Goudsche Courant, vrijdag 27 maart 1885

ft 1 8 8 3 1 8 8 4 Hoeveelheid Opbrengst Hoeveelheid Opbrengs 58 334 1 13 618 38 793 19 n ho 22 73 240 16 167 62 866 46 4 917 0 0 26 B nVlo VKRQADBRINO VAN DEN GEMEENTERAAD Vrijdag den 27 Maart 1886 dea namiddags ten I nn Aan de orde Het noratel tot wyeiging der begrooting ran het Borgerlgk Armbestnar dienst 1884 Het Toortiel lot rerhooging der begrootiog rnn het St Calharina Gasthuis dienst 1886 roor aanschaffing Tan Chimrgisohe instrumenten en verbandatukken Bene reclame in lake den aanslag op het Suppletoir kohier der plaatselyke directe belasting op de inkomsten dienst 1884 Bg de nieuw ontworpen KieitaM tal een nieuw district Breukeleo ontstaan waarbg ran het district Gouda worden gevoegd Zegveld met 967 Linschoten m t 1460 Veldhuizen met 375 WUleskop met 784 Monifoort met 1982 en Snelrkwaard met 502 sielen Gouda heeft thans 4196 lieleu te veel AanBreukelen ui het nu met de les genoemdeOtrechtsohe gemeenten 6061 t afstaan Van daardat het tekort moet worden aangevuld met Berkel dat Delft afstaat Gouda behoudt dan per saldo 89 787 SCHAAK CORRESPONDENTIE den Haag 26ste iet H 4 G 6 8 Staal van venenden brieven eni door Postkantoor te Gouda o ver 1888 en 1884 Ijjkheden ter eere van den geacbten jubilaris voorloopig uitgesteld In de zitting der Botterdamsche Arr Rechtbank van Dinsdag werden de volgende personen veroordeeld J P tandbouwerskneobt Ie Haastrecht bekl van op Zondag 8 Februari 11 in een coupé van de IJsselstoomtrsm lijn Gouda Oudewater den mede passagier Verkerk geslagen en den conducteur Ham die hem wegens ongepaste handelingen moest verwijderen in den duim gebeten te hebben lot 2 maanden gev cell en 2 boeten van 8 H B arbeider te Reeuwijk bekl van diefstal van een send lot 3 weken gev cell M V E P landbouwer te Waildinzveen bekl vaa beleediging van een bedienend beambte lot 8 boete Uil Katwijk schrijft men dd 26 Maart Heden werd aan onzen geachten bnrgemeeater den heer T A O de Bidder eene allestina verdiende hulde gebracht Aan hem werd nl door eene commissie uil den Raad en de Kamer van koophandel ter gelegenheid zijner herbeiioeming een fraai geschenk aangeboden vergezeld van een album met de otmen der gevers Dat albnm Is versierd met fraaie penteekeningen van de bekwame hand van den heer Grevestuk Boven de opdrsehl uit zwarte letters op een gowl veld beslaande bevindt zich iu kleuren het wapen der gemeente en daaronder vindt men eene afbeelding van het gemeentehuis hetwelk onder zijn besinur is tot sland gekomen Op een 2e blad treft men in 4 raedaillona doorMoeinenslingers van elkander gescheiden de 4 voornaamste werken aan welke tijdens zijn bestuur en op zijn initiatief zijn daargetleld nl het Prins Hendrikskanaal de stoomtram de zanderij eigendom der gemeanie en de nieuwe school m u 1 onderwijs Waarlijk deze werken beieekenen iets voor eene plaltelaudtgemeenle Het is dan ook zeer natuurlijk dat men een blijk van erkenielgkbeid aau den burgemeester wilde geven ter gelegenheid zijner herbenoeming terwijl men doaibij den wensch uitsprak dat men hem nog lang aan het hoofd der gemeente sag zien bg voortduring zijne beste krachtenwijdende aan de ontwikkeling en den bloei van Katwijk Het regeeriagsantwoord in sake de drankwet handhaaft het verbod van gemeenschap In gecombineerde bedigvea binnenshuis trekt in de uitzondering voor banketbakkers vermindert den geoorloofden verkoop van gesloten flesichen lot 36 centelit aanvaardt het denkbeeld van progressieve rerbooging en minimum vergunningsrecht dat nu bepaald wordt op 15 tot Mei 1890 daarna 20 en 26 na Mei 1895 Statea Oaneraal Twebdx Kahkk zittingen raa 24 en 25 Maart In de