Goudsche Courant, zondag 22 maart 1885

Zondag Zl Maart 1885 N 331S GOUDSCHE COURANT Piieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken j Bi iisr K i d Ajsr Lange Tiendeweg D 60 GOUDA Lange Tiendeweg Ji 60 Alle BOEKUN en TIJDSCBRIFTEN worden binnen den kortst mogelgken tgd geleverd recommandeert zich voor Itiiilwllfiiirlii tegen zeer billijke prjjzen Heeft mede voorhanden alle soorten van in alle BINNEN en BÜITENLANDSCHE COURANTEN worden dadelflk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is Tot ons aller diepe droefheid overleed heden morgen ns een langdurig Ijjden mgne geliefde Echtgenoote PETBONELLA CORNELIA QOEDEWAAGEN DE Jong in den ouderdom van rnim 64 jaren Mede namens mgn Kinderen Behnwd en Kleinkinderen P GOEDEWAAGEN Goudxi 15 Maart 1885 BADIKALE GENEZING deaverkinend wordt overeengekomen voor een bupailde pr betaalbaar na leneziili Daartoe jyo ÏO knroirs ter beschikkiog der patiënten sleld AEHSEGEBS Heelmeester an breaken Ghoenplaats 35 te Antwerpen MILITAIBE MBSCHeiMI A VAN OS Az Kleiweg E 73 Te Huur gevraagd een WONING tegen 1 MEI de hnnrpnjs van ƒ 150 a 200 Brieven franco met opgave van stand onder No 1103 aan het Bureau dezer Courant IPa MAyPARTH Co FrankfoHalM Ijzergieterij en Fabriek van LANDBOUW WERKTUIG EN fabriceeren als Specialiteit 1 I volgens Mroosniidersrr volkome ne constructie iedere grootte tot billgke prjjzen Reeds geplaatst 33 000 stuks Bekroond met ca 150 Medailles en diploma s Prospectussen en prijscouranten gratis en franco üiders worden aangenomen bij den Heer F W STÜTE te Gouda Ter overname gevraagd een SLIJTERIJ in WIJNEN en GÊDISTILEERD het huis in huur of koop Brieven franco met opgave van stand en prgs onder No 1104 aan het Bureau dezer Courant Prima gecrist Bourbon Vanille Per stokje 12 A et 10 stokjes ƒ 1 T GKEBAS De Firma C NBDERVEEN BoekhandelarepBoekbinders te s Bosch beveelt hare gunstig bekende SIÜJ beleefdelijk aan Agenten voor Gouda en Omstreken de Heeren A KOK Co Boekhandelaren te Gouda bij wie Modellen ter bezichtiging z n gesteld en nadere informatien in te winnen ROETMAN SCHEFFERS Co SCHIEDAM Vereeniging van Gistfabrikanten Bekroond met de Zilveren Medaille op de We reldTentoonstelling Amsterdam 1883 LEVEREN DÏTSLUITEND ZÏÏIVEEE JENEVERGIST in alle hoeveelheden tot de laagste prgzen Saelpersdrnk van A Bri kman te Gouda estfaarsche Ham B L VAN VEEN Blauwstraat VEEVEESZITECHTS kunnen direct werk bekomen bij P S KEVET Veerstal B 133 Gouda Eene ZINDBLIJKiE Schoonmaakster en Werkster zoekt eenige Werkhuizen Adres onder No 1105 Bureau dezer Courant Chem fabriek van H vonGimboril te Emmerik a d Rijn Tweevoudif bekroond Amsterdam 1883 S Jlligrrane Stifte NERVEN CRYSTAL Merk Adelaar Prya per étui 6ü oenl Verkrygbaar b i J C ZELDENRIJK Gouda Bij het heerschende weder wordt aan alle rhumatische Ijjders ten sterkste aanbevolenhunne genezing niet langer uit te stellen maar gebruik te maken van de zoo gunstig bekende Abshaubbin s Anti Eliuniatisclie Watten en na eene korte aanwending zal men van zijne smartelijke pijnen ontheven zijn Hoofddepöt te Delft bjj A BREETVELDAz die deze Watten voor de prjjs van 3 OCent per pakje verkrijgbaar heeft gesteld b T A G van Defh C B Verheul Oudewater Me de Wed Bosman A Bo Berkel Grouda W F J den Uij Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O HoDgendyk Cappelle J