Goudsche Courant, zondag 29 maart 1885

Zondag 29 Maart 1885 iV 3215 60UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken Door den Franschen Minister van Potteigen en Telegrafen t n dezer dagen belangwekkende proefnemingen met de telephone genomen Dank tg eene uitvinding onltngi door den beer Ooborovitb gedaan konden de gasten des Ministers ongeveer zestig ia getal de geheele uitioering der Bigoletto in de groote opera booren soo goed alsof zy in den schouwburg gezeten waren De muziek en de zang klanken door hel vertrek zoodat ieder alles volgen kon tonder gelgk andeTs het oor aan den toestel te moeten leggen In het hospitaal te Limoges stierven in de vorige r t ia mM L o denteltden dag twea lieken 0e nT Bomot werd eeüise dagen later des morgens begraven terwijl de ander Grosbras des avonds zou worden ter aarde besteld Toen de kilt van het hospitaal naar de kerk ton worden vervoerd verlangden de bloedverwanten van den overledene het lijk nog eens te zien aan dit verzoek werd gevolg gegeven maar groot was de ontsteltenis en de verontwaardiging der nabestaanden toen tij het stoffelgk orerichot van een onbekende te zien kregen Men had Grosbras by vergissing reeds des morgens begraven en het lijk was dat van Momot De Prim Tan Oninja heeft nadat iga aciitliende jaar ia nrrnld van reohtiwege littinK in den Baad Na ArI 7S ond Ti is eeae nienvre bepaling ingevoerd ArI 76 De wet die de bevoegdheid van denRaad van State regelt kan aan een afdeeliog vaudien Raad de uitipraak A £t hoogsie ressortover geiokillen ingevolge art iflyiangeweiFn opdragen dt mroolgd üarRerlijkenstanct GEBOREN 26 Murt Catbiriiu Hendnka Miria ouden J Hoodgek en H M Petera Jacok Hendrik ouden H Ti k ea 1 W Coeonida 27 Jaeobos oudera F da BrniD en 6 Boer OVBRIBDEN 87 Maart G Peek 80 j W C tbo den Wiltenboer huiatr van K Prinaeoberg 59 j 11 ra ONDERTROUWD 26 Maart A Offera te Alfen 20 j en W Haiebroek 18 j AD VERTENTIËN De ondeigeteekende heeft de eer te berichten dat hü DONDERDAG 2 APRIL a 8 UouDA met zflne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zyn bg den Heer F X HABDIJZER Café Vredebesta op de Markt g Haok OraicmM mSOBABTIEELEN m u 3 s in verschillende soorten AANGESNEDEN M Appel Moscovisch en p Amandel Taarten P in suiker en geglaceerd p XOEST CABAMELS i 8 tegen Hoest en Verkoudheid CHOÜPOUBS GROENTEN in blik Voordeelige prijzen Tegen Mei biedt zich aan een Werk meisje ook genegen met kinderen om te gaan Debeste getuigen staan haar ten dienste Brieven onder letter B aan de Boekhandelaars J VAM BENTUM ZOON te Gouda EENKAAISTEB ook goed met de WASCH kunnende omgaan heeft nog een dag in de week vrg en zag die gaarne aangevuld Adres met franco brieven motto Naaistisb aan het Advertentie Bureau van A KOE s Coup Boeken K antoorhandel te Gouda Men vraagt tegen MEI of eerder een Doelmatig Winkelhuis te H U O B op een goeden stand te Gouda ingericht voor Melknering Adres met franco brieven onder letter P M aan het Advertentie Bureau van A KOK Comp Boeken Kantoorhandel te Gouda SMEEKOLEN De ondergeteekende biedt aan eerste kwaliteit SMEEKOLËN bg hoeveelheden van minstens 5 Hectoliter voor 62Vj cent per Hectoliter contant zonder korting franco aan huis of aan boord bg schippers en stoombooten met gebruik van zakken voor acht da en Voor proef wordt ook 1 Hectohter geleverd tegen denzelfden prgs S D BOOIV Steenkolen Depot Bhgnspoor Gottda 28 Maart 1885 DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Schieïand doen te weten