Goudsche Courant, vrijdag 3 april 1885

BIËRHALLË DR POSTHOORIV WOENSDdG namiddag VERSCH ERLAIVGER BIER uit de beroemde Brouwerij van F Erich Crlangen Per Glas 12 Cent Per Plesoh 25 Cent 6 Flesscben 130 1885 N 3317 Vrijdag 3 April GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken STEDELUE MÏÏSEÏÏM VAIV OL DHEDËI I Op den l n eu 2 PAASGHDAG zal hei MUSEUM s namiddags van 4 tot 6 unr weder Toor den verminderden prijs van 10 cents de perspon voor een ieder toegankelgk zgn De commissie Sociëteit Ons Genoegen Commissarissen berichten dat de uitgeschreven geldleeüing bgna volteekend is en noodigen hen die alsnog zouden wenschen deel te nemen of wier ioschrijvings biljet nog niet is afgehaald beleefd nit dit te willen inzenden by den Penningmeester den heer A van VEEN Namens het Bestuur J M NOOTHOVEN van GOOR Voortitter 3 C rjSSEL TIJN Secretaris Gouiia 31 Maart 1885 Gouda Hotel de Zalu EXTRA SOLIEDE Pracht Exemplaar Door de bekende Firma T van dee DOES te Amsterdam wordt door oogenblikkelgke gelegenheid TE KOOP aangebodun eeue buitengewoon zeer rijke fonkelnieuwe soliede N EBAMD tot den zeer geringen prjjs van 463 TOON uitstekend met bewgs van echtheid schriftelijke guarantie 6 jaren en KIST Ëene oude PIANO wil men inruilen Te bezichtigen Hotel de Zalm Groote Markt te Gouda In KOOP of HUUR gevraagd een BROEISCHE KIP Adres aan den Uitgever dezer Courant Best WITTEBROOD 17 Cent per Kilo BRUIN 14 GEBLOEMD 12 TABWE 11 KRENTEN 19 ROGGEBROOD 12 KRENTENROGGE 15 VOEBROGGEBROOD 9 KADETTEN 2 Cent per stuk BESCHUIT 12 a 10 Cent Gedurende de Paaschdagen best KRENTENBROOD 50 Cent per Kilo bil A G van OOSTRÜM Turfmarkt Bestellingen voor de Paaschdagen worden tgdig verzocht Chem fabriek van H von Gimborn te Emmerik a d SAtjtt Tweevond beKroond Amsterdam 1S83 BORST PASTILLEN In zakjes a 15 ols ea in doosje a 30 eu 50 cents SLIJM MAAGPILLEN In lousje met 50 pillen 25 cents TEEK CAPSOLES Ia flacona et 60 capsules 60 cent J C ZELDENRUK Gouda U SCHENK Gouda Wed WOLFF k Zoou Sxkoonkmeti Openlare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 13 APRIL 1885 des morgens te Elf uren in het Koffiehuis Habmovie aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C FOETIJUN DEOOGLEEVEE vaü No 1 Een goed onderhouden WINEEL EN WOOHHÜIS TUIN en ERVEN aan de Markt te Gonda Wgk A no 91 uitkomende met een grootGebouw met flinke Vertrekken en Zolders jaan het water van de Zeugstraat en met hetgebruik van de poort ten zuiden van hetperceel Te aanvaarden 1 Juni 1885 Het Huis bevat beneden behalve de Winkel eene Winkelkamer ruime Keuken fraaie Tuinkamer met warande en boven twee Kamers Zolders en Meidenkamers Het is geheel voorzisn van gas en waterleiding en van velerlei gemakken Het gebouw achter aan het water van de Zengstraat is ingericht voor Koekbakker No 2 Een onlangs geheel vernieuwd Winkel en Woonhuis in de Doelensteeg te Gouda Wijk L no 242 No 3 en 4 Een goed beklant WINKEL en WOONHUIS met PAKHUIS en BOVENWONING daarnaast in de Oostnoodgodsteeg te Gouda bjj de Ooethaven Wjjk B no 61 en 62 Te aanvaarden I luni 1885 No 5 Een WOONHUIS aan de Karnemelksloot te Gouda breede zjjde Wj k R no 477 En een WOONHUIS in de Drapieritraat te Gouda Wgk