Goudsche Courant, woensdag 1 april 1885

Op den lamiweg Tan Vivi tot Pool waar de Congo weder bevaarbaar wordt zullen vyfhonderd negers Toor het reriroer v n de geheele massa benerens ketels en machines roldoende ign Naar de Vernkeringihodt rerneemt lal op 30 Mei a s te Amsterdam de jaarlylcschealgemeene vergadering Tan de Ned Pemioen Fereexigiiig voor Kerklieden vf orden gehouden Ouder meer tullen dan behandeld worden de roorstellea ran oommisaarissen rau bet trerlfliedeafouds tot wg ïlging fan het reglement van dat fonds Geiyk men zich zal herinneren werd ferledeu jaar bg de vaststelling van dat reglement tegen den zin van het voorloopig hoofdbestuur aangenomen dat de verzekerden en niet de deelnemer een recht op uilkeering verkrygen Het doel van die bepaling is om te maken dat geen machtsmisbruik van den deelnemer in de meeste gevallen zal dit de werkgever zijn tegenover den verzekerde werkman plaats hebbe in een rereeniging die uitsluitend voor den werkman bestond wilde men voorkomen dat zyo pensioenauilkeering aan hel velo van den werkgever zou blootstaan Het argument ran het hoofdbestjiur dat de werkgever wanneer de uilkeering aan den verzekerde gewaarborgd is van deelneming voor zya personeel zal worden afgeschrikt daar da verzekerde werkman in dezen geheel onafhankelijk van hem wordt achtte men niet overwegend De voorstellers willen thans een vergelijk tusschen beide partyen treiïen door den deelnemer de bevoestdheid Ie geven gedurende de eerste twee jaren nadat hy voor de eerste maal len behoeve van eenige verzekerden heeft gestort de verzekerinf om redenen ter beoordeeliug van commissarissen op Ie heffen voor zoover ten minste het rfohl op uitkeering door zyne storliagen is verkregen Verder wil en het reglement in dien zin veranderen dat de verzekerden volgeus ieder tarief zooveel Iflogelijk elf de vruchten plukken van de voordeelige saldo s die door eigen inleg zyn verkregen Er wordt daarom voorgesteld om het daarop betrekking hebbende artikel dat thans aldus luidt het surplus boven het bedrag dat benoodigd ia tot waarborg der aangegane verbintenissen wordt aan het waarborgfonds uitgekeerd aldus te veranderen dat dit surplus zal worden gebruikt tot verhouging der uilkeering aan de verzekerden volgens de tarieven die tot bet voordeelig laldo hebben by gedragen In Italië en misschien in geheel Europa is geen groole slad waar de straatmuziek zulk een plaag is als in Bologna Oudtijds was Bologna beroemd wegens zyne vertellers en zangers op de openbare straat Maar die kunst behoort reeds lang tot hel verleden In hunne plaats zijn de blinden gekomen die onder den dekmantel van muziek door bedelary een groote last zijn Zit men de zomers in of voor een Cafe dan komen er muzikanten bij zwermen als vliegen en bespelen hunne instrumenten Als de eene troep weg is komt de andere en zoo gaat het voort tot miildernacht Daariusschen door komen draaiorgels en zangeressen en allen bedelen In het midden der stad zijn Cafe a waar het bijna niet uit te houden is door deze plaag die men tot dusverre niet heeft kunnen of willen weren In de eerste helft der zestiende eeuw was de zangkunst te Bologna ten toppunt van haar roem Toen leefde daar de smid Cesare Grose die rgn aanbeeld voor de lier verwisselde Hy en zijne kunsigeüooien werden dikwyla in de woningen der ryken ontboden die iu hunne voordrachten veel smaak vonden Ëen zekere Murzina beeft drie deelen gedichten nagelaten en die Groce was nog vruchtbaarder dan de Neurenberger Hans Sachs Het aantal zyner nagelaten gedichten is zeven honderd VOORSTELLEJV TOT Grondwetsherziening Slot HOOFDSTUK IV f ii de Provinciale Staten en ie Oemeenteèetture Hoofdstuk IV De afdeeling Van de macbt der Provinciale Stalen is gewijzigd als