Goudsche Courant, zondag 5 april 1885

SLOTEMAKER en Co Gouda LEVEREN steeds met sncces hnnne Bordeaux Eijn Moezel Champagne Madera en Fort Wijnen Het Bnreun van den Burgerleken Stand zal 1 op Maandag 6 April a s 2e Paaschdag des Toormiddags van 10 tot 12 nnr geopend zyn voor aangiften van Geboorte en Overlyden ADVERTENTIÊN GEÏÏEIGESIGAEEIT 2 Ct SIGAEilN Merk U Union 6 a 10 Ct La Diligencia Worde Heere Rookera steeds aanbevolen A DERCKSEN Korte Groenendaal I 199 NagazUn van Onderkieedinj Fransche Corsetten echt balein door geneeskundigen zeer bjjzonder aanbevolen Rekbarje GEZONDHEIDS CORSETTEN alleen rerkr gbaar bg D HOOG E I BOOM Een R C JONGMENSCfl vraagt Kost en Inwoning met VRIJE KAMER Brieven met opgave van prgs en stand onder No 1119 aan het Bureau dezer Courant M ufVrouw D AMSOMr vraagt zoo spoedig mogelgk een G C IOETÏÏUNDEOOGLEEVEE Notaris te Gouda zal op WOENSDAG 8 APRIL 1885 des namiddjags ten eén nur in het koffiehuis HabuoNio aan de Markt aldaar ia het opeahaar Verkoopen Een dicht bg het Station van den Rhijnspoorweg gelegen goed onderhouden gemakkelgk ingericht 1 keele aioet met inbagrip der anoDjnii nit oDgereer tireehonderdtien personen tal tKslsaa Met het oog op bet groot aantal rreemdelingen die in Leiden nooh magen noch bekenden hebneo heeft de Commissie besloten deten de gelegenheid te geren den iloet ran nabg te kunnen gadeslaan en inlks op een tgdstip dat men met den trein ran oircn rier uren huiswaarts kan keertn Wijl hieromtrent echter allea oog niet met lekerheid is bepaald kan hierorer thans niet in verdere bytonderheden gttreden worden üok het terrein belooft een recht ferstelijk aanzien te krygen Het wordt doorsneden door een tien meter brerden weg leidi nde naar het hoofdgebouw Ter linkerrn rechteriyde bevinden zich een aantal bloem perken te midden van welke twee tierlüke fonteinen tioh tullen verheffen De verlichting vao bet terrein zal niet zooals bg vorige feeaten het geval was door middel van lampiona of veipoljet plaats vinden maar voornamelgk door gas Het standbeeld van Van der Werf zal omgeven warden door een aierlgken krans van licht De lorg over dit alles is opgedragen aan den directeur der gasfabriek den heer Van der Horst De Slandaard fetiigi naar aanleiding van den brand op Wittenburg te Amsterdam de aandacht op hei toenemender branden sedert de invoering der petrolenm Zou hetgeen taak zgn vraagt zij om het gebruik van lampen te verbieden die de bekende vedigheida inrichting missen waardoor tg bg zwaaien of omkantelen uitgaan eer de vlam de petroleum heefi bereikt P Er schgnt inderdaad reden Ie zijn om het door i ai i iiart aangeduide gevaar in erualige overweging te nemen In eeue dichtbevolkte alad hangt menigeen af van de voorziohtlgheid der medebewoners van heltelfde pand Vissoher de voormalige makelaar te Beverwgk die op too arglistige wgte zgn bewakerd in de gevangenis te Haarlem waar hg wegens frauduleus bankroet op de pistole zat wist te oulanappeii heeft dezer dagen een brief geschreven waaraan het volgeode is ontleend Als aanleiding tol zgn vlucht noemt Y de zucht tot vrgheid die meer en meer rgpie naarmaie hij bemerkte dat de deuren die hem van de vrge open lucht scheidden alleen geslulen niet gegrendeld werden terwgl hij lérens wist dat bg eeu vriend had die alles voor hem doen zou om de vrgheid te hernemen Een paar leekeoingen van de sleutels die hem het gebruik van zgn vrijheid ontzegden wist hg zgn vriend in handen Ie spelen en weldra werden die onfeilbare middelen om de deuren te openen zorgvuldig in een pak tabak hem door ern bewaker overhandigd Even na elf uur des avonds toen de ronde gedaan was kwam bij oni ebinderd buiten toch wilde