Goudsche Courant, woensdag 18 maart 1885

Woensdag 18 Maart 1885 N 3810 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken beginselen der wet van 1857 Het was dus geen verlangen Maken de Maariache buien een wonder dat hg ook thans b hst zich voor het afgevaardigde van de recbterzyde ziek bet Ëeni Depol van tlilEE Hen wordt verzocht op t HERK te letteii UIT iiBï Maqazuk va s M RAVENSWAAY ZOiVE OOBINCHEU Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prys voorzien van nevensteand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BBEEBAART LZ Botermarkt te Oouda desverkiezende met J F van VELZEN D 11 KORTE TIENDEWCG D 11 GROOTE OPRUIMING van alle WINTERARTIKELEN en algeheele Uitverkoop van KINDERMANTELTJES HOEDEN BLOEMEN VEEREN LINTEN enz enz Gemaakte OIVDEfiGOEDEREN Dames Katoen en Flanellen llenideH Panlalons Naahtponnen Nachtjakken Corsotlijfjes Kinderbemden in alie grootten zoowel voor Jongens als Meisjes MEISJES PONNEN en MEISJES BROEKEN MMMWM mil en l¥ilEiüBlü Alle Goederen in bizonder groote keuze voorhanden en soliede afgewerkt M HA i49 SCHEi K Z00i DE ECHTE GEZUIVERDE COCOS E02E1TSEEP uit de Fabriek HËT KLAVEEtBLAD te Haaklsu ia te bekomen by J H C HUINCK te Gouda ZHVEHE FKANSCHK WIJMiiN iDe bekende BORDEADX è 27 per 48 Flessohen met acoijns franco huls geheel Nederland ook per proemesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Priisooufanten g tis en franco Van alle merken zijn proefflesscben verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUW C 13 Gouda Eenig Depot van Wellen s Boonekamp Elizter G CFOIITÏÏUNDEOOGLEEVEE Notaris te Gouda BADEMAEEH S StoonicbocoladeFabriek Den Haag cd£N Akend Magazyneu Schoolstraat Eettingstraat en Hoogstraat Beveelt zyne CHOCOLAADSÜOKTËN t n zeerste de geachte ingezetenen van Gouda aan dezelve is by iedera hoeveelheid verkrygbaar by myneenigen Depóthouder W N EAAIJMAAIZERS Oonfisear Patissier Haven 17 zal op WOENSDAG 8 APRIL 1885 des namiddags ten een uur in bet koffiehuis Haouo iE aan de Markt aldaar Ö in het openbaar Verkoopen Een dicht by het Station van den Ithynspoorweg gelegen goed onderhouden gemakkelijk ingericht met ERF en TUIN Wyk Q No 223 in de Crabethstraat te Gouda Te aanvaarden 1 Mei 1885 Het Huis bevat 9 zoo groote als kleine Kamers Kenken Bergplaatsen Zolder en Meidenkamer en is van Waterleiding en velerlei gemakken rooraien Nadere inlichtingen geven Notarissen FORTUIJN DEOOGLEEVEB voornoemd en Mr D TAN KIESSEN te Katwijk ajd Rijn Eandwasscherij en Bleekerij te Ouderkerk a d IJssel De ondergeteekende beveelt zich aan tot het WASSCHEN van GOEDEREN enz J VAN HOLST JALOïïSrËH iw Met deze bericht ondergeteekende dat hg de BINNENen BUITENJALÜÜSIÊN levert t ƒ 2 50 de vk Meter Tevens beveelt by zich weder minzaam aan tot het Stoffeeren van CANAPES en STOELEN onverschillig in welken styl en verder I wat tot het behangersvak behoort W VAN VLIET Westhaven Stoffeerder en Behanger T Goedewaagen en Zonen OOTJIDJL MABKT naast DJB WAAG verstrekken gelden op efiecten voor bedragen onder 1000 ik 4 s jaars daarboven tot den prolongatiekoen volgens Amsterdamsche benravoorwaarden nemen gelden ik deposito tegen onderpand in russ fondsen k 3 s jaars belasten zich met het koopen en verkoopen van effecten tegen een provisie ook voor loten van Ja Toor fondsen boven de 30 Vil o onder 30 wisselen coupons boéen de Amsterdamsche beursnoteering zonder aftrek van provisie als pr Oostenr coup 0 05 jpr roebel 0 01 pr frslOO 0 20 dollar 0 01 Inkasseeren zonder kosten wissels skg handelspapier op Amsterdam en Rotterdam G CiFOETÏÏim DEOOGLEEVEB Notaris te Gouda zal op DINSDAG 31 MAART 1885 des morgens te elf uren in het Eoffiehnis HabHONiEi aan de Markt aldaar in het openbaar VERKOOPEN N 1 Een op aangenamen stand