O no 257 Het perceel Nr 1 is te zien Dinsdag 7 Woensdag 8 Donderdag 9 en Vrijdag 10 April van des morgens 11 tot des namiddags 4 uren en op den dag der veiling des morgens van 9 tot II uren en de overige perceelen zjjn 3 werkdagen vóór den dag der veiling en op dien dag opde gewone uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft bovengenoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER nn VI1i KADIKALE OISNKZINO ileaverkiezend wordt DllulJllljii overeeiigekomcD voor een bepaalde prija betaalbaar na ficDeziDg Dakrtoe zijd 20 kamtrs ter beschik kin t der pa ienten iiesteld U AEKSKOËRS Heelmeeiter tan breukeo Gboenplaats 36 te Antwerpen Tuinzand en Grent nieuwe MOZalK VLOERTEGELS in verschillende kleuren Directe aanvoer van ENG PORTL CEMENT en BOUWMATERIALEN Depot van POLDER SCHUIJER en STBENWAGENS van DIEPENHORST te Ameijde J MULDER Bleekerssingel Een fatsoenlijk Burgermeisje zoekt gelegenheid tot het uitoefenen eener MODISTEZAAK in een of in een gedeelte daarvan op eene fatsoenlgke stand Adres onder No 1113 aan bet Bureau dezer Courant De Nieu we van W HÜLLEMAN te Gouda Beveelt zich voor de levering van alle soorten K0EKSNIPPER3 ten zeerste aan als kunnende niet alleen in Prjjs maar ook vooral in Kwaliteit flink concureeren Kamemelksloot E 506 Stoombierbrouwerij S BE l£f f I il ie SCHIEDAM LEVEREN steeds met succes tot concarreerende prjjzen BEIJEKSCH PILSENKR en LAGERBIER benevens STOUT en diverse soorten GEKSTE BIEREN Voor GotJDA en Omstreken wordt een soiled AGENT gevraagd J M v D SCHALK Co G CFOETÏÏIJN DEOOGLEEVEE Notaris te Gouda zal op WOENSDAG 8 APRIL 1885 des namiddags ten $ en uur in het koffiehuis HabMoHiE aan de Markt aldaar in het openbaar Verkoopen Een dicht bjj het Station van den Rhgnspoorweg gelegen goed onderhouden gemakkelyk ingericht No 223 in de aanvaarden 1 TUIN WiJk Q te Gouda Te met ERF en Crabethstraat Mei 1885 Het Huis bevat 9 zoo gropte als kleine Kamers Keuken Bergplaatsen Zolder en Meidenkamer en is van Waterleiding en velerlei gemakken voorzien Het Huis is Donderdag 2 Dinsdag 7 en Woensdag 8 April des morgens van 11 tot 1 uur te zien Nadere inlichtingen geven Notarissen FORTUIJN DROOGLEEVER voornoemd en Mr D VAN RIESSEN te Katwijk a d Rijn ADVERTE MTIE1 I in alle Binneti en Buitenlandache Cou ranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Snelpersdruk van A Bbinkhak te Gouda BINNENLAND GOUDA 2 April 1885 Aan bft eiod euinen nio de BnrgeraroDdtcliool alhier uamen 7 Inriiiigeo deel Het diploma koD aan 6 hmer wordeo aitgereiict nl aan j H Endeobarg J van Oenl A J Lafeber Ph dcD Ifertog D J de Bruyn In de TergaderiDg an de onderoljters aan de Konnaalschool gehoaden 31 Maart 1886 ia beslatenalle leerlingen der voorbereidende Itlaate en derIe 2e en 8e klaaae der normaaltohool eene klaaiete rerhoogen met nitiondering ran i leerlingen der Voorbereideode klaue afd A l leerling B 6 leerlingen der Normaalicbool Ie klaaae 8 2e 8e Tot onder ijzere aan de Normaalacliool zyn met ingang ran 1 April 1886 benoemd de beeren V B van Cittert en C de Booy alhier en de hear P H ran Boon te Botlerdara Het den nieuwen cnraua tallen ir de fenchillende afdeelingen der Normaaiaohool 106 