Dinsdag gehouden zitting is de gewijzigde vestingbegrootiug met 51 legen 14 stemmen aangenomen na verwerping van hel amendement Reuther om den post voor knstbalterijen voor de verdediging van Amsterdam te schrappen Op de oorlogsbegrooling zijn vervallen de posten voor kazernebouw voor een overdekte rijbaan en voor uitbreiding der stallen te Amertfoorti Dit hoofdstuk is aangenomen met 49 tegen 21 stemmen In antwoord op de interpellatie van den heer Reekers verklaarde de Minister van Waterstaat niet voornemens te z JQ de wet op de zeevissoherjj te herzien en dat hel toestaan der visscherij aan Vollendammers met de wonderkuil de geheele Zuider teevisicherg zou bedreigen Na eenige discussie stelde de heer Reekers eene motie voor verklarende dat de werking der zeeviasoherijwei aanleiding geeft om spoedig eene walaherziening in overweging te nemen Met 37 tegen 36 siemmeu is besloten deze motie na bet reces te behandelen De discussie over hoofdstuk Waterstaat is in deze zitting aangevangen Gisteren is de discussie over hoofdstuk Waterstaat voortgezet De benoeming van een hoofd der afdecling Handel en Nijverheid bleef de Minister toezeggen Bij den post voor peilingen bleven de heeren Gleichman en Van der Loelf den minister onoprechtheid verwgten in zgn toelichting vso de som waarmede deze post in 1883 as overschreden Bij den post voor de IJaelverbeiering verklaarde de Minister deo toestand dezer rivier gunstig Hel smendement der commissie van rapporteurs om 26 000 Ie schrappen voor de uilvoering van rivierverbeteringen in Noordbrabant tijdens de doorsnijdiog van de Fiekerwaard is aangenomen De Minister verklaarde bg art 410 Zwolsohe Diep eene proefneming met de opruiming van den Noorderleidam te zullen overwegen Dezer dagen gaf een jongmensch te Amsterdam op zeer onwellevende wgze uiting aan tijne verwondering over het feit dat in dezen tjjd van het jaar eene dame er behagen in kon scheppen met een waaier door de hoofdstad te wandelen Onder den uitroep och hoe aardig gaf hij met zgn parapluie een tik op het voorwerp dat toen op den grond viel Dit onaangename geval oveitwam der Keizerin van Oosteurijk die natuurlijk niet weinig schrikte en de ougeroepen censor was de 20 jarige Cornelis Daar het blad nn algemeen voor bet mondstuk vto Gladstone doorgaat zoo wil men aan dil verzetten der bakens nogal beteekenis hechten De Duilsche Rijksdag beeft het wetsontwerp op de nieuwe stoombootlijnen bg derde stemming definitief goedgekeurd De Regeering is snel aan t werk getogen om de nieuwe oveneesche atoomvaart in werking Ie brengen men wil binnen het jaar met de vaart beginnen Uit het verslag van de zitting vau deo Bgksdag bigkt dal de Ouitsoh vrgzinnigen bij derde lezing nog een poging hebben gedaan om de Australische lijn Ie laten vervallen Eerst stelde Richter voor de Australische lijn tot het vasteland van Australië te beperken dil werd met 188 legen 165 stemmen verworpen en evenzoo met 166 legen 162 stemmen het voorstel van Richter om de geheele Australische lijn Ie doen vervallen 1883 1884 Gefrankeerde brieven Ongefraokcerde Aaogeieekeude II II met aan gegeven waarde ten bedrage van Dienstbrieven Enkele briefkaarten Dubbele Gedrukte stukken Gestorte binnenl poslwiss 684 173 1 493 4 978 1 0641 591 262 1 426 4 662 1 249 U676 889 86MS88 900 03 46 986 182 100 950 273 073 12 798 45 866 183 000 1 626 294 960 18 804 227 422 32 418 7651 15 11 849 198 633 30 590 16 420 91 11 671 3 067 18 314 20 458 3 610 80 16 666 12 664 193 13 436 47 9 809 17 tot een getamenl bedrag van 223 403 13 Gestorte buiten poslwiss 449 tot ten geanmenl bedrag van 7435 46 Uitbet binnenl postwias 11 914 lot een oeïamenl bedrag