Goudsche Courant, vrijdag 20 maart 1885

1885 Vrijdag 20 Haart Ope2iT3are 7erkooping te GOUDA bg opbod MAANDAG 23 MAABT hg afslag MAANDAG 30 MAART 1885 telkens voorm te Ëlf uren in het koffiehuis Habuonie aldaar ten overstaan van Notaris Mr EIST van 1 Een rogaal sterk gebouwd aan de Markt Wgk A No 104 te Gouda voor allerlei Affaire of Winkel uitmuntend geschikt of gemakkelijk in te richten N 3811 Openbare Verkooping te GOUDA GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken bg ophod 1 APRIL bga j 8 APRIL 1885 telkens voorm te elf uren in het teverkoopen perceel ten overstaan van Notaris Mr KIST aldaar van Het sedert onheuglijke jaren gunstig bekende druk beklante tusschen Bijnspoorstation en stad aan den Cattensingel wgk Q n 198 te Oouda gelegen HOFFIEHUIS met vergDDoiog EN UITSPANNING g enaamd De Komein bevattende mime lichte KOFFIEKAMER en onderscheidene grootereen kleinere VERTREKKEN groote STALLEN voor Rgtuig en 90 Paarden OPJEN GSOND enz Te aanvaarden 1 Juli 1885 Dagelgks te bezichtigen met breeden Gang en onderscheiden groote en kleinere Earners groote Alcoves en Easten drogen Kelder ruimeZolders en groeten TUIN Te aanvaarden 1 Mei 1885 2 Een kapitaal goed gebouwd aan den Plu weelensingel Wgk R No 571 te 9mda HEEEENHUIS met TUIN en LAAN daarneven bevattende het Huis vier groote en drie kleinere Kamers de groote met fraai uitzicht alles goed onderhouden net behangen en geverfd Te aanvaarden 1 Mei 1885 NB Perceel 2 door onvoorziene omstandigheden niei te zien 19 21 doch wel 18 23 en des noods 22 Maart m aizouaeriglie JNommera VIJF CE De inzending van advertentiën kan geschieden tot éta nor des namiddags van den dag der uitgave TE KOOP een goed onderhouden POUEITUIS geslagen met gegoteq Bovenplaat drie gaten Oven en Ovenlade br 72 diep 55 Ned duim Te zien Houtmansgracht M 245 des namiddags na 3 nnr Weg ens sterfgfeval FINALE mmim MILITAIRE HAIIIDSCHOBHBH A VAN OS Az Kleiweg E 73 Pendules Klokken Gouden en Zilveren HORLOGES WEKKERS BAROIHËTERS OPTISCHE ARTIKELEN Wed K B van LEER Van RIJN s EL Geheel zuiver uitmuntend van smaak billgk in prgs Agent voor Gouda en Omstreken J H C HUINCR F Hzn Hoogstraat GOUDA PH MAYFABTH Co FrankfortalM IJzergieterg en Fabriek van LANDBOUWWERKTUIGEN fabriceeren als Specialiteit volgens öuüosniiaersrr J volkorae ne constructie iedere grootte tot billgke prgzen Beeds geplaatst 33 000 stuks Bekroond met ca 150 Medailles en diploma s Prospectussen en prijscouranten gratis en franco Orders worden aangenomen bg den Heer F W STÜTB te Gouba taDnceeren als Specialiteit Stroosnijdefs DE FOlTDSENMAItET onder Redactie van cr bibo ibxj Pr s per kwartaal 1 50 franco per post Afzonderlijke nommera 0 25 Inhocd rau No 16 van 14 Maart 1885 Cauadian Pncific Spoorweftmaatscbappij Beors overcteht BiDoen eu Boitenlandficbe berichten Gooitchê Stoomtram Stoomtramwegmaatsckappij Oldamht Fekel J Eerste Oroninger Tramwaymaaiichappij Russische FinanciéM l pttsche Financten Spaansche Ftnaneten Turische Ftnanctén Buffalo NewYork Phüadelphta Sp toeg mtj Chtcayo Burlington Qmncy Spoortff m Mtohtgan Central Spoorw mtj NevYork Pennsylvania Ohio Spoorwegmaatschapp New York Ontarto Western Sp mi New York Lake Erte JFestern Spw mij Pennsyhanxa Spoorwegmaatschappij Wabash St Louis Pacific Spoorw my Onlvannalen van Spdoiwegen Noteerjpgea te Nen York Niet officieel terbandelde fondsen Reote en diTidend betalingen Laatste iJerichten Correipondeiitie Uitlolingen AdvetteuieD Men abonneert zicb bg btt Bnreel van nUe Kondsenmarkt ter boekdrnkkerü vanGEBROËUËRS HOITSKMA te Rroniagen eD bg alle BotkbaodeUars en Postkantoren Snelpersdrok van A Brznkuak te Gouda p Ooiterktk en T Onrheeo Willem ooden C nt dir Groef O M de Bonde OVERLEDEN 15 Hurt P C de Jong hoistr nn P Ooedenwugen 4 j C C Daneoa 1 m V E de Kseeht d C I 3 Blon 1 m IS J Oodeon JO j C SlmiiD 