Goudsche Courant, woensdag 25 maart 1885

Amsterdain Buitensingel bij den Overtoom 1885 Woensdag 25 Maart N 3213 OiVTVAIVGE eene lading nieuw WEZELSCH EIREI KBOMHOUT bestaande uit middelbare en lichte KKIES BOCHTEN en PALE v n zeer mooi beslag In voorraad gfezaa fd en ongfezaagfde BIJ1 SGHE en WËZÊLSCHE EIKEl BALKE V BOEDEI KL08SE KBOMMEBS en DENAiEIV alsmede ezaa d ll AGEl SGHOT en EIKEIV PLATTIV GOUDSCHE COURANT I Nieuwsen Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Lange Groeneodaal 1 14 Lange Groenendaal 1 14 IH de VLETTER IN aren Band Saijetten en Mode Artikelen Bericht de ONTVANGST van eene ruime sorteering in HALPHEMDEN BOORDEN MANCHETTEN DASSEN HANDSCHOENEN PLOOISBLS KNOOPEN GARNEER8ELS HOEDEN BLOEMEN LINTEN VEEREN en yele NOU VEA üTÉÖToor het aanstaand saisoen P8 GLACÉ HANDSCHOENEN van zeer goede kwaliteit van af ƒ 0 80 T GOEDEWAAlMëflZli GOUDA naast de Waag nemen geldena Deposito bedragen van ƒ 50 tot 500 terstond opvraag baar è éVo s jaarsj ƒ 500 1000met2dag en opzegg ing f boven 1000 8 3Vt K teg en onderpand in Russi sche fondsen OpenT are Verkooping te GOUDA op MAANDAG 13 APRIL 1885 des morgens te Elf uren in het EofiSehnis Hibmonie aan de Markt ten overstaan van den Notaris a C FOETïïUir DEOOGLEEVEE van No 1 Een goed onderbonden WIEEL EN WOONHUIS TUIN en ERVEN aan de Markt te Gouda Wyk A no 91 uitkomende met een groot Oeboaw met flinke Vertrekken en Zolders aan het water van de Zeugstraat en met het gebnik van de poort ten zuiden van het perceel Te aanvaarden 1 Juni 1885 Het Huis bevat beneden behalve de Winkel eene Winkelkamer ruime Kenken fraaie Tuinkamer met warande en boven twee Kamers Z ddeT8 en Meidenkamers Het is geheel voorlien van gag en waterleiding en van velerlei gemakken Het gebouw achter aan het water van de Zengstraat is ingericht voor Koekbakkerg No 2 Een onlangs geheel vernieuwd liVinkei en Woonhuis in de Doelenste te Gouda Wgk L no 242 No 3 en 4 Een goed beklant WINKEL en WGOMTIS mei PAKHUIS en BOVENWONING daarnaast in de Oostnoodgodsteeg te Gouda bg de Oosthnven Wgk B no 61 en 62 Te aanvaarden 1 Juni 1885 No 5 Een WOONHUIS aan de Karnenelkaloot te Gouda breede züde W k R no 477 En een WOONHUIS in de Drapierstraat te Gouda Wgk O no 257 Nadere inlichtingen geeft bovengenoemde NoUris PORTUIJN DROOGLEEVER Bö de Gemeente werken te Goada WORDT GEVRAAGD een Loodgieter tevens Zinkwerker Inlichtingen worden gegeven door den GeniMnte Ardtitect OpenlDare Verkooping Op DINSDAG 24 MAART 1885 des voormiddogs ten 10 anr zal ten overstaan van den Deurwaarder B j van db WERVE te Gouda op het Veerstal te Gouda worden verkocht eene aanzienlgke partij bestaande uit Geschaafde Platen Baddings van 10 12 Meters Schotdeelen geschaafd en geploegd Balken Ribben van 4 4 lang 10 Meter Riggels Schot en Kapdeelen Deur en Raamkozgneu mooie Paneelen Deuren Marmeren Vloerbakken nieuwe Sl psteenen en Brandhout Alles afkomstig der Landboawtentoonstellinggebouwen te Amsterdam lüFFETr VERPACHTING van het BUFFET op de Raderstoomboot tule IJael voor den tiJd van rfn e aren aanvangende 1 MEI 1885 De voorwaarden liggen ter lezing bg den Commissaris P J K VAN WERKHOOVEN Inschrijvingsbiljetten moeten worden ingeleverd uiterlgk op Zaterdag 28 Maart a s vóór 8 uur lavonda by den ondergeteekende in de Crabethstraat Q 266 A K VAN DEB GARDEN G C Fortulju Droogleever Notaris te Gouda zal IN HET OPENBAAR VERKOOPEN