van 211 006 79 rT ui i Uilbet buitenl postwiss lot een gezamenl bedrag van Monsters Kwilanlien ler invordering tot een bedrag van Kwiianlién onbetaald lot een bedrag van Verzonden pakketten Ontvangen Uilgeg Spaarbankboekjes Ingelegd bedrag Terugbetaald bedrag 604 29 193 83 12 062 2 420 13 776 23 676 3 637 86 8 196 8 296 1 l ll 716 10 j 6 224 13 RECLAME Een Hollandsche Beoordeeling Mijnheer Ter beantwoording uwer letteren is dienende dat de ZwltSerSCbe Pillen geleverd door den Heer F L v S KOLFF te Sotterdam door my van tgd lot tijd worden geappliceerd tegen obstructie waaraan ik sints langen tgd laboreer doch op den duur vrg gezond ben Het bewuste medicament geeft mg dan ook wel wat verlichting en ik heb bg het gebruik daarvan volstrekt geen onaangename aandoening bespeurd Ik gebruik ze reeds verscheiden jaren en bevind er mg goed bg Ik ben de eer mg roet achting te onderschrgveu UwEd Dienaar A G v R C Steenderen GAderiand 8 Januari 1885 Gouda F 8 E Zoadagavond lal in het lokaal Knrstmin treden de anli spiri ist professor Chambly die blgkens hetgeen omtrent igne kunstverriohtingen door de dagbladen wordt medegedeeld teer sterke en cnriense kunststukken volvoert Behalve eene reeks nieuwe gooohelloereo worden vooral op het gebied van gedaohtenleieo ent verrassende proeven afgelegd Prof Chambly is thans naar hg mededeelt op zgn terugrria van een tocht naar bet Ooaten waar hg Turkge Croatië Bosnië Hoogarge eni ent betocht en overal met groot succes optrad Zoo ontving hij eene Eerediploma van de K K Wetenachappelgke Vereeniging te Serajewo in Bosnië terwgl een getuigschrift van den hertog van Parma roor wien hg tweemaal optrad bigk geeft van diens groote levredeobeid met de kunstverriohtingen van den professor In deis dagen van gedachtenlezerg enz tullrn teker velen eena nader kennis willen maken met zulk een wondermensoh De gelegenheid biedt zich daartoe UD gemakkelgk aan P De Spaarbuttk van hel Departement Gouda der luaatschappij tot Nut ra t Algemeen gaf 214 nieuwe boekjes uit ontving 64168 46 en gaf terug 68882 48 De Hulfbttiik verleende 66 voorsohollen lot een gfzamenlgk bedrag van 11600 Het aantal telegrammen bedroeg in 1884 ietsminder Er werden 1883 Verzonden i 12631 Ontvangen 13786 Opgenomen en verder geseind 747 KBNNISGEVING Nationale Militie TWEEDE ZITTING van den MILITIEBAAD BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter algemeene kennis dat de TWEEDE ZITTING van den Militieraad bedoeld bg art 86 der Wet van den 19den Augustus 1861 S aafablad no 72 zal plaale hebben op het Raadhuis Ie Leiden en wel lo Op MAANDAG den 13 April 1886 des namiddags ten l s ure voor de Lotetingen omirent wier zaak in de eerste zitting geene uitspraak kon worden gedaan en voor hen die wegens gemis der gevorderde lengte of hel hebben van gebreken NOG persoonlijk moeten worden onderzocht 2 Op WOENSDAG den 22 April daaraanvolgende des voormiddags ten 11 ure a Voor de Lotelingen die een Plaatsvervanger of Nnmmerverwisselaar verlangen voor te stellen b Voor hen die als Plaatsvervanger of Nummerverwisselaar veriangen op te treden De Lotelingen die voor boveogenoemden Militieraad moesten verschijnen doch niet verschenen zgn worden gehouden geene redenen lot vrgstelling te hebben en voor den dienst aanjgewezen het niet ontvangen eeuer hgzondere kennisgeVing of vau een oproepingabiljet ontheft geenzins van de verplichting tot bet verscbgnen voor deu Militieraad of lot bet indienen van de tot staving der redeneu van vrgstelling gevorderde bewgsstukken De Loteling omtrent wien de Militieraad in de eerste Zitting reeds uitspraak heeft gedaan behoeft niet in de Tweede Zitting te verscbgnen