Dat in voldoening aan art 31 van het Reglement van Sehieland de verkiezing van HOOFDINGELANDEN en HOOFDlNGELANDEN PLAAT VERVANGEKS voor de districten als hieronder nader vermeld zal plaats hebben op DONDERDAG den 2 APRIL 1885 van des voormiddagt Un 9 tot dei namiddags ten 2 ure in de hoofdplaatsen der kiesdistricten als bg art 25 van mee noemd reglement zgn aangewezen te weten voor het Ie kiesdistrict te Overechie in de Uitspanning de Vergulde Koetsaagen voor het 2e kiesdistrict te Bleumjk in het Gemeentehuis voor het 3 kiesdiirtrict te Nieuwerkerk aid IJteel in het Gemeentehuis en voor het 4 kiesdistrict te Moordrecht mede in het Gemeentehuis en wel In hot l t District Voor den Heer P H00GERBBÜG6E JZn Hoo dingeland 1 Tolgeos H NICOLAAS Boofdingeland Plaatsvervanger J rooster van aftreding In bet 2 0 District Voor den Heer J W SCHUURMAN Hoofdingeland volgens A VAN DKK SPEK Boo dingeland Flaatsvervanger rooster van aftreding Ia bet 3 District Voor den Heer E JONGENEEL Hoo dingeland volgens J DOGTEROM Hoofdingeland Plaatsvervanger rooster van aftreding In het 4J District Voor den Heer H M van dek HAAK Hoofdingeland volgens A KLUIT HZn Hoofdingeland Plaatsvervanger J rooster van aftreding i Dat daarenboven in de hierna te noemen Districten de navolgende verkiezingen moeten plaats hebben te weten In het 2i District Van een Hoofdingeland ter voorziening in de vacature ontstaan door het overlgden van den Heer Mr A A GEVERS DEYNOOT die in het jaar 1887 aan de beurt van aftreding zou geweest znn In het 30 District Van een Hoofdingeland Plaatsvervanger ter voorziening in de vacature ontstaan door het overlgden van den Heer E HOOOENDIJK AZn die in het jaar 1887 aan de beurt van aftreding zou geweest zgn In het éi District Van een Hoofdingeland ter voorziening in de vacature ontstaan door de benoeming van den Heer H J van GENNEP tot Hoogheemraad van Sehieland Deze laatste zon als Hoofdingeland in het jaar 1889 ann de beurt van aftreding gefeest zgn Voor de gewone verkiezingen zullen witte en voor de buitengewone verlcieziogen rood gekleurde binetten worden gebezigd DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Sehieland De Secretaris Rentmeester De Dijkgraaf W C WIJNMALEN J A V AILLANT STALHOÏÏDEEIJ Met deze maak ik aan mgn geachte b nnstigers en stadgenooten bekend dat ik VERHUISD ben van de Lange Tiendeweg D 41 naar het 2 1 huis Wgk M 254 op de HOUTMANSGRACHT van af de Tiendewegsbrug Mg vleiende evenals gedurende vier jaar het zelfde vertrouwen te mogen ondervinden en tevens eene nette bediening tégen concnreerende jrijzen belovende beveel ik mg steeds in JÉd gunst aam Achtend F H WEÜRMAN Clir Jongellngs Vereeniglng Daniël te Gouda Bovengenoemde Vereeniging wenscht D V 6 APRIL 2e PAASCHDAG haar 21ste Jaarverslag te geven in het Lokaal Tot Heil des Volks aan de Peperstraat alhier des namiddags ten 3 ure Hierbg zal een opwekkend woord gesproken worden door den WelEerw Heer Ds B J Swaan TOEGANG VRIJ Het Bestoüe Heeren Fabriekanten worden attent gemaakt op de GOEDKOOPE Gesteendnikte ETI UETTEN verkrijgbaar bg WILDENBURG STOOM STEENDRUKKBRIJ boek Galgeveld en Gouwe De Directie der Gasfabriek bericht dat bestellingen van COKES ter bezorging alleenkunnen worden aangenomen ten kantore der fabriek daags te voren des morgens van 9 tot 1 uur en des namiddags van 3 tot 7 uur 318d Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 30 MAART e k Het kantoor wordt gebonden Gonwe C 9 bjj de Vischmarkt PHOTOGEAPHIE Van