hg niet vluchien alvorens de valsche sleutels in een veuslerkozijn Ie hebben neergelegd ten bewijze dat niemand binnen de gevangenis bem behulpzaam wat geweest bg de onivluohling Tevens wilde hij den directeur sparen daar deze bem steeds goed behandeld had Den eersten stalhouder deit beate had hij aangenomen om hem naar Beverwgk ie brengen doob ODder eg naar Velseo had hg zonder dat de koetsier het merkte het rgtuig verlaten en was hg voorlgewandeld naar IJinuiden waar de vriend hem reeds angstig verbeidde DeiPn vriend roemt de tchrgrer hoog want zonder diens hulp had het waagstuk nooit kunnen worden volbracht maar zon ook zgn vrijheid van korten duur zgn geweest Deze toch had Ie IJmuiden bg tioh een geheel sttl vrouwenkleeren en het onontbeerlgke reisgeld Nog dienselfden nacht of in den vroegen ochtend na tgn ontrlnohling ging hg mede door bemiddeling van tgu vriend aan boord van een schip bestemd naar Engeland Een tweede drgfveer of prikkel om te vluchten was gelegen in de schaamte als hij bg evenlueele overbrenging naar Amsterdam niet onopgemerkt zou big ven waarna de vier tgden lange brief ongeveer aldus eindigt Ik schrgf u deten eerst thans uit Londen looala gg uit het poalmerk tien knnt omdat ik op het punt sta weder te vertiekken want als deie brief op de Noordzee is ben ik weder op de wgde wateren Ik zeg u niet waar heen doch als ik gekomen ben waar ik ongemoeid denk te leven dan ach gf ik wcêr Buiteolandsch üverztelit De laatste berichten melden uit Pargs dat er nog geen ander kabinet ia opgetreden Hel nieuwe ministerie scheen rergisterenavond gevormd te agn loen twee leden der opportnnislische groep meenden tich te moeten terugttekkeo Meu zog toen af van nieuwe oombinatien Freycinet begaf tich naar den president der Republiek wien hg verklaarde geen verdere pogingen te zullen doen tol het vormen van een nieuw Kabinet OislereDmoijfeD werd Freycinet opnieuw bg den president ontboden doch handhaafde lijn besluit Hen ipreekl Ihana van een cabinet ï ffairet met CoDSlaol Deve als premier Uit Tanking werden nieuwe berickleo ootvangen el alarmeerend maar zonder bezwarende feiten De Fransohen beperken tich tot verdediging zgn op hun hoede en het zal niet zoo gemakkelgk vallen met Chineeache soldaten her uit hun stellingen te verdrgven het gevaar ligt meer in eeu afsluiting van hun verbindingslinie Toen de Fransche senaat het ontwerp van wet tot wederiuvoering van den icrulin de luie in behandeling zou nemen deed de heer Oeorges Martin opmerken dat bg onlstentenis van een minislerie het nemen van een besluit behoorde te worden aangehouden De heer Tolain daarentegen tag de noodzakelijkheid hiervan niet in Het geldt zeide hij een vraagstuk naarbg de volkssouvertiniteit belang heefi en uitstel zou naar ik meen de vrees doen ontslaan dat de Senaat niet wil bekrachtigen wat door de Kamer ala nuttig en noodig ia goedgekeurd Hg verlangde dus dat onmiddellgk het wetsontwerp wirrde in omvraag gebracht daar dedepaitementsgewgze stemming voor het land hel voorirrffelgkste middel is om zgne meening kenbaar te maken Na nog eenige discussie werd het oorstel Tolain urgent verklaard met 184 tegen 84 stemmen en daarna volgde de aauoeming van art 1 het beginsel der wet met 16S tegen 78 stemmen Volgens de Standard heeft de tgding van Ferry s aftreden een groote beweging onder de leden van het Lagerhuis veroorzaakt Op de mioislerabaukeo openbaarde zich vreea voor de gevolgen welke die verandering zou kunnen hebbeo voor de regeling der Egyptische financiën Intnsachen gaf het gerucht dat de heer Waddinglon de portefeuille van buitenlandsche zaken zou aanvaarden eenige hoop op hel haudbareu van deovrreenalemming