leerlingen geplaatat yn en el 8 in de Voorbereidende klaaae A IS 1 B U Eerate der nomiaalachool 17 Tweede U Derde 17 Vierde Het dertjenlal dat oh aan bat MnOolgcnda examen lal onderirerpen ia hierby niet gerekend In Zaid Holland tullen bq de rooijaart examene voor onderwater en onderw terea ali drakuudigen adalateeren de heeren 1 A an Dqk en J D ran Wyk beiden te Leiden roor Ned taal en leten A ran der Harst en N Brouwer beiden te Leiden en S D Kaderoaker te Rotterdam en 1 ran der Hout te Schiedam roor rekenen en vormleer F Qediking te s Hage eu J Borers te Delft roor Paedagogiek C A Hoifman te a Hage en J Uaokentle te Botterdam roor Oesohiedeuis P Molenbroek te Botterdam en J C Sander te Schiedam roor Aardrükskande Zang en Schiijren C Kamerbeek te Botterdam en 8 Potlhomus te Oonda roor Natuurknnde Merronw S KItjrn ran Lier te s Hage roor nuttige Handwerken schaak cöbbëSöndentie Den Haag 27tte iet E 2 neemt E 8 Gouda D 7 E 8 Deu Haag 28ste tet H 6 £ 2 Gouda E 8 D 7 De getoiidheidstoettand dea Konings Is in de jongste dagen niet ongunstiger De geneesheeren moeten ran meeaing ign dat het nemen ran meerdere beweging nog grootere rooruitgang toa doen ontstaan aldus leest men in het Z D Daarentegen leest men in de Haagiobe kroniek der N Or Ct Sinds het diner ten hore is de getondheidstoesland ran Z M den Koning er niet op roornitgegaan en de wandelingeu buiten het palels lijn dan ook weder geslsakt Dien irond ran het diner elf was Z M teer ernstig onge tteld te U uur werd de lyfarts ontboden en dete rerliet den koning niet roor S uur in den nacht Gelukkig was dit weder een tiekterersohgntel ran roorbggaanden aard en is de toestand in de allerlaatste dagen weder niet bepaald torgwekkender dan roorheen maar alles wgsi er toch meer en neer op dat Z M s getondheid geknakt is Verder meldt de schr Omtrent het hnwelgk Mn Prinses Hendrik is nog niets met lekerheid bepaald Alleen slaat het rast dat het personeel wt 1 Mei wordt ontslagen alleen degenen die Weds bg wglen Prins Hendrik in dienst waren uilen pensioen genieten j de orerigen ontrangen nog enkele maanden traotement Het paleis tal onirnimd worden en ter beaohikking blijren ran i de grooikertogio ran Sakaaa wier eigendom t ia Hen moet eohter onder den ontrnimlug niet rerstaan dat er geen stoel in bigfi integendeel tallen enige rertrekken geheel gfmeubeld big ten en een concierge aangesteld worMR opdat bij erentneel rorttelgke ketoeken het ia bruikbaar tg 0 de wijnkelder ook tal worden ontraind Het IS bekend dat die kelde een gedeelte ran den wijnroorraad berat die gsdureode den Daitschen eenheidsstrgd te Helt werd in beslag genomen afkomstig was ran den groothertog ran Baden en in Berlgnsehe paleiteq terecht kwam Een klein proefje werd aan ontan Ptina Hendrik orergegeren eu ligt er nog Dit in pueuthete Prinses Hendrik gaat naar Oldenbarg eu Berlgn roor een konen tijd na de rollrehking ran het buwelgk tal tioh bet rorstelgk paar in hei Saksische restigen ran een commando roor den hertog te Berlgn sohynt roorloopig geen sprake te ign wel worden er andere plannen gekoesterd men wil hem too mogelijk de Brans ijksehe groothertogeljke kroon opdragen Doch men weel dat dit geen niterat