Goudsche Courant, zondag 29 maart 1885

ttrulp pen orden gebruikt dan die waarran het nileinde gietersgewyt ia ingericht rolgens het model op het Politiebureau roorhanden Van art 40 nrfalt de tireede linenede Van art 61 wordt de aanhef aldus f elezen Beetunrden ran met paarden of muileieli bespannen en tol ferroer an rraohtgoederen bestemde sleden moeten eni In art 76 wordt tussohen het wootd Art en het oijfer 6 geleien 2 iteetde alinea aohter art H Terrail het cyfer iS en achter art 2 wordt geleien terale alüua Zqnde deie Verordening aan de Gedeputeerde Stalen ran Zuid Holland rolgens hun bericht ran den 10 13 Maart 1885 in afschrift medegedeeld En ia hierran afkondiging geschied waar het beboorl den 84n Maart 1386 Burgemeester en Wethouders roornoerod VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BKOÜWEB Klelflhandel in Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Goi Di brengen ingerolge art 6 der Wet ran 28 Angiistus 1881 Staatsblad No 97 ter openbare kennis dat bg ben is ingekomen ran de navolgende penoon een rerzoekschrift waarbij rergunning wordt gerraagd om in de bg haar naam rermelde localiteit sterken drank in het klein te mogen rerkoopen als Naam nn de Venoekater AaudnidiDg der localilejt Era Jansen wed J H O N lts Rozendaal M 15 Gouda den 26 Maart 1886 Bnrgemeesler en Weihouders roornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER onder overlegging van het advies van den Baad van State zoo dit is ingekomen van het voorhanden geval verslag te doen Art 47 wordt art 46 luidende Het Koninklijk gezag wordt waargenomen door den Jlaad van State 1 bij overlijden des Konings zoolang niet in de troonopvolging volgens art 21 is voorzien voor den minderjarigen troonopvolger geen regent is benoemd of de troonopvolger of regent afwezig is 2o in het geval van artt 40 en 44 zoolang de Begent ontbreekt of afwezig is 3o in het geval van art 17 zoolang de troonopvolging onzeker is en de Begent ontbreekt of afwezig is Deze waarneming houdt van rechtswege op zoodra de bevoegde Iroenopvolger of Begent zijne waardigheid heeft aanvaard In de vijfde afdeeling Van de inhuldiging des Konings komt geen verandering In de tesde afdeeling Van de macht des Konings ziju de volgende wijzigingen aangebracht An 56 nieuw na art 64 ond over de uitvoerende macfal luidt Door den Koning worden algemeene maatregelen van bestnur vastgesteld Strafbepalingen worden in die maatregelen niet opgenomen dan krachtens de wel Art 69 oud 67 Inidt De Koning sloit en bekrachtigt alle verdragen met vreemde Mogendheden Hij deelt den inhoud dier verdragen mede aan de beide Kamers der Staten Generaal zoodra bij oordeelt dat bet belang van den Staat dit toelaat Verdragen die wijziging van het grondgebied des Bijks in Europa of in andere werelddeelen inhouden die aan bet Bgk geldelgke verplichtingen opleggen of die eenige andere bepaling wettelijke rcchlen beiietfende inhouden warden door den Koning niet bekrachtigd dan na door de StatenGeneraal te zgn goedgekeurd Deze goedkenring wordt niet vereischt indien de ivet den Koning tot het sluiten vau het verdrag heeft gemachtigd Art Ü3 oud 61 De Koning heeft hel opperbettuur van de algemeene geldmiddelen Hg regelt de bezoldiging van alle collegien en ambtenaren die uit s Bijk kas worden betaald De wei regelt de bezoldiging van de rechterlgke macht van den Baad van State en van de Algemeene Bekenkamer De Koning brengt de bezoldigingen op de begroeiing der Bgksuitgavei De pensioenen der ambtenaren worden