volgt Aft 131 oud 135 Het gezag en de macht van de Staten worden door de wet geregeld met inachtneming van de voorschriften In de volgende artikelen dezer afdeeling vervat Art 132 oud 131 Aan de Stateu wordt de regeling en het bestuur van de huishouding der provincie overgelaten Zg maken de verordeningen die zy voor het provinciaal belang noodig oordeeleo Die verordeningen behoeven de goedkeuring des Konings Art 133 oud 130 Wanneer de wetten of de algemeene maatregeleu van bestuur het vorderen verleeoeu de Statea hun medewerking tot uitvoering daarvan Art m oud 129o en 131c Elk besluit der Staten tot hel invoeren wyzigen of afschaffen van een provinciale belasting behoeft de goedkeuring des KoniDgs De wet geeft algemeene regels ten aaniien van de provinciale belastingen Deze beiastiugeu mogen den doorvoer den uitvoer naar en den invoer uit andere provinciën niet belemmeren Art 136 oud 129 De begrooting der provinciale inkomsten en uitgaven jaarlyks door de Staten op te maken behoeft de goedkeuring des Konings De wet regelt het vaststellen van de provinciale rekening Alt 136 oud 134 De Stalen kunnen de belangen van de provincie by den Koning en by de Slalen Geueraal voorstaan Art 137 oud 136 over de Oedep Stalen onveranderd Art 138 oud 133 De Koning kan volgens door de wet gestelde regels de besluiten der Stateu of der Gedep Slaten die met de wetten of het algemeen strydig zyn schorsen of vernietigen met uitzondering van uitspraken waarvan beroep openstaat of aanhangig is Art 139 oud 137 De Koning stelt iu elke provincie een commissaris aan met de uitvoering zyner bevelen en met het toericht op de verrichtingen der Staten belast Deze commissaris zit voor in de vergadering der Provinciale Slaien en in die der Gedeputeerde Staten en heeft in laatstgenoemd collegie stem Zijn jaarwedde en de kosten zyner woning worden op de begrooting der Bgksuitgaven gebracht De wet beslist of andere uitgaven van het Provinciaal Bestuur ten laste van hel Ryk komen In de derde afdeeling Van de gemeentebeaturen hebben alle ariikelon eenige zy t ook geen ingrypeude wijziging ondergaan Zy lolden Art 140 oud 138 De samenstelling inrichting en bevoegdheid der gemeentebesturen worden door de wet geregeld met inachtneming der voorschriften iu de volgende artikelen dezer afdeeling vervat Art 141 oud 139 Aan het hootd der gemeente staat een raad welks leden rechtstreeks door de ingezetenen bezittende de vereiachten in art 80 vermeld voor een bepaald aanlal jaren worden verkozen De verkiezing heeft plauta op de wijze door de wel te regelen De Voorzitter wordt door den Koning ook buiten de leden van den raad benoemd en door Hem ontslagen Art 142 oud 140 Aan den raad wordt de regeling en het bestuur van de huishouding der gemeente overgelaten Hy maakt de verordeningen die hy in hel belang der gemeente uoodig oordeelt Art 143 oud 140 De Koning kan volgens de door de wet gestelde regels dé besluiten van Gemeentebesluren die met de weiten of hel algemeen belang strydig zyn schorsen of vernietigen met uitzoudering van uitspraken waarvan beroep openstaat of aanhangig is Art 144 oud 141 en 143 De besluiten der Gemeentebeatoren rakende zoodanige beschikking over gemeenteeigendom of zoodanige andere burgerlijke rcchishandtlingen als de wet aanwyst alsmede de begrootingen van iukometen en uitgaven worden aan de goedkeuring der Gedeputeerde Staten onderworpen Het opmaken der begrootiogeu en het vaststellen der geraeenterekeningen wordt door de wet geregeld An 14B oud 142 Het besluit van een Gemeentebestuur tot het invoeren wgzigen of afschaffen eener plaalselyke belasting wordt voorgedragen aan de Gedeputeerde Staten die daarvan verslag doen aan den Koning zooder wiens goedkeuring daaraan geen gevolg mag