Goudsche Courant, vrijdag 3 april 1885

ken maalschappec holtiugen meensoharen meenten baarten bunrttohappen of andere soortgelgke namen De orerlge artikelen zgu bqua alle of onreranderd uit het cerate ontwerp orerfrenomeu of er ohillen Tan de oTerecDstemmende tengevolge tan het ohrifkelqk daaroTer met de Kamer gehouden orerleg Aan het nralag van het Zeemanahuia te Amiterdam orer het jaar 1884 ia het folgend ontleend Zoowel het aantal koitdagen als het aantal logeerdagen lyn belangryk minder geweest dan in 1883 Hel aantal logcergaaieu bedroeg alichia 514 tjfnde 233 Nederlanders en 281 buitenlanders bestaande nit Ti stuurlieden 420 onderofficieren en matroten 24 liehtmatroien en jongens Het aantal kostdagcn bedroeg 21105 ter vjl dit in 1883 tenloanstellings jtar het aaoiieniük cgfer an 24821 had BehaWe de Nederl Amerik Stoomvaart Maatsij en de Maatschappg Nederland aan alle MaatuchappycD foort hunue equipages in het Zeemansbais Ie doen aanen afmonsteren Bestuurderen hebben onder dankzegging de volgende giften en legaten te vermelden als van hh direoteuren van den Ooslersohen handel en reedergen ƒ 1000 Van rfijlen den heer I De Clercq een legaal groot ƒ 100 ter bestendiging zyner jaarlyksohe bgdrage ad 5 Van nu wgjen den heer J G Jeening een legaat groot 1000 en een aandeel ia de geldleeniug van ƒ 150 m De zeevaartkundige school werd in het jaar 1884 goed bezocht eu el door 61 leerlingen zgude 16 meer dan in 1883 41 leerlingen werden tot hetexamen toegalateo waarvan 22 slaagden te welen van 22 voor Ie stuurman slaagden 11 van 8 voor 2n stuurman slaagden 6 van 11 voor 3n stuurman slaagden 5 lu verhouding tot vorige jaren valt bet niet te ontkennen dat dit resultaat verre van gunstig is Bestuurderen vernemen echter dat de aanleiding tot dit resultaat door bgiondere omstandigheden is veroorzaakt dat een ruimere en algemeene toepassing worde gemaakt van het beginsel om door het prevenlief verbod om de wapenen buiten dienst te dragen het misbruik maken daarvan te voorkomen bg iedere gelegenheid den militairen met ernst en nadruk te wgzeu op hel onwaardige karakter vau zoodanige vergrijpen dal iedere overtreding waarbij misbruik van wapenen plaats beeft zelfs al wordt daarbg aan niemand letsel toegebracht met onverbiddelijke gestrengheid en op voorbeeldige wgze worde gestraft en tevens dat daaraan voor zoover de straf bestaat in plaatsing bg het algemeen depot van discipline immer het respectief verbod tot het drogen der wapenen voor geruimen tgd gepaard ga Het is duidelgk dal daarbg een gegroduécrde eventaéej vooraf mt soldaat zal bebooren te worden ternggesteld Op bet Wittenburgordgkje te Amsterdam woedde Dinsdagmorgen een hevige brand in een huis bewooud door acht huisgetinuin Vier kinderen van den scheepstimmerman Schi era en de 70 jarige vrouw Vau de Wall zgn in de vlammen omf ekomeu De brand is ontstaan door hel omvallen van eene petrolenmlamp Omtrent deze ramp meldt het Bmdettilad De brand ontstond bg een kaaaboer doordien de vrouw die pas ontwaakt was eene brandende petrolenmlamp welke zg in de hand had liet vallen Eene groote vlam beet glings in t rond en deelde zich aan het omringende huisraad mede De vrouw had juist tgd man eu kiuderen te roepen en met hen de siraal op te gaan Iniussehen had hel vuur zich op verbazingwekkende wgze verspreid en ontwikkelde daarbg een dikken verstikkenden rook die weldra hel huis vervulde