Goudsche Courant, zondag 15 maart 1885

l intcreliante aohetMn en portretten ¥ an den talentvollen Broaaeliclien kunstenaar Léon Herbo van wiens talent g in de gelegenbeid werden gesteld een staaltje te lien daar hg an twee onzer stadgenooten den heer C fan der Want G C loon tn diens eohtgeuoote homoristische portretten maakte die geestig zyn uilgeTOerd en alleszins een gunstige getuigenis afleggen ran ign kunst bg de beschouwing waarvan et feit niet OTer t hiptd mag warden ge ien dat n leer korte tgnrnimte werden terraardigd iemce Sehi tste Ter het j IS dé J nlrlandsche komen o a deze sinsi gK propos I zei een daar tooevtin van t iad red J Verslugs vanheer J B Meerkerk ègste examen voor lee aaral en letterkunde Daarin iden voor r examinsltoren i giji raBkt iksmuseuip berinneri ge uook welk vers van Catt door Fatgieter daar terloops wordt aangeweioi naar aanleiding vau deaandacht die een oud iaderlaudsclii lelterkundim erop had gevestigd Well ge ook wu dis letterkundige was i il ij jZeg mij dan eens ll t ao ging il een der examiuatoreu vo rt welk Mek ot bjj Van delr Hoogen op tafel ll toeil HiMebrand h tnorgenl bg hem kwam na die zonqerliiue onlmaetijjig van den vorigen avondt jMgnieer dal staat in df familie Kegge g ik ten aniwoora ik ken die historie goed maar dat hoedje ben ik vergeten i Dat is niets zei hg maar een half uur later bleek mg il ta = geweest was J Zufiing dan eens rfelke hpeken of Witsen op het t j fimuseum vond t Rott rdadi In het sttakje Vooruitgang spWfkt Bcets van S edenborg of Balthazar Bekker wie waren dat Waarom noemde hg die f Diili hebt gg hetLand van Bembrandt ook niet gelezaJ zei men mij en de heeren stonden op j De nersdon wien het in deze n edeeling geldt schgnt aan het examen niet te hebban voldaan Maarals hijl nu deze vragen vau den examinator had kunnen beantwoorden zou hg dan ijle brgeerde akte verkregejn hebben I Dan hangt het tooh van een bitter weinigje af of iemand al dan niet middelbaar onderwijs mag geven De beantwoording van zulke onbeduidende vragen pleit noch vóór noch tegen zijn bekwaamheid Zg moesten daarom niet gedaan worden Maar is het verhaal waar dan is het te betreuren dat de heer Verslnys den naam van denexaminator niet noemt want hg die de examencommissién samenstelt kou dan in overweging nemen of hg aan zulk een maa nogmaals de moeiIgke en gewichtige taak van examinator mag opdragen Arnh Ot Buttenlandsch Overzicht In Frankrgk heeft de Staatsbegrooting dezen keer een hoogst moeielgk wordingstgdperk te doorworstelen Van den Senaat naar de Kamer teruggekomen moet zg weder aan den Senaat voorgelegd worden daar de Kamer van al de wg zigiogen door den Senaat er in gebracht niet meer dan óén heeft goedgekeurd Z il nu de Senaat hardnekkig big ven Algemeen verwacht men het tegendeel Uit staatslichaam zal het kamerbesluit waarbij zij het ook sleohts één van igne beslissingen bekrachtigd wordt als een voldoende erkenning van zijn zoogenaamd budget recht aanmerken met de geringe concessie genoegen nemen en overigens de zaak laten rusten In de twee landsvergaderingen zullen ophelderingen en inlichtingen