Goudsche Courant, woensdag 1 april 1885

Woensdag 1 April 1885 i 3316 GOUDSCHE COURANT D ieiiwn en Adnertentiehlad voor Gouda en Omstreken D84 Wed BOS Al A i d 84 KORTE TIENDEWEG Voortzetting der Opruiming Van af MAAIVDAG a s zullen BLOEMEN VEEREN LINT FLUWEEL enz enz tegen spotprijzen te verkrijgen zijn ZcMdAG 29 JMAART 1885 Zaal KUNSTMIN der Sociëteit ONS GENOEGEN Gouda MystérieiLse en Idéologisclie Séance door den Boyal Illusionist en Anti Spiritist Onnavolgbaar in zijne Mauifestationen GKOOT SUCCES IN GEDACHTENLEZEN Het Geestenkamertje a la Cumberland AANVANG 7 UUK Entree Iste Rang 99 en 2de Rang 30 Cent Leden met hunne Dames half entree op den Ie Rang Kaarten zijn verkr gbaar aan het Lokaal alwaar ook Plaatsen zgn te bespreken a 10 Cents extra op den dag der Voorstelling van 10 3 uur Groeiiendaal J g f LL 1 1 LK Groenendaal I ± 4 I 14 IN Craren Band Saijetten en Mode Artikelen Bericht de ONTVANGST van eene ruime sorteering in HALFHEMDEN BOORDEN MANCHETTEN DASSEN HANDSCHOENEN PLOOISELS KNO OPEN GARNEERSELS HOEDEN BLOEMEN LINTEN VEEBEN en vele NOÜ VEA ÜTÉS voor het aanstaand saisoen PS GLACÉ HANDSCHOENEN van zeer goede kwaliteit van af ƒ 0 80 ZLIVERE FRANSCHE WIJNEN De bekende BORDEAUX è 27 per 48 Flessohen met accijns franco buis Reheel Nederland ook per proefnesch kwart en balf ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn piroefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellen s Boonekamp Elixter DE VOORZORG 12 X axiL PARÏJSCH en WEEfVERBROOD Groot en Klein BROOD in alle vornzen door eerste buitenlandsche werklieden heerlijk gebakken fijne smaak gezond en voedzaam Depóthouders g evraagfd met fijne clientèle Overhemden Fronts BOORDEN MANCHETTEN DASSEN in alle vormen en kleoren DasspeldeneoManchetknoopen Glacé Zgde Garen Trico PeauSuède HANDSCHOENEN en Mitaines Ruches Witteen Fantasie ZAKDOEKEN Eau de Colog ne Odear Palmitine en andere ZEEPMN i VAN OS A Klei weg E 73 Ondergeteekende beveelt zich minzaam aan voor de LEVERING van Gymnastiek Toesteilen VLAGGEN ZONSCHERMEN en WASCHZAKKEN van Vlaamsch Linnen zeer bestand tegen water TAKELTOUWEN met Blokken ESANBSFIIIT SLAIEN in 22 verschillende wgdten Tevens verhuurder van DEKKLEEDEN J IJPELA 4R JzN GOUDA WESTHAVEN B 143 T Cfoedewaagen en Zonen C3 OTJX A MARKT naast DB WAAG verstrekken gelden op effecten voor bedragen onder 1000 i 4 j daarboven tot den prolongatiekoers volgens Amsterdsmscbe beursvporwaarden nemen gelden a deposito tegen onderpand in rnss fondsen a S j j i rr belasten zich met het koopen en verkoopen van efiecten tegen een provisie ook voor loten van voor fondsen boven de 30 onder 30 wisselen coupons boven de Amaterdamsche beursnoteeriug zonder aftrek van provisie 0 01 O ül pr Oostenr coup 0 05 pr roebel pr frslOO 0 201 dollar Inkasseeren zonder kosten wissels z g handelspapier op Amsterdam en Biotterdam G C FOETÏÏUN DEOOGLEEVEE Notaris te Gouda zal op DINSDAG 31 MAART 1885 des morgens te elf uren in het Koffiehuis Har ONiE aan de Markt aldaar in het openbaar VERKOOPEN N 1 Een op aangenamen stand gelegen flink en goed onderhouden HEERENHUIS ERF en fraaien TUIN aan de Gouwe te Gouda Wgk C No 193 kadastraal Sectie D No 1794 groot 6 Aren 85 Centiaren Te aanvaarden 1 Mei 1885 Het Huis geheel voorzien van Gas en Waterleiding vat beneden een marmeren Gang Voorkamer en Suite Zgkamer met gemetselde Kluis Keuken Kelder Mangelkamer en Bergplaatsen en boven 2 Voorkamers Tuinkamer met Balkon ruime Badkamer 2 Zolders Meidenkamer en Vliering en verder vele gemakken de Tuin is van vele Vruchtboomen voorzien en heelt een uitgang aan den Raam No 2 Een goed onderhouden WOONHUIS met afzonderióke BOVENWONING en ERF Wyk F No 15 en 16 aan de Spieringstraat te Gouda kadastraal Sectie C No 2491 verhuurd bij de week voor 2 72 No 3 tot 8 Eene Bouwmanswoning Wijk B No 13 STALLING 2 SCHUREN HOOIBERG 2 WOONHUIZEN