vac Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen B E C Sohlattraan Bodegraven K Oosterling Haastrecht S V d Kraats Bleiswp WVd G Wilhelnius Woerden 318de Staats Lotery De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 30 MAART e k Het kantoor wordt gehoiiden Gouwe C 9by de Vischmarkt 4 4 in flesschen è 1190 en f 100 TAMARIi DE BOIVBO S aanbevolen legen verstopping t a daarmede in verband staande ougesteldhedeii DE TAHARINÜE BONBONS au KHAEPELIEN HOLM yn een zuiver plantaardig zschtwerkend spu svertering en eetlust niet storend Furgatief in ooufituurrorm aangenaam frisch van smaak en zeker werkend In doozea van 90 en 50 CentS CIGARETTEN tegen ASTHMA de inademing van den rook dezer Cigsrellen geeft den lyder aan Asthma terstond verlichting In Etui van 80 en 50 OentS SALMIAK PASTILLES oplossend en verzachtend middel bg HoéSt en Verkoudheid in flesobjes a 20 cents ERAEPELIEN BOLM Apothekert te Zeilt Depot voor Gtmiia bg den heer C THIM Apotheker Men vraigt t gen MEI of eerder een TE HUUR op een goeden stand te Gouda en geschikt voor MELKMESING Brieven franco ondeij letters P U aan het Advertentiebureau van IA KOK COMP Boek en KantoorhandelUte Gouda Stikhoest engjborstigfheid verslijmingf Mijne vrouw leed reeds onderscheiden jaren aan stikhoest eugborstigheid verslgming Nadat zjj thans de echte rjjnlandsohe JDtruivenBorsthonig van W H ZickenheimerteMainz gebruikt is zy van hare hardnekkige kwaal bevrjjdt en verheugd zich weder van eene volkomene gezondheid Gerolzhofen Beyeren 26 November 1882 A Braun privaatpersoon Alleen echt verkrijgbaar in flacons van fl 2 die van geele flacon van fl 1 die van roode en flacons van 65 Cent die van witte Capsulen voorzien zjjn waarop nevenstaand fabriekstempel Te Gouda bij F H A Wolff Boskoop bjj J van Bergen Haastrecht h 3 D den Hertog Oudewater bjj F Jonker Idenburg Bodegraven bij P Versloot Stoiwjjk bö C G V d Berg BIN3 raiNLAND GOUDA 21 Maart 1886 Mej A L Krom alhier ii benoemd lol onder Ijzeiei te Krommenie Diaidag 17 eo Donderdag 19 Maart heeft in tegenwoordigheid van de b h Mr de Cock en Dr Terpttra het admiisie exameu voor de Normaal ebool plaats gehad Met uitzondering van een tweetal lyn al de kandidaten geslaagd en wel 6 voor de voorbereidende klasse A tun H H i S t eerste klasse der Normaalachool 2 tweede e 1 derde n n Aan ne der oiet geslaagden voor de eerste klaaae ul plaatsing la de voorbereidende klasse B worden geboden Donderdagavond ten 7 are had een groot ongelak E laat kunnen hebben op den Tiendeweg aan den oek by het hais van den heer Taminiau De brtttlwageii der Ooodsohe boot stond aldaar toen de tnm van Oudewater aankwam tonder ganoegiaam galold te hebben terwyl de jongen met de lantaarn W ver roomit was om den machinist te waarschuwen Daak ly bet beleid van dea machiniat die bijlyda remde is een nieuw ongelak voorkomen Op de ottlavergadering II Donderdag te Oudewater gehoadeo werden voordrachten gehouden door de heeren P A A Molenaar H P van Praag en A C n Aelat De eerste droeg voor Mt over dat ouden lyd ra over atmmakkeH en gJU beide van C h van Duyl de tweede TntUje de KaaMir van Jutw u Ufurik de dard Btdm n toekmui van C 1 1 Bemmei Snyk Dete voordrachten werden door enkele muiiek slukken afgewisseld De voordracht ter voorziening in de vacatnreColthof aan de openbare school te Oudewater beataat uit den heer i Stolk Ie Elshout en Mej