gelegen flink en goed onderhouden HEEEENHUIS ERF en fraaien TUIN aan de Qonwe te Gouda Wyk C No 193 kadastraal Sectie D No 1794 f root 6 Aren 85 JentiaieD Te aanvaarden Mei 1885 Het Huis geheel vooraim van Gas en Waterleiding bevat beneden een fiiarmeren Gang Voorkamer en Suite Zykamer met gemetwlde Kluis Keuken Kelder JUangelkaoier en Bergplaatsen en boven 2 Voorkamers Tuinkamer met Balkon ruime Badkamer 2 Zolders Meideokamer en Vliering en verder veie gemakken de Tuin is van vele Vruchtbooiuen voorzien en heelt een uitgang aan den Raam No 2 Een goed onderhouden WOONHUIS met a£Eonderlyke BOVENWONING en ERF Wyk F No 15 en 16 aau de Spieriugstraatte Gouda kadastraal Sectie C No 2491 verhuurd by de week voor 2 72 No 3 tot 8 Eene Bouwmanswoning Wyk B No 13 STALLING 2 SCHUREN HOOIBERG 2 WOONHUIZEN en ERVEN TUIN BOOMGAARD en omstreeks 8 Hectaren Wei en Bouwland staande en liggende in den polder Middelbnrg gemeente Seeuwijk Te aanvaarden de Lauderyen terstond en de Woning 1 Mei 1885 No 9 Eenige perceelen VEBNPLAS als Visschery WEIen HOOILANü enz lig gende op Gravekoop te Reeuwijk groot 3 H 29 A 11 ü Verhuurd tot 31 Juli 1900 voor 19 50 per jaar No 10 Een HUIS getd No 2 verdere betimmering en Erf en een perceel BOUWLAND aan den Bliudeweg op Lang Roggebroek te Reeutrijk groot 31 Aren 62 Centiaren En No 11 Een perceel BOUWLAND en WEG liggende naast het vorige perceel groot 9 Aren 50 Centiaren Nrs 10 en 11 zyn te aanvaarden 1 Mei 1885 Het Heerenhuis is te zien den 24d 2Sn 26 en 27 Maart 1885 van des morgens 10 tot s namiddags 4 uren en op den dag der veiling van 9 tot 11 uren en de overige perceelen zyn te bezichtigen 3 dagen vMr den verkoopdag en op dien dag op de gewone uren Nadere inlichtingen geeft bovengenoemde Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVEB een net BOVENHUIS beneden ruim PAKHUIS Adres C NICHTING Flnweelen Singel Gouda Snelperidrak van A Biumkiiak te Gouda Het onderwijs in de 2e S amer De afgeloopen week is op parlementair gebied merkwaardig genreesï Men heeft de nieuwe meerderheid aan bet werk gezien by de behaadeliog vau het 5e hoofdstuk der staatsbegrootiug binnenl zaken waarbg de qnaestiën van het ouderwys ter sprake komen Eene schoone gelegenheid om de beloften te vervullen die men eenige maandpn geleden den kiezers gedaan heeft doch de uitkomst zal zeker niet beantwoorden aan de grootsche verwachtingen die men by de kerkelyke parten heeft opgewekt Ue geheele veldtocht die tot omverwerping der zoogenaamd liberalistische heerschappy en inzonderheid tot het vestigen Van eene schnolregeling op geheel andere grondslagen leiden moest is uitgeloopen op bet voorstellen van enkele amendementen dié slecht doordacht en slecht verdedigd geen ander doel hadden dan in t geniep afbreuk te doen aan instellingen tot wier omverhaling men vooralsnog den moed miste Het is zonneklaar gebleken d t de nieuwe meerderheid verlegen was met haar overwinning en niets meer vreesde dan dat de loop der gebeurtenissen haar noodzaken zoude de teugels van het bewind te ainvaarden Niet alleen dat een program voor de toekomst bindend voor de beide fractiën der meerderheid als regeeringsparty nog geheel bljjkt te ontbreken maar óók de leiders hebben by dit debat zoo weinig bekendheid getoond met de eerste beginselen van staatsmanswysbeid en administratief beheer dat zy zich nog wel eenige malen zullen bedenken eer zy zich als hoofden van departementen zullen wagen op de stormachtige politieke zeeën van het Binnenhof In hun midden is vooreerst geen toonbaar stel ministers te vinden Voor wie aan deze feiten nog twyfeleo mocht is de vorige week byzonder leerzaam geweest Het viel den minister dan ook niet moeilijk den heeren van de rechterzijde bun gebrek aan moed en ervaring te