worden gegeven De wel geeft algemeene regele ten aanzien der plautsel ke belastingen Deze mqgen den doorvoer en den uitvoer naar en invoer uit andere gemeenten niet belemmeren Art 146 oud 144 De gemeenteraden kunnen de belangen van hun gemeenten voorslaan by den Koning bij de Staten Gentraal en by de Staten der provincie HOOFDSTUK V fa de Jutiilie In de algemeene bepalingen komen de volgeude wyzigingen voor Art 148 oud 146 Het burgerlyk en handelsrecht hel burgerlyk en militair strafrecht de rechtspleging en de inrichting der Bechterlijke Macht iTordeii bg de wet geregeld in algemeene wetboeken behoudens de bevoegdheid der Wetgevende Macht om enkele onderwerpen in afzonderlyke wetten te regelen Art 149 oud 147 Niemand kan van zyn eigendom worden ontzet dan na voorafgaande ver klaring by de wet dal hel algemeen nul de onteige ning vordert en tegen vooraf genoten of vooraf verzekerde schadeloosstelling een en ander volgens de voorschriften van een algemeene wet Deze algemeene wet bepaalt ook de gevallen in welke de voorafgaande verklaring bq de wet niet wordt vereischt Het vereiscbie dat de verschuldigde achadelcosstelling vooraf betaald of verzekerd zy geldt niet wanneer oorlog oorlogsgevaar oproer brand of watersnood een onverwglde inbezitneming vordert Art 150 oud 147 Waar in het algemeen belang eigendom door het openbaar gezag moet orden vernietigd of onbruikbaar gemaakt geschiedt dit legen schadeloosstelling tenzg de wet het tegendeel bepaalt Art 151 oud 148 Alle twistgedingen over eigendom of daaruit voortspruitende rechten over schuldvordering en andere burgerlyke rechten behooren by uitsluiting tot de kennis van de rechterIgke macht Art 152 nieuw De wel bepaalt welk gezag in de door haar aangewezen twistgedingen in zake van belastingen en over andere administratieve geschillen niet behoorende tol die in art 70 vermeld uitspraak doet Art 154 oud 150 Niemand kan tegen zyn wil worden afgetrokken van den rechter dien de wet hem toekent Over geschillen van bevoegdheid naar aanleiding ran art 70 en 162 ontstaan beslist de Koning den Baad van State gehoord Over geschillen van bevoegdheid iuaschen het recfalerlyk en hal administratief gezag oordeelt de Hooge Bjad der Nederlanden iu volle vergadering Art 152 oud over de politieke arrestatie is vervallen In de afdeeling van de Bechtelyke Macht wordt de aanbieding van een voordracht voor de benoeming der leden van den Hoogeu Raad door de Tweede Kamer gehandhaafd bet zal echter zyn een voordracht van drie personen Art 162 oud 159 en 160 bepaalt dat de daar genoemde hooge ambtenaren wegens amblamiadryven ook na hun aftreding voor deu Hoogen Raad terechtstaan Art 163 oud 162 De Hooge Baad heeft het toezicht op deu geregelden loop en de afdoening van rechtsgedingen alsmede op het nakomen der wetten door de leden der rechterlgke macht In strafzaken kan hg volgens de bepalingen der wet en behoudens de door haar vast te stellen uitzonderingen hun handelingen beschikkingen en vonnissen vernietigen op grond van stry d met de wet De overige bevoegdheden van deu Hoogen Baad worden geregeld bg de wet Art 164 oud 163 De leden van de Rechterlgke Macht worden door den Koning aangesteld De leden rau de Rechterlgke Macht met rechtspraak belast en procureur generaal by den Hoogen Raad worden voor hun leven aangesteld Zy kunnen worden afgezet of ontslagen door uitspraak van den Hoogen Raad in de gerallen bij de wet aangewezen Op eigen verzoek kunnen zg door den Koning worden ontslagen Art 161 oud den Hoogen Baad aanwyzende als forum voor acties tegen den Koning de leden van t Koninkigk Huis en den Slaat vervalt HOOFDSTUK VI Van den Godidientt Voornamelyk zijn de volgende wyzigingen voorgedragen Art 167 oud 166 De belgders der onderscheidene