Op MAANDAG 23 MAART 1885 des morgens te elf uren in het RofBehuis dk Romein aan den Kattensingel te Gouda een overdekt gzeren Paviljoenjacht genaamd de jonge Henry gegkt op 48 tonnen gemeten op 10 50 Meter lengte 3 55 Meter wgdte en 1 30 Meter holte met zgn geheele tuigage en toebehooren Voori s een ROEIBOOT TOUWWERK en verder SCHIPPERÖGERBEDSCHAP Nadere inlichtingen geeft bovengenoemde Notaris Snelpersdrak van A BRiNXMAHf te Gouda G C FOETÏÏUN DEOOGLEEVEE Notaris te Gouda zal op DINSDAG 31 MAART 1885 des morgens te elf uren in het KofBehuis HasHONiE aan de Markt aldaar in het openbaar VERKOOPEN N 1 Een op aangenamen stand gelegen flink en goed onderhouden HEERENHÜIS ERF en fraaien TUIN aan de Gouwe te Gouda WiJk C No 193 kadastraal Sectie D No 1794 groot 6 Aren 85 Centiaren Te aanvaarden 1 Mei 1885 Het Huis geheel voorzien van Gaa en Waterleiding bevat beneden een marmeren Gang Voorkamer en Suite Zijkamer met gemetselde Kluis Keuken Kelder Mangelkamer en Bergplaatsen en boven 2 Voorkamers Tuinkamer met Balkon ruime Badkamer 2 Zolders Meidenkamer en Vliering en verder vele gemakken de Tuin is van vele Vruchtboomeu voorzien en heelt een uitgang aan den Raam No 2 Een goed onderhouden WOONHUIS met afisonderigke BOVENWONING en ERF Wgk F No 15 en 16 aau de Spieringstraat te Gouda kadastraal Sectie C No 2491 verhuurd bij de week voor 2 72 No 3 tot 8 Eene Bouwmanswoning Wijk B No 18 STALLING 2 SCHUREN HOOIBERG 2 WOONHUIZEN en ERVEN TUIN BOOMGAARD en omstreeks 8 Hectaren Wei en Bouwland staande en liggende in den polder Middelbur gemeente Reeuwijk Te aanvaarden de Landerijen terstond en de Woning 1 Mei 1885 No 9 Ëeuige perceelen VEENPLAS als Visscherö WEIen flOOILAND enz liggende op Gravekoop te Reeuwijk groot 3 H 29 A 11 C Verhuurd tot 31 Juli 1900 voor 19 50 per jaar No 10 Een HUIS getd No 2 verdere betimmering en Erf en een perceel BOUWLAND aan den Blindeweg op Lang Roggebroek te Reeuwijk groot 31 Aren 62 Centiaren En No 11 Een perceel BOUWLAND en WEG liggende naast het vorige perceel groot 9 Aren 50 Centiaren Nrs 10 en 11 zgn te aanvaarden 1 Mei 1885 Het Heerenhuis is te zien den 24d 25ii 26n eu 27 Maart 1885 van des moreens 10 tot s namiddags 4 uren en op den dag der veiling van 9 tot 11 nren en ae oTerioe perceelen zgn te bezichtigen 3 dagen vMr den verkoopdag en op dien dag op de gewone uren Nadere inlichtingen geeft bovengenoemJii Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER G CFOETÏÏUIT DEOOGLEEVEE Notaris te Gouda zal op WOENSDAG 8 APRIL 1885 des namiddags ten een uur in het koffiehuis HakMOMiE aan de Markt aldaar iu het openbaar Verkoopen Een dicht bg het Station van den Rhijnspoorweg gelegen goed onderhouden gemakkelijk ingericht met ERF en TUIN Wgk Q No 223 in de Crabethstraat ie Gouda Te aanvaarden 1 Mei 1885 Het Huis bevat 9 zoo groote als kleine Kamers Keuken Bergplaatsen Zolder en Meidenkamer en is van Waterleiding en velerlei gemakken voorzien Nadere inlichtingen geven Notarissen FORTUIJN DROOGLEEVER voornoemd en Mr D VAN RIËSSEN te Katwijk a d Rijn BINNENLAND GOUUA 24 Maart 1885 De CorainiiMris raa politie alhier waarwhnwt de iof zetenen dat dezer dafEen io dexe gemeente eeD taltohe rijksdaalder met de beelteois au Koning Willem III an het jaartal 1862 en zonder randwihrifi ii nilgegereo Bij het Bealunr der Afdeeling Gouda fan Hkt BooDi Kicis 1 van het Hoofdbestaur de folgende