassikaal Bestuur ontslag was rerleend Uy trachtte vervolgens ook i juo vordering te BurKerlijken stand GEROREN 8 Murt Pieti ouden P Rietkerk en M de JoDg 10 Nicolaas JoIwDnea Antooiui oaden W Robbregti en M Boer OVERLEDEN 10 Murt F Tbeoiui 77 j 11 N J A Robbregti 1 d GEHUWD 11 Meert H Viiee el H Brendwyk D de JoDg en VV C Slegt 9 C Sibbes J F de Jong ADVER TENTIÊN Voorspoedig bevallen run erfie Dochter A DE JEÜ Hazebboek Gouda 12 Maart 1885 Heden overleed te Woerden tot onze diepe droefheid onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder BERTHA VERBIJ Echtgenoote van den Heer Fbans Josepf FoESTEHHörrBi in den ouderdom van 77 jaren G H FORSTENHöPFEL C FORSTEN HöFFELNedehhop Gouda 10 Maart 1885 L DMIJEBSEHECST gevraagd terstond goed kunnende draagen en politoeren Tevens te koop BILJARTBALLEN in soorten en neemt oude in ruil B A OPHOF Van Alkemadestr at No 3 Botterdam Prima gecrist Bourbon Vanille Heden overleed te Schiedam onze geachte Zwager de Heer D GIPS na een kortstondig lyden in den ouderdom van 78 jaren J A VA DK GARDEA F VAN DB GARDE Gouda 11 Maart 1885 Psletieb Eenige kennitgeving Voor de vele blgken van belangstellingbfl onze 25 JARI6E ECHTVEREENIGINGondervonden betuigen w onzen oprechtendwtkj zoowel binnen als buiten de stad ƒ C 6 VAH DIJK E TAN DIJK Lahhebs De ondergeteekenden betuigen hunnen weigemeenden dank voor de vele blgken van deelneming ondervonden bg het overlgdenvan hun geliefd Kind Per stokje 12 et 10 stokjes J 1 T GREBAS Open bare AanlDestediiig BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zgn voornemens op VRIJDAG den 20 MAART 1885 des namiddags ten een ure in het Raadhuis aldaar bg inschrgving iu afzonderiyke perceelen AAN TE BESTEDEN Het onderhoud der Stukadoorwerken met het witten van de muren en plafonds in de GemeenteOebouwen Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteArchitect schinkel schinkel H C Gouda 12 Maart 1885 Jonkheid nnri rf RADIKALË GENEZINQ desverkieuod wordt DuIlIJnlilil overeenge H i ii voor fen bepaalde prij betaalbaar na geaeziDg Daartoe zgn 20 kamera ter beacbikking der palienteo gesteld V AERSLOERS Heelraeeater tbd breokea Gkoknplaats 3 te Antwsbpkk Wordt ter OVERNAME gevraagd De ondergeteekende waarschuwt een ieder geene gelden of goederen af te geven aan zgne Huisvrouw AD RIAN A HOOGENDIJK zQn minderjarigen aanbehuwdzoon JAN KASTELEIN of zone eigen MINDERJARIGE KINDEREN zullende alle hun gedane afgiften nietig en van geene waarde zflu en geene betaling voor het hun afgegevene geschieden Een BOK met BOKKENWAQEN en TUIG Brieven franco onder letter G met opgave van prijs aan de Boekhandelaars J van BENTUM ZOON te Qouda Eene Weduwe zonder Kinderen in Den Haag verlangt eene WERKMEID D VERWEIJ Oudewater Maart 1885 Te Koop voorfQO een JPIASO bgna zeven Octaaf Prachtige toon en zonder eenig gebrek te zien en te bevragen bfl J T KERPER Kuiperstraat K 102 MILITAIRE HANDSGHOSNBe A VAN OS Az Kleiweg E 73 niet ouder dan 20 JAAR fatsoenlek en netheid zgn hoofdvereischten Zich persoonlek aan te melden Haven B 86 vóór TWAALF uur Door den Boekhandelaar A folINKMAN alhier is uitgegeven en alom tè bekomen SE mmL BLASEN Op een KANTOOR alhier wordt verlangd een Jongste BEDIEITDE voor LOOP en KANTOORWERK fraai schrift is een der hoofdvereischten Adres met eigenhandig geschreven