gemakkelgk werkje is Vrgdag II ia roor de Bed ibank te s Orarenhage het failllaaement aangerraagd van de Maatschappij tot exploitatie ran de Franseke Oftrt en andere schouwburgen Het renoek gesehioide door mr G Belinfante roor de Ned Maatsehappg roor Electriciteit en Uetalinrgie en werd roor de eerstgenoemde Haatsrhappg tegengesproken door mr Thorbecke De Becbtliank tal omtrent bet rertoek den minister ran jattilie hooren en Dinadig beslissing nemen lotusschen heeft da direMui Voitas ran Hamme ontahg gerraagd en tqa onoeradheidea ariistee roornrmrns gedurende de maand April roor geiamenigke rrkeuing de exploitatie roort te teiten Na een rust ran bgna twee eenwen is Breederoo a Moorljt Diuadag arond te Amsterdam weder opgeroerd Met ongereer een rierde gedeelte bekort ontdaan ran uitdrukkingen die naar hedendaagsohe begrippen niet meer op het tooneel mogen orden geduld is uidingend gebleken tegt het Hlit dat het bigspel in dcien rorm alihana niet is veranderd Gebleken behoudens é n roorwaarde Het Moortje de eerste rier bedrgren in hoofdtaak heeft uiiuemend uitstekend roldaan aan het speciale publiek ran Dius dagarond Wg beboeren dat speciaal niet nader toe te lichten Blqft de rraag of dit tooneelwerk ook tal roldoen aan publiek in t algemeen Te Malaag too schrijft men aan de Soerab Ct tou een aannemer voor gourernementswerken die bg de firma V M en V F te Soerabaja roor ƒ 20 a 26 mille in hel krijt stond worden geëxecuteerd Oumiddelgk besloten tiju menden om hem te belpen Op den dag der rendutie rerboden tg den bekkenslager het bekken te slaan toodat menigeen weder keen ging denkende dat de remlutie niet doorging Inlanders en Chineezen werd feitelijk rerbodsu en belet om mede te bieden loodat de prachtigste en kostbaarste meubelen roor 26 en 60 cents soms op tgn hoogst roor ƒ 1 weggingen Een Inboedel ran duitenden die natuorlgk door de koopera aan den geëxecuteerde wordt gelaten braoht nog geen ƒ 200 op De assistent resident die eren de rendutie betocht rerwgderde lioh onmiddelijk toen hg b uierkte at er aan de hand m Toen eiudelgk eenige loodsen bouwmateriaal trekbeesten en karren louden rerkoeht worden erd het den rendumeester te sterk en kondigde hij luide aan dat iedereen moobt bieden en koopen maar toen waren de Chinerien en inlanders reeds rertrokken Die firma te Soerabaja is nu door hoogst onwettige middelen en ongeoorloofde praktgkeu aaotieniqk benadeeld Naar aanleiding ran het rechtsgeding dat eerstdaags in Den Haag tal worden geroerd tegen de giftmengsler Ie Lelden heiinnert de Mtoite Beige een soortgelgk proces dat in 186 iii Benncs la behandeld tegen eene dienstbode Helene Jegado die ran 1833 tot 1851 tich an dertig rergiftigiugen bad schuldiggemaakt op volwassen personen in rersohillende diensten die tij 1i d gehad Zg stond sle his terecht roor 6 dier feiten en roor U diefstallen daar de orerige rerjaard waren Ook tij gebraikte ratlenkruid en maakte misb uik ran sterkeu drank Zg werd ter dood reroordeeld en geguillotineerd ofschoon tij tot het laatst alle schuld ontkende en men geen rergif in haar bezit had kunnen rjnden Maar overal waar tg gediend had stierren huisgenooten door rergiftiging en wareo tg