godsdiensten genieten allen dezelfde burgerlyke en staalkundige rechten en hebben gelyke aanspraak op bet bekleeden van openbare betrekkingen Art 167 2e al wordt gelezen als volgt Onder dezelfde bepaling bigft de openbare godsdienstoefening builen de gebouwen en besloten plaatsen geoorloofd waar ty in 1848 naar de wetten en reglementen was toegelaten Art 168 wordt aldus gewgzigd De traclementen pensioenen en andere inkomsten van welken aard ook door de ouderscheide godsdienstige gezindheden of haar leeraars genoten wordende eu op de begroeting der uitgaven van het Ryk voor hel diensijaar 1884 uitgetrokken bigven aan die gezindheden verzekerd De tweede alinea vervalt HOOFDSTUK VII Fan de Mnantiên Dit Hoofdstuk ondergaat alechta redacliewyzigin gen in art 176 oud betreffende de Algemeene Rekenkamer HOOFDSTUK IX Fan de fFateritaat Artl 190 en 191 der Grondwet worrfen in omgekeerde volgorde opgenomen toodat eeral de wetlelgke regeling ran t onderwerp daarna a Konings opperloezicht wordt vermeld De overige wijzigingen betreffen de redactie HOOFDSTUK X Fan iet Ondermyi en Ket Jrmietiuur Geen verandering voorgedragen HOOFDSTUK XI t Fan Feranderingen Als voren De Additioneele artikelen luiden Art 1 Alle beslaande aniorileiten blijven voortduren totdat zy door andere volgens deze Grondwet zyn rervangen Art 2 Alle op het oogenblik der afkondiging vtn de veranderingen in de Grondwet verbindende etteo reglementen en besluiten worden gehandhaafd totdat zij achlervolgens door andere worden vervangen Art 3 De heerlgke rechten betreffende voordracht of aanstelling van personen tot openbare betrekkingen ign afgeschaft De opheffing der overige heerlgke rtchlen en de chadeloosslelling der eigeosren kunnen door de wel orden vastgesteld en geregeld Art 4 De Kamers der Staten Generaal bigven bestaan uit bet getal leden bepaald bij de op het tgdslip van het afkondigen der veranderingen in de Qroadwet geldende wetten totdat de wet regelende bet kiesrecht en de benoeming der afgevaardigen der Derite eu Tweede Kemer maar den eisch van de artl 80 81 en 82 zal zgn herzien Het voorstel of de voorstellen ran wet daartoe noodig worden in de eerstvolgende zitting na de afkondiging der veranderingen in de Grondwet van s Kcninga wege aan de Tweede Kamer gezonden Buitenlandsch Overzicht De Franschen h bben eene ernatige nederlaag in looking geleden Negrier is gedwongen Langson te ontruimen en terug te trekken voor de Chineesche overmacht hg zelf werd gewond en moest bei bevel overgeven aan kolonel Uerbinger De eerste depêche van Brière luidde zelfs verontrustend hy hoopte de geheele delta te kunnen behouden maar verzocht dringend en snel om versterking De tweede depêche was iels minder bezwarend de terugtocht van de Fransoben werd niet verontrust en men hoopte stand te kunnen houden Op bet oivlvaogen van deze berichten werd te Parijs onmiddellijk Ministerraad gehouden en weiara beslaten de gevraagde versterking af te zenden en bij de Kamer een groot crediet aan te vragen tot voorlzetling van deu oorlog De Fransche Senaat benoemde de commissie voor de nieuwe lystenwel al de leden zijn voor de el maar willen vreemdelingen niet onder hel bevolkingscgfer begrepen hebbeu Is de Senaat t met de commissie eens wat eerst na Paschen zal blgken dan moet de wet nog naar de Kamer terug De behandeling van het nieuwe tarief van inkomende rechten werd door den Senaat aangenomen looals het door de Kamer was vastgesteld Uit Soeakim wordt geseind dat generaal Graham naar Tamai zal oprukken zoodra de schikkingen voor het watervervoer volledig getroffen zyn In btt Lagerhuis behaalde Gladstone een overwinning de fiuancieele schikking aangaande ügyple werd goedgekeurd met 294 tegen 24S stemmen De grondslagen waarop