ten ware hg daarin een Plaatsvervanger of Nnmmerverwisselaar mocht willen voorstellen Gouda 24 Maart 1886 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN De Secretaris BROUWER De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te welen dat door den Raad dier Gemeente in zgne vergadering van den lOn Februari 1885 is vssigesleld de volgende Verordening VERORDENING tot Wgtiging der Verordening van Politie voor de Gemeente Gouda De volgende artikelen der Verordening van Politie vastgesteld deu 30 December 1881 wordeu gewgzigd als volgt Art 2 wordt ingetrokken en verrangen door het volgende Art 2 Het is verboden zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders en zonder in achtuemiog der door of namens hen gegeven voorscbrifleu de straat optebreken of Ie doen opbreken in grond voor den openbaren dienst bestemd en in gedempte of gerioleerde zglen te graven te steken of te planten of te doen graven steken of planten daarop uit of overpadru te maken of Ie doen maken daarop bouwstoffen of andere vdorwernen te lossen of nederteleggen of te doen lossen of nederleggen of daarover andere vloeistof dan water te doen nilloopen Het werpen van asoh puin of vuilnis op grond voor den openbaren dienst bestemd of op gedempte of gerioleerde zglen ia verbaden Van art 36 wordt de laatste zinsnede vervangen door de woorden Tot besproeiing van atrat o mogen geene andere 1884 12121 13621 721 27163 26463 Het bruto bedrag der ontvangen seinkoslen was 4810 38 De vacature ontslaan door het vertrek van den heer J A Boesl van Limburg werd vervuld door de benoeming van den heer H Straver De leden die op 31 December 1884 rooejlen afireden werden allen herkozen et nimen opnieuw zitting zoodat de Kamer op 1 Januari jl bestond uit de heeren C C H Prince D G van Vrenroingen A van Reedt Dortland C S B Smelt en H Straver flie in 1888 en 0 J C Prince Voorzitter H Jager plaatsvervangend voorzitter A van Veen en J M Noothoven van Goor die in 1888 moeien aftreden In de eerste dagen van Januari overleed de heer C S R Smelt na een langdurig Igden dal hem in den laatsten li d verhinderde de vergaderingen der Kamer b j Ie wonen Gedurende den korten tijd dat hg lid was gaf bij menigraaol adviezen die de Kamer waardeerde zoodat zgn verlies ook door haar wordt betreurd Omtrent de werkzaamheden der Kamer vermelden wij het volgende Door de Kamer van Avcreest werd een adres aan den Minister van Waterstaat Handel en Nijverheid gericht lot gelijkigdige openstelling der telegraafkantoren met beperkten dienst De mogelijkheid dat vooral op Zondag de telegrafische gemeenschap zou zgn verbraken indien bet eene kantoor geheel andere diensturen had dan het andere deed dete Kamer dat adres onderstennen Ook een adres van de Kamer te Amsterdam aan denzelfdeu Minister betreffende bet direct telegrafisch verkeer met Engeland werd ondersteund De voorgenomen afdamming van de Mallegalsluis tengevolge waarvan de passage over de brug gedurende 105 en die Ie water gedurende 91 dagenzou worden gestremd deed de Kamer besluiten een adres aan denzelfden Minister te richten waarbjj zg verzocht I lo alsnog in overweging te nemen of de passage over de brug niet zou kunnen behouden blijven en of de termijnen van oplevering niet korter zouden kunnen worden gesteld 2o een premie uit Ie loven voor eiken dag dat het werk binnen den gestelden termijn gereed zou ziJD De Kamer moest het voorrecht derven van den Minister eeoig antwoord op dit adres Ie ontvangen toch meent zg ook aan bare tnsschenkomst te mogen toeschrijven dal de passage over land niet geBtremd werd daar door een nood brug voor voetgangers voertuigen en vee op voldoende wijze in