en ERVEN TUIN BOOMGAARD en omstreeks 8 Hectaren Wei en Bouwland staande en liggende in den polder Middelburg gemeente Reeimijk Te aanvaarden de Landerijen terstond en de Woning 1 Mei 1885 No 9 Eenige perceelen VEENFLA8 als Visscherö WEIen HOOILAND enz liggende op Gravekoop te Reeuwijk groot 3 H 29 A 11 C Verhuurd tot 31 Juli 1900 voor 19 50 per jaar No 10 Ben HUIS getd No 2 verdere betimmering en Erf en een perceel BOUWLAND aan den Blindeweg op Lang Roggebroek te Retumjk groot 31 Aren 62 Centiaren En No 11 Een perceel BOUWLAND en WEG liggende naast het vorige perceel groot 9 Aren 50 Centiaren Nrs 10 en 11 zijn te aanvaarden 1 Mei 1885 Het Heerenhnis is te zien den 24 25d 26o en 27n Maart 1885 van des morgens 10 tot s namiddags 4 uren en op den dag der veiling van 9 tot 11 uren en de overige perceelen zijn te bezichtigen 3 dagen vóór den verkoopdag en op dien dag op de gewone uren Nadere inlichtingen geeft bovengenoemdeNotaris FORTUIJN DROOGLEEVER Snelpersdrok van A Bki skmak te Gouda BINNENLAND GOUDA 31 Maart 1885 VolgcDi de laattt rasigesielde kieier l jateu bedraagt bet getal Kieiera in de gemeeDte Ooada voor leden ran de Tweede Kamer 673 de Provinciale Staten 667 den Oemecnteraad 893 De off van gez 2e kl H Folmer an het 7e reg iaf Ie Amaterdam irorilt op den Isten Te Kralingen ia een vraag omtrent de regeling ran de plsaiselpe belaatiug aan de orde die ook voor andere gemeenten haar belang heefl nl hoe nen in de belaating allen betrekt die in alaat tyn m in de algemeeue latten by te dragen tonder rrystelling van hen die op gemeubileerde kamera iranrD Kralingen heeft een plaata dir belaaling roor dit jaar vastgesteld op 3 pCi Tan het belastbaar inkomen Het getal hoofden ran baitgezionen die in deie belasting bijdragen bedraagt 500 a 600 op een bevolking van 18000 zielen Door een der leden van den Oemceoleraad as ou onlangs voorgesteld de grondslagen naar welke deie belasting geheven wordt coodanig te wytigeo dat zy meer lou worden een verteriugsbelaiting waarin ook die ingezetenen zouden bijdragei die thans ten onrechte onbelast blyven Dit vooralel rnocht de goedkeuring van den Baad niet verwerven maar op voorstel van een ander lid werd besloten om aao B en W op te dragen een onderzoek in te stellen welke personen nog in de gemeente wonen die thans vryvalleu en nochtans mogen worden aangemerkt als b laating Ie kunnen betalen Dit onderzoek zal nu moeten uitmaken in hoever het raadzaam is ook deze personen te doen bydragen hetzy door bet invoeren van een nienwe belasting hetzij door wyziging van de grondslagen der bestaande De rapporten omtrent de Landbonw tenloonstelling te Amsterdam hebben het hoofdbestuur van de Frieicht MaaUchappij van Landbouw aanleiding gegeven lol het nemen van de navolgende besluiten lo om de vier jaren een algemeene tentoonstelling te houden met hooge pryzen voor vee de eerste keer in 1887 3o om een jsarlyksche paardenkenring te honden van hengsten en merriën en aanvankelijk voor 1885 86 en 87 jaarlyks ƒ 2600 daarvoor beschikbaar ir stellen mits de Provincie ƒ 2000 subsidie verstrekke Omtrent een gedaan voorstel tot bevordering van een stamboek voor sohnpeii staakten de slemraeii de pogingen tot veredeling van het varkenras is het Hoofdbestuur genegen gelHelyk te steuuen De ingediende rapporten over boter en kaas lyn in handen gesteld van de heereu Van der Zee lleindersma en De Vries ten einde die zaak met den rapporteur den heer H Pasms nader te onderzoeken Zondagavond gaf de heer Charably in de zaal KnuBiinin der Sociëteit i Ons Genoegen eene voorstelling in Anti Spirllisine en Moderne Salo Magie Na de vele teleurstellingen die men hier in den Inatsten tyd op dit gebied ondervond heeft deze Séance eene byzonder gunatigen indruk nagelaten en aren de luide byvalsbetuigingen die genoemde heer by herhaling inoogstte bepaald verdiend De