af Mei des vorigen jaars worden door mg ook de Vtsitenkaart Portretten volgens de nieuwste drnkwgze vervaardigd Zg zgn van brillante fijnheid en veranderen zelfs in het sterkste licht niet meer in kracht of klenr Vergroote Portretten in kooldruk prima bewerking en onveranderlgk Gve CAITDÉRA en Co te Bordeaux QÜAI DB BACALAN 36 in WIJNEN en SPIRITUALIËN VRAAOT AGBMTEN Referentiën gevorderd Zeer voordeelige voor waar den Zich aan te melden onder letter 0 7302 Snelpersprnk van A Bbinkham te Gonda A Böeseken Rotterdam Hoogstraat 343 Schuins over de Vlasmarki BEHANGSELPAPIER Om plaats te maken voor nieuw wordt al het voorradige Contant en it tont prix opgeruimd bg ö OBAVMSTMlJJSf WgdstraatA 168 deze Courant behoort een BUvoeicteL BINNENLAND GOUDA 28 Maart 1885 Naar ij vernemen zal over eenige dagen een ootirerp tot heffiag van meerdere opcenten op de Bijki penoneele belatting de Tweede Kamer bereiken De roordracht tot nadere regeling van den kindernrbeiü ui binnenkort orden ingediend Ook een verbod van veldari id voor jeagdige kinderen ia daarin opgenomen f oi Voor de akte exameni voor onderviJEen art 50a der et op t lager ondervy hebben zich in de proriooie Znidfaolland 189 mannel en 124 vronvel oindidaten aangemeld Door een groot aantal ingezetenen van de gemeenten Nootdorp Slompwijk met Leidaoliendara en Wilaveen Vrgenban en Bgiwyk ia tot de directie der Nederlandnhe Rijn Spoor egmaal chappii bet vertoek gericht om by de eerairolgende nieuwe dienttregeling op den ipoorweg Oonda Grarenhage dagelijki enkele treinen te dom stoppen aan den Teeuweg onder Nootdorp ongeveer midden taaicben de atationi Soetermeer Zegwaard en Toorbarg In de dezer dagen gebonden vergadering van de afd Oudewater der Hollaodaohe Maaiscbappg van Landbouw it in principe beslulen daar dit jaar eene tentoonitelling te bonden van paarden runderen chapen en tarkecs en daaraan een rerlotisg l verbinden Na gebonden examen lijn aan de BgkaNor maalacbool te Bergambaebi 6 leerliogen tot de Ie klasae en 8 leerlingen tot de Ie voorbereidingiklaasa toegelaten Het getal leerlingen der inrichting tygt op 1 April a a tot 57 Te Lekkerkerk orden gerettigd tal eerttdaagi eeoe kaaamarkt Voor het hof ta Amsterdam werd dezer dagen een zonderlinge zaak behandeld Op zekeren afond tnuchen 6 en 6 uur vervoegden zich in den winkel van Trijntje Boes te Hoorn een toeetal personen nl K V en A H beiden wonende t Hoorn H deed bet woord Wat koeten die banketlellors das luidde de vraag Op de mededeeling van de jnffrouw dat de prgs 7 tnivers was zelde H weeg er dan eeg Aan dit verzoek werd voldaan de letter in een zakje gedaan en dit door de juffrouw op de toonbank gelegd V ttak alstoen tyn band Dit om bet zalge op te nemen waarop H zeide leg bet op je borst en doe je jas goed toe dat by niet nat wordt V deed gelgk hem gezegd werd en ging toen met hel zakje den winkel uit waar H bleef en tot de jnffrouw zeide f nn laat je hem er mee gaan en nu verdom ik om te betalen Natuurlijk dat zy biermede haar rekening niet kon maken H moest betalen meende zy omdat by V gelast had de letter te bergen en mede te nemen In het geschil voegde zich thans de man der winkelierster en een oogenblik laler kwam ook de agent van politie in burgerkleeren Zurir die toevallig voorbyging zich in de zaak roeogen en H aanmanen bet geüoohle te betalen Gezamenlyk toog men nu naar de bakkerij o daar de discussie voort te zetten toen V weder binnenkwam den agent van politie by de schouders pakte en hem