Niet al te gauw werd de brandweer gealarmeerd maar toch weldra was de stoomspuit uit de Katteuburgerstraat aanwezig die het vuur met alle macht begon te bekampen Zg werd gevolgd door twee andere stoomspuiten enkele handspuiteu eu de Jan mH er Heide Enkele huisgezinnen waren middelerwgl gered Niet alzoo dat vau den eoheepslimmerman Schippers op de tweede verdieping een huisgezin met vgf kinderen dat naar het scheen geen uitweg meer wist eu waarvan de kinderen weldra bedwelmd waren De moeder meer dood dau levend van schHk was machteloos eeue hand ter hulp harer lievelingen uit te reiken maar de vader den dood niet ontziende wist met verachting van eigen leven een zgner kinderen oog te redden een kreupel jongentje dat hij door bel venster den buren overreikte Een tweede kind wilde hg op dezelfde wgze redden doch de droogstokken taarop bg steunde braken en de kleine vond zgn dood in een val Met veel moeite gelukte het der brandweer nog vier personen over de belendende huizen te redden maar op de derde Verdieping waar een oude man en vrouw de familie Van de Wall met zoon en dochter woonden was de rook even dik zoodal de 70 jarige vrbuw Van de Wall door verslikking om het leren kwam Men stelle zich dien toestand voor Die ongelukkige vader en moeder die op eens door zulk eene ramp vier hunner kinderen waarbg een lief eenig meisje verliezen die oude Vau de Wall die zgne vrouw verliest De laatste werd zelf ernstig bg de redding door nedervallend glas gewond Hg is in het gasthuis opgenomen evenals vrouw Schippers die bgna krankzinnig van smart is De vgf Igkea werden overgebracht naar de tegenoverliggende werf van den heer Boerse Zg zgn geheel ottgesohooden Te ongeveer e i uur was de brandweer die als altgd ferm optrad en zooala gezegd nog de valdoeniug had vier menschen van een schgnbaar zekeren dood te redden den brand geheel meester ROODE KRUIS I Aan Leden en Begunstigers van het Hulpvrouwen Comilé het Roode Kruis te Gouda hebben wg de eer ons verslag van de werkzaamhedet en verrichtingen tan te bieden loopende over hel twaalfde dienstjaar Met dankbaarheid erkennen wg gaarne dat bg velen zoowel binnen als buiten de stad da belangstelling blgveu le mocht zijn die immer door ons zóó zeer wordt gewaardeerd De jaarlgkscbe vermindering echter van hel ledental verplicht ons de lezers van dit verslag beleefdelgk te verzoeken hunne belangstellende medewerking te willen verleenen door mededeeling van het goede doel onzer Vereenigiug aan vrienden en bekenden Onbekendheid bg velen is nog dikwerf oorzaak om niet als lid te willen toetreden En tooh is een zeer groot aantal leden noodig Willen wg voliloen aan onzen wensch om de zieken minstens ics weken zoo noodig langer te bedeelen De gewone uitgaven te bestrgden van de jaarlgkscbe contributiën kan niet bel is daarom te meer dat wg gaarne melding maken van de vol De elfde algemeene vergadering van deu Nederlandschen Militairen Bond zal op Donderdag 9 April a s in het Tehuis voor Militaireu te Utrecht gehouden worden Onder de voorstellen komen o a voor van de fdoeling Amsterdam lo Heeft hel Hoofdbestuur eenigen invloed op de werkzaamheden in de Tehuizen voor Militairen en hoever strekt deze zich uitP 2o Bestaat er mogelgkheid het orgaan de Nederlandsohe Krggsman gratis aan alle canlines te verstrekken P Van de afdeeling Harderwgk en Omstreken lo De Nederlandscbe Militaire Bond richte bet verzoek