franco brieven onder No 1098 a den Uitgever dezer Courant of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen derCartonteekeningen enz waarby is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOE CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Cents RIJN AARTS CANEVASCINI St Anthoniestraat G 138 ONTVANGEN eene prachtige collectie FABASOLS IMLZ rr Van RIJN s rri Geheel zuiver uitmuntend van smaak billgk in pr B Agent voor Gouda en Omstreken J H C HUINCR F Hzn Hoogstraat GOUDA In GOUDA vraagt tegen APRIL of MEI een alleenwonende Wed een kleine BOVENWONING of eea paar Ongem KAMERS te huur Aanbiedin gen met opgave van pr s en stand met fr brieven onder Lett L aan de Boekhandelaren A KOK COMP Op een dorp aan het spoor Gouda den Haag wordt in een klein gezin met MEI gevraagd eene genegen huiswerk te verrichten Loon ƒ 75 Adres franco brieven onder No 1099 aan den Uitgever dezer Conrant Aan allen die last hebben van het oitvallen en vroegtgdig gr s worden der houidharen wordt met vertrouwen aanbevolen Prof Pergrer d A lion Haar Extract Na een kort gebrnik zal men ondervinden dat het uitvallen dei haren ophoudt en de grQze haren langzamerhand een donkere tint aannemen zonder dat het extract eenige kleurstof bevat Prys per flacon met gebrniksaanwyzing 40 cents verkrygboar bg Weel N 8 nder Leiden W LiKlhelm Voorburg A Boe Berkel Wed Bosman Oonda k Priü Zevenhuizen Wed G WilbelmutWoerd l De Firma C NEDERVEEN BoekhandelarenBoekbinders te êBoich beveelt hare gunstig l i kende beleefdelgk aan Agenten voor Gouda en Omttreken de Heeren A KOK Co Boekhandelaren te Gouda bij wie Modellen ter bezichtiging z n gesteld en nadere informatien in te winnen Advertentiën in alle Binnen en Buitenlandsehe Couranten worden dadelyk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Snelpersdruk van A Bri nkmak te r oada N 3209 Zondag 15 Maart GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken bcwgien uit verschillende documenten waarbg het salaris en de toelage warra geregeld co persisteerde mitsdien by lyo genomen Miiolusie Namens het gedaagde luar werd hierop gedupliceerd dat de parlionIMlie beschouwing ran het Klassikaal Bestuur in detailiels afdeed Dal hel hier alleen de Iwug gold of hel door den eischer aan den keiwaod op 2Ï September geschreven brielje waarin verkUarde teugiroige ran de vuige geiuchlen iw van hem waren verspreid Of htde lyu lag in te dienen als predikant der gemeente fraehl kon worden een bepaalden datum Ie bevatte welke vraag juist door de in dal briefje voorkomeide woorden op hedet toestemmend moest wordeu beantwoord en uit welk antwoord van iclf de onajattigheid der vordering moest volgen Pleiter peraiateerde erebus by ign genomen conclusie Door den plaalarervaugei 4antonrechter den heer 3 P H Noordcudorp uic dcie loak behandelde werd aan den eischer acht 4a en igd gegeven om de hierboven genoemde doctBcnIen behoorlgk geregistreerd over te leggen M de uitspraak bepaaldop Woensdag I April e Sck Ci De tooneelspcler Willem van Zagleo ia bq het nieuwe Boiterdamaehe tooneet nelBchsp ouder diteotie der hh Le GrM en Haapels jjeëngage erd Iu eene Donderdagmiddag a Diiifntia Ie s Hage I gehouden buitengewone g ljg iieeae vergadering der Ntderlanitelu Ftrttnifiiif Dit Slutri die ook ia Gouda veracfacideue leden tellj werden na