gegeven worden en tengevolge daarvan zal de republiek eindelgk haar budget voor 1836 hebben Nu ook de Berlijnsche beurs de prijzen der Russische fondsen niet meer steunt begint men de Afghaansche grensi uaeslie meer als een ernstige zaak te besohou en De ministerraad vergaderde gisteren om de uit Petersburg ontvangen depêches te overwegen en men verzekert dat het besluit is gebleven dat de Kussen de Afghaansche grenzen te dicht zijn genaderd en zg moeten terugtrekken indien de Russische Begeering haar vredelievend woord met de daad wil bekrachtigen De KSlHueke Zeit schijnt niet bevreesd voor een oorlog tussohen Engeland en Rusland Ofschoon het niet i aan Ie nemen sobrgtt het blad dat Rusland en Engeland in Midden Azié slaags zullen raken zal toch de oplossiLg der hangende geschillen wel eenigen tgd duren Wol is waar meent Le ffortt het offioieuse te Brussel verschijnende Russische blad dat het samentrekken van Russische troepen aan de Afghaansche grens in de tegenwoordige omstandigheden was aangewezen maar het blad acht dit geen reden tot ongerustheid omdat generaal Komaroflf daar een 7000 a 8000 man bgeen heeft Daarmede wordt alleen te kennen gegeven dat RnslanJ tgn tegenwoordige stellingen wil behouden £ en der meeat afdoende gevolgen der betere verstandhouding tusschan Duitichlaud en Engeland bcataat overigens hierin dat men te Londen met meer zal gelooven dat Rusland door Duitschland in zgn verzet wordt gestgfd omdat het te SkierDcwioe vrye hand kreeg in Midden Azie Derge Igke geruchten zgA in Engeland verspreid maar Duilschland heeft zich steeds buiten de zaak gehouden en is steeds bereid wanneer het noodig is zijn invloed ter gunste van den vrede aan le wenden jTa Petersburg bealuit hel blad wil men evenmin de tweedracht vergrooten en alleen kan het gevaar zich voordoen dat een RoBsisoh generaal gelgk voor ieen wel eeus gebeurde op eigen gezag te werk gaal Nu evenwel bestaat er nog geen grond 1 om dit laatste slan te nemen In den Duitschen Rijksdag was Donderdag aan de orde net ontwerp betreffende de gesubsidieerde stoomvaartfdlien Man herinnerd aioh dat de commissie tot ee Bogatief resallaat kwam daar bij de eindstemiqi g geheels Antwerp ward verworpen Om deze waasheid goed ie maken w rd door eenige minislerieele afgevaardigden een voorstel ingediend tot herstel van het regeering ontwerp woarbg subsidies worden toegekend aan lijnen naar Australië Oo8l A ië en Afrika Het grootste gedeelte van de discussie was gewijd aa i de vraag of in het o twe p liet nndoea van een bepaalde Nederlandsche 6 Bi lgische ffnven ve plicbjelid zou worden gesteld dan of de plaati aain de wïgeering zou worden cyvergelaten l e Z dduitsob eti Rgn afgevaardigden braken weer en lans voor Rotterdam terwgl de afgevaardigden lüiti Bremen fei Hamburg liefst alle ttuitenlnndsche hfvéns wi de jiiiitgesloten zien en 4e spoorwegtarieven loo verlaint dat men van den Bgti oirer Br mei l en Hamb even goedkoop ktfn verschmtn als off r Rotterdam De discussie besfodd eigenlinc nit eeOil berfialing Van jde vroegere acgumentenj voor en liegen Door ie Regeering Herd hee