door de wet geregeld Kii 69 oud 67 Dispensatie van wetsbepalingen kan door den Koning slechts worden verleend met machtiging van de wet De net welke deze maohiiging verleent noemt de bepalingen waarvoor de bevoegdheid tot dispensatie zich uitstrekt Dispensatie van bepalingen van algemeene maatregelen van bestuur is slechts toegelaten voor zoover de Koning zich de bevoegdheid daartoe bg den maatregel uitdrukkelijk heeft voorbehouden Art 70 oud 63 Alle geschillen van bestuur tussohen provinciën onderling tusschen provinciën en gemeente en tusschen gemeenten onderling wordeu heizy rechtstreeks of in het hoogste ressort doer den Koning beslist Art 72 inhoudende het formulier van afkondiging van wellen en bestnursmaalregelen bevat nog de volgende alinea Ingeval het Koninklijk gezag door een Begent of door den Baad van State wordt waargenomen wordt de daardoor noodige wgziging in dit formulier gebracht Bg art 73 het onbindingsreobt omiohrgvende is gevoegd de bepaling De Baad van State het Koninkigk gezag waarnemende oefent het recht van ontbinding niet uit In de zevende afdeeling Van den Baad van Slateen de Ministenëele Departementen luidt Arl 74 oud 71 Er is een Baad van State welks zamenstelling en bevoegheid worden geregeld door de wet De Koning is Voorzitter van den Baad en benoemt d leden MA BK T BERICHTEN OOUda 26 Maart l885 Granen in een doen begalre Gerst die iets flauwer werd rerhandeld Puike Zeeu 8ohe Tarwe ƒ 7 60 i f 8 20 Gewone en Polder 7 a 7 60 Afwijkende nog beneden ƒ 7 Rogge 6 a 6 60 Gerst ƒ 6 26 a 6 Cheralier gerst tot 7 Harer 3 90 a 4 60 Maïs ƒ 5 80 s 6 20 Erwten boonen en laden onder noemeuswaardigen handel De reemarkl met gewonen aanroer de handel inalle soorten traag rette rarkens 23 a 26 et rarkensroor Londen 19 a 21 ets magere rarkens en biggenrlug biggen ƒ 0 90 a ƒ 1 60 per week Aangeroerd 23 partyen kaas Eerste kwaliteit 23 a ƒ 26 tweede kwaliteit ƒ 20 i 22 Noordhollandaohe 16 a 20 Goeboter 1 10 f 1 20 Weiboter ƒ 0 80 a ƒ 1 üurgerlljkenstanci GEBOREN 23 Maart PJeter oodcrs J J de Mmk en U VisMr 24 Gerardai Petros onders k N SnelleniBii n M Wieaer Maria Heodrika ouder 3 Verfcart en M Grotn Pieter Jobannea ondera P i Spieringahoek en M C Tan der Uan 85 Jacoba Catharina onders J M de JoDfr ea G 0 ran Mnnster OVEBLEDE V 24 Maart M W Schnliog 1 j 7 m 28 S lan Bonren 69 j N Brenkmao 7 w ï J W Qeraie 8 m GEHUWD 86 Maart M tan Ueowen en W de Jong H C Pelelier en i M Vergnnst ADVERTENTIÊN Tot onze diepe droefheid overleed heden na een kortstondig Igden onze jongste lieveling MARIA V7ILHELMINA in den ouderdom Tan ruim 19 maanden W K SCHÜLING J H SCHULINÖQauda 24 Maart 1885 Lafkbee Kost en Inwoning Een Jongmensch z b b h h vraagt KOST en INWONING Prijsopgave worden ingewacht ouder No 1108 aan bet Bareaa dezer Courant HÖUlïraSCHiLË Hollandsch STOUT Depot van BIEREN A NOR TIER Gouwe C 34 35 wmu BADIKALE GENEZING deanrkieRod vrordl oreraeagekomeo foor een bepaalde prya betaalbaar ga geneiing Daartoe ign 80 kamers ter beachikkiag dar palienten gesteld WAERSEOEBS Heelmeester tan imkn GaonfLAATa 36 ta ANTwcarcK ZO bAG 29 MA IRT I88Ö Zaal KUNSTMIN der SocleteitvONS GENOEGEN GoDd Mystérieuse en Idéologisclie Séanc door den Royal Illusionist en Anti Spiritist Onnavolgbaar in zjjne Mauifestationen GROOT SUCCES IN gedachtenlezen Het Geestenkamertje a la Gnmberland AANVANG 7 UUR Entree Iste Rang 99 en 2de Rang 30 Cent Leden met hunne Dames half entree op den Ie Rang Kaarten zjjn verkrijgbaar aan het Lokaal alwaar ook Plaatsen zgn