uitvoerige diacussiea over sommige Mikelen de gewgtigde statuten der Vereeniging tvtgl Md De rcrauderingen die alsnog in dete vergadcriivjn de statutan werden gebracht kwamen boofdtakli behoilva kuastluluBalaa ol kunsloogeu aan behoeftige tuliea worden verstrekt dal de uit te reiken kunstledematea in den regel tallen tga ran één ulfde model eo niet bepaald rau het alelsel de Beaufort tegen welk ateiael velerlei beswaren werden ingebracht dal de uaan rau NtderUuubcit Ftrtaagimg De Mtueri is behouden en tg haren telel te a 6rarenhage heeft dat het lidmaatschap der rereeuiging wordt verkregen door eene bgdrage ran miualena 2 60 par jaar of 60 in eens dal men v Jr 1 December vac bet loopende jaar schriflelgk aan het bestuur moet keunis geven of men voor het lidmaalsobap verlangt t bedanken en dat men door eene bydrage in eens ran 60 of per jaar ran 10 den titel rerkrggt van donateur en dooatriee terwgl tereos werd bepaald dat bg iedere aanrrage om een kunstiid kan wordeu rerlangd een certificaat van een genees of heelkundige tea bewgie dut de lichaamsloeslaiid ran den verminkl hel gebruik ran het aan te rrageu kunstiid loela Een talrgk publiek rolgdc Donderdag in de titling der rechtbank te s Hage de behandeling der taak van den 20 jarigen graaf van Limburg Slirum aangeklaagd wegeus moedwillige en hevige mishandeling vau M de Houdt volgens lyu opgaaf uitgever ran Argu Beklaagde bekende de feiten uitgnouderd den onrerhoedsohen aaural eene bekentenis door 6 getuigen gestaafd eo rechtvaardigde tgn handeling met eenberoep op de provooeerende artikelen lagen tgnfamilie en hem in Jrgiu j De subst offioier vau Justitie mr Fape tag daarin oiel dat bcleedigend karakter om de daad te plegenen eisohte tegen den Oruf 6 weken oeiatraf en 60 boete met verwerping der rertwatende omstandigheid vao liekte van De Hondt boven de 20 dagen De verdediger mr Vlielauder Hein pleitte naeen geestige philippica tegen het soort vau bladenals Jrgut dat tgn client door Dr fransisco telf daartoe uitgedaagd is m tgn conraut onder welken moreelen indruk het pak slaag is toegediend endat de handeling is o ewekt door hoon en smaad Hg vroeg geen rrgspraak maar een lichte straf lelfs geldboete Uitspraak 1 9 Maart Statea Oeneraftl Twitoi Kuiiss fittingen van 12 en 18 Maart Bg het voortgezet dcbal orer hoafdslnk Y is aangenomen met 70 tegen 14 stemmen een amendement om ƒ 1000 te schrappen voor het schoolmuseum maar ca warme discussie met 43 tegen 41 stemmen verworpen een amendement om met het einde van den tegenwootdigen carant hel sub BINNENLAND sidie der kweekschool voor bewaarsohool bouderessen te Leiden Ie doen eindigen De Minister bad vooraf I rerklaard dat bg roor de volgende begrooliug hel subsidie vormelgk ton opzeggen om too doende de Kamer vrg te lalen Voorts is geschrapt een post van 2000 voor een nieuwen hoofdoptichter bij den sóhoolbouw en 6000 roor aankoop ran boeken Daarenlegeu IS met 60 tegen 23 stemmen aangenomen een amendement om voor de graadmeling eene subsidie aan de Bgka commiaaie toe te staan en ia toegestaan een post roor eene leerarea in vrouwelgke kunathandwerken Hel gebeele boofdatnk V is daarna nuauiem aaugenomeu Op een nader te bepalen dag tal de heer Beekera eene iuterpellalie houden over de oitvoering der leevisschcrgwet In de gisteren gebonden