aan de Direcliën der Spoorwegmaatschappijen om gratis in de wachtkamers aanplakbiljctien voor het Tehuis en Logement Ie Harderwgk en andere jtTehuizen voor Militairen te mogen ophangen 2o De Nederlandsohe Militaire Boud beproeve van de Minialers van Oorlog en van Koloniën fiuauciéelen eu tedelgken steun te verkrggeu voor het Tehuis eu Logement te Harderwgk 3o Vrge besprekioa over de werkzaamheden en vruchten der Tehuizen Het buiten dienst dragen van wapenen door militairen Daar het den Minister van Oorlog gebleken is dal niet door alle militaire autoriteiten met genoegzame gestrengheid de bepaalde voorschriften tot het ontzeggen van het recht om buiten dienst het zgdgeweer te dragen worden toegepast en dat het misbruik maken van hun wapenen door militairen en zelfs door gegradueerden nog herhaaldelgk plaata vindt heeft hg het uoodig geacht dal bedoelde voorsohriften worden verscherpt en uitgebreid De Minisier brengt mitsdien in herinueriog de bepalingen vastgesteld bij aansohr van bet Dep van Oorlog van 23 Aug 1881 No 61 welke klaarbhjkelgk ten doel hebbeo het misbruik maken van wapenen te bestrgden niet alleen door het opleggen van ernstige straffen in de gevallen waarin zoodanige vergrgpen zgn bedreven maar ook en vooral door te trachten het begaan van die vergrgpen door preventive middelen te voorkomen Hel verbod om sabel of bajonet builen dienst te dragen behoort volgens die bepaling te worden opgelegd niet alleen aan beu die hun wapenen hebben misbruikt maar ook reeds bg voorbaat aan hen die door ongunstig of ongeregeld gedrag aanleiding geveu tot bet vermoeden dat zg zich daaraan Ie eenigen tgd schuldig zullen maken Ook moet worden getracht de militairen tevens door moreelen invloed van die vergrgpen terug te houden tefwgl daarin uildrukkelgk wordt gezegd dat een militair ten aanzien van wien de vrees beslaat dat hg zgn wapenen zal misbruikeo ongeachikt moet worden geacht tot het bekleeden van een graad Aangezien volgens de overtuiging van den Minister een slag toude worden toegebracht aan de waardigheid van het leger en het prestige der chefs indien tengevolge van het misbruik van wapenen aan de militairen de eer werd ontzegd om buiten dienst hun wapenen te dragen heeft 7 E voorshands nog niet tol dal uiterste middel willen overgaan maar de volgende beiwling vastgesteld gende weikomen giften die wg mochten ontvangen In April van mej L G 1 en een belangstellende f 1 16 April door den heer Gala alhier ƒ 2 10 van mej A ƒ 2 linnen en pluksel van den heer I C B Jr te Amsterdam ƒ 10 In Mei de belangrgke gift van ƒ 60 de milde gever wenscht onbekend te bigven In Juni van N N alhier ƒ 5 in Juli van N N ƒ 1 In October mochten w j van N N onivangea 2 wollen dekens I kleine en 1 katoendekeu 3 roatraszakken 4 kussens 4 kleine en 7 overtrekken In Nov van den heer I O B Jr te Amsterdam wederom ƒ 10 van mej P G v d M ƒ 2 50 In Januari van mevr V L ƒ 5 en van N N ƒ 2 50 wederom van deo onbekeoden gever ƒ 100 van mej Alfa 10 mej H f I en van mej C C V een pak linnen en een wollen deken Van mevr wed de J G moohten wg meermalen pluksel ontvangen en in Februari van den heer Dgxboorn een belangrgk getal quitanliëD Gaarne betuigen wg openigk onzen welgemeenden dank voor al deze belangrgke giften De ziekestoelen eu de rustbanken worden steeds gaarne door Bestuurdereasen waar noodig in gebruik gegeven de herstelleuden hebbeu er vaak uut van