volgens de Ëngelsche Regeering de oorgmomen nieuwe regeling van de onzydigheid van bel Suez Kananl kan tot stand komen zyn de volgende lo vrye doorvaart van alle schepen onder alle omstandigheden 2a in oorlogstijd een beperkte tijd van verbigf voor oorlogsschepen iu het kanaal en verbod van lossing van troepen of munitie 3o in het kanaal de loegan gen daartoe ot de territoriale watereu ran Egypte mogen geen vgaudelgkheden gepleegd worden ook zelfs niet door Turkge 4o door oorlogsschepen toegebrachte schade aan het kanaal moet onmiddellgk hersteld worden door de mogendheden wier schepen die hebben toegebracht 6a Egypte zal alle mogelijke maatregelen nemen om de verplichting der oorlogaschepen in oorlogstgd te doen nakomen o er mogen geen versterkingen worden opgericht noch in het kanaal noch in zijn omtrek 7o bet gezag van de Egyptische Regeering over zyn grondgebied zal niet meer mogen worden beperkt dan in de overeenkomst betreffende het kanaal wordt aangewezen Koning Leopold viu België lieeft in zyn antwoord aan den Brusaelsohen gemeenteraad op het adrea van gelukwenaching te kennen gegeven dat de fiaancieele bronnen tot het atichten van den Congo Staat vereiaohl verzekerd zyn Dienaangaande meldt de KreHiteitmg dni zooala reeds vroeger werd bericht de Koning een fonds van 35 millioen francs heeft gevormd waarvan de rente ODgevcer een millioen beloopt en deze som denkt I opald II tot het beheer van den nieuwen Staat te gebni en Voorts rekent e Internationale Afrikaansche Maatsobappy ook op eigen inkomsten zoo b V zou zij een laag recli t op den uitvoer van Afrikaansche voortbrengselen kunnen leggen De Belgische fiuauciselc bladen geven in overweging een algemeene insohryving van Ihonderd millioen francs te openen om den Kilning in staat te stellen bet door hem begonnen wdrk voort te zetten Ook Turkije heeft den Coogo ataat erkend Saidpacha de minister van buitenlaiidilche zaken onderwerpt de erkenuingsakle aan s Kopings goedkeuring Het Hoogaarache Heerenhuis heett het wetsontwerp tot reorganisatie van het Heereiihnis aangenomen overeenkomsiig de voorstellen der commissie In Kopenhagen laat de politieke toestand nog steeds zeer veel te wenschen over Eergisteren l eeft de Ryksdag de commissie van dertig leden gekozen vijftien van elke Kamrr die ingevolge hel grondwrttelyk voorschrift trachten mo t een schikking tusschen de regeering en de vertegenwoordiging over het budget tot stand te brengen Van de gekozenen behaoren 16 tol de oppositie en 14 tot de ministerieele partij en geen vaQ beide partijen is tol toegeven geneigd Ouder hel publiek beerscbt volgens den correspondent van i aily News een groote bezorgdheid daar men niet weet wat elk oogenblik gebeuren kan Het garnizoen blijft bg voortduring in de kazernen geconsigneerd ntóg KEIVMSGE iXG De VOORZITTER van den RAAD der gemeente GOUDA gelet op artikel 31 der Wet van den 4e Juig t8 i0 Staatsblad no 37 regelende bet Kiesregt Brengt ter algemeene kennis dat de Igsten aanwijzende de personen die binoen de ie Gemeeute tot het kiezen van Leden van de Iveed Kamer der Sta tenOeneraal van de Protineiale Sta en en van den Oemeenleraad bevoegd zgn door heb zyn gesloten en ter inzage van een ieder op de Plaattelyke Secretarie zijn neder gelegd terwyl bovendien deze Lijsten en Staten op nieuw zyn aangeplakt ue eerste in de St Antkom traat bij den KUimeg de tweede in de Patertteeg by het IFeakuia en deilaalstgenoemde in de Korte Grtenendaal bij de Markt Gouda 30 Maart 1885 DE Voorzitter voori oemd VAN BERGEN UIZENDOOBN BarKerlijkenstand OEUOREN 2D Masrt Corulii i iileri A de kortiea J Hrariieni 30 Dirk Adnaoas ouderai P H k en il Boom OVBRLBDE N 8 Maart C M Brokair 7 m 29 A M Horata haiarr van O luiiker 43 1 N daBraio loiivr