28 J J H Lens 1 j 8 m J A J Knalmino 8 m ADVERTENTIËN i Heden overleed onze geliefde Vader Behawdvader en Grootvader de WelEdel Geboren Heer JAN van LAKEEVELD BLA EEN in leven Gep Ingeniear van den Waterstaat en Hoogheemraad van Sehieland Ond Lid van den Baad der stad Oouda in den onderdom van 91 jaar en 7 maanden Wed A VAN HOEIJ SCHILTHOU WERVAN Lakerveld Blanken M P i VAN LAKEBVELD BLANKEN W C WEBNINK Jr Gouda 12 Maart 1885 Tot ons aller diepe droefheid overleed heden morgen na een langdurig Igden müne geliefde Echtgenoote PETBONELLA CORNELIA GOEDEWAAGEN DB Jong in den onderdom van ruim 64 jareo Mede namens mijn Kinderen Behuwden Kleinkinderen P GOEDEWAAGEN Oouda 15 Maart 1885 VAN Voor de menigvuldige blykeo van belangstelling en deelneming die wg mochten ondervinden b L gelegenheid der ziekte en bet overlyden van onzen geliefden Echtgenoot en Vader betuigen wij onzen hartelijken dank Wed L HÜÜBMAN en Kinderen Oouda 17 Maart 1885 en De zaak zal op demelfden met worden voortgezet Voor een fatsoenlgk JONGMENSCH P G wordt bg eene nrtte familie binnen Oouda gevraagd In het Vereenigd Wees en JElemoeaenierahuis te Gouda wordt tegen 1 MEI a s of eerder GEVRAAGD EENE mBEHlEDEIt VOEDING en opname in den hnisselgken kring tevens met genot van eene VRIJE KAMER met vuur en licht Brieven franco onder No 1102 bg den Uitgever dezer Courant £ leeftgd 35 a 45 jaren salaris ISO benevens vrije inwoning voeding en geneeskundige verpleging Zich persoonlijk aan te melden in het genoemde Weeshuis op Maandagen 23 en 30 Maart a s des avonds te 8 uren BEHANGSELPAPIER Om plaats te maken voor nieuw wordt al het voorradige a Contant en a tout prix opgeruimd bg O GBA VESTBIJJÜ Wgdstraat A 168 Namens Regenten G C FORTUIJN DEOOGLEEVBR Reg Secr GOUDSCHE Tl 11 Ondergeteekende beveelt zich minzaam aan voor de LEVERING van De ALGEMEENS VERGADERING van Aandeelhoaders der Maatschappij zal gehouden worden op DONDERDAG 2 APRIL s namiddags l i Qni i het Koffiehuis de Habhonie te Gouda BECKING Directeur NATIONALE Gymnastiek Toestellen VLAGGEN ZONSCHERMEN en WASOHZAKEEN van Vlaamsch Linnen zeer bestand tegen water TAKELTOUWEN met Blokken EfiANDSFUIT SLAMN in 22 verschillende wgdten Tevens verhuurder van DBKKLEEDEN J LIPËLA R JzN GOUDA WESTHAVEN B 143 318 Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE beg int MAANDAG 30 MAART e k Het kantoor wordt gehouden Gouwe C 9 bjj de Visch markt betrekking hebbende op de ZUIVELBEREIDING te Gouda te honden op 9 10 11 en 12 Juni 1885 bg gelegenheid van het 38 yederlandach Landhuiahoudkundig Congres Het Programma voor deze Tentoonstelling is op franco aanvraag gratis verkrijgbaar bg den l n Secretaris van het Congres Mr D N BROÜWEB te Gouda De uitgave iezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATER DAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 19 Maart 1886 Deier dagen it zooali aii eene advertentie ia om vorig nr bleek terKheneo bet Proobamma oor de Nationale Tektoonstellino betrekking hebbende op de Znitelbereidiug in deie gemeente te honden op 9 10 11 en 12 Juni e k Dit programnia i fOor ieder koittloo ferkrijgbaar op i nTraag bij den l Seoreiari van het 88 Nrd LakdhoiiboDdkuudig Congrei M D N Brouwer te Goudü SCHAAK C0KRE8P0NDENTIE 25t iet den Haag F S U 4 OoadaD 8 C i lo de litliog der Botterdamtebe Arr Rechtbank VBD Dinsdagraorgen stonden terecht i D landbomrertkueoht te Haaatrecbt bekl tib op Zondag 8 Febrnari 11 in een eoop van den IJiel Sloomtram lyn Gonda Oudeirater den mede poMagier Verkerk gealageu en den fondacteur Ham die hem wegen ongepaste handelingen moest verwyderen in deu duim gebeten te hebben Eisoh i maanden ge cell en 2 boete an ƒ 8 H B arbeider Ie Reeuwyk bekt van diefstal ran een eend Eisoh 3 weken gev cell M f E P landbouwer te Waddinxveen bekl fan beteedigiog fan ren bedienend beambte Ëiich 26 boete