affiigeven viM een bepaalde llhaven ontraden o a omcbt de jBubiidie wej d v rljniid jroor den tgd van lÉ jar6n el er in Mien taA veel kon veranderen I zoodot een andere havekl ilan tie oorspronkelgk aangegevenii wenSchelijltlWerd Antwerpen kon s winter s dokir gs onbraikB ir zijA Rotterdam minder ten gevolge van de sppivrwegbrug vooral door deu slaalsucretaris Slemilin den grooten postman werd gewezen op heli gewicht vaa Vlissiugen waar men nooit last hafl van gs ddt van goede havenwerken was voorzien en reeds een rol speelt in den postdienst Ten slotte werd in den zin der Regeering beslist en aangenomen dat de ondernemers zijn bg de uit en thuisreis een Nederlandsche of Belgiaohe haven aan te doen INGEZONDEN Mijnheer dt Redacteur I Jongstleden Donderdag was ondergeteekeude passagier in de IJtselstoomtram die van Haaitrecht kwam toen aan den Flnweelen Singel bg de watermachine waar die tram een scherpe draai neemt een jongeling in de krioht agns levens die op een speelnagen kwam aanrijden onder de tram geraakte en als het ware werd verplelterd De oorzaak vaa dit treurig ongeval is zoo min aan den machinist als aan den conducteur te wglen en ook de jongen met de witte seinvlag liep vooruit maar toch ia het te verwonderen Am op da hoogte Dooderdagsmorgeus met het druk inarkiuezork niet meer ongelukken gebeureu In het beUng van het npeubaar verkeer en ter voorkoming vun meerdere ongelukken neem ik beleefdelijk de vrijheid de aandacht van het Dagelgksch bestuur der gemeente Qouda op dat punt te vestigen ora in het vervolg de Direclie te verplichten Donderdagsmorgens op die hoogte een of twee vaste wachters te plaatsen die bij aankomst der tram seinen of een afsluitingsboom te Inleu vallen doch nog meer afdoende en minder kostbaar zou het zijn om Donderdag mormiddagt de tram niet in de stad te laten komen maar aan da Slolwgkerbriig te doen stationneeren Voor het openbiu r verkeer en voor rgtuigen hlijfl de tegenwoordige toestand op marktdagen hoe stipt de voorschriften ook worden opgevolgd hoogst gevaorlgk en voor het algemeen belong maar inzonderheid voor uitspanningen in de atad zeer nadeelig Ouder dankbetuiging voor de verleende plaatsruimte verblijf ik i UEd Dv Dien C B VAN BAAREN Schoonhoven 13 Maart 1885 Kantóngerecbt te Gouda Terechtzitting van Woensdag 11 Maart 1885 Kantonrechter Mr J H tan MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCIIOLTEN le Rotterdam VEROORDEELD W V D arbeider te Moeroapelle tot 2 boeten van tien gulden of 4 dagen wegens jagen zonder jachlBcie en zondec sohriflelgke vergunning van den eigenaar of rechthebbenden op het gs van het kerkewaier te Moercapelle A V d P arbtider te Reenwgk tot 2 boeten van 6 gulden of 2 dagen wegens te Re u ijk visschen mei fleuren terwgl het water met ijs was bedekt en zonder sohriflelgke vergunning vaii den eigenaar of rechthebbende v n het vischwater L S arbeider te Reeuwijk tol 2 boeten van 6 gulden of 2 dagen wegens te Reeu k visschen met fleuren terwgl het water met gs was bedekt en zonder sohriftelgke vergunning van den eigenaar of rechthebbende van hel vischwater M K en D