viD K van der Gaar 66 j iSO L Jaasieii cd U de Brayo 8V j Moordrecht OEBOREN Cariielia oadera G Booli ei E Goodiiaan Oouderak GEBOREN Johanna ouders A an Hijawijli en M Sleenbargen Jaapje ouders W van den I indei d F vaa Usoi OVERLEDEN E Anker ed l Kool 6 j Stolwük GEBOREN I Johannes l ieter oadera N koolwyk en D Qaiot OVERLEDEN N A enaveen 6 w N M Joint 8 w ONDERTROUWD P A Mug en W ran Eek Haastrecht den Berg OVERLEDEN G Slootje 40 j A Balleriog 26 j GEBOREN KrljDt e onder J Leaeillond en A van ilootje 40 j Reeuwijk GEBOREN i Jaantje oodera K de Jong en M van Ei Johannea Joaopb oader J tan Leooweo én W Stologk Eliaabeth Cornelia oodera A Turkenborg en C W Lnyteu Gernt oudera P van Ooaterom eb L in Ooateroni Kathariua Fielnnella Gyiberla oudari J van Tr ieten O K BonmaD OVERLEUBN J den Hoodglèr 87 J Zeveabuizen GEBOREN Ever ouder B n den Bovtnkarap en IJ ran Aalten Elbcrtjo oudir L C Bri edrelB en E Tobor OVERLEDEN M van IJeltt 86 j flJ an der Wiel 9 m ONDERTROUWD B Riedenjan n C Vjaslonhoot J de VoB en J an Bergen Brarenboer ADVERT ENT ËN Hartelgk dank aan allen di bewazen van belangstelling gaven bg de ziekte en het overladen van onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder H J STEENBERGEN J A STEEN BERGliN Gouda 31 Maart 85 Gabdenier Heden overleed n eene slepende ziekte mjjne Zuster MAARTJE ALBERDINA van 6ENT in den ouderdom van circa 45 jaar H G VAN GENT Gouda 31 Maart 1885 V De Heer en Mevrouw HEMÖING betuigen hunnen dank voor de bewgzen van belangstelling ontvangen b het overlijden van hunnen Behnwdbroeder Ma A HINLOPEN te t Gravenhage Voor de veelzijdige deelneming ontvangen bg den dubbelen rouw waarin wij zijn gedompeld door het overlijden binnen ééne week van onze diep betreurde Moeder en Behuwdmoeder MAARTJE DEKKER Weduwe M L Klüifhoofd en van onze veel geliefde Echtgenooteen Zuster MAARTJE ELUIFHOOFD wordt bij deze ook namens al de Kleinkinderen dank betuigd A KLÜIFHOOFD T J KLÜIFHOOFD geb Maasdam D KLÜIFHOOFD 8 KLÜIFHOOFD geb NiEMANTSVERDEIET Wed J KLÜIFHOOFD geb Dekker F A VAN LANGE J Jz Numanedorp Zuid Beijerland 1 April 1885 Gouda De Heer en Mevrouw ZIMMERMANN VAX SoNSBEEK betuigen hunnen hartelijken dank voor de bewezen van belangstelling by de geboorte van hun Zoon ondervonden Leeuwarden 30 Maart 1885 ËëïTRrcTyONGMENSCH raagt Kost en Inwoning met VRIJE KAMER Brieven met opgave van prgs en stand onder No 1115 aan het Bureau dezer Courant DE POiraSMMAEEr onder Redactie van Prfls per kwartaal 1 50 franco per post Afzonderlijke nommera 0 25 Inhoud van No 18 van 28 Maart 1885 De aAodeeleo der PeDDsylvania bpoorw nuiatscbappg Beurtoveriicht Hioaeo ea Boitealsndsche bericbtea Gemeente Deventer Gemeente Rotterdam Gemeente Oroningen Ameterdamscke KaMoalmaatachapptj i Itkwidatte Arnhemtche Tramwegmaatachapptj üutttcke Rijkêbank Egyptische financiën Madndscfte loten Financten pan Venezuela Atlantic Sc Pacific Spoorwegmij Canadian Pacific Spoorwegmaatschappij Illinois Central SpoorwegmaattcAapptj NewYork Ontario Western Spoonoegmij OaivanKsten van Spoorwegen AoteeriDgea te New Vork Niet officieel verhandelde fondsen Rente en dirideadbetaliogen Laatste Benchtea Correipoodeutie Uitlotingeo AdverteotieD Men abonneert zicli bg het Bureel van l e Fondsen markt ter faoekdrukkerg an GËBKOËÜËRS HOITSËMA te GroDingen en by alle Boekhandelaars en Postkantoren worden op de gunatigste conditien aangesteld voor den verkoop van goede PremielOten en WinstAandeelen welke teer gemakkelijii kunnen geplaatst worden LOTEND 4SiK FOKTUAIA FISCHEK Amsteedam Heerengrncbt 2i4 Met 1 MEI of eerder TE HÜÜR twee G emeubileerd9 Kamers of een met groote ALCOOP met of zonder Kost en Bediening naar verkiezing Adres franco brieven onder No 1114 aan het Bureau dezer Courant