Goudsche Courant, vrijdag 20 maart 1885

1 De miaialer heeft teruggenomen den post Toor deo bouw fan een teenlialenpakhuia en de poat Toor een Inaohietbamiu fOor torpedooi terminderd met het doef enkel Toorlooplg aan te schaffen de werktuigen roor het inschieten der torpedo s De discnasie ia aangerangen orer de posten toor de kustwacht welke door den heer Roéll werden bestreden die bg afzonderlgke Toordraoht daarover een besiissibg wilde uitlokken Na een uitvoerig debat is met 46 tegen 28 stemmen verworpen het amendement Roëll ora de posten voor de instelling eener kustwacht te schrappen om ce later na een grondiger onderzoek te behandelen Hoofdstuk Marine is umgenomen met 47 tegen 25 stemmen Het debat over Hoofdstuk Financiën is voorlgezet In het N v d D wordt eene critiek geleverd van het stelsel van verkoop van de gouvernements kofiie dat vroeger ontegeozeggely k zgoe beste gronden bad maar uu niel zonder bedenking is By de jonete veiling op 4 Febr werd eene aanzienlijke parlg vertegenwoordigd door jonge groenachtige soorten uit den oogst 1384 de pryzeu die beneden taxatie liepen hadden bevredigend kunnen uitvallen wanneer er met een afscheep van het product minder haast ware gemaakt en leeken kunnen zich moeielijk rekenschap geven van dien baasi als zy vernemen dat er iu de Nederlandsche pakhuizen een voorraad van ongeveer 700 000 pikols ligt opgeschuurd Vervoer in zeilschepen om de Kaap is niet alleen goedkooper dan dat met stoombooleii maar gunt der versche koffie ook den tgd en de condiliëu tot verbetering van hare werkelgke waarde Welke redenen kunnen er dan bestaan de gouvernemeniskoflie met den meestcn spoed te transportreren zoo men haar hier toch opschuurtP Voorts zgn de kleuren waaronder de meeste koffie nu is aangeboden met die welke bij voorkeur voor deo handel worden gezocht Er beslaan dan ook zelfs in ons land inrichtingen die zich onledig houden met hel oonverteeren van de koffie in zulke kleuren als de consumenten verlangen t zg door kleuring t zg doormiddel van scheikundige processen Dn zoo kan men er op aan dat de koffie die het rgk voor 26 a 27 ets afstaat in deze of gene inrichting eene zekere bewerking ondergaat welke hare waarde voor den verderen handel wellicht met 50 100 pet verhoogd Ëen en ander wgst er op dat zoo men de koffie rruohtbaarder wil maken voor s rgks kas er niet alleen de hand geslagen moet worden aan de verbetering van de cultuur en de bereiding maar dat ook de handels operatien met den tgd dienen mee Ie gaan Wuar blijven de oude giacé handachoenen f In een Duitsch blad lezen wg dat die vervallen grootheden nog geld waard zijn voor Igmtabrikauten die er nog ƒ 3 a ƒ 5 per centenaar voor betalen Men schrgft aan de Z C D wind is sedert lang N O geweest en het weer koud met nachtTorst zooals in Maart past en niemand reden van klagen kan geven dat het weer niet saohter is Maart mag gerust komen met scherp weer na eene zoo geheel zachte Februari maand want als die koude later kwam zg zou veel kwaad veroorzaken Thans tgn de knoppen der vruchtboomeo nog gesloten en deze beloven zooals van peren en appelen heel wat bloesems De al te vroegtijdige groei wordt derhalve door het schrale weer dat menigeen niet beTali tegengehouden Zoodra de wind keert en dat kan binnen weinige uren gebeuren want het weer neigt tot verandering komt er regen tengevolge urvau het weer luwt Dan springen de knoppen der oofiboomen open en de jonge blaadjes komen te voorsohgn Vóór April is het zaak nooit naar groeizaamheid te verlangen want de teleurslelling die daarop volgl is niet gering Met de warmoeziers prgzen ook de landlieden