Wij bevelen ons daarom met vertrouwen tot elke gift hetzg in geld oud linnen pluksel of neieldoek beleefdelgk aan en wel in t bizonder vooroud linnen In Mei werd hel 1 4 b oontributiëu door de Feoningmeesteresse mej 6 W de Jong aan het Hoofd Comité overgemaakt Daraes Bestuurderessen werden als naar gewoonte voorzien van soep kolen en broodkaarljes door ziekte ontbreekt er dikwerf zooveel ea worden die dan ook steeds gaarne ontvangen Op aanvrage van hh Qeneeakundigen kregen wg 80 zieken ter verzorging Aan beo werden uitgereikt 23118 ons rundvleesSfa 1250 eieren 303 kan melk 172 pond brood 3 fl wgn 5 bos stroo 8V mud koleu Door hel Hoofd Cumité der Nederlandsohe Vereeniging ontvingen wij de gewone berichten eu verslagen der werkzaamheden De rekening is nagezien en goedgekeurd door den Heer W J Porlugu Droogleever en Mevrouw C Steens Zgneii v d Does Gaarne brengen wij de geachte leden en begunstigers openigk onzen opreehtei dank voor hunne ware belangstelling Met vertrouwen en aanbeveling meenen wg ons verslag over het twaalfde dieusijaar te kunnen eindigen met de herinneriug aan de zoo laag mogelgk gestelde coutribulie jaarlgks minstens i ƒ 1 voor het lidmaatschap Het Bestuur Mevr A A Hkmsino TitoosT Presidente Mej G W DK JONO Penningineestertsse Mej C SaLTZEB Secretaresse Mevr I VAK Lxeb Visseb Bestuurslid Mej C M E DüWLH Mej J M SaLTZEB Mej M E J W Haviekamp Beoemank Buiteniandsch OverzicliC Tengevolge van den tegenspoed in Tooking is het FrauBohe ministerie reeds tot aftreden genoodzaakt geworden Ziehier eenige bgzonderheden daaromtrent Nadat de eerste minister de dépêche van generaal Brière De l Isle had voorgelezen zag de voorzitter zich genoodzaakt de leden tot orde te vermanen die door de ontstane opschudding dreigde gestoord te worden Ferry vroeg een crediet van tweehonderd millioen om een beslissende operatie te doen welke de eer der vlag wreken moet eu gaf tevens te kennen dat de Begeeriug aan de door de Kamer te benoemen commissie zal mededeelen hoe het vastgestelde plan uitgevoerd zal worden Zgue verklaring dat de Begeering het besluit over de credietaanvrage niet als votum van vertrouwen zal aanmerken maar dat de Kamer na de stemming vrg is om door eeue andere stemming te beslissen of er nieuwe ministers moeten zgn ontlokte aan den heer Perrin de woorden Expioileer toch niet langer de eer der regeering 1 en aao Paul Cassagnao de waarschuwing Maak dat ge weg komt I Toen de minister voorstelde dal de Kamer onmiddellgk de commissie benoemen zou zeide Clémenceau r Op dezen oogenblik ia een schikking tussohen de republikeinsohe afgevaardigden en den heer Ferry niet meer mogelgk Oen heer Ferry kennen wg ni et meer Een ministerie is er niet er zgn nog maar ex ministers en deze worden van landverraad beschuldigd Du minisier Kaynal glimlachte in de Komer ontstond een versohrikkelgk lumult Clémen gesu vroeg toen vergunning tot een interpellatie 1 voegde er bg dat geen geld gespaard moet worden om de heldhaftige soldaten te redden en durtoe de vereischte besluiten te nemen om een belderen blik in deo toestand te krijgen en voor de Kamer mannen te hebben die ie waarKeii zegge Jlssr aan ieie regrerinit een crediej te verleenen il onmogelijk Ook Baoul Duval zeide dat de Ksiaer OBmogelgk met deze ministers onderhandelen Itn en Ribot sprak Nooit heeft een kabinet tweehonderd millioen gevraagd zonder vertrouwen Ie verlangen De