de behoefte werd voorzien Het Verslag van de Kamer van Koophandel CU Fabrieken alhier over 1884 dat wij in ons vorig nr aanvingen luidt verder aldus Vergelijkend overzicht van de scheepvaart AAKOMOMKNOF DOORQÏVABEN 1883 1884 Stoomboolen 16 447 Zeilschepen 49 729 Tonuenmaat 3 181 390 2 85oil88 Het belangrijk verschil vindt sgne verklaring in de langdurige stremming der passage ten gevolge van de reparatie aan de Mallegalsluis Vergelijkend overzicht van de beweging in de verwiaaelingskas van het Correspondeottchap Ie klasse te Gooda raa de Nederlaudsohe Bank Boekjaar 13 028 35 210 1882 1883 Bankbilletten ingevoerd è 1000 281 000 kleinere 176 000 466 000 Baokbilletten uitgevoerd i ƒ 1000 71 000 kleinere 92 000 1883 1884 270 000 116 000 70 01 61 000 163 000 NIHIL 293 000 5 041 940 462 166 131 000 7 000 262 000 4 683 600 471 000 Specie ingevoerd id uitgevDerd Bankb tagenBankb verwisseld id id specie id Specie tegen Bankb verwisseld 768 1651 736 800 Vergelijkend overzicht van het vervoer van reizigers en goederen van en naar het Station Gouda van den NedtrlaadKie ShijntfOorKeg in 1883 en 1884 18 8 3 18 8 4 Omachrgving Hoeveelheid Opbrengst Uoevtelbeid Opbrengst Reizigers Bestelgoed Koopmansg Kgtuigea Vee 349 714 812 299 KgJ 6 388 206 4 at 11 692 I 237 639 65 13 777 69 14 196 26 49 4 317 461 336 795 861 417 Kg 6 806 939 2 SI 11 613 262 432 79 13 906 96 14 382 24 19 4 667 64 Vergelijkend overzicht van het verkeer op de Igo OtmiaSodefrme van de Stoomtrammaatschappij Gouda Lengte 9077 M I Personen Goederen Per dagkilometer Personen Goederen Te lamen het I IV Door den heer B Ledeboer te Amsterdan was aan de Kamer een afdruk gezonden vai zgn adres aan den minisier van Finaaciën ovei de suikerbelasting met verzoek aan den Ministei en aan hem bericht te willen enden omtrent den indruk dien zgn adres had Ie weeg gebracht De Kamer voldeed aan dit verlangen door in strijd met de wensohen van den heer Ledeboer aan te dringen op eene belasting van dit prodgot volgens titrage V De bepaling in he contract tnssohea de gemeente Gouda en de maatacbappg voor nieuwe geoctrooieerde gasbereiding dat hel gas aan particulieren tegen legeren prgs dan 12 cl per stère moest worden geleverd indien in vier gemeenten van gelgken of kleinereu omvang waar particuliere gasfabrieken bestonden het gas goedkooper werd geleverd deed de Kamer besluiten een onderzoek naar de gasprgzen in te stellen De uitslag van dat onderzoek wat dat in VIsardingen Brielle Winterswijk Winschoten Delfshaven Amersfoort de Bgp Hilversum Eukhnizen Doesborg en Schoonhoven de prgs 10 of 11 cl bedroeg Nadat biervan bericht was g ezonden aan B en W ontving de Kamer spoedig daarop het bericht dat ook hier de prijs van hel gas voorlaan 10 et zon bedragen VI De vacature van Ontvanger der Directe Belastingen Inen Uitgaande reChten en aocgnseu alhier deed de Kamer zich opoienw tot den miDister van Financien wenden met bet oude verzoek om het kantoor van dien Ambtenaar meer in hrt midden van de gemeente Ie doen vestigan In antwoord op dit adrea ontving de Kamer een schrijven van den wanrnemenden controleur waarin het verlangen werd Ie kennen gegeven dal de Kamer een lokaal zoude aanwijzen dat in all opzichten aau de gestelde eischen voldeed en levens den huurprijs op te geven De Kamer antwoordde dat dit buiten bare beioegdheid lag doch voegde er bij dat het niet moeilijk zou vallen een dergelijk lokaal te vinden Later ontving de Kamer van deo minister ten antwoord dat geen termen zijn gevonden om ten opzichte van de plaaisiog van het kantoor tusschen beide te komen VII Door B en W dezer gemeente werd om advies aan de Kamer toegezonden een schrijven