hevig heen en weer schudde Deze laatste daad had eigenlijk met de zaak niets te maken daar zij alleen het uitvloeisel van een wrok die V tegen Znrer welke hem eens bekeurd bad voedde Het eind was dat er niet betaald werd en dat H en V op de bank der beschuldigden verschenen onder beschuldiging van diefstal by nacht in een bewoond bnis Mr Jolles die het O M vertegenwoordigde meende dat de banketletler aan V was ter hand gesteld t r teziciligiiig en dat dus bier aan diefstal moest gedacht worden Tegen den Xen beschuldigde V reqnireerde het O M 3 maanden cel tegen den Sen beich 46 dagen Als verdediger trad op Ifr B 1 A Sterk die de qualiScatie van diafctal voor volkomen ongemotiveerd hield Immer V bad de banketletter opgenomen mtt Je wU en niet zonder toestemming van de eigenares Oe eigendom van de banketletter wat door de wilaovereenstemming der partijen op V overgegaan ca van diefstal kon hier dns geen aprake zyn Bet O H leide dat de letter op beticlitigimi waa fegeven maar banketletters pleegt men niet op zicht te geren Be letter was bier otergedragab met de bedoeling om den onttangar bezitter ttf maken niet houder Met een beroep op bet BoMeinsch recht en eraohillende rechtsgeleerde adirijvers van naam adstrueerde pi tyn betoog betwelk tot vryspraak strekte wat den diefsul betrafl Statea Generaal Twi di Kahis zittingen van 26 en 27 Maart In de zitting van Dondeifag is ingekomen een wetsontwerp tot bevordering der verdeeling van markegronden De naasting van de centraaltpoor werd door den beer Van Kerfwijk aanbevalen doch door den heer Atch van Wyk Itesireden De Minister verzekerde dat alleen het algemeen belang daaromtrent mocht beslissen AanHnomen werd met 47 tegen 27 stemmen een an3 ulement om ƒ 25000 subsidie beachikbaar te stelleM voor de vertegenwoordiging van Nederland op de Antwerpsche tentoon stelling Het gebeele boofdttak ii daarop unaniem aangenomen By bet algemeen debat over hoofdstnk Koloniën drongen de beerea Oremer NV van Delden en Van Gennep aan op ho voor de Javasnikerfabrikanten door afschaffing litvocrreehten wat door de heeren van der HoevW en Keucbeoius werd bettraden In de avoodutlinf cri iÜlkMi alg atemmeo aangenomen evenals hoofdstuk Onvoorziene uitgaven en een suppletoire begrootiug voor Suriname In de zitting van gisteren hebben by bet algemeen debat over bet ontwerp tot wyziging der drankwet de heeren van de Felti Van Uonleu en Clerok die wet afgekeurd als noodelooee beperking van de vryheid zonder gunstige werking een vermeerdering van den sluikhandel en als een oorzaak van wetsoniduiking De beer Borgesius daarentegen betoogde de gnnslige werking der drankwet en vond kraohtigen steun bij den Miniiter van Binneul Zaken Paragraaf 2 overbrenging bg den Koning van de machtiging thans by Gedeputeerde Staten berustende om overschrijding van het maximum vergunningen toe te laten werd verworpen met 52 tegen 19 stemme De beraadslagingen werden in eene avondzitting voortgezet terwijl die heden tonden worden vervolgd en waaricbijnlyk ten einde gebracht De Prw Noord Brab Cour een der organen van de anti revolutionairen en geeobreven onder invloed van den heer Savornin Lohman vraagt naar aanleiding van het verwyi van de Standaard dat de ooufestioneele leden der Tweede Kamer niet genoeg aren opgekomen voor de eere van Gode naam It ijrer voor den Naam des Heeren en yver voor eigen grootheid niet eene ver arring die dik ijls voorkomt f En kan de belijdeni van den Naam onzes Heeren niet ook