begane fouten maken het deu Bioislers lot plicht af te treden Met 308 tegen 161 stemmen besloot de Kamer de ialerpellaiie te doen vooralgaan aan het onderloek der credietaanvrage Pas was de uitslag der lemming reikondigd of de heer Ferry snelde uur de tribune en verklaarde dat bet Kabinet onlilag neemt Dadelijk verliet hij met al zijne mbtgenooteo de taal De heer Dclafone Bonapartist scbtle het heeogaau van het kabinet niet voldoende ea Helde voor de ministers in staat van beschuldiging te stellen Hg vroeg urgentverklaring doch deze werd met 304 tegen 161 stemmen verworpen Volgens geruchten te Pargs in omloop zonden tot het nieuwe Kabinet behooreo de hh De Freyeinet premier buiienlandsche zaken Constana bingenlsadsche zaken Goblet justitie Billot oorlog Soover fiuanciën Peyrou marine maar men beweert dat eenige vau de genoemde personen niet met Billot willen zitting nemen De heer Camescasse prefect van politie heeft aangekondigd dat bij zijne betrekking zal nederleggen indien Goblet als minitier optreedt De Fransohe regeering beeft bevel gegeven onverwijld 8000 man infanterie les bdttergeu eU een esksiler spshis naar Tongkin te zenden en nu de Kamer en de Senaat het nieuw krediet verleend hebhen zal nog een korps van 60 000 man daarheen vertrekken De Compagnie Traneatlantique heeft bel itabod gedaan 10 000 man in 35 dagen over tabrengen en mei het inschepen zal tusscheo 4 en April een aanvang gemaakt worden In het Ëngelsche Lagerhuis bevestigde Fitzmsarice dat er betere tijdingen waren uit Petersburg het Russische antwoord wat op weg CD daarin werd uitzicht gegeven op een spoedige bgeeokomst van de grensoommiuie Men leest tusnhea de regels van de meedeeliug der Regtering list zg half spijt heeti van de agitatie die zg in hel leren heeft geroepen en nu gaarne de geesten wter bannen zou Maar dat gaat zoo gemakkelgk niel Werkelgk wordt de vrede ook nu nog het meest bedreigd door het wilde wapengeklelter van de Engelschen Generaal Graham is nog allgd niet opgerukt gaar Tamai hg wordt opgehouden door de toebereidseten voor den watervoorraad De gansohe macht van Graham bevindt zich in de zeraba op den weg naar Tamai men bad zandalorm en een tempe atuur van 87 F Volgens ingewonnen beriohlen is de macht van Osman Digma in het geheel iOOOO man sterk De ballon oaptif heeft reeds diensten bewezen en de Ëngelsche zullen voortgaan met daarvan gebruik te maken De KUnitche Zeilung wgdt een beiohouwing aan fdtn eeratfu en oppersten beambte van het Duitsche Egk en hel koninkrijk Pruisen prins Ollo Von Bishiarek die gelijk men weet gisteren 1 April zijn 70steu geboortedag vierde in verbinding met zijn ipoedig te verwachten vijftigjarig diensijubtlé In Juni 1835 trad Bismarck alt Gerichts Auscultator ia Fruisischen staatsdienst Ware prins Bismarck niets anders dan de kundige en eerlijke beambte die vgftig jaren lang zonder blaam zijnen dienst verrichtte en zóó in eore zijn 70ste levensjaar volbracht ook dan nog zou men den S ivierde de welverdiende hulde brengen Doch prins ismarok is niet alleen die onvermoeide en getrouwe beambte hy is ook de staataman wiens politiek boven alle andere zegevierde hij is de beroemdste man van den aardbodem eu naast den Keizer en Koning de machtigste man in bel Rijk en in Pruisen Aldus gaat het blad voort in de erkenning der verdiensten va en Staatsman Hel wgst verder op de buiieugewone moeilgkheden welke Bismarok