heer Chanbly heeft eene aangename voordracht terwijl zyn persoon een i oeden indruk op het publiek maakte de versobillende experimenten welke genoemde heer op zeer gracieuse wyze verrichte getuigde van een zeer groote vaardigheid welke geheel den meester op dit gebied deden kennen vooral wekte in hooge mate de attentie der annwezenden de toeren met het sprekende doodshoofd en het schrijvende medium Prof Charably raadde o a de gedachte vau een heer uit bet gezelschap rn schreef nadat by zyne oosten verbonden had het getal wat die heer gedacht bad met duidelijke oyfers I op een schrijfbord 1 Ten slotte kreeg men ook hal gebonden medium te zien dat zich door geen knoopen of spykers laat weerhouden en na korten tyg weer frank en vry voor n staal nadat hel door tweeinaar het schynt nogal sterke beeren op flinke n gebonden en verzegeld was Wij zouden te uitvoerig worden door eene beschrijving der overige experimenten te geven doch durven gaarne ieder bg eene tweede voorstelling een bezoek aanbevelen overtaigd dat mm meer dan voldaan huiswaarts al kerrep de tweede voorstelling zal Donderdag 9 April plaalK vinden De beeren Ednard KempMr en Leonhard Both hebben er eeu middel op avonden om petroleum in een vasten toestand overTte brengen zoodat die olie in kisten in plaats vin in dure vaten vervoerd kan worden Daar q t nog het voordeel by dat de vaste petroleum iet ontploffen kan en de kooplieden dos zonder Avaar grootere voorraden kunnen verroeren De olie wordt gemakkelijk op het oogenblik dat nen kaar gebruiken wil weder vloeibaar en dus brandbaar gemaakt Reeda sedert eenige jam wordt den scholieren aan eenige gymnasiéu in Koorwegen gelegenheid gegeren om een ambacht leereo In den rorixen zomer volgde de rector van bet gymnaiium te Hilderod in Üenemarken dit voorbeeld na Deze paedagoog ging vgo de gedachte uit dat het niet enkel voor zijne scllotieren heilzaam zoude zijn om zich met licbaamabewegingen bezig te houden maar bij meende ook dat bet in onze dagen nu het getal sludeerenden toneemi en de concurrentie in bet jagen naar Strekkingen die eene nreer of mii der groott ilii e van inlelleetiicete kennis vereiscben steeds grooler wordt van belang is om een ambacht te kennen zy toch wien het niet gelukken mag eene met hunne kundigheden strookende belrekking Ie erlangen kunnen dan toch altyd als handwerkslieden het dagelijksch brood verdienen Het is moeielyk na te gaan waar de gymnasiasten den tyd vandaan moeten halen die voor de dubbele opleiding noodig is ook ligt voor de band dal in een gedeelte dier opleiding t ig dan het wetenschappelijke of bet mechanische op ontoereikende wyze voorzien zal worden en het is meer dan waarschijnlyk dat de scholieren lot menschen van twaalf ambachten en dertien ongelukken sullen opgroeien Toch heeft bet bestuur dat met bet toezicht over de scholen belast is teer gunstig over de zaak gMkordeeld en het verzoek van den rector te HilderoP esieund om eeu gedeelte van het gym naeiumgebouw uit de openbare middelen tol arabncbts school te doen inrichten De financirele commissie van den Ryksdag gevoelt teer veel sympathie voor hel denkbeeld Statea Oeneraal Tweede Kahek Zitting van Zaterdag 28 Maart In deze zitting werd de behandeling van de gewyzigde Draukwet voortgezet Hel voorstel tol wyziging van art 21 der wet de overgaugsbepalingen lokte nog langdurige diacnscie uit Drie wyzigingeu waren aanhangig een van den heer Ooekoop om te doen uitmaken dat de huurder niet bniten den eigenaar de vergunning aan de localiteit kan onttrekken een van den heer Clerci gewijzigd om de gecombineerde bedryven nog tot 1887 toe te laten de Min had Vrydagarond gezegd dat hij in de continuatie tot 1886 zou bewilligen een vau den heer van der Kaay om den verkoop onbelemmerd toe te laten in de gecombineerde bedrijven en daar alleen het schenken te verbieden of het openen