het schrale Maartsweer £ eii droge Maart en een natte April dan hebbeu t de boeren naar hun wil missohieu loopt het er dit jaar op uit en dan hunkeren de koeien spoedig om den duffen stal Ie verlaten want zg ruiken het lekkere gras in de weide waarvan de eerste grasboter in de gedaante van schaapjes komt De vergadering der moderne theologen zal onder voorzitterschap van prof J C Mnttbes te Amsterdam gehouden worden in Maison Strouckeu op Dinsdag 14 April s av om teven en op Woensdag 15 April a voorm om tien uur be vraanpuuteu door het moderamen aan de orde gesteld zgn Hoe met name uit godsdienstig oogpunt teoordeelen over bet Agnosticisme zooals dit in tbi toi der door Herben Spencer wordt vertegenwoordigd Referent J Molenaar Welk verband is er tusschen het godsdienstig onderwgs en de toetreding tot bet lidmaatschapeener gemeente Bef J A Begerman Wereldgodsdiensten Ref A Kuenen Wdke bonding voegt ons ten opzichte der arbeidersbeweging hier te lande Ref J T Tenthoff Hoe is op kerkelijk gebied de plicht van verdraaguamheid te vereenigen met de handhavingvan ons beginsel Ref W Zaalberg Men schrgft uit Wageningeu Evenals bg elke schokkende gebeurtenis zgn ook hier de eerste geruchten omtrent den moord of zelfmoord onbetrouwbaar De doode is niet iu het houtgewas op den Berg doch in zijn eigen woning op den Berg langs den straatweg gevonden Het was een man die algemeen bekend stond als kluizenaar of heremiet alhoeuel hg zgn beroep als klompenmaker geregeld uitoefende en eenigeu naam bad wegens zgu gemakkelgk bruikbaiu schoeiselfnbrikaal Hij werkte allijd geheel alleen woonde geheel alleen en gaf nimmer iemand reden tot aanmerking echter had de lieve jeugd gedurig nog wel eens een loopje met hem wegens een of ander buitenmodels kleediugstnk De man was niet ruim bemiddeld doch verdiende gei oeg en was zeer zuinig hij liet gedurig een klein karreweitje san zgn eigenaard g huisje afwerken onlangs nog eene aanbesteding van p m f 25 volgens de gewone wijze van aanbesteding publiek gemaakt Meer en meer rgst het vermoeden dat de ongelukkige vermoord is door iemand die ingeslopen is Zijn hoofd is deerlijk verbrijzeld door een slng met een stomp hout of met eene bgl De banden waren aan de voeten met een dik touw gebonden doch dat was eenigszins losgewoeld Mogelijk dat de dader geen moord heeft bedoeld doch enkel diefstal en dat de verslagene bij zijne wel te begrgpen pogingen om zich te bevrijden eenigszins los kwam en toen de booswicht den steeds zoo eenzaam geleefd hebbenden man den genadeslag heeft toegebracht Over de houding vair de anti liberale pang bg de jongste beraadslaging over het onderwijs in de Tweede Kamer spreekt de Haagscbe correspoudenl ran de Zutph Cl bet volgende oordeel uit Bedroevend was de houding van die leiders zeer zeker Niet alleen moesten zg bgna al hun amendementen zien verwerpen maar tevens spraken zg elkaar zóó tegen en predikten zulke vreemde theorieén dat het zelfs voor hun eigen vrienden moeilgk werd aan het afgesproken parool gelrouw te blgveu In den regel weu elk amendement door twee van de voorstellers tSegejnicht eerst door een antirevolutionair en dan door een ultramontaanich lid maar in plaats van iéu Ign te trt kken gaf ieder spreker een toelichting op zijn eigen houtje waarvan het gevolg was dat riemend meer kon begrijpen wat nu eigenlijk de heeren bedoelden Toen men b v het amendement tot opheffing van drie hoogere burgerscholen moest verdedigen stond eerst de heer Vermeulen op om te verklaren dat de bedoeling was eeh zuchten aandrang op de Regeering te oefenen om zoo spoedig mogelgk de wet op het middelbaar