H Marooier Ie s Bosch De Bollerdamsche Passage maalschappi is over het atgeloopen jaar nieitegeustaande den gedruklen hindelstoeatand tevreden en met goed vertrouwen Id de loekoraat bcxield £ r werd 69 512 aan huur gemaakt aan onderhoud en beheer is 4843 uitgegeven na aftrek van 18 000 rente voor de obligalieleening bleef nelto 31 287 60 winst over waarvan 26 030 tynde 6 pCl van het kapitaal aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd Met Paooptioum te Amsterdam is in 1884 door 125 000 personen bezocht Van de winst d 23 039 wordt het grootste deel gereserveerd loodat slechts 1 pCt dividend wordt uitgekeerd Dezer dageq is versohenen het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer over de Drankwetswyziging Daaruit kan men tien dat de meeste leden in de afdeelingen overwegende bezwaren verklaarden te hebben tegen de uitzondering ten behoeve van banketbakkers e d voorgesteld Voorts dat versoheiden leden een andere regeling ten behoeve der gecombineerde naringen in overweging gaven waardoor toortaau niet de gemeenschap der combinatie binnenshuis too de Begeering voorstelt maar alleen rechtstreeks ton verboden worden m a w in hettelfde Utlit loa men winkel en tappery mogen houden mits deze niet rechttlreeii met elkaar gemeenichsp hebben Ook de voorstanders van hel Begeeringsvoorstel willen het minimum sterken drank dat in gesloten flesschen mag worden verkocht op 8V maatje tien verminderen De slotsom der bespreking van da schatting voor hel vergunningsrecht is dat men deze onveranderd wil behouden Vele leden gaven echter in overweging het minimum van dat recht geleidelyk te verhoogen In een breedvoerig gemotiveerd adres heeft het Hoofdbestuur der Ned Vereeniging tot afschaffing van Sterkeu Drank aan de Tweede Kamer het verzoek gedaan het aanhanging Drankwet voorstel niet aan te ihmm tenzij met volkomen tehoud eau de koqfdbeginielen die den grondslag ja het leveniieginiel uitmaken der wel van 1881 een wet die na jaren lang strijdens eindelyk na een teer ernstig debat van 14 dagen ia de zitting van 26 Mei 1881 met 69 tegen 7 stemmen tot stand is gekomen Adressaote aarzelt niet met alle bescheidenheid maar toch met den heiligalen ernst in het waarachtig belang van hel ona allen dierbaar vaderland en volk aan de Kamer toe te roepen Gij kunt gy moogt niel prijsgeven wat gij op dit gebied nog pas i6ót een viertal jaren na voorafgaand ernstig beraad als Volksvertegenwoordiging met schier algemeene stemmen tot wet hebt verheven De gemeenteraad van Rijswijk beeft ook besloten tot afsohaffing van d kermis Het gemeentebestuur had de ingezet4ncii bekend gemyakt dat bezwaren tegen den afsohaffing aehrifielijk konden worden ingebracht vóór 16 Maart Niemand had zich daartoe aangemeld De commissie voor de tydelijke werkverschaffing te Amsterdam heeft hare taak nedergelegd en tot afscheid een woord van warmen dank gericht tot allen die haar hebbeu jesteand Aan groole en kleine giften werd door kaar ontvangen een totale som van 172 150 Aan arbeid loon aan nuinnen CU vroowen werd uitbetaald 173 800 Gedurende 84 dagen of 14 weken werd werk verschaft en loon uitbetaald aan een afwisselend getal pefsoneu dal tot 3700 is gestegen het gemiddelde getal bedroeg ruim 2000 per diy Den 14 Maart tijn de laatste vertrokken ten gMa e van p m 800 man Graaf A G v Limbar Stirum is wegens mishandeling