van de gelegenheid tot gebruik van sterken drank Bovendien heeft de heer van Houten nog voorgesteld om de beslaande oonfispurs in t genot der vergunning tot draukverkoop by hun nering te laien Van regeeringswege werd de heer van der Kaay te gemoet gekomen door den verkoop van sterken drank in gecombineerde winkels tot eene kleine hoeveelbeid loc te laten In dien zin werd hel artikel gewijzigd De heer van der Kaay trok toen tyn amendement in Het amendement Clercx om tot 1887 de gecombineerde bedryven in stand te houden werd verworpen met 36 tegen 24 stemmen Het araendement Goekoop werd verworpen met 40 legen 19 stemmen Hel voorstel van Houten werd verworpen met 34 tegen 26 stemmen Het welsoDlwerp werd aangenomen met 56 tegea 4 stemmen de heeren van Alphen Kenchenias van Houten en T Mackay Aan het eind der zitting zyn ingekomen welaouiwerpen lot aanvulling van de Wel op de middelen en tol voorziening in de middelen tot dekking vau s lands uitgaven voor 1885 De Vergadering is daarna tot wede bijeenroeping waarschynlyk lol 6 Mei a s gescheiden Tegenwoordig worden volgens bet N e d D bij de rykstelegraaf tusschen Amsterdam en s Gravenhage proeven genomen met het lelegraaf systeem van Estienne Het voornaamste waarin dit systeem van dat van Morse afwijkt beslaat daarin dat terwijl gelijk bekend is het Morseschrift uit combinatiëo van punten en strepen bestaat by dit nieuw toegepaste systeem voor hrt seinen van eene streep een niet langere tijd noodig is dan voor bet seinen van eeu punt tengevolge van een byzondere inrichting van de electromagneel in verband met een vernuftig uitgedacht stelsel van schrijfstiften De tijd benoodigJ voor het overseinen der telegrammen wordt daardqor nog korter In het Landbouxhlad tan Jntwerpen wordt een middel aanbevolen om de bloeeems van ooftboomen tegen vorst te beveiligen Dit beslaat hierin dat men het bloeien der boomen zoolang tegenhoudt tot er geen nachtvorsten meer te vreezen zijn Te dien einde spreidt men des winters bij vriezend weer als de grond terdeeg bevroren is eene dikke laag ruige mest rondom de boomen en men verwijdert die niet voor en aleer men geen nachtvorsten meer heeft Ie wachten Al de andere boomen zullen reeda bloeien als de boomen met deze mest omgeven nog geen enkele bloem vertoonen Wanneer men dan de mest wegneemt zullen de bloemknoppen zich te sneller ontwikkelen weldra in rollen bloei slaan en later met overvloedig ooft pryken Pas heeft Sohleijer met zyn Volapük de wereld in beroering gebracht of dasr komt prof P Steioer met een voordracht over een Gemein oder Weltaprache Pasilingua die in Heuser s Verlag Ie Neuwied het licht zag a 30 Pfg Steiner s Pasilingua moet met Volapük niets gemeen hebben hij wil geen nieuwe moeilyke taal by de bestaanden voegen maar een wereldtaal die geschoeid is op de gemeenzame laaleigens der meest gesproken levende lalen en welke men uit de grammatica die hy tegelyk met een woordenboek spoedig in het licht zal geven gemakkelyk in 12 uren kan aanlerren N v d B De inlernalionaie Congomnatschappij te Landen heeft een schip op wielen laten bouwen dat zoowel voor het vervoer Ie water als te land Ie gebruiken is De stoomboot Stanley beslaat namelijk nit acht deelen die elk op zichzelf of gezamenlijk geschikt zijn om op het naler te dryven maar ook den bak van een rytuig vormen De afzonderlijke deelen zyn van gegalvaniseerd staal gebouwd en zoo samengesteld dat zij elk oogenblik uit elkander genomen kunnen worden zonder gevaar te loopi n hunne drijfkracht te verliezen De lengte van het geheele vaartuig bedraagt 21 meter de breedte 5 40 meter de atuomketcis zijn op den voorsten en den achtersten ponten aangebracht maar hunne zwaarte is door eene houten stellage over den geheelen romp verdeeld By hare proefvanrt op de Theems bereikte de stoomboot eene snelheid van 16 kilometer in het uur l