onderwijs Ie herzien maar onmiddelijk daarna nam de heer Lohman hel woord om te beweren dat zgn mede voorsteller het volkomen mis had en dat de eenige bedoeling was eenige duizenden guldens té bezuinigen Nog erger maakte men het bg de verdediging van het amendement over de kweekscholen Volgens de sohriftelgke toelichting moest dat amendement dienen om door de Kamer te doen uitmaken lo dat er eene kweekschool moet worden opgeheven 2a dal een nieuwe regeling van de aan de kweekscholen verbonden opleiding wenschelijk is Dus reeds twee moties in een enkel amendement tot schrapping van 2000 op den post nieuwe toelagen I Begrijpe wie t kan Maar bg de mondelinge toelichting werd het nog reel erger I In een zeer lange maar weinig interessante redevoering werd nu door den heer Lohman betoogd dat de eigenigke bedoeling van de voorstelleis was door de Kamer te laten beslissen dat tot bevordering van de opleiding van ooderwgzers een premiestelsel behoort te worden ingevoerd Dus nog weer een nieuwe motie over een onderwerp waarvan in het amendement zelf niets te lezen was Inderdaad het behoefde aan de Regeering en aan de linkerzgde al heel weinig moeite te kosten om het vreemde om niel te zeggen het bespottelgke van een dergelgk voorstel te doen uitkomen De heer Lohman de aanvoerder van de amendementenmakers werd letlerlgk au pied de mur gezet en toen het hem niet meer mogelijk was zgn voorstel op eenigszins dragelijke gronden te verdedigen riep hg in wanhoop uit Ais onze redactie niet deugt geeft gg liberalen ons dan een betere redactie in onzen geest aan en wg zullen ze gaarne van u overnemen De leider der antirevolutionairen de liberalen smeekende om hem te hulp te komen omdat hg zelf zijne denkbeelden niet in uitvoerbare voorstellen weet te formuleeren I kan het gekker Is het wonder dat de geheele linkerzgde in een schaterlach nitlwntte orer zooveel uaïereteit En zoo ging het dag uit dag in Geen enkel amendement werd dragelgk rerdedigd en Haffraans maakte het den Itatsteu dag zoo bont dal bg zgne reden moest staken roordal hg over het amendement waarvan hem de toelichting was opgedragen een enkel woord in hel midden had gebracht Die afgevaardigde had nl een lange rede gereedgemsskt met allerlei algemeens beschouwingen en allerlei grappen en hatelijkheden aan het adres van den Minister en toen de voorzitter hem tot de orde riep en hem verzocht zich tot zgn amendement te bepalen ging hg nog weer op dezelfde manier voort tol dat eindelgk de voorzitter dreigde hem het woord te zullen ontnemen indien hij niet terstond tot de zaak in quaeslie overging Maar dit ging blgkbaar boven de kracht uil de afgevaardigde uit Boxmeer want de redevoering was geheel geschreven en dan gaat bel bezwaarlgk er een stuk uit te laten De spreker raakt de klns kwgt en bleef midden iu zgn grappen steken zoodat de heer Lohman slagvaardig als altgd de verdediging moest overnemen Heel best ging dit echter ook al niet want hoe langer men praatte des te duidelgker kwam t aan het licht dttt onder schooue woorden eene geheime bedoeling verborgen was om bet onderwgs te denigreeren en langs slinkscbe wegen af te breken wat men niet openlgk aandurfde De Ned Spectator beval een artikel van dr Bet orer het begrip van het staatkundig liberalisme dat hg stelt tegenover theocratie en democratie Wat de heer fiets opmerkt wordt maar al te veel uit het oog verloren door hen die over de verschillende richtingen een oordeel vellen In de Vlugmaren wordt een hard maar in alle opzichten verdiend oordeel uitgesproken over de Nederlandscbe Tweede Kamer die discussieert en beslist over zaken