gcéchieden door zich toe te leggen op telfierlooohening nederigheid waardoor men een ander nitnemender acht dan zichzelfen vergevingsgetiodheid bestryding van eer en hecrschzucht zachtzinnigheid enz P Noch van deugene die spreekt noch van hem totwien gesproken wordt is de naam genoemd maarde lezer vult onwillekeurig daarvoor de namen iavan jhr de Savornin Lohman en dr Abraham Kuyper Amh Cl Een der ijverigste bestrijders van het drankmisbruik schrijft aan het Handelsblad het volgende Iemand die vroeger een dronkaard was deelt in hoop dat bet lotgenooten baten moge bet volgende mede Ik was een der ongelukkigen die aan drankgebruik verslaafd zgn Toen ik het gebruik geheel naliet gevoelde ik eene martelende behoefte aan een prikkel tevens overtuigd dat een enkele teug drank of wijn de oude drankwoede ton akker maken Ik kon niet eten werken of slapen Een geneesheer te hulp roepende in myn ellendigen toestand gaf deze mij den volgenden raad neem een half ons gemalen quassia kook die in een pint azyn en meng dan een theelepel van dit kooksel in een weinig water zoo dikwerf de drankdorat zich overmatig gevoelen doet Ik heb dien raad gevolgd en bet mengsel zoo opwekkend en versterkend bevonden dat bet ziekelijk hunkeren naar drank er voor week Ik heb er mede volgebonden tot dat ik aan het middel geen behoefte meer geioelde in twee jaren heb ik nu nieta wat bedwelmen kan geproefd en er geen behoefte weer aan gevoeld Enkelen mijner bekenden hebben bet middel met even gunstig gevolg gebruikt en deze uitkomst dringt my het meer algemeen bekend te maken wellicht kan het ook anderen ten goede komen die voor hnnne maag aan een onschadelyken prikkel behoefte hebben en daardoor in gevaar verkeeren dien te zoeken bjj dranken die bij aanvang mogen schijnen te baten maar al spoedig erger kwaad blijken dan bet ongemak dat zy moeten beelen De Soiree tm den Heer S VAN ORONUeEN Een talrijker publiek dan de eerste maal woonde deze 2e Soiree by door den begaafden en talenlvollen pianist den heer v G Woensdagavond gegeven Een vorig maal hebtien ij uitvoerig bij de goede eigenschappen van deten kunstenaar stilgestaan Het is thans dut voldoende te conatateeren dat ook ditmaal de heer v G tyne hoorders door zyn spel in verrukking bracht en op verlangen nog eene Polonaise van Cbopin toe gaf Drie sonaten van Beethoven van welke vooral de Jppasaionatair meestertyk werd voorgedragen deden den heer v G ons als uitstekend Beethofenspeler kennen Zooals men weet heeft dete virtuoos alle 32 Sonaten van Beethoven geheel uit het hoofd in de verschillende groote steden van ons land in zes opvolgende soiree s voorgedragen en daarmede deo groolsten lof ingeoogst Aangenaam was het ons dus hem in die tijde te leeren kennen Ongelukkig was de vleugel door de reis en vochtige temperatuur in een slecht humeur geraakt en dit deed natnurlgk bij sommige stukken wel eenige schade aan de uitvoering Toch was de bezieling van den speler er niet minder om en daarvoor tijn wij hem ten teerste dankbaar Eene enkele opmerking tonden wy gaarne met alle bescheidenheid willen doen oude het niet beter ty n het programma voortaan in 4 afdeelingen te splitsen iu planis van 2 Wie met de te spelen we ken goed bekend is tal die snelle opvolging van stukken wel kunnen verdragen doch voor wie het programma geheel nieuw is kan zich niet zoo spoedig verplaatsen in een ander nommer en in zulk een geval krggt de hoorder spoedig een gevoel van vermoeidheid Voor de goede waardetring