van Gedeputeerde Staten vaMZuid Holland roededeelende dat door den Baad der gemeente Bodegrsve was beslaten eene paardenmarkt in te stellen en jaarlijks te houden op den laatstee Dinsdag in Mei en den tweeden Dinsdag in Oetober met verzoek om de bezwaren die tegen dat besluit laude knuDeu bestaan te mogen vernemen De Kamer antwoordde dal haar geene bezwarentegen dat besluit bekend waren j Nog ondersteunde de Kamer een adres van de Zannlandsche Kamer aan den minister van Wateratoat Handel en Nijvtrheid over de uitbreiding van den posipakkellendiensl Onder de vele refueaten die da Kamermeende niet te moeten ondersteunen behoorde ookdat der Kamer te Haarlem tot hei brengen vaneenige wijzigingen in het Reglemsut voor de Kameravan Koophandel vastgesteld by K B van 9 Nov 1851 Sb no 108 en gewijzigd bij K B vau 16 Febr 1854 Sb no 13 14 Aag 1869 Sb no 80 en 12 Juli 1873 Sb no 48 De voorgestelde wgzigingen waren meerendeels naar het oordeel dezer Kamer van ondergeschikten aard en zü zoude de voorkeur geven aau een algeheele en grondige herziening van het Reglement waarbij van de wenken der Haarlemsche Kamer een goed gebruik zon kunnen worden gemaakt Wellicht zou dan ook in overweging worden genomen of het weoschelijk ware de bepaling te handhaven dat Ie Kamers tot bestemming hebben aan het algemeen bestuur en aan de provinciale en gemeentebesturen op daartoe Ie kennen gegeven verlaiigen inlichtingen Ie geveu of adviezen uit te brengen i Meer en meer biykt het toch dat de Beslurenr dat verlangen slecht zeer zelden gevoelen Slechts eenmaal toch werd de Kamer om advies gevraagd zie VII en evenals in de laatste jaren bepaalde zich ook thans haar werkkring in hoofdzaak tot bet geren van ongevraagde adviezen waartoe baar het Reglement evenzeer bevoegdheid geeft Dit deel barer bestemming kan voorzeker reeds belangrgk genoeg zgn om baar het recht van bestaan niet te ontzeggen maar toch zou het naar hare meening op den weg der genoemde besturen liggen baar in meer gevallen te raadplegen dan sedert eenigen tijd gebruikelijk is In zijne vergadering van 23 Maart 1 1 benoemde de Baad van Ondenater tot onderwijzer aan de openbare school voor g en m u I o den heer J Stolk van Elshout De heer H Gerritsen pastoor ie Oudewaler herdacht eergisteren zijne 26 jarige ambtsbediening De gemeenteleden vereerden hem een sierlgken preekstoel die in de onlangs gebouwde sieriijke nieuwe kerk een goed effect maakt Het koor liet bij die gelegenheid eene goed ingestudeerde nieuwe mis hooren Wegens den vasten tgd zgn naar wij rernemen andere feeste Hansen opzichter Tan de sladsreinigingmaterialen Door de politie beambten die in bnrgerkleeding de Keizerin steeds op een afstand volgen was de bedrijver van de onbehoorigke en ongalante daad spoedig aangehouden zoodat proces verbaal opgemaakt kon worden Het bleek daarbij dat hij de Keizerin volstrekt niet gekend had Dat kleine oorzaken dikwijls gvoote gevolgen kunnen hebben werd onlangs weder bewezen Ier terechtzitting van de Arrond Rrchlb te Amsterdam Gebr S houthandelaren hadden van den heer H L eveneens bont handelaar ruim ƒ 1700 te vorderen verhoogd roet 5 cent voor een plakzegel Tot betaling daartoe gedagvaard verklaarde laatstgenoemde bij monde vau zijn raadsman wel de hoofdsom doob niet de 5 cent voor het quitantietegel te willen belalen lo omdat de waarde van dat zegel door hem niet genoten was 2a omdst hij geene kwijting van de eischera verlangde en niemand tegen zijn tin eea bewijs van schnidkwijting kan worden opgedrongen Om een eind aan deze nu vjjf cent procedure te maken verminderde de heeren 8 hunne vordering met de waarde van bet plaktegel De Rechtbank