waarvan 85 van de 88 leden blgkbaar niets begrepen De heeren verwarden arcbaelogie en antiquiteiten en dr Scfaaepman die de inrichtingen van hooger onderwgs slechts vaL hooren zeggen kent voerde het hoogste woord over de universiteiten Men schrgft uit Utrecht Thans is de studenten uaestie welke geroimen tyS de gemoederen in spanning bracht tot eene oplossing gekomen In eene zeer talrgk bezochte vergadering heeft het Studentencorpt de voorstelten tot wetswgziging aangenomen De ineensmeliing van het Corps zal nu eerlang op eene door dsn Senaat nader te bepalen wgze plaats hebben Volgens de thans iu de Corpswei gebracht wgzigingen zal hel novitiaat in den vorm waarin dit thans bestaai vervallen Daarvoor Icomt in plaata een lijd van voorbereiding of zoogenaamd irnovitiaat van minstens veertien dagen Tol het afleggen van bezoeken is de noviiins niel verplicht uitgenomen bij leden van den Senaat Hel bestaande bestelboekje vervalt dus Bobter zal de novitius ten bewgze dat hij kennis gemaakt heeft bg de leden van den Sen Vet en bovendien met minstens dergeneu die langer dan zes maanden leden van hel IT S C of als zoodanig worden aangemerkt vóór zgn installatie de handteekeningen van dezen moeten vertoonen j indien hg zes weken na den dag zgnerinschrgving niel hieraan h eft voldaan dan wordt hij van de lijst der noritü geschrapt De mogelijkheid van rechtsingang tegen een novitius vervalt De senaat beschermt den covitins tegen misbruiken Beleediging van den novitius of aanranding zijner persoonigke vtijbeid is strafbaar met schorsing van 1 6 weken en bg herhaling met verlies van lidmaatschap Voorts zijn eenige artikelen veranderd welke op geldelgke bgdragen der corpsleden belrekking hebben Bg den uitgever H A M Roelants te Schiedam is versohenen de verzameling van jury verslagen en andere stukken betreffende de inrichting en werking van de jury der internationale landbouwtentoonstelling verleden jaar te Amsterdam gehouden De stukken zgn bewerkt door den secretaris der algemeene jury mr D Josephas Jitta en uitgegeven door bel uitvoerend comité der tentoonstelling De enirje biljetten van de Jfntwerpsche tentoonstelling zullen adverlentieboekjeszgn waarin t bewgs van toegang is vastgehecht Op deze wgze beeft de Compagnie de Publicilé Internationale voor het adverteerend publiek een uitnemend middel van reclame in zeer wgden kring in t leven geroepen en voor zichzelf een bron van zeker hoogst belangrgke inkomsten De Bredero commissie deelt ons mede dat de opvoering van Het Moortje tot 81 Maart is nitgesteld omdat dan het geheele tooneelgezelschap beschikbaar is Men koos i Het Moortje omdat dit in tooneelwaarde De Spaansche Brabander verre overtreft hoewel laatstgenoemd stuk Brederoo s meesterstuk moet worden genoemd De beer J RöBsing die om een persoonlijke zaak als lid der commissie zijn ontslag nam bigft zijn medewerking verleeuen aan de voorbereiding van Het Moortje Mr J Banck verliet de commissie wegens de ksnze van Het Moortje mr J N van Hall wegens hel nitstel dat bepaald is geworden voor dat de algemeene commissie geraadpleegd was Het sarborgionds van ƒ 1000 is ruim voltrekend 2oo spoedig mogelijk zal een uitvoerig programma van het feest worden openbaar gemaakt De uitgave vso Brederoo s werken vordert de eerste aflevering til spoedig bet licht zien Van de medewerkers IU de uienwe editie is verzuimd te melden dr J Te Winkel Omtrent het Zettensche gymoasiom meldt De Stand dat Zaterdag op een goed bezochte ledenvergadering met eenparige stemmen is besloten lo om de statuten belangrgk te wijzigen en 2o om het gymnasium te verplaatsen De