door haar in hun tiekte rerpleegd De iware branden nemen in Amerika op onrustbarende wijte toe Ia den arond ran 25 Maart werd het groote conoertgebon te Buffalo eene atad in het district Erie jgeheel door bet ruur rernield en bijna tegelgkertgd erd de kathedraal der Roomsch Kathalieken te Si Louis hoofdstad ran den slaat Missouri een prooi der rlammen De brand ontstond ter gl het godshnls met betoekers geruid asj toen het angstgeroep brand eêrklonk rolgde er eene rreeselijke paniek en mannen eu rrouwen drongen naar de uitgangen ran het gebouw die weldra rersperd waren door de lichamen ran hen die bewusteloos waren geworden De brandweer moeat reoslera en deuren inslaan om binnen het gebouw te kunnen geraken en den verstikkenden rookwalmen een nit eg Ie verschaffen Niettegenstaande de krachtsinspanningen der brandweermannen tgu ongereer honderd personen in de rlammen omgekomen De kerk een prachtig geboa dat vele kostbare schilderstukken rgk as ligt geheel in asch de schade wordt op tweehonderd rgfkigdaitend dollait getaxeerd Naar aanleiding ran het jaarfeest ran de troontbestgging ran dea Bussischen Keiier brengt een der bladen een tonderliug roorral in herinnering dat met den rorigeii Keiter Alexander II in verband slaat Toen dete rorst in 1818 gebaren werd was tekere Bardier in Bussiiche kringen teer in de mode tijdens de rerolutie rluchtte hij uit Parijs waar hij mend en leerling rap den befaamden Cagllostro was Met reel succes trad hg in Rusland als astroloog profeet en Waartegger op en de bijgeloorige Rassen hechtten aan tyue uitspraken alsof bij borennatnurlijke garen ran den hemel had ontrangen het waa dan ook in hooggeplaatste kringen de gewoonte geworden om bij elke gewichtige gebeurtenis het advies ran Bordier iiitewinnen Toen dan ook de keiterin het leren aan een toon had geschonken liet ty den waartegger ontbl en en rroeg hem het lereuslot ran den jonggeborene ts roorspellen Het antwoord luidde Hg zsl machtig goed eu gelukkig tgn maar in roode laareeu sterren Er werd braaf orer dete komische roorspelling gelachen die men elkander als eece goede anecdote rertelde want met uittonderlng run de Perzische handelaars in rotenolie droeg niemand roode laarten Drie en testig jareu later kwam de roorspelling op gruwelijke wijte uit want op een winterdag in Maart lag keiter Alexander II door de bommen der nihilisten getroffen aan het Catbarioa kanaal ter aarde ea tijne laarten waren als orerstroomd door tgu Dioed Omtrent den tegenwoordigen keiter rerlelt het rolk dat eene waartegiter hem heeft geprofeteerd dat hij vgf keiters toade orerleren De regeering heeft het wetsontwerp tot rerdeeling ren Markgronden weder aanhangig gemaakt De wet tal niet meer telre die gronden aauwijteu noch de aanwijzing daarran aan een ander opdragen maar de rechter hij wien een rordering tot rerdeeling krachtens deze wet wordt aanhangig gemaakt sal moeten beslissen of de gronden die het roorwerp dier vordering uitmaken beantwoorden aan de omschrgring in de wet ran Markgronden gegeren Dete omsohrgring luidt Onder de Markgronden verslaat deze wet gronden die ran oudsher in gemeenschap bezeten worden door eenig geuootsohap onder de namen ran mar