titling werd dooc den Toortitter mededeeling gedaan van een ingekomen schrgven van het kamerlid Winigeus waarin dete verklaart naar aanleiding van de geroerde beraadsUgingen orer Hoofdstuk V tgn mandaat alt volksvertegenwoordiger neder Ie leggen De Algemeene Beraadslagingen over de Begrooting van Jtariue werden begonnen met een uitvoerige rede ran den heer Virulj die de loricbting der Begrooting het verslag der Commissie voor de Bykswerrer en den toestand der ooilogaschepan Sommeluliflr eo Xauti ut besprak De bh Sohimmelpenninek van der Hoop Booaeboom Bulgers en Pompe namen deel aan het debat waarin gebrek van vertrouwen in den Minieter van Marine de grondtoon vormde K hierop neder dat rermiukini koaleloot De verschillende adresseu lreffeude 1iet Bgkssubsidie roor de Aatwerpy$be Tentoouttelling tullenter letiuj roor de leden trr griffie wordeu nedetgelegd De N B Ct a berat de rolgcnde aauteekeuingop hoofdttak IX der StaaUbegrootiug roor 1886 Op Ameland tal eene kamer behangen wordenmet behangtel ran 1 20 de rol en in hel Departement ran Waterstaat handel en ngverhetd tal kamer No 36 behangen worden met papier ran 1 60 de rol en raud van 0 80 den band AU meu deu prgt op de helft rermiudert geefthet behangen ran kamer Ko 36 eene besparing ran 12 Eu nu tegge men nog dat de TweedeKamer der Stalen Oeueraal ran het koniukrgk der Nederlanden niet nauwkeurig op de kleinijet toetiel I Alleen is het jammer dat door de uitroerendemacht tot in tulke nietigheden na te gaan er veelwordt roorbggetien dat waarlgk beter onderwerp ran gedocbtenwitaeliog is dan prgten ran behangselpspierljes roor keet lokalen of bureau s van eenDepartement Zou leest men dat het rationeel soutgn van de scheepvaart eene bgdrtge in de kosten ran den nieuwen waterwen ran llotlerdam naar tee te rordereu Door betuinigiogtgver verleid tiet men over het hoofd dat art 3 van hel Bgnraarttraoloat dit rerbiedt waardoor het rermoeden genekt wordt dat men door het op de behangseljaëhl doorsnuffelen en tpeures van rerlrekken rergat kennis te nemen ran bet Bynraarttraclaat I Naar de Jrni Cl rerneemt heeft de Eugelsche ingenieur Beed die door de Nederlandsche Begeering werd uilgenoodigd advies uit ie brengen over de bekende taak van de NaHtilu en Sommeltiijk eene rekening ingediend wegeus reis en rerblgfkoslen groot 20 400 Deter dagen werd te Brussel eene tentoonstelling geopend waarran hel ontwerp toowel vernuftig bedacht als geestig uitgeroerd werd de loogenaamdc eaii Bxhiiition georganiseerd door leden ran de rereeuiging VEhot en gehoodeu iu t bekende Miuii i Nori Op den opeaingsarond werd een couocrl gegeren waar op recht komische wgte rerachillende bumoristiaohe stukken werden ten gehoore gebracht die het publiek teer amuseerden De tentoonstelling beslaat uit rersohilleode gewrochten ran kunst eu ngverheid wuronder sommigen uitmunten door boog artiatieke uitvoering auderen door de geestige gedachte die daaraao ten grondslag strekte BIgkeus den catalogua en het verslag in versobillende Belgische bladen moet het geheel een keurige veriameling vormen waaraan reel geest en kunst is besteed Op dete tentoonstelling is ook een intending uit Qouda ui een fraaie collectie pgpen uit de fabriek ran den heer Q O ran der Want die teer de aandacht trekt Ouder de teatoongeatelde voorwerpen tgn o i war