In bovenst taken ofer 8 dagen uitspraak De raad der gemeente Sohooohoveu beeft lich tot de Tweede Kamer gewend naar aanleiding van het ontwerp van wel waarby uit s Byks schatkist aan het Comité ter bevordering van het lot stand komen an een tloomtramweg van Breskens uaar Maldeghem een bgdrage wordt verleend TBn 400 000 Daar de Regeering oiel genegen schijnt bgdrageu tot het aanleggen van stoomtramwegeu te verleenen bevreemdt het den Raad dat door de Regeeriug nu wordt voorgesteld een zoodrinige bydrage toe te slaan en daarvoor Ie gebruiken een kapitaal afkomstig ran het waarborgkapitaal voor een spoorweg die verschillende gemeenten in de Krimpenerwaard met het spoorwegnet in erbinding eou hebben gebracht welke daarvan nu verstoken syn eu ook wel sullen blgven terwgl er zelfs weinig kans bestaat dat zonder krachtigen steun die gemeenten ooit een stoomtramweg zullen krggen De Raad neemt daarom de vrijheid de Tweede Kamer dringend in overweging te geven het wetsontwerp in dien zin te wgzigen dat too om bijzondere redenen de aanneming gewenscht mocht voorkomen een gedeelte van het kapitaal van ƒ 400 000 worde toegekend aan de gemeente Schoonhoven ten einde in een onderneming van een stoom ramweg naar een plaats gelegen aan het spoorwegnet deel Ie nemen of mocht er zelfs beswaar bestaan om een gedeelte der ƒ 400000 all zijnde het volle bedrag van bet raarborgkapitaal tot dat doel aan te wyzen dat ten minste voor zulk een Ign de mede in s Bgks schatkist gestorte renten ad 87 39246 van genoemde 400000 en waaraan nog geen bestemming is gegeven aan de gemeente Schoonboren voor Toorgeschreven doel worde toegekend Naar men verneemt wordt la de soorstelleu tot grondwetswyzigiug art 194 batrcffeDde het ooderwys onveranderd gehandhaafd De rechtbank te Rotterdaai beeft tegen Uarie Jeanne Lorelte die den heer T Sakurada den Japsnschen zaakgelastigde by oM kof met een revolverscboi aan het hoofd verwond waardoor by spoedig daarop overleed rechtsingal met bevel tot gevangenhouding verleend Op de voornaamste spoorwegia hier te lande worden in deu laatsten Ulfd proeven genomen die aanvankelyk goed geslaagd moeten zy n om aan eiken reiziger gelegenheid te geven door middel van eene knuin lucht uit de hoofdleidiug van de WestinghouseMBgeleiding te doen ontsnappen eo zoo den trein tot stilstand te brengen met zulk ene inrichting d t tevens bet treinpersontil wordt i iHat gesteld te tioi ia elk cftaigafdeeKng van M Mnd stopniddel i gebruik gemaakt In het N Bott Koffiehuis aan de Korte Hoogstraat te Rollerdam daer dagen geopend had Zaterdagavond een aardig tooneellje plaats waarin twee grijsaards Ie zamen 164 jaar tellende de helden waren Beide waren aan hetzelfde tafeltje gaan zitten en de een bemerkte dal de ander aan een der handen zyn piok kvyt was Dit gaf aanleiding lot een gesprek en een herkenning Het bleek dat beiden in bun jeugd te Venio gewoond en elkander goed gekend hadden Beiden waren naar Amerika gegaan hadden er fortuin gemaakt en zagen nu elkander weder De twee personen die elkaar sedert oyna 70 jaar niet gezien badden varen niet weinig gelukkig over dit wederzien Omtrent het groole rooversprooes te Oirgemi bericht men dat er niet minder dan 190 beschnldivden Zijn leden der bende of medeplichtigen aan hare rooverijen en gruwelen met te tamen 900 misdrijven van verschitlendeu aard Vermoedetyk zijn de hoofden der bende welke over geheel Sicilië hare vertakkingen had nog niet in de banden van het gerecht Onder de beschuldigden tot wier verdediging 100 advocaten zijn opgeroepen vindt men verscheidene mannen van aanzien burgemeesters en landeigenaars Als getuigen treden 200 personen op Daar er geen zaal te vinden is welke al de belrokken personen kan bevatten worden de zittingen van bet gerecht in de groote kerk van St Anna gehouden Van hel vonnis der rechtbank