Ie overwinnen bad in bet vervullen zgner taak en meent met zekerheid te mogen aannemen dat ook zgne felste tegenstauderl iu de hulde tullen instemmen welke hem van zoo verschillende zijden gebracht wordt Nooit wellicht is een staatsman zoo door zijn Vorst n zijn volk vereerd als Otio voo Bisrasrck De geschiedenis kent ook weinig voorbeelden van ataatsmstinen die zich zoo zelfstandig ontwikkeld hebben indoor een vaste overtuiging zich onderscheidden In de diplomatie heeft Bismarck stout gebroken met de traditie van het begin af kenmerkte hij zich door een openhartige uiteenzetting van zijn denkbeelden geen kunstgrepen of draaierijen geen Talleyrandsohe M Meiternichsche intriges maar een ontvouwing van plannen zoo zeer tn strijd met de diplomatieke traditie dat men aanvankelijk Bismarck voor een weinig gevaarlijk man hield een idealist die zich zelf verpraatte I Heeft het sncois Bismarck op zeldzame wijze begunstigd het is merkwaardig dat de populariteit in zijn vaderland zoo min als zijn macht en invloed daarbuiten hem heeft kunnen vervreemden van de liefde aan zijn Vorst In gewone omstandighedeu zou die man verwijderd zijn omdat hij naast de Kroon te machtig werd Men beeft aan het Duitsche hof meermalen om die reden legen Bismarck geïntrigeerd maar het is nooit mogen gelukken wantrouwen bü Keizer Wilhelm op te wekken Bismarck van zijn kant is nooit anders opgetreden dan als de eersie dienaar van zgn Vorst als de uitvoerder van zgn bevelen wat bij aU zuiver monarchaal couservalief man zijn plicht achtte Het bleek ook Dinsdag weer toen de Duitsche hoofdstad hem een ovatie bracht zoo groot dal zij inderdaad boven beschrijving is Aan het schitterende feest hebben niel deelgenomen de nltramontanen die alleen op Rome het oog gericht hebben en de meeste leden van de Forlschrillsparlij die nooit en nimmer hun doctrinaire politiek kunnen vergeten B E C L A M E Oordeel van een Daitsoh geneeskundige Mgeln bij Magdeburg Zeer geachte heer Og waart zoo goed mij eenigen lijd geleden een doos vau Uwe ZwitsersChe Pillen van den Apotheker RICH BRANDT te zenden om die te ouderzocken en toe te pasaen ik heb reden U daarvoor mijn dank te betuigen Ik pasta deze Pillen toe op mijne vrouw die reeds lang aan verharding in deu onderbuik aau bloedloevloed naar hel rectum en aau hemorrhoiden als gevolgen daarvan lijdende was Na het geregelde gebruik van eiken avond 2 Zwitaersohe Pillen aa het resultaat reeds na korten tijd opvallend en verblijdend en mijue vrouw IS nu bgna geheel van hare lastige kwaal bevrgd Ook ik verheug mij zeer over deze snelle verbetering van baren toestand en ben er zoo door verrast en verblijd dat ik deze pillen bg dergelijke kwalen sterk aanbevolen heb Hoogachtend en vriendschappelijk Dr Medio BRAOER Men lette er vooral op dat iedere doos als Etiket een wit kruis op rooden grond drage voorzien van de handteekening van RICH BRANDT Verkrggbaar ü 70 Cents de doos te Gouda bg den Apotheker I M H Zeldenrijk Ongeveer Maart 1884 is in deze gemeente gevonden een gouden Broche die erst nu bij eene twist voor den dag is gekomen en aan het bureau van politie gedeponeerd alwaar dezelve door de eigenaresse kan warden afgehaald INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF NADEEL KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op Art 6 en 7 der Wet van den 2o Juni 1875 Staaltblad no 5 J Brengen ter