veroordeelde den heer L alsnu tot betaling van de gevorderde hoofdsom Bovendien heeft hij nu ongeveer 100 aan tegel en registratierechten ten voordeele van het Bijk te voldoen behalve hel bet honorarium van tgn raadsman If V d D Buitenlandsch Overzlebt De Fransche Kamer heeft de lijilstemroing definitief aangenomen met groote meerderheid en met verwerping van alle amendementen De Regeering wil de parlementaire vacanlie van 2 tot 20 April laten duren en de begrooting van 86 zoo snel mogelijk behandelen De nieuwe begrooting onderscheidt zich weinig van die van 86 In telegrammen uil Petersburg wordt hel gerucht tegengesproken door den Obterver in omloop gebracht als zou de Russische mioitler van builenlandsohe zaken de heer Von Giers zijn ontslag hebben aangeboden Wel tracht de oorlogspartij te Petersburg al het mogelijke te doen om hem legen te werken en aldus eene botsing met Engeland over de Afghaansche grentregeling uit te lokken doch de algemeene stemming in Rusland zegt de Standard is vredelievend en men aanschouwt er zelfs met verbazing de opgewondenheid welke in Engeland heerscht In Brilsoh lndie worden de militaire toebereidseleu steeds voortgezet De oq en welke volgens een telegram uil Alahabad aan de Daily News zullen gemobiliseerd worden zullen onder hel bevel staan van generaal Robert en in Punjab worden bijeengelrokken De Engelsche regeering is voornemens de Indische garnizoenen langzamerhand met 15000 man aan te vullen Onder de Sjeiks moet groote geestdrift heerscheu en velen melden zich I vrijwillig aan Toch blijft men algemeen van gevoelen dal het tusschen Engeland en Rnsland niet lot een oorlog zal komen Men spreekt te Beriijii van een schikking op den grondslag van de neuIraalverklaring van Herat Ook de Engelsohen Minister Granville liet zich in het Hoogerhuis vredelievend uit by verklaarde dal de laatste artikelen van Times niet van de Regeering uilgaan en deze geen gelegenheid zal verzuimen om een voor alle belanghebbenden eervolle en bevredigende schikking te treffen De Loudensohe Eeko begr jpt niet waartoe het vechten nabij Soeakin eigenlgk dient Niemaud kan langer beweren dat bel noodig zou zijn tol Wulsetey s veiligheid want Wolseley zit van Soeakin een 600 Eng mijlen verwijderd Moet het dan deu weg openen lot eenen marsch naar Khartoem In antwoord op dete vraag neemt de Echo dat er van eeneu marsch naar Khartoem wel niets komen zal Er zou op het oogenblik zoo verklaart het blad in het grnsobe land geene enkele nutting van liberalen ten gunste van zulk eenen veldioohl te beleggen zijn Merkwaardig is in verband met deze verklaring de frontverandering van de Daüy Nem Het is juist eene maand geleden dal dit anders zoo antimilitaire blad in een der meest ministerieele zijner minislerieele opstellen verkondigde dat Lord Wolseley den Mahdi moest vermorzelen Ie Khartoem en nergens anders Het is volstrekt noodig zoo schreeft de Daily Netii op 23 Februari dal wü tegen Khartoem oprnkke en daar den Mahdi verslaan En wat schreef tü op 23 Maart P Het volgende Elk eervol middel om de uitwendige veiligheid van Egypte te verzekeren en aan deze bloedige en verfoeilijke veldtochlen een einde te maken zal door dil land met innige vreugde begroet worden Sommigen onderstellen dat Lord Walseley s terugtocht van Korti slechts het begin is van bet terugtrekken I der geheele Brittche strijdmacht langs den Nijl Mocht zulk een terugtrekken mogelgk zijn I De Daily Nev begint er dus blijkbaar genoeg van te krijgen In Februari mocht het woord schikking in haar bureel niet uitgesproken worden en in Maart reeds zou tg een schikking eervol natuurigk met innige vreugde willen begroeten f