vgziging der statuten bestaat vooral in deze drie pnnten lo dat de Vereeniging thans niet alleen meer de zorgen voor dit eene gymnasium in haar vaandel schrgft maar Vereeniging is geworden roor de oprichting en ioslandliouding van gymnasiéa 2a dat hel Chriitelgk gehalte verzekerd en nader bevestigd is door aan te duiden dat men geen onzuiver maar een gezuiverd Christelgke school bedoelt Daarom beet ze nu een Vereeniging voor Oymnasidn op Oereformeerden grondslag en 3o dat dienovereenkomstig ook hel lidmaatschap dal vroeger voor een ieder openstond thans aan de belgdenis van het gezuiverde Christendom is verbonden Bg een lezing welke Alphonse Scheler nil Geneve onlangs te Berign hield droeg bg o a Caffét gedicht gde schipbreukeling voor Een oode zeeman door deo dichter sprekende ingevoerd verhaalt zgu kameraden een vreeselgk avontuur en vraagt dan Avei toui comprie Hebt gg bel begrepen Hier hield de spreker even op Ier wille van het aanscbouwelgke tgoer voordracht Maar hoezeer de hoorders ook onder den indruk van het voorgedrageue waren geraakt hel verwekte eenige vroolgkheid toen een levendige Franscbe dame meenende dat de vraag tol het publiek gericht was die met een hartgrondig Naiurellement I beantnoordde lo ren brief van Wasmes van den 15deo aan de Indépendma Beige wordt een teer droevig tafereel opgehangen van de werkstaking in de kolenmgnen van bet land van Bergen Sedert den aanvang der werkstaking hebben de arbeiders reeds achtlienhooderd duizend francs aan loonen ingeboet Duizenden loopen met knuppels gewapend het land af den goedgezinden tol sob rik Te Wasmes waar in eene mgn het werk hervat was werd de verdere voortgang Vrijdag jl door beuden kwaadwilligen onmogelgk gemaakt Alleen te Hernn waar soldaten geposteerd zgu durven de werkstakers nieU beginnen Een groot deel van hen die te Hornn werken woont in het op een paar kilometers afstand gelegen dorpje Wasmuel waarheen iu den nacht van Donderdag op Vrgdag eene bende van meer dan drie duizend man getrokken is om degenen die den volgenden morgen naar Hornn zonden gaan daarin te verhindertn De overheid doel sedert dien tgd de treinen die tusschen de plaatsjes loopen iloor soldaten bewaken De stad Bergen i geheel door de polite afgezet werkstakers noch hun vrouwen of kinderen mogen er worden toegelaten Volgens een later bericht is Ie Hornu en Wasmes door dyamiet ontploffingeo niel onbelangrgke schade toegebracht aan enkele gebouwen Buitenlandscb Overzicht Maandag heeft de Duitsche Rijksdag met 170 tegen 157 stemmen de subsidie bewilligd voor de etoombootlguen naar Oost Azië en Australië Vóór stemden de nationaaMiberalen de conservatieven en enkele overloopers uil de andere partgen Daaren tegen werd de Ign naar Afrika verworpen met 166 tegen 157 stemmen ofschoon ook uu de nationaalliberalen en conservatieven dit gemeenschappelgk trachtten te verhinderen Ten slotte werd bet bedrag der subsidie bepaald op 4 000 000 Mark Te vergeefs trachtten de Duitsoh vrgzinnigen het centrum en de sociaal democraten deze som te verminderen tot 1 700 000 Mark Dit voorstel werd met 170 tegen 164 stemmen verworpen zoodat het eerste artikel der wet nu luidt De rgkekanselier wordt gemachtigd om de inrichting en exploitatie van geregelde poslbootverbindingen tusschen Duitschland met Oost Azië en Australië roor een tgdperk ran vgftien jaren afzonderlgk of gezameulgk op te dragea aan daarroor geschikte Duitsche ondernemers en hou daarroor een jaarlgksche ondersteuning te geveo nil Rgks kas welke hoogstens 4 000 000 Mark mag bedragen De rgkskanselier wordt eveneens gemachtigd om ter aansluiting aan de hoofdlijnen