v L ♦ issohera te Gouda de le lot 6 gulden of 2 dagen de 2e tot 8 galden of 1 dag wegeqt te Moordreeht vi itiheii met schakels zonder sohriftelgke vergunning van den eigenaar of rechthebbéniM van het TJEchwaler H B waterfiolenaar te Nieitwerktrk a d Ussel tot vyftig centi of 1 dag wegtgs te Nieuwerkerk a d IJssel visschen met sehakeli tonder voorzien te zgn van eene sohriftelgke vergunning van den eigenaar of rechthebbende van hel vischwater W de K riiBckinist op den stoomtram GoudaOudewater oi S gulden of 1 dag wegens op den Korten Tiendeweg te Goud rgden me den stoomtram met grooter snelheid dan vgf kilometer in hef nnr M S pijiblieke vrouw te Ooïds tot 8 gulden ot 1 dag wegens in het Gasthuis le Goufla niet versohgnen op den bepaalden gd om aldaar geneeskundig onderzocht le worden i 8 i D timmerman te Gouaa 191 1 gulden of 1 dag wegens verontreinigen van de striiat achterde walg tè Gouda door nldaiir een kraiwagen metpuin i it te storten G de J arbefder le Gonda tot 1 gulden ofl dag wegens veiibntreinigenjj van h t aladspU it8oente Gouda door aWaar een mmer mei asoh uittestorten I f il 0 A E vtaoljtïgder te Gond J tot 8 gulden of 1 d4g wegens den harder dn slapvoets over dej beweegbare brft aan dèn Kleiweg te Gouda nét zgl wagen bewanueii met een paand vJ d S arMer tè Reeuwgk tol 1 gulden uf 1 Jdag wegensJte Goiid a rgdeu met een kar b spannln met i rie honde t die niet waren voorzien vijf mBUkorven P H arbeider Ie Go dn lot l gulden of I dag weéens le Goitdh met zgn bandkar rgden overde klinijerttraat K R i arbeider te Mom tlrcchl tol 11 gulden of 1 dag wegens te Gouda ruÉeg in het Stottsptaotauenmet een kruiwagen i ii u r K e r l ij k e n stand OiBOREN 11 Murt Coroelii onden C Üulelein N Xerter Jaeok Eliu aaden E L CJati en A de Vriii Dius Johtnoa ouden k iia Dordt en W E di Ha f 18 Grietje onden W dt Jen en A Haubroek Johanilk onden H den Hertog e A Sael 18 Hogo Matrhent onden F H de Mona en R Sehonteif pieler ouders P Janknegt en W van Waaa OVERLEDEN 13 Maart J BoareJjD H j I ker eld Blanken 91 j D Viaaer 7 m 15 S de Jong 7 m ONDERTROUWD 18 Maart M van UenWea 1 j en W de Jong 18 j H C Peletl r 21 j en 1 Vergunat 18 j ABV£RTENTI£N 151 Ondertrouwd ii JOHANNES BEÜKEB8 i ran Driebrugge AALTJE C0STERÜ3 B Waarder 13 Maart 1885 mfe Q a sftga ï iag £i iö3 J iS3 êS Getrouwd D DE JONG KN W C SLEGT die mede namens wederzijdsche familie hunnen dank betuigen voor de vele blaken ran belangstelling bg hun huwelgk onderronden Gouda Il Maart 1885 1 Getrouwd J 0 81BBE3 Jr KN J F DB JONG die mede namens wederzgdsche fabiilie hunnen dank betuigen voor de vele blgken van belangstelling by hun huwelgk onderfonden Gouda 11 Maart 1885 Heden overleed onzen geliefden Vader Behuwdvader en Grootvader den WelEdel Geboren Heer JAN van LAKERVELD BLANKEN in leven Gep Ingenieur van den Waterstaat en Hoogheemraad van Schieland Oud Lid van den Raad der stad Gouda in den ouderdom van 91 jaar en 7 maanden V Ted A VAN HOEIJ SCHILTHOU WER VAN LAKBBVKI D BlaNKEN M P J VAN LAKERVELD BLANKEN W C WERNINK Jr Gouda 12 Maart 1885 Een DAG MEISJE R C in een Burgergezin adres B A