te Utrecht in de zaak van den heer H Boers tegen de Ned Centraal Spoorwegmaaischappy wegens verbreking door deze van de tusschen hen aangegane overeenkomst is de Maatschappij in hooger beroep gekomen Men zal zich herinneren dal de heer Boers die in Juni 1882 met de Maalschappg geoonlracteerd had om gedurende 10 jaren als haar secretaris werkzaam te zijn tegen eene belooning van aanvankelijk ƒ 4 000 s jaars met eenige andere voordeelen in Januari 1884 door den Raad van Administratie ontslagen werd De rechtbank te Utrecht wees den beer Boers de daarop door hem iugeatelde vordering toe In dal geding thans voor het gerechtshof Amsterdam in hooger beroep aanhangig is door den procureur des heeren Boers eene memorie van aniivoord inge ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzonderlgke Nommera VIJF CENTEN leverd Daarin wordt er tegen opgekomen dat de Maatschappy in dit proces stukken heeft gebracht die er geene betrekking op hebben als beboorende tot een geding ingesteld door den loezienden voogd der kinderen van deu heer Boers om hem van de voogdij te ocizetten een geding dai geroimen tijd niet werd voorigezet maar waarin de heer Boer thans lijdsbepalingpgK voort te procedeeren heeft verzacht ioo Iar rfi rechlbank nn daarin op zyn verzoek weldra uitspraak zal doen Voorts wordt in bet breede aangevoerd dat de heer Boers zijnerzijds niets gedaan heeft wat der Maatfchappü grond kon geven om zich van de naleving der met hem aangegane orereenkomsl ontslagen te rekenen en ten slotte gevraagd dat bet den Have moge behagen met ernietigiog van het appèl het vonnis der rechtbank an 19 November 1884 Ie bevestigen en te gelasten jat bet volkomen effect zal sorteeren Voor ecD piu da M af iuwd i IB liet DagUai den raad om de belasting op tabak direct van de rockers te heffen en deze te verdeden in klassen naarmate van hun vermogen Een ander oppert nn het denkbeeld om by de aflevering van elke horveelheid sigaren of tabak daarbij door den winkelier plakzegelljes van verschillende waarde te doen voegen die dan natuurlijk eene tweede maal niet zouden kunnen worden gebruikt De boete op verkoop van tabak zonder zoodanig zegeltje zou op ƒ 25 kunnen worden gesteld Deze kleine bedragen zouden eene groote som vormen Staten Generaal Tweede Kamek zittingen van Dinsdag 17 en Woensdag 18 Maart In de Dinsdag gebonden zitting werden verschillende ontwerpen aangenomen waaronder de overeenkomst der onderzeesche telegraafkabels en de wijziging der militaire pensioenaet by de zeemacht Uilgesleld werd de behandeling van het ontwerp omtrent de aanbevelingen by de Hoven Bij de voorlgezelte behandeling van hel Marinehoofdstuk is de posf van ƒ 20600 voor expertise door den Eogelschman Reed aangenomen na de verklaring van den Minister dat diens rapporten konden gepubliceerd worden Alle amendementen zijn daarop verworpen alleen is aangenomen een amendement strekkende tot vermindering met ƒ 20600 voor hout In de avondzittiDg van Dinsdag werd by het algemeen debat over Hoofdstuk Financien het aangekondigde ontwerp eener tabaksbflaaling door de heeren Gildemeester Van Pallaiidt Moes Van deu Borch en Gratama sterk bestreden als hoogst nadeelig voor handel nijrerheid en landbouw Het beleid van den minister werd afgekeurd door de heeren Mees en Corver Hooft De heer Van den Borch beval een graanbelasting aan De heeren Clercx Gratama en Corver Hooft spraken in verschillenden zin qver de pecsioenregeling De beer Verniers van der Loeff vroeg inlichtingen over de werking der nieuwe wet op den suikeraccyns De heer Keucheuius vroeg aan de Kegeering naar baar plannen omtrent belasting hervormiag in verband met de voornemeus tot grondwetsherziening In de silling van Woensdag is na aanneming van eenige kleine ontwerpen de discussie over Hoofdstuk Marine voortgezet Wf ÜÊSfgim eassms sssss ssmmtmss