doen gevoelen dikwyis op scherpen meestal op bescbermenden of ironischen toon zoo zelfs dat de Standaard er boos om werd zeker omdat het blad zelf gevoelde hoe wel verdiend de lessen waren die do minister aan de zoo boog opgehemelde anfti revolutionaire leden gaf De heer Heemskerk heeft zyn goeden naam als goed spreker en bekwaam administrateur gehaudhaUfd Maar hy heeft meer gedaan dan dat Hy heeft duidelyk kleur bekeud en is aan zyne oude liefde voor het openbaar ouderwys getrouw gebleven Wy hadden er geen oogenblik aan getwijfeld maar velen vreesden voor eenige meerdere zwenking naar rechts want de toestand is moeielyk en de verleiding om de nieuwe meerderheid in dit opzicht wat te wille te zyn was groot Des te meer genoegen doet het daarom allen vrieuden van ons ouderwys dat de minister op dat punt consequent gebleven is Waarin de beer Heemskerk ook moge getransigeerd hebben en een meester in de balanceerkunst is hjj ho9 anders zou hy zich zoo lang in zyn delicate positie kunnen handhaven ons openbaar ouderwjjs in alle tikken heeft hy steeds een warm hart toegedragen De wet op hethooger onderwys is van zjjne hand die op het middelbaar onderwys heeft hij helpen invoeren in den geest vau den ontwerper omtrent het lager onderwijs heeft hy indertjjd een ontwerp ingediend geheel gegrond op de behoud van het bestaande verklaarde immers wat het beginsel betreft en vooral deed uitkomen dat dergelyk ild inhakken op bestaande organisatiën als tbans voorgesteld werd in plaats van den koaiaklijken weg der wetswyziging te bewandelen heilloos en on verantwoordelyk is Duidelyk schetste hy de historie vsn ons volksonderw en zeker klonken de volgende woorden den hteren Lobmanc s niet aangenaam in de ooréo Anderhalve eeuw lang is in ons land e richting welke tlians meer bgzOnder vertegenwoordigd wordt door de anti revolutionaire party alleen aan het woord geweest en toen waren er ook mannen met vaste overtuiging met vast geloof en groote talenten en wat nebben zij evenwel van het volksonderwys genaakt Wat was de school l Wat waren de scboolboeken wat da volkslectunr de algemeefe moraliteit Hst liet zeer veel te wenschen over naar alles wat men er van weet De revolulie bracht gelukkig verandering en sedert dien tyd hebben voortreffelijke mannen in drie menscbengeslachten met liefde voor de jeugd en het vaderland bezield in eene zekere richting voort werkt die thans veroordeeld wordt onder deo faam van staalsonderwgs Het is zaak xjch driemaal te bedenken alvorens tbans in eene andere richting te gaan en tegen den s ipon op t willen roeien die door dea arbeid tan drie geslachten is in beweging gebracht ten einde iets nieuws iets anders te kunnen scheppen dat nog niemand kent Ten slotte voegde by den bestrijders der wet nog toe dat zy aan het bestuur gekomen zeker in gemoede zonden terugdeinzen en zeer rijpelijk nadenken voordat zy de verantwoordelijkheid aanvaarden zouden om een sterk ingrijpende wyziging in de schoolwet voor te stellen Men ziet de heer Heemskerk sprak duidel genoeg en niemand heeft zich dan ook in zijne bedoeling vergist Alleen was het blijkbaar dat de rechterzgde zeer teleurgesteld was eu na de laatste verkiezingen op meer meegaandheid van regeeringszyde gerekend had Aan de houding van den mini ter hebben wy het dus in de eerste plaats te dankeu dat althans dit jaar het gevaar is afgewend dat op ruwe wijze de hand wordt geslagen aan ons onderwys Toch scheelde het maar ééne stem die van don heer Wintgens welke hoewel met den eenen voet staande in het kamp der geallieerde kerkeljjken en door banden van erkentelykheid aan ben verbonden het niet vau zijn conservatief hart verkrijgen kon om aan de avontuurlijke aanslagen zyner bondgeuooten mede te doen Er is reeds genoeg