VERZIJL Boekhandelaar Voor to vele bewezen van belangstelling ondervonden bg het overlgden van onze geliefde Moeder Aanbehnwd en Grootmoeder Mejnfvrouw de Wed M E BOSMAN Thiïe brengen wg onzen hartelgken dank H J KABEL G J kabel Bosman en Kleinkinderen Voor de vele blgken van belangstelling ondervonden bg bet overlgden van mgn dierbattn Echtgenoot betuig k ook namens mgne kinderen faartelgk dank Wed A B van LEER Idiujo 12 Maart 1885 tan Cleeff I Voor de vele en hartelgke bewgzen van 4e iueming ondervonden zoowel van hier als elèU s bü het overlgden mgner innig geliefde ecM enoote MAARTJE KLDIFHOOFD betuig i mnD oprechten dank ï F A VAN LANGE JJz f 6 itt 15 Maart 1885 y Voor de vele bewgzen van deelneming bn de ziekte en het overlgden van mgne dierbare Echtgenoote JOHANNA SLOOTJES ondervonden betuig ik ook namens mgne Kinderen en Behnwdkinderen mgnen hartelgken dankJ 1 H HOUTMA ♦ i De Heer en Mevronw de WOLF bedanlen voor de belangstelling ondervonden bg de geboorte van hnn Zoon kloeken worden s ewaobt Maandag 16 en Didsdag 17 dezer be ondergeteekenden een bertwp doende op de bekende milddadigheid der Goudsche Bnrgerg verklaren zich gaarne bereid tot het ontvangen van groote of kleine offers ten einde eene oppaesende Wednwe van den burgerstand welke door den dood van haren man met hare vier jeugdige kinderen broodeloos is geworden door het overnemen eener kleine Zaak in staat te stellen in hare noodzakelgkste behoeften te kunnen voonien Zal God zgn zegen over die aalmoes kunnenonthouden J C SERBBOCK B K Priester Kleiweg J VAN WIJNGAARDEN E 8 CATft G H FORSTBöFEL H VAN BBRKEL G J BEETMAN Westhaven Mej BRÜIJNEL Grendbl Vraagt tegen MEI eene zindelgke DIENSTBODE BSSTEDELMÜIS In genoemd gesticht wordt gevraagd met primo MEI B s eene assistente tot VERPLEGING der Oude Lieden teveas in staat eenig NAAIWERK te kunnen verrichte Salaris 125 benevens Kost en Inwoning Brieven franco aan den Secretaris A H van DILLEN Oouda Maart 1885 Mejufvrouw A DAM verlangt tegen 1 MEI a s een DIEt STBODE van goede getuigen voonien Adres in ponoon Boelekade R 50 D HOOGEN BOOM Magfazyn van Witte Goederen CONFECTIE voor DAMES en MEISJES HEEREN en JONGENS BEMDEN TRICOT ONDERKLEEDING KOUSEN enz WWW ® van delsr S2TEL Amsterdam verkrggbaar te Gouda bg Wed P C PINK8E Kleiweg C van VLIET Markt en te Bodegraven bg H MOL Probeer s p de SOUOHO 3iT TSLEEl No 3 ƒ 1 25 per kilo WOENSDAG 25 MAART 1885 de avondsten 8 ure PIAUO SOIEEE door den Heer S VAN GRONINGEN Pianist te ZuoUe De Igst ter inteekeniug zal in de volgende week worden aangeboden Entree 0 99 op den Concertavond 1 25 EINDEXAMEN BÜMA70NDSGS00L De COMMISSIE belast met het afnemen van het Eindexamen aan de Burgeravondschool brengt ter kennis van het puUiek dat genoemd Examen zal worden afgenomen op MAANDAG den 80n MAART en de twee volgende dagen s avonds te 7 uren in het Schoolgebouw op de Houtmansgracht Hun die aan dit Examen wenschcn deel te nemen wordt verzocht daarvan vóór den 21 Maart schiiftelgk kennis te geven aan den Directeur der School Namens de Examen Commissie H P SCHIM VAN DES LOEFF Voorzitter nfaandag 16 Maart