de exploitatie der zijlijn van Triest over Brindisi naar Alexandriè op dezelfde wijze te gunnen co daarvoor elk jaar nil t Rijks kas eeu subsidie vau 100 000 Mark te verleeuen ludieu de Begreriog das bg het verdedigen van de stoomraartlijnen meer succes heeft gehad dan men aanrankelgk rerwachtle dan mag dit voor eeu goed deel worden toegeschreven aan de uitstekende verdediging Vooral de Bandscommissaris Reuleanx maakte zich in dat opticht verdienslelgk hij toonde aan dat de venchilleode lijnen nauw met elkander samenhingen de verschillende booten twaalf of dertien grooie en zes of zeven kleine moesten elkander aanvallen en uil de ondervinding moest blgken welke booten voor bepaaldelijnen het meest geschikt waren het geregeli omde veertien dagen aandoen der havens was vangroot gewicht Beuleaux wees er ook op dat delinkerzgde veel drukte bad gemaakt van het aanleggen te Rotterdam met het oog op den handelvan de Rgnstreek maar dat zg de Australische lijnwilde schiappen welke voor den Rgnhandel helmeest van beleekenit was Ter bestrijding van betontwerp hield prof Virchow een lange rede dieweer hel bewgs leverde dal deze van physiologic beter op de hoogte is dan van handel en van politiek Hg vond koloniën niet noodig want hetland voor koloniseceren geschikt was reeds langin andere handen blanken konden in de nieuwekoloniën niet leven want tg gingen duod aanmalaria Bismarck merkte daartegen op dal de Begeering slechls hel voetspoor volgde der Duitsche kooplieden en wanneer Dnitaohland het land nietbad gfannexeerd het nu reeds in andere handenton zgn De Franscbe Kamer heefi het Regeeringsvoorslel betreffende de nieuwe ioroerreohten op rreemd rundvee schapen varkens enz met 179 tegen 188 stemmen aangenomen De Franscbe Senaat en de Kamer zullen l wel weer eens worden over de begrooling De Senaatscommissie heeft omtrent de 14 bewuste credielen iu bet schrappen van 7 er van berust en besloten omtrent de overige den Minister president te hooren Deze laststen betreffen de bezoldiging der Algerqnsche bisschoppen de seminallkbenrten voor Roomsoben Protestanten en Israëlieten de aalmoezeniers de iheologisohe faculteiten en de bezoldiging van den bisschop van Guadeloupe Waarschgnigk zal de oommissie ook omtrent de laatstgenoemde punten toegeven In Engeland gevoelt men algemeen dat nog iets meer noodig is tot handhaving der orde en van den vrede ia ypte dan brt in hechtenis nemen van Zcbehrpacha den slavenhandelaar all Soedan die te Cairo sinds vier jaren geintemeerd was en een agent van den Mahdi was I Zuid Soedan tgn opstanden ttitgiBbroken tegen den Mahdi is een oom van hem gedood daar de bevolking hem niet meer soldaten wil leveren Doch wil men de bevolking die de Ëngelschen vreest en den oorlog haal stenoën dan moet men haar nitticht geren op een geregeld blgreod bestuur Daarom weosohen de Ëngelschen in Egypte en sir Erelyn Baring Engeland s rertegenwoordiger aldaar dat lord Wolseley tol goaverneor generaal ran Soedan wordt aangesteld als opvolger van Gordon Lord Wolseley wil dit gaarne maar de Brits be regeering aartelt geen Afrikaansch Indië begeerende De beer Forsler beeft dezer dagen bij hel oprichten eener afdeeliug der Imperial Federation League te Cambridge ter gunste van een bond tusschen Engeland en al rgne koloniën gesproken Hg toonde de groote voordeelen daarvan aan ook in het belang van deo algemeenen vrede want niet slechts zou de mogelgkheid van eeu twist tusschen bet moederland en de eene of andere kolonie tgn afgewend maar geene natie ton bet wagen de Britsche vlag aan Ie randen wanneer Engeland en al tgne koloniën één waren