ciroalaire ontT ngen waarop f y de aandacht eaiigen onzer stadgenooten Menigeen heeft immeri iu zijn boelfenkait wel eenieukel werk dat door hem zeiden of nooit meer ter nand wordt geaomen en dat nog Eooreel genoegen en nut kan verschaffen aan de oogelukkigen die alle gelegenheid tol en Teel last io lezeu hebben maar helaas door gebrek aan leotaur vaak aan doodelqke verveling zyn piijs gegeien Laat ieder onzer eens zijn boekenschat nazien en daaruit ielt afzonderen voor gezegd doei De presidente der afd metr A A Hemsing Westhaven B 149 zal gaarne boeken eo illnslratien in ontvangst nemen en verzenden De circulaire luidt aldus s Gravenhage 20 Maart 18S6 LECTUUR voor zieke en gewonden krggslieden der zee en landmacht in NederlaudschIndië Volgens een sohrijven van het Ceniraal Comité van het Soode Kruis te Batavia bestaat in den Indifcben Archipel thans behoefte aan passende lectuur voor zieke en gewonde krügslieden Van den gedelegeerde Ie Kotia Kadja was een aanvraag ontvangen waaraan niet kon worden voldaan zoodat eene bezeadMg uit MeduUad ii0m é t Comité zeer zou worden gewaardeerd Wq nemen daarom de vryheid uwe aandacht te vestigen op die behoefte eo uwe welwillende tussohenkomst in te roepen tot het büeenbrengen van geschikte lectuur voor de lyders in de Indische hospitalen Het Hoofd Comité zal elk geschenk hoe gering ook van boeken tydsohrifien enz in de Hollandsche Fransebe en Duitsohe taal in dank ontvangen en voor de geregelde verzending naar Indië zorg dragen Bij voorkeur worden romans illustratieu en stichtelijke lectuur verlangd Beleefdelijk verzoeken wq U deze behoefte in wqderen kring bekend te maken en de spoedige toezending van lectuur aan het bureau van het HoofdComilé z 5óreel mogelqk te bevorderen Het Hoofd Comilé voornoemd Lttitenanl Oeoeraal C F van MECJKS Voorzitter Dr B CAR8TEN Secretaris De nieuwe muntbiljetten zullen ƒ 60 en ƒ 10 groot zijn maar van kleiner formaat dan tegenwoordig Zq zijn op wit papier gedrukt met keurig gegraveerde zwarte randen Aan de bovenzijde leest men in den rand Koningrijk der Nederlandeit in de boeken staat t bedrag gedrukt Aan de linkerzijde is het beeld van de Ned maagd geplaatst met den leeuw aan hare voeten In den rechterrand prqkt een keurig borstbeeld des Konings ter grootte van onze postzegels De watermerken zullen in de witte hoeken binnen den gedrukten rand duidelijk zichtbaar worden aangebracht en bestaan in een paar letters die de serie der biljetten aanduiden De nieuwe biljetten zqn op zeer artistieke wqze uitgevoerd door den hoogleeraar in de graveerkunst aan s Hqks Academie von beeldende kunsten prof Stang In de Donderdag jl alhier gehouden vergadering van aandeelhouders der Stooroboot Mpij Boskoop Waddinxveen Gouda is lot commissaris herkozen de heer Anthony Koster te Boskoop en in de plaats van den heer Van Duiken die bedankt had de heer Ph Veibroggen te Waddiniveen Uit het door het bestuur uilgebracht verslag bleek d t de onderneming in 1884 voor het eerst eenige winst heeft opgeleverd Op de voordrooht voor de met 1 Jnü e k openvallende betrekking van hoogheemraad van de Krimpenerwaard zijn geplaatst de beereu J Hnijzer te Krimpen a d Lek A Berkouwer ie Lekkerkerk en L Kooij te Krimpen a d IJiel De aftredende heer B Streefiand had verzocht niet meer io aanmerking te komen Gisteren reden twee jooge Amsterdammers op snelwielers van Amsterdam