te bespreken a 10 Cents extra op den dag der Ministerie van Waterstaat Handel en JViperheid L A DS GE B OU WEN Nieuwe gedr Heele APPELEN 30 en 35 Ct de 5 Ons WjJT CREBAS De Notaris H J F H EU MAN gevestigd te Haastretht zal f e Gouda in het Koffijhnis cde Har HONiM aan de Markt aldaar op DONDERDAG 2 APRIL 1885 des middags om 12 ure in het openbaar reilen en verkoopen Voorstelling van 10 3 uur genaamd chït Roosje met TUIN BOOMGAARD ERF en DIJK staande en liggende onder de gemeente Haastrechte binneudjjks kadastraal groot 5 ireo 93 Centiaren Op VRIJDAG 10 APRIL 1885 des namiddags ten 1 ure zal onder nadere goedkeuring van den Minister van Waterstaat Handel en Nijverheid aan het gebouw van het Ministerie van Waterstaat Handel en Njjverheid worden AANBESTEED Het onderhouden van en bet verrichten van eenige herstellingen aan hef Fostgebouw te Gouda van den dag der goedkeuring van de aa nbesteding tot en met 31 Maart 1888 Raming ƒ 1500 De aanbesteding zal geschieden overeenkomstig § § 434 en 435 der Algemeene Voorschriften Gve CAITDEEAÏÏenCo te Bordeaux QÜAI DE BACALAN 36 in WIJNEN en SPIRITUALIËN VRAAGT AGENTEN Referentiën gevorderd Zeer voordeelige voorwaarden Zich aan te melden onder letter 0 7302 De Firma C NEDEBVEEN BoekhandelarenBoekbinders te t Botch beveelt hare gunstig bekende Het bestek ligt ter lezing in het gebouw van het Departement van Waterstaat Handel en Nijverheid aan het bureel van den Rüksbouwmeester in het 2de district Flnweelen Burgwal n 16 te Gravenhage aan dat van het Provinciaal Bestuur van Zuid Holland en is voorts op franco aanvrage tegen betaling der kosten te bekomen bij de boekhandelaars Gebroeders van CLEEF Spui n 28o te s Gravenhage en door hunne lusschenkomst in de voornaamste gemeenten des Rijks beleefdelgk aan Agenten voor Gouda en Omstreken de Heeren A KOK Co Boekhandelaren te Gouda bj wie Modellen ter bezichtiging zjjn gesteld en nadere informatien in te winnen Inlichtingen zijn te bekomen bij den Kijksbouwmeester in het 2de district en bij den I Opzichter J BARTËLS te Rotterdam i Aanwijzing zal worden eedaan op Vrijdag 3 April 1885 des voormiddags ten 11 ure s6raven iage 10 Maart 1885 AB8ll l CJBBIK8 OF Anti Rhumatische W a t t k n genezen ontwgfelbaar alle Igders aan maagkramp hoofd Bcbouder pgn of welke kwalen meer van Rhumatischen aard zjjn en door koude ontstaan Prijs 30 ets per pakje met gebrniksaau wijzing Hoofddepöt te Delft bü A BREETVELÏ Az en verder verkrijgbaar biJ T A C van Oeth C B Verheul Ondewatpr Mei de Weil Itoginail A Boa Berkel ir rv Voor den Minister De Secretnris Oeneraal DE BOSCH KEMPER m MAVFARTHéb Co FranhfortajM IJzergietery en Fabriek van LANDBOUWWERKTUIGEJV fabriceeren als Specialiteit Oi volgens Stroosniidersrr J var Dorp Zoeterraeer A Kaulinj Alphen JB E C Sohlottraan ir r Bodettraven Uoalerling Haaatreoht d ft Wilhelmua Woerden volkome W F J den Uijl Sohoonli A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendijfc Oappelle S V d Kraats Bleiswgk ne constructie iedere grootte tot billijke prijzen Reeds geplaatst S3 000 stuks Bekroond met ca 150 Medailles en diploma s Prospectussen en prijscönraaten gratis en franco Chem fabriek van H von Glinborn te Mmmerik ojd Bhijn Zilveren Medaille Amsterdam 188 1 INKTPREPARATEJN I iVederlaod üehryflnkt Alizarin Keller Schryfen Copleer infct iialon en andere IntSOOrten onderacheiden zioh door hunne It eiidige kleur grüole vloeibaarheid en bet tuelle d oo ea van alle andere inktfabrikaten I Verkrijgbaar in ieder aoliden