luafchen Fcankrgk en Engeland in bedoelde aangelrgmheid De Ttme ia van gevoelen dnl de kabinelaveranderii g niet van merkbaren invloed op de buitenlandsche betrekkingen der Fransche republiek tal zgn en dal voor het oogenblik allea wel in tatut quo tal bigven Hoogalwaarscbijnlijk zal zrgl het Ciiyblad Frankrgks houding tegenover ons eu leEeuoier de Duitacbers onder de Freycinet wel zgn zooals zjj waa onder Ferry De Daily Telegraph maakt de juiste opmerking dat weiuig staaismnnoen zooveel votums van vertrouwen hebben gekregen ala Ferry maar ook dat weiuig siaatslieden met zooveel smaad gevallen zgn als bg Di Pali Malt gatetl zegt dat het antwoord van Rualand op Engeland a voorstellen betreffende de Afghaansche gri naqnaeatie bevredigend luidt In de miniaterieele kriuiien te Londen wordt dan ook de vaste hoop gel esterd op eene vredelievende oploEsiiig Woenailag was he t op het paleis van den Duitsohfu Rg kskanaelier groote recei tir De S8 jarige Keiser waa de eeratt die veraohero aan het hoofd van al de Pruiaisclie prinaen De onimoetiug was aandoenigk j toen de Keizer Blamarok bad geluk geivenscbt en zgn dank betuigd wilde deze deil grgzen vorat de hand kussen Uilhelm omarmde vol aandoening zgn trouwen dienaar Daar onthulde de Keizer het bekende schilderg Naaat heltischilderg stonden in eep eenvoudig Igatje photogtapbien van de achterkleinkinderen dea Keizera met het volgende onderschrift irDe drie jongate tonen van het huis van Hohenzollern mochten op dezen dag niet ontbreken en daarom zendt bun moeder Victoria Prinses Wilhelm van Pruisen hun beellenis De Keizer gaf al de leden van de familie Bismarck de hand ook de kleinkinderen de zoonijea van graaf Ranttau De oudste van de kleinen begreep dat hg deu Keizer de band moeat kuaaen de jongste had daar nog geen begrip van en hield in zgn verrukking de band des Keizera atevig vaal zoodat zgn mama hem terug moeet trekken De rg der gelukvenaobera was groot op de Keizerlijke familie volgde de leden van den Bondsraad tot wien Biamarck zeide Nooit zou de oude Duitache Bondsdag uiteengespat zgn indien de Duitscbe vorsten zoo vast en trouw voor de nationale een beid in de bres gesprongeu waren als zij heden doen De hertog van Rabitor voerde het woord namens de commissie voor het nationale geschenk Het sierlijk geschreven en versierde van het wapen van Bismarck voorziene eigendomsbewijs van Schonhausen werd den jubilaris overhandigd ei roet geroerde stem en tranen in de oogen dankte Bismarck dat het oude familiegoed weder zijn eigendom wa geworden Daarna volgde hel bewijs van het bg de Seehaudlung gratorte kapitaal van de andere helft der giften Biamarck zeide dat hg ernstig zon overleggen hoe dii geld te besteden en hij dsarbg den wil en den wenaofa des Keizers zoo vragen hg had gedacht hel Ie bestemmen voor arbeidsinriohiingen maar daarmee zou de som te veel versnipperd worden Na de officteele ontvangsten werd een tal van personen uit alle rangen en standen toegelaten het nerd een zeer gemengd publiek zelfs boeren en burgers ontbraken niet de studenten waren sterk vertegenwoordigd De gastheer had tal van uiiuoodigingen verzonden onder dezen eenvoudlKen vorm Furst Bismarck billet Hernn X ihn am 1 April 1886 twiachen II uud 4 Uhr mil seinen Besuch in beehreu Bismarck bracht den eersten troost uit op den Keizer Prof 5ohweninger die bijna als familielid wordt beschouwd week niet van de f jde van den Bijkakanaelier Hem dankt Biamarck t dat hg het groote achoone ferst zoo helder en zoo welgemoed kon vieren Daar in Denemarken de beide Kamers het niet eens zgn kunnen worden over de begrooting heeft de Koning krachtens an 26 der grondwet eene voorloopige begrooting