over Haarlem Katwyk Wassenaar Den Haag Gouda Woerden naar Harmelen van waar ze per trein terngkeerden Dit is een afstand van 140 kilometer of driekeer de afstand Ittsschen Amsterdam en Utrecht Het Yi 4 Kamer van Koophandel en Fabriejcen alhier over 1884 luidt als volgt De algemeene toestand vag handel en nijverheid verbeterde blykens de bq de Kamer ingekomen berichten waarvoor zij haref dank betuigt iu het afgeloopen jaar niet De aanvoer op onze mtrkieu bedroeg iu 1883 1884 14 1045 699 1565 840 63ir 14827 481 1 0386 71887 Paarden 1303 7273 2309 2265 6285 15471 422 1023753 72846 Koeien Kalveren Schapen Laminerea Varken Biggen Bokken en Geiten Kilogrammen Ka Boter Uit deze cqfen blijkt alzoo dat de aanvoer in 1884 die van 188S in nagenoeg alle ariikrieu overtrof Dit sedert jaren ciel aargenomen feit vindt boofdzakelqk c iM swrkMqg 1 l lag r pryzeo Bg hooge prijzen zal veel meer op de hoofdsteden worden verhandeld terwgl bg lagere prijzen de boer beproeft op de markt meer te bedingen dan hem aan buis werd geboden De handel in kaa kenmerkte zich door eene zeer gedrukte stemming vooral ten gevolge van de geringe vraag in het bnitenlaud en de slechte kwaliteit die aan de langdurig droogte en warmte te wyten is De prijzen waren ongeveer s lojf duch zijn op onze markt in den regel iets hooger dan te Bodegrave omdat daar de mindere soorten het meest voorkomen De export handel naar onze Oost en West Indiën stond nagenoeg geheel stil en Amerika blijft op de ËDgelsohe markt waarheen het grootste gedeelte der afwijkend kwaliteiten wordt verscheept een geduchte concurrent Slechts de grootste zorgvuldigheid bg de bereiding is in staat daaraan op den duur met gunstig gevolg het hoofd te bieden De exploitatie van de JWfertae fabriek gaf in het afgeloopen jaar reden tot tevredenheid Ofschoon zij nog steeds op bescheiden wyze werkt nam het debiet voortdurend toe Er werden in het afgeloopen jaar vgf nieuwe stoomwerktnigen geplaatst nl twee in de Stearinekaarsenfabriek een in de OaSfabriek een in de pgpenfabriek van den Heer P S van der Want Az en een in de Goudtcha Machinale Oarenspinnerij De vraag naar Gondsohe pe was in het jaar 1884 voortdurend gunstig wat het binnenland België en Frankrijk aangaat Men verbruikte bijna al het gefabriceerde Niettegenstaande de concurrentie van buiteulandiche fabrikanten groot is blijven de Goudscbe en inzonderheid de lauge PÜP n verreweg de voorkeur behouden De buitenlandsche orders op korte pijpen voor Amerika waren niet zoo talrijk als andere jaren doch ook de EngeUobe en Dlïitsche fabrikanten zagen hun vervoer daarheen verminderen uit hoofde van de uitbreiding der pgpenfabricage in Amerika zelf Oe aardtaerk abrieken hebben geregeld doorgewerkt Daar echter de voorraad van vroegere jaren overgehouden bij de moeste fabrikanten belangrijk was kouden geen voordeelig prijzen worden bedongen Omtrent de klei gar H airieken wordt ons medegedeeld dat het aantal werklieden als ook hunne verdiensten niet veranderden De omzet daarentegen was minder dan in 1883 hetgeen toegeschreven moet worden aan den kwijnenden toestand van den handel in het algemeen De maekinale garentpinntrij werkte 72 uren per week met een personeel van 130 zoo mannea als vrouwen De weekloonen bedroegen voor de eersten ƒ 5 tot ƒ 18 voor de laatsten van ƒ 3 tot ƒ 6 De hoeveelheid van het gefabriceerde bedroeg meer dan in 1883 doch