gespot met den invloed van den Haagschen advocaat die door zijn gewicht telkens de balans naar de eene of de andere zjjde deed overslaan de toestand had dan ook zyn komische zijde Maar daarnaast én in de eerste plaats is het bedroevend voor ernstige vaderlanders ala zy zien hoe wisselvallig de kansen zyn voor het voortbestaan van ons deugdelijk volksonderwijs dat zoovele jaren de glorie van ous land geweest is Onboudbiar op den duur is de tegenwoordige toestand in hooge mate verderfelijk voor onze parlementaire instellingen welke dreigen het mikpunt te worden van den spot van onbevoegden en zelfs belachelijk in het oog van goedgezinde verstandige staatsbrfVgers die vastheid in het bestuur geen eene jergeeflyke menschelijke zwakheid is weg is de viotorie kraaiende nieuwe meerderheid en de openbare school is gered heeft een liberaal zjjn voet verstuikt in de hooge politieke kringen zgu niet allen vast ter been dan kan die toevallige afwezigheid aanleiding geven tot het doordrijven van de wildste voorslagen der anti schooïwetmannen Het is te hopen dat de meerderheid het gevaarlyke en onstaatkundige van deze hare handelwijze spoedig moge inzien Wil zy en dit is haar recht eene andere schoolwetgeving zjj I vandele den rechten weg en stelle die aan de orde vnnnieer zy de tengels van het staatsbestuur ter hand genoneu heeft en late thans af van haar slinksche gangen haar knabbelen en bijten aan een weefsel dat zy nog niet vermag uit te rafelen Gebeurt dit niet dan zal hetzelfde spel in het najaar by de behandeling der begrooting voor 86 opnieuw gespeeld worden Wie weet of dan niet meer succes behaald wórdt Niet altijd ts een lid der rechterzgde ziek eu het is zeer twyfelachtig of de heer Wintgens dan weder daar zal zjjn om de onberaden aanslagen op het onderwijs te verijdelen Thans is de aangerichte schade van geenerlei beteekenis Het voornaamste aaugonomen amendement betreft liet midd onderwijs voor meisjes De subsidiën daarvoor zyn geweigerd en eerlang kan dus de intrekking van de ryksgelden door den minister worden gewacht Wü gelooven echter dat de gemeenten welke tot dusver deze scholen grootendeels bekostigden wel bereid zullen zyn de afgestemde gelden uit eigen beurs bg te passen Alleen Goes zal vermoedelijk daartoe niet in staat zgn Maar steden als Arnhem Haarlem enz waar blykens de ingonomenheid met dezen tak van midd oud de gemeenteraden liberaal zy i zullen zich niet door de kerkelgke partyen laten dwingen tot opheffing hunner meisjesscholen Wij achten het voortbestaan er van nagenoeg zeker De heer Lohman zal dus in zoover voldoening hebben van zjjn voorstel dat hy in de hoofdplaats van zjjn eigen kiesdistrict eene school vermoord heeft die een doorn was in het oog der platte landskiezera welke hem afgevaardigd hebben De toejuiching dezer vrienden zal hem niet ontgaan wij gunnen hem die van harte BINNENLAND GOUDA 17 Maart 1886 Naar het HandehUad veroeenit zgo thaa uit België offioieei lappeo gedaan om een NederlandsehBeljiacfae Aoademie roor taal en letterkunde op te richten waarin de roornaamste taal en letterkundigen van beide landen souden titting hebben na door de vederiydsche regecriugeu tot leden te tijn be Doemd De Academie zou ten doel hebben de beoefening der Nederlandsche taal eu eten ohappen te bevorderen behartiging van de uitgave vau het woordenboek enz De Kunitèode zegt dat het nieuire Rüksmnseum te Ani9ter lam niet in April zooaU eerst h t plan was maar in Juni zat geopend worden f Het voornemen beataat die opening met groote feestelijkheid te doen gesobieden niet met eene plechtigheid in besloten kring mair zoodanig dat stad en landgenoot de overtuiging zal erlangen dat Amsterdim de opening van het Mnieun als esn gedenkvaardigen dag beichouivt