HORLOGES RÉGULATEURS KLOKKEN WEKKERS enz D B LANKHORST Gouwe C 44 Q RAAÏJMAAKERS r + Aangesneden MüSCOVISCH APPEL en q AMANDELTAART 1 Borstcaramels 1 W wordt gevraagd eene fatsoenlijke DIENSTBODE go d kunnende koken en huiswerk verrichten Ziöh te vervoegen Turfmarkt H 80 Tevens een flink DAGMEI8JE gewend met kinderen om te gaan met 1 MEI of eerder Mevr van RHIJN KbuijTj Crabetbstraat vraagt met APRIL een NOODHULP ot DIENSTBODE voor vast De RIJKS ONTVANGEB van Gouda bui tengemeenten zoekt tegen 28 MAART zooveel mogelgk in het midden der stad een ILiOiCA A I 1 geschikt om KANTOOR te houden Adres franco brieven met opgave van prgs onder No 1101 aan het Bureau van dit blad BUFFET VERPACHTING vm het BUFFET op de Raderstoomboot de IJsd voor den tgd van drie aren aanvangende 1 MEI 1885 De voorwaarden liggen ter lezing bg den Commissaris P J K VAN WERKHOOVEN InTOhrijyingsbiljetteu moeten worden ingeleverd niterlgk op Zaterdag 28 Maart a s vóór 8 trt e avondt bg den ondeigeteekende in de Crabetbstraat Q 266 A K VAN DEH GARDEN De Notaris 0 A van BLARICÜM te Oudewater zal op VRIJDAG 27 MAART 1885 en zoo noodig den volgenden dag des morgensten 9 ure aan de Paetorie der R K Gemeentete Haaetreeht in het openbaar om contant geld verkoopen f Den goed onderhouden en netten f nagelaten door den Zeer Eerwaarden Heer W A PUTMAN in leven R K Pastoor te 5a MtrecM waaronder MAHONIEHOUTEN en andere MEUBELEN als Buffetkast Boekenkasten Schrgfbnreau Console met Marmeren blad Pianino Eet Thee Speel Wasch en Nachttafels Canapé Fauteuils en Stoelen Pendules en andere Uurwerken Spiegels en Schildergen Kamerkroon Lampen Vazen en Ornamenten Barometer Ledekanten Bedden met toebehooren Tafelen Bedlinnen Gordgnen Tapijten Vloerkleeden en Karpetten Porcelein Kristal Glasen Aardewerk Keukengereedschappen Kagchels enz Daags te voren te zien Breeder bg Billetten G C FortuUD Droo i leever Notaris te Gouda zal IN HET OPENBAAR VERKOOPEN 1 Op DINSDAG 17 MAART 1885 des morgens te 9 uren aan het Lokaal Wgk K N 255 aan de Peperstraat te Oouda bij opbod om contant geld van eene groote party nieuw Glas en Aardewerk eenigen INBOEDEL en eenig gewerkt GOUD en ZILVER Daags te voren te zien en S Op MAANDAG 23 MAART 1885 des morgens te elf uren in het Koffiehuis di RoMEiNf aan den Ka tensingel te Gouda van een overdekte gzeren PavUjoenJacht genaamd ede jonge Henry gegkt op 48 tonnen gemeten op 10 50 Meter lengte 3 55 Meter wgdte en 1 30 Meter holte met zgn geheele tuigage en toebehooren Voorts een ROEIBOOT TOUWWERK en verder SCHIPPERSGEREEDSCHAP Nadere inlichtingen geeft bovengenoemde Notaris W J VM LEEUWEN Spieiing straat F 41 MILITAIRE HAHDSGHOBNEN A VAN OS Az Kleiweg E 73a 7e GOUDA wordt gevraagd tegen MEI of eerder voortwee menschen een HUIS BOVENHUIS of BENEDEN HUIS voor 200 Gulden Adres franco brieven onder No 1100 bg den Uitgever dezer Courant MADÉttA DRY i 4q p a MADERA l 0 75 Exquise fijne POR 1 ƒ 2 per flesch witte PORT 2 PORT PORT 1 60 SLOTEMAKEE en Co Van RIJN g I Geheel zuiver uitmuntend van smaak billgk in prgs Agent voor Gouda en Omstreken Ja H C HÜIVCK F Hzn Hoogstraat GOUDA