Doch talk een plan zou slechts verwezenlgkt kunnen worden indien Engeland aan zgne koloniën stem gaf in de buitenlandsohe politiek Ue Zwitsersche Nationale Rasd heeft eenige tittingen gewijd aan de beraadslaging over maatregelen tegen het misbruik van sterken drank Er was een officieel rapport dienaangaande opgemaakt waarin mededeelingen voorkwamen uit bgna alle landen der wereld zelfs git China De voorstellen van den Bondsraad zgn op sommige punten van ondergeschikten aard gewgzigd Ten slotte is een aanvullingsar van de Constitutie aangenomen waarbg de rrgheid van den handel en de industrie der sterke dranken wordt beperkt en wettelgke bepalingen worden toegestaan tegen het vervaardigen van roor de gewondheid Bchadelgke geestrijke dranken Naar men be rekent zal aan rechten op de rerraardiging en het verbruik van gedistilleerd een inkomen verkregen worden van 6 millioeo naar verhonding der bevolkingssterkte onder de verschillende kantons te verdeelen na aftrek van eeu schadeloosstelling aan enkele kantons waaraan de Constitntie het voorrecht verleend had om tot 1890 indirecte belastingen et op te beffen KEXmSGEnXG De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bg deze ter kennis van de belsnghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den I6n Maart 1885 zgn executoir verklaard De Kohieren nq 8 9 en 10 van de Belasting op het personeel Dat vermelde Kohieren ter invordering zgn gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verplicht is zgnen aanslag op den bij de wet bepaalden voel te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren Ie worden ingediend Gonda den 18 Maart 1885 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN MABETBEBICHTBN Ooada 19 Maart 1886 Granen in een zelfde doen Goede en puike Zeeuwtche tarwe van ƒ 7 50 tot ƒ 8 60 Mindere soort en poldertarwe 7 a 7 50 Rogge 6 a ƒ 6 50 Gerst ƒ 6 25 a ƒ 6 25 Chevalier gerst ƒ 6 75 a 7 25 Haver ƒ 3 80 ü ƒ 4 50 Mais ƒ 6 a ƒ 6 25 Andere granen met weinig handel De veemarkt met goeden aanvoer de handel in alle soorten traag vette varkens 23 a 26 et varkens voor Londen 19 a 20 ets magere varkens en biggen vlug biggen ƒ 0 90 è ƒ 1 40 per week Aangevoerd 9 partijen kaas Eerste kwaliteit ƒ 23 a 26 tweede kwaliteit 20 a 22 Noordhollaodsche 20 è 24 Goeboter 1 20 a 1 30 Weiboter ƒ 0 90 ü ƒ I IO Uargrerljjkenstand GEBOREN 17 Msirt Comelii ea Ary ooden A Kromboot en C van der Velde Gijiberts oadera A Verbij en W vsD RijD 18 Cornelia eoders K Heg ea N de iCooisg OVERLEDEN 16 Hairt C L 1 Blom lm 17 C ao der Speld wed i vso Meora 73 j A van Vlasrdiogen 17 j 18 J C Leeriotveld 2 m A BergmsD wed A Ws od 75 j GEHUWD 18 Haart K Holsteijn en G C Trschte O Koogmao en D BroekhoizeD Moordracht GKBOREN Nicolaaa oodera D Dirkzwager en N J VSQ Lakerveld Cornelia Nceltje oadera J C Ketel en N Verkerk OVERLBDE N i van Vliet 28 j ONDERTROUWD Vermeer 25 j en C C Wtsehme er 21 j GEHUWD W vsn der Kaai en P Tom Stolwijk GEBOREN Cornelia Geertrnids Anna oadera D C de Koning en J P van Driel Adrianoa Jacoboa ouders J Zgderlaan en N Jongebreor OVERLEDEN J Boom 3 1 OfïfffjWp H n Nieten an J vso Wgngaardeo ONDERIHQUWD A vaniipengen tn M van der Graaf M Koolvgk en A da Mik i Haastracbt GEBOREN Jo nes oodera P Donk en C Sloof Msriona oodera D Verwaal en J Trenren VliSt GEBOREN jL Willam oadera J van Remwonde sa A Verduio OVERLEDEN BSi Wenk 64 j GEBOREN Door oodera A van Roon ea P A Cnmer OVERLEDEN O A Znidam 8 m ONDERTROUVVS J Ankeren W van Kempen Zevenbuizeu OVERLEDEN J Veste i m G van der Berg 16 m ADVERTENTIËN Voorspoedig bevallen van een Meisje A BOER IJpïLAAB Gouda 18 Maart 1885