de buitenlandsche concurrentie doet in weerwil van de flinke pogingen om haar het boofd te bieden nog veel nadeel De toestand van den ttoomieukmole veranderde niet Deze onderneming houdt gelijken tred met de garenfabrieken De Gondêche Sinopfabriek verwerkte 3 i millioen KG aardappelen De overgroote aardappel oogst van dit en het vorige jaar alsook de uitsluiting van bet fabrikaat door zware inkomende rechten van het buitenland veroorzaakte een sterke overproductie In het debiet kwam geene verandering De toestand der UerbrouKerijen was zoo door de gunstige weersgesteldheid als door de mime oogsten en gunstige prqzeo der grondstoffen zeer bevredigend In den toestand der Uerlofitrye kwam geene verandering ten goede De bindrottingmuielurg kon haar personeel geregeld werk verschaffen doch de omzet waa niet verbeterd Ook omtrent de leepiitderij valt niets bijzonders te vermelden Het debiet bleef onveranderd en de concurrentie verbiedt uitbreiding De tloomolialagerij begon door de ongunstige verhouding der prgzen van fabrikaat en grondstof 6 a 8 weken later dan gewoonlgk te werken De Igoolie verbeterde wel eenigszins in prgs doch voor lijnkoeken was bijna geen vraag hoofdzakelijk door den lagen prgs van andere voerartikelen Lijnzaad daarentegen werd dagelijks hooger tengevolge van den grringen oogst in Husland die de olieslagers aan de Oostzee zelfs noopte lijnzaad uit Engelsch Indië en Zuid Araerika in te voeren De Goudteie maekine airiek werkte met 36 tot 40 man De druk der algemeeae malaise deed zich ook bier gevoelen zoadat in het laatste kwartaal enige werklieden moesten worden afgedankt en de werkuren per dag warden ingekort Het werk bestond hoofdzakelijk uit reparatiewerk terwijl o a eene nieuwe centrifugaal pompmacbioe van 25 P K voor het waterschap Hoenkoop onder Hekendorp en een stoomketel van 50 M verwarmd oppervlak voor de polders Vogelsang en Wiel onder Jaarsveld werden afgeleverd Tevens werd aan deze fabriek de levering van al het gzer en koperwerk benoodigd voor de herstelling aan de Mallegatstuis opgedragen De werkzaamheden der Stearine kaaritiifabriek Gouda werden door den brand van 29 Januari gedeeltelijk gestoord Door inkoopen van halffabrikaat of stearine kon evenwel geregeld aan de behoeften worden voldaan Den 15en De werklieden werden gedurende den stilstand gedeeltelgk bij den herbouw gebezigd gedeeltelijk door de voorzorgskas gesteund die alzoo reeds spoedig ua hare oprichting belangryke diensten bewees De algemeen gedrukte toestand van den handel oefende ontegenzeggelijk op de kaarsen industrie een nadeeltgen invloed uit De afzet van kaarsen en stearine daalde van 4 400 000 KG tot 3 300 000 KG Tot deze vermindering droeg echter de overeenstemming tusscfaea de Belgische en N ederlandsche fabrieken bij die strekt om de overproductie weg te nemen de speculatie in het artikel te verhinderen eu alzoo niet meer te produoeereo clan de wezenlijke behoefte bigkt te zijn De herbouw met hare natuurlgke gevolgen tot beveiliging tegen herhaling van den ramp als aanleg van waterleiding met 9 brandkranen en andere brandbluschmiddelen kon slechts gedeeltelijk uit de ontvangen assurantiepënningen worden betaald en het overige werd geheel op de onkostenrekening afgeschreven De winst is na die aanzienlyke afschrijving niet belangrijk doch de aandeelhouders zullen toch rente van hunne aandeelen ontvangen