boekwinkel en ill de bekende depots Orders worden aangenomen by den Heer F W STÜTE te Godda De TREKKING der EERSTE KLASSE beg int MAAJVDAG 30 MAART e k Het kantoor wordt gebonden Gouwe C 9 bij de Vischmarkt anelpersdruk van A Bklikuak te Gouda Zondag 29 Maart 188S De nieuwe arit 18 2Ï ter vervanging van artt 23 26 luiden Art 16 Afstand van de Kroon heeft ten opzichte an de opvolging hetzelfde gevolg als overlijden Art 17 Het kind waarvan een vrouw zwanger is op het oogenblik van het overlijden des Konings wordt ten opzichte van hel recht op de Kroon als reeds gebaren anngemerkt Dood ter wereld komende wordt bet geacht nooit te hebben bestaan Art 18 Van de erfopvolging zoowel voor zichzelf als voor hun nakomelingen zijn uilgesloten alle nakomelingen geboren nit een huwcigk aangegaan door een Koning of een Koningin buiten gemeen overleg met de Staten Generaql of door een Prire of Prinses zonder de bij de et verleende toestemming Zoodanig huwelgk aangaande doet een Koningin afstand van en verliest een Prinses haar recht op de Kroon Voor een Prins of Prinses uit een nniler dan het rrgeerende stambnis ksn latere erkenning tan een huwelijk bij de wet in plaaU van voorofgaande toestemming treden Art 19 Wanneer bijzondere omstandigheden eenige verandering in ol voorziening omtrent de troonopvolging raadzaam maken is de Koning bevoegd daaromtrent eene voordracht van wet Ie doen De SlalenOeneraal beraadslagen en besluiten daarover in vereenigde v rgadering Art 20 Wanneer geen bevoegde opvolger naar de Grondwet bestaat wordt deze benoemd bij eene wet waarvan het ontwerp door den Koning wordt voorgedragen De Sinten Generaal beraadslagen en beijniten daarvoor in vereenigde vergadering ArI 21 Wanneer bü overlijden des Kosings geen iMvoegde opvolger naar de Grondwet bestaat geschiedt de benoeming rechtstreeks door de SlatenGeneraal in vereenigde vergadering Zg worden daartoe binnen een maand na het overlijden samengeroepen Art 22 Al de bepalingen omtrent de erfopvolging worden op de nakomelingen van den volgens het voorgaande artikel benoemde Koning toepasseIgk in dier voege dat het nieuwe stamhuis ten opzichte van die erfopvolgiiig van hem zijn oorsprong neemt op gelgke wgze en met dezelfde gevolgen als het Huis tan Oraoje Nassan dit volgens art 10 doet uit wglen Koning Willlem Frederik Ditzelfde geldt in het geval van art 15 ten opzichte van de aldaar bedoelde nakomelingen van wglen Prinses Carolina van Oranje Het geldt evenzeer ten aanzien va de vrouw en bare nakomelingen die bg opvolging tot de Kroon gn geroepen met dipn verstande dal de Kroon eerst bg geheele ontstenlenis van die nakomelingen in de volgende vrouwelgke Igu uit het regeerende stamhuis overgaat In de tweede afdeeling Van het inkomen der Kroon zgn geen vermeldenswaardige wijzigingen voorgedragen Uit de derde afdeeling Van de voogdg des Konings vervalt art 36 bepalende dat de minderjarige Koning onder voogdg staat van eenige leden van het Koninkigk Huis en eenige aauzienigke Nederlanders Art 86 oud wordt art 32 en luidt De voogdg van den minderjarigen Koning wordt geregeld en de voogd of voogden worden benoemd bg een wet Over het ontwerp dier wet beraadslagen en besluiten de Staten Geueraal in vereenigde vergadering In de tierde afdeeling Van hel Begentsohap wordt art 42 oud vervangen door artt 38 en 39 luidende Het Koninkigk gezag wordt mede aan een Begent opgedragen ingeval de Koning buiten staat geraakt de Begeeriug waar te nemen Wonneer de hoofden der miniaterieele