vastgesteld en de Begeiriog ge machligd tot het doen van alle noodige uitgaven Daarna is de Rgksdag met eene koninkigke bomUchap gesloten pOLTOriB Gevonden voorwerpen in den loop van dit jaar aan het bureau van politie gedeponeerd ed nog niet afgehaald Een porlemonnaie met 21 Centen een lilveren voetje een roienkrans ren roozenkrans eeu blauw kettinkje met goud ren fanlasie broche een haarkam een fantasie armband een onderstuk vao een gouden oorbel een onderstuk van een gouden oorbel mei roode kraal een bruine faandmof een wille dito een onderstuk van een gouden oorbel eeu kinder porlemonnaie met 2Vi ceut een gouden trouwring eeu fantasie kettinkje Een lederen pantoffel twee paardenbitlen een polloodpen een porie roonnaie met 6 cent een pak oude schrgfboeken een kinder oorbelletje een pel een porlemonnaie met 12 cent een koperrn halsband groot aoort een dito kleine een zilveren oorbelletje een aleutel een stuk cosmetiqne een stuk van een gouden oorbellelje met roode knal een gouden broche ren porlemonnaie een gouden oorbel met granoal ateeutje a Kantongerecht te Gouda Terechtzitling ran Woenadag 1 April 1885 Kanto irechler Mr J H tan MJEBOP Ambtenaar van het Openbaar Miniaterie Mr W C A SCHOLTEN Ie Rotterdam VEKOORDEELD O V E zonder beroep Ie Oouda lot 2 f gulden of 2 dagen wegeiia op den openbaren weg in de Borlekaile te Gouda nitaobrlden van den tigareiifabrikaiit J S voor schoft achooier en ameerlap zonder daartoe Ie zijn uitgetergd J T en P R P zinkwerkera te Gouda ieder tot 1 gulden of 1 dag wegens te tarnen en in vereeniging maken van nachlgeruoht op ilea openbaren weg op de Gouwe te Gouda W V landbouwer te Gouda tot 2 gulden of 1 dag wegens nederieggen vao een hoop mest op de kaïl langs de Gouwe binnen Rgidaud ouder Gouda F K vleeaohhouwer te Rotterdam lot 8 gulden of 1 dag wegeoa los en onbeheerd laten staan van een wagen bespaunen mei een paard waarvan hg de voerman wsa op den I aaeldgk onder Reeuwgk J V R koopman in viach te Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegens verknopen van visch te Gouda zonder voorzien te zgn van een bewgs van den keurmeester van visch te Gouda B V V schipper te Gouda tot 1 gulden of 1 dag werpen van asoh in bet water aan de Blatnw straat te Gouda J K koopman te Hekeudorp tot 3 gulden en I gulden of 2 dagen wegeua t Gouda ala geleider van een kar beapanjieu met twee honden lillen op die kar ouder hel rgden lrrw jl die handen niet waren voorzien ran muilkorven A de K koopman te Vlial tol 3 gulden of dag wegena te Gouda ala geleider van een karbespannen met drie handen zitten op die kar onder het rijden é O C II jongen te Gouda tot 1 gulden öf 1 dag wegena te Gouda apelen met centen op de alrnat E H K jongen te Gouda tot I gulden of I dag wegeua Ie Gouda spelen met centen op de stroiit Kleinhandel in Steriien Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengin ingevolge art 6 der Wet van 28 Augustus 1881 Staatsblad No 97 ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen van den navolgenden persoon een verzoekaobrift waarbij vergunning wordt gevraagd om in de bg zgn naam vermelde localileil sterken draak in het klein te mogen vcrkcopen als Naam van den Verzoeker ABudaidiag der toealiteit Cornells Rietveld Veerstal B 184 Gouda den 1 April 1886 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Burgerlijken Stana GEBOREN 1 April Heudrika Jicoba oudari C Biljee Bn O van W rkhoorfn i YnxtP onder J van der Hooft en M T Hotz Bartboloneu oodert U BlokUnd en G van Muren lieadrikoa ooders W O van Kenbergen en M de Bragn OVERLEDEN 1 April C d Morrer 2 j m 2 Orendrl 61 j C vaa Baur 22 j ONDERTROUWD 3 April A En elbregt 28 J en A 3 vao der