algempene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van J Kromhout om vergunning tot uitbreiding van zijne broudbakkerij in het perceel gelegen aan ie Gouwe Wijk C No 245 Kadaster Sectie D No 468 Dat op Woensdag den 16 April 1885 des namiddags ten 1 ure op hel Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraogde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen Schrifturen kau worden kennis genomen Gouda 1 April 1885 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaria BROUWER ï OSTEi XcrBisr LIJST vau brieven eijt geadresseerd aan onbekenden W Baggerman e Gravenhage Boudew n Pape s Gravenhage Sieberi Staphorst H Upman Zwolle van het Hulpkautoor HAASTRECHT Noordloos Stolwjjk van het Hulpkautoor MOERKAPELLE R Kampstra Amsterdam van het Hulpkantoor REEUWIJK F de Liefde Amsterdam verzonden geweest naar DÜITSCHLAND Hermann Ophoren Rubrort De directeur van bet Postkantoor SIMONS Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Ooederen VEILING 31 MAART Huis Erf en Tuin Gouwe C 193 ƒ 7110 k J A Biezenaar Hui Spieringstraat F 16 en 16 1175 k W van Oeelen Bouwmauswoning en Landerijen polder Middelburg te Reeuwijk ƒ 9850 k J M Stof berg qq Veenplas te Reeuwijk ƒ 246 k W Vis en Hi is aan den Blindeweg Ie Reeuwijk No 2 810 k W van Dam MARKTBEBICHTKN Gouda 2 April 1886 Granen in een doen Beste tarwe ƒ 7 60 tot ƒ 8 25 gewoone en polder ƒ 7 f 7 60 RogKe ƒ 6 a ƒ 6 60 naar kleur en gewicht Gerst ƒ 5 25 k ƒ 6 Chevalier tot ƒ 7 Haver ƒ 3 75 a ƒ 4 40 Kleine Mais ƒ 5 80 a ƒ 7 Grove Mais ƒ 6 k ƒ 6 20 Erwten en boonen zonder handel De veemarkt met goeden aanvoer de handel in alle soorten traag vette varkens 23 a 26 et varkens voor Londen 19 a 20 ets vette varkens 23 i 26 CIS magere varkens en biggen vlug bjggen 0 80 a ƒ 1 40 per week schapen traag te verkoopen Aangevoerd 33 parigen kaas Eerste kwaliteit ƒ 21 a ƒ 23 tweede kwaliteit ƒ 18 i ƒ 20 Noordhollandsche ƒ 16 è 21 Goeboter ƒ 1 10 a ƒ 1 20 Weiboter ƒ 0 80 i f 0 90 Bargerlijkenstand GEBOREN 31 Murt Arie osdera A vsa Vliet en S Laarier OVERLEDEN 81 Murt M A vso Oent 44 j J van der Zwalm 77 11 m J C G Dalilli 4 m Gouderak GEBORE V NeeltjF oodert Q Vtrburg ea M Borger Hendriks Neeltje Adrisos oodert J ülegt eo N M vao Veeo Dirk ooders A Lagerwaard eo J de Joug Grietje oadera H fan Dorp en N Graveland OVERLEDEN A van Rgiwijk 30 jaar StOlWijk GEBOREN Gerrit en Jao ouden W Stoot eo L van Kinijven Pieterlje oadera J Stoot eo A deo Hartsg OVERLEDEN C Stoot 67 j Reeuwijk GEBOREN Adriaoa Hans ouden L Staphorst eo K Dries Petroi ondert F Blonk en M Leimond Wilhelaina ooderi G Bey en H J van Bütdam Johaans oodert C Bolaod en N Stonthart OVERLEDEN r fan der Maal 17 ƒ ADVERTENTIËN Voorspoedig beTnllen van een Meisje Mevrouw PEETERS geb SiHAE Batama 20 Februari 1885 Heden overleed io den ondeidom van 78 jaren onze geliefde Vader en Behnwdrader JOZÜA VAN DEE ZWALM Namens de Familie G VAN DUE ZWALM Qouda 31 Maart 85 Heden overleed zacht en kalm onze geliefde Echtgenoot Vader en Aanbebawdvader ADRIAN US GRENDEL in den oaderdom van rnim 61 jaren Wed J GRENDEL geb Spieeikoshoek G BAKKER C BAKKER geb Gbendsl Ade grendel Je I M GRENDEL geb V LEEtnrur C J BRÜIJNEL P BRÜIJNEL Gouda 2 April 1884 geb Gbendbi ♦ Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden bjj het overlijden mgner Echtgenoote betuig ik mgn hartelgken dank f Mede namens mjjn Kinderen Behawden Kleinkinderen P GOEDEWAAGEN Qouda 2 April 1885