deparlemenleii in rade vereenigd oordeelen dat dit geval aanwezig is geven zg van hun bevinding kennis aan den Baad van State met uitooodiging om binnen een bepaalden termgn advies nit te brengen Art 39 Blgten zg na afloop van den gestelden termgn bg hun oordeel dan roepen zg de StutenGcnaraal in vereenigde vergad ing bgeeo om hun VOOHSTELLEI Grondwetsherziening rervtlg HOOFDSTUK 1 Fan lijn r ft en z jn inmmert Art 1 Hel Koniukryk der Nederlanden omvat het grondgebied in Ëaropa benevens de koloniën ei brzittiuKen in andere verelddeelen ArU 2 oud 118 De Orondiret i alleen f oor het Rgk in Europa verbindende voor zoover niet kei tegendeel daarnit bigkt Waar in de volgende artikelen bet Bijk wordt genoemd wordt alleen het B jk in Ëaropa bedoeld Art 6 ond 7 loidl De et verklaart wie Nederlanden en wie ingezetenen lyn De wet stelt regelt voor de nalaralisatie van vreemdelingen Art 4 en 6 oud over dr oefening der bnrgrrlqke reebten en om eeiiig burgerschapsrecht te bebben moet men Nederlander tijn zyn vervallen De bepalingen over de vrijheid van drukpers van petitie van vereeuiging en vergadering zyn behoudene een enkele rtdaoliewgziging niet veranderd HOOFDSTUK II Fa den Koning In de eerste afdeeling Van de troonopvolging worden iioofdiakelgk de volgende wgtigingen voorgesteld Art 10 oud 11 bigfl onveranderd Alt 12 vervalt Art n oud 13 Inidt aldos De Kroon gaat bg erfopvolging over op Zijne tonen en verdere inannel jke nit mannen gekomen nakolfaeltngen EQ reobt vin eerstgeboorte met dien verstande dat bg vooroverlgdcn van een recbihebbende diens zotten of verdere mannelgke nit mannen gekomen nakomelingen op gelijke wgze in zgn plaats treden en de Kroon nooit in een jongere Ign of een jongenin tak overgaat zoolang er in de oudere Ign of den onderen tak zoodaaige nakomeling wordt gevonden Art 14 ond vervalt Art 12 oud 15 Inidt Bg ontstentenis van opvolgers in het voorgaande artikel langeweten gaat de Kroon over op de nog in leven zgnde doohlers van den laatst overleden Koning bg recht van eerstgeboorte De artt 16 20 warden vervangen door denienwe artt IS en 14 Art 13 bg ontstentenis ook van de dochters in het voorgaand artikel bedoeld gaat de Kroon over op de dochters van de nedergaande mannelijke Ignen uil den laatst overleden Kuning en bg gebreke ook daarvai in de nedergaande vronwelgke Igneo In dat geval beeft steeds de oudere Ign voor de jongere de mannelgke tak voor den vrouwelgken j de oudere voor den jongeren en hebben in lederen tak mannen voor vrouwen en ouder voor jonger den voorrang Art 14 Bg onlttenlenis van een opvolger kraobtens de drie voorgaande artikelen tol de Kroon gerechtigd gaat deze over op de Prinses door geboorte uil het Huis van Oranje Nassan behoorende die den laatst overleden Koning in de Ign der afstamming van wglen Koning Willem Frederik het naast bestaat Bg gelgken graad van verwantschap heeft de oudste den voorrang Is de bedoelde bloedverwante des Konings voor hem overleden dan treden haar nakomelingen in haar plaats met inaohtnemiug der regelen in bet 2e lid van art 13 omschreven Artt 21 en 22 worden art 16 nieuw Bg ontstentenis van een opvolger kraohtens de vier voorgaande artikelen tot de Kroon gereohtigd gaat deze over op de wettige mannelgke nit mannen gekomen nakomelingen van wglen Printes Carolina van Oranje zuster van wglen Prins Willem den Vgfde en gemalin van wglen den Prins van NassauWeilburg op gelgke wgze als in art 11 len opliohle van de nakomelingen van wglen Koning Willem Frederik is bepaald