van den redaeleM vatt hel weekblad Argus door de rechtbank ts s Sage veroordeeld lot 16 dagen celstraf en ƒ 60 bdiele De Tyd bevat een tchry ven van den heer E genraam den secretaris van Mrsgr den bisschop van Haarlem die deze vergezelde by tij verblijf te Bome De schryver meldt daarin met gloote ingenomenheid dat 2 H de Pkat tier IfelMkidMihen dtgnitarit heeft toegestaan om voor zijn vertrek dat op Maandag 16 jl ton plaata vinden de te Rome verblyf houdende Nederlanden eau Z H voor te stellen Een twintigtal hunner van allerlei rang en sland werden den 13 dan ook door Mrsgr den bisschop naar t Valicaan geleid en door Z U den Paaa in eene byiondere audiëntie ontvangen Op de toespraak waarmede deze voorstelling plaats had antwoordde 2 H de Paus met de meeste welwillendheid en betuigde zijne iogeuomenheid met hunne gehechtheid aan den H Stoel en den praotiachen tin waarvan zy ook in moeielijke tyden loo dikwyis blyken hadden gegeven Donderdag ochtend te kwart voor zessen brak te Amsterdam een felle brand uit in peroeel 81 in de Rapenburgeratraat De vlammen werden echter spoedig door de brandweer bedwongen met eene brandkraan eene handspuit en twee stoomspuiten Na verloop van een half uur was men den brand meester Het vuur waa ontstaan op de bovenste verdieping waar dei nachts bruiloft was gevierd De overige vyf in het huis wonende gezinnen lagen ter roste en konden nog bytyds zichzelven niipa Een man die sedert 26 jaren niet op straal geweest was werd uit het huis gedrageu Oorzaak van i en brand was vermoedelijk hel kort b j den tulder fiaugen van petrolenmlampen By de verschillende bewoners w s alles verzekerd Uitgebrand is het bovengedeelte vlin het huls benevens hel achtergedeelte der eerste en tweede verdieping Overigens bepaalde zich alUs slechts lot wajarsohade Donderdag herdacht Jacob Hobein den dag waarop hy vdor vier en vyflig jaren tydens deu Belgiioheu opstand moedig s lands vlag redde uil de handen der muiters waarvoor hem by s Konings besluit de Militaire Willemsorde werd toegekend De heldhaftige man thans gepensionneerd onderofficier der marine tevens Broeder in de orde van den Nederlandschen Leeuw is nog frisch en getand en woont te Vlissingen Deter dagen ontdekte te Amsterdam een agent van politie des nachts op het Prinseneiland twee mannen die zioh verdekt hadden opgesteld Geen twyfel mogelyk zeker weder een paar die om eene brandkast kwamen Maar wat te doen De man was maar alleen e hulp kon wel eens lang uitblyven Eindelyk blaast hy alarm er verschgnl een collega maar beiden tyn toch nog huiverig om iels Ie beginnen Nogmaals geblann er komt een brigadier en eindelijk een inspecteur De beide gewaaude booawichten verroerden tich niet De politie beraadslaagde wat te doen Ttvce aan twee blyvea en de beide personen insluiten was het eind der ouderhandeling Zoo geschiedde en toen de moedige mannen eindelijk naderden stonden tg tegenover rijksveldwachters in burgerkleeding die op last van den officier van justitie aldaar op surveilUnce waren De plaatselijke commissie van loetioht op het lager onderwijs te Groningen heeft dezer dagen gevolg gegeven aan haar voornemen om by de uitoefening van het toezicht op onderwijs in de vrouwelijke handwerken partij te trekken vin de voorlichting van eenige daartoe door haar nitgenoodigde dames De bedoeling is dal deze dames onder den naam van commissie van bijstand in bet toezicht op bet handwerkonderwijs voor meisjes aan de gemeentelijke lagere scholen tonder deel te maken van de commissie van loeticht en zonder van deze het toezicht op de handwerken onderwya over te nemen de commatie in de vervulling van dit loeticht behulpzaam zullen zijn door haar nopens de wyze wa irop het handwerkeu onderwijs moet verstrekt worden en nopens de daarby Ie gebruiken groadstoffen deskundige voorlichting te verstrekken en baar opmerkzaam te maken op de gebreken die hel nagaan van dit onderwys mocht aan hel licht brengen In Dordrecht is eene belangrijke vraag ontltaan Het colkrge van regenten van het hervormd bestedelingenhuis bestaat uit 7 leden van welke drie worden gekozen nit de dienstdoende diakenen en de vier overigen uit de leden der hervormd gemeente Zy warden gekoten door den kerkeraad uit een drietal voor elke vacature aan te bieden door de aftredende diakenen door het college van diakenen en voor de overigen door hel college van regenten telve De drie diakenen bebooren tol de orthodoxen de vier anderen tot de liberalen Op 31 Deo II moet één der liberalen aftreden en in tyne plaats werd een ander liberaal gekozen doch dete bedankte Nu beweren de orthodoxen dal hel aftredende lid geen vergadering van het bestuur mag bywonen Geene byeenkomst van het bestuur is nu meer mogelyk want zoodra bet afgetreden lid in de vergadering verschijnt vertrekken de orthodoxen Dezer dagen had nu eene vergadering van de stichters van het beatedelingenhuis plaats Zy waren opgeroepen door de liberale regenten Er ia eene oommissie benoemd om de taak te ondertoekeb Die commissie bestaat uit de heeren ds Pysel A Blussé A Stoop H W Fangman en G H Velh Statea Odneraal Twzedb Kahks Zittingen van 19 en 20 Maart In de Donderdag gehouden ochtend zitting is hoofdstak Financien met 63 tegen 1 stem na eenige discussie waarin de Minister de geleidelijke uitgifte van nieuwa muutbiljetteta van kleiner coupure dan de tegenwoordige toegezegde aangenomen De interpellatie van den heer Reekers over de uitvoering der zeevisscherg ei is bepaald voor de behandeling der begrooting van Waterstaat De ontwerp wyziging der vestingbegrooting en het voorstelSchepel zullen niel voor Patcben worden behandeld By het algemeen debat over het hoofdstuk Oorlog drongen de heeren Kielstra en Schimmelpeuninck van der Ojre aan op betniniging Laatstgenoemde aoblle de organisatie der levende sirydkrachlen urgent De beer Reuther bestreed den persooulyken dienstplicht de verlenging van den mililiediensttyd en den opgerichten artillerieoursus te Dell In de avondzitting voerde de heer Rooseboom veel grieven aan tegen het bdeid van den minisier van Oorlog die wel beginselea had maar wiens beginsel was tyn beginselen niet in toepassing te brengen Zoo de minister in tyn Memorie van Beantwoording verklaarde dal hy geen enkel wetavoorstel wilde indienen vóór de grondwet is henien moest de spreker vragen of dit nog tyn meening is na de aanneming der motie Borgetius f Waarom stelt de minieter die lid ia geweest van het Anti Dienstvervangingverbond geen ontwerp voor tol herziening der Mililiewet op persoonlijken dienstplieht gegrond die ook tonder grondwetshertiening is in te voeren P Waarom kon de minister niet voorstelten dat alle miliciens na vijQarigendienst by de soboltery werden ingedeeld t im