Voort 25 j Den 11 April a s hopen onze geliefde Ouders PIETER VAN OUDSHOORN en CATHAEINA BLOK huone Ü3 JABIOEHCHl VEB BtlNIQINO te herdenken Hunne dankbare Kinderen AanbehDwddocht r en Kleinkinderen Gouda April 1885 De Directie der Goudsche WaterleidingMaat schappü maakt bekend dat de BETAALBAAR ia gesteld met 50 van af 7 April 1885 bö de Associatie Kassa te Amsterdam en de H H OGIER Co te öourfa tegen intrekking van het Rente en Dividendbewgs S 1 AFSLAG Het Koffiehuis DB ROMBIN met Verdunning en Vitajmnning aan den Cattensingel te Oouda dd 1 iÓK L ten overstaan van Notaris Mr KIST geveild en in bod op 14000 zal op WOENSDAG 8 APRIL 1885 voorm Elf unr in het te verkoopen lokaal worden AF6B8LAGEN STEDELIJE MÏÏSEÜM VAN Ol DHEDEN Op den lea en 2 PAASCHDAG zal het MUSEUM s namiddags van 4 tot 6 nur weder voor den verminderden prijs van 10 cents de persoon voor een ieder toegankelyk zgn De commissie Gouda Utrecht J ïï C HUIITCK F Hz Hoogstraat 122 123 mime sorteering ONTVANGEN TAFEL DESSERT TRANCHia ZAK KNIP BROOD VLEESCH AARDAPPELEN SNOEI OCCULEER RADEER STOP PLAMÜUB SCHILDERSHAg BESCflülT BLIKBÜS8EN EXTEROÜGEN SIGARENMAKERS een geschikt om Huiswerk ie verrichten M röÖSTERlJNG7H og8ti vraagt tegen MEI of half JUNI een Flinke DIENSTBODE loon 80 buiten verval Vereischte zgn stip eerlgk en flink werken De Ambachtstand Vereeniging LEVERT FIJNE in miii èi 4rQ Cent per Pond Tricot Borstrokken en Pantalons voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHENK ZOON TUIi J Wgk Q te Oouda Te met ERF en Crabethstraat Mei 1885 Het Huis bevat 9 zoo groote als kleine Kamers Keuken Bergplaatsen Zolder en Meidenkamer en is van Waterleiding en velerlei gemakken voorsnen Het Huis is Donderdag 2 Dinsdag 7 en Woensdag 8 April des morgens van 11 tot 1 uur te zien Nadere inlichtingen geven Notarissen FOETUIJN DBOOGLBBVEE voornoemd en Mr D TAN RIESSEN te Kaltvijk ajd Rijn in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Oouda No 223 in de aanvaarden 1 PHOTOGEAPHIE Van af Mei des vorigen jaars worden door mg ook de Viaitenkaart Portretten volgens de nieuwste drukwgze vervaardigd Zg zgn van brillante fijnheid en veranderen zelfs in het sterkste licht niet meer in kracht of kleur Vergroote Portretten in kooldruk prima bewerking en onveranderlgk A Böeseken Rotterdam Hoogstraat 343 Schuins over de Vlasmarkt PAPIEEENFEONTS A VAN OS Az Kleiweg E 73 Dileltanten Chib tiouda Zaal KüMSTHiN Boelekade Gouda T7 o or d r SLcl t door den Heer Justus van Maurik 15 APRIL 1885 SCnOOMAAK De ondergeteekenden nemen de vrgheid hnnne Stadgenooten en bewoners der omliggende plaateen attent te maken op hun agentschap van de bekende BOEKBINDERIJ firma C NBDERVEBN Prachtig werk Billijke prijzen Gouda A K ok Comp H JA SSB lüerweg E 70 leverii best PAASCflbtltOD tegen 30 cents per Kilogram en voortdurend best KRENTEN BROOD tegen denzelfden prgs Er wordt gevraagd een Brieven onder letter S aan de Boekhandelaars J VA BENTPM ZOON te Oouda Op nieuw ontvangeen Hemmericli s Bouillon Deze BOUILLON verdient wel debgzondere attentie van diegene welke i nog geen kennis mede hebben gemaakt Gouda A VAN VEEN De Nieuwe van W HULLEMAN te Gfouda Beveelt zich voor de levering van alle soorten KOEKSNIPPERS ten zeerste aan als kunnende niet alleen in Prgs maar ook vooral in Kwaliteit flink concureeren Kamemelksloot R 506 Louis P WELTER heeft ONTVANGEN een prachtige Collectie Echt fijne Engelsche Odeurs Cherri tooth piste Lavender Water ƒ 0 50 per flacon waarvan ook monsteis verkrggbaar zgn a 10 centen Louis P WELTER Wes thave n B 193 Er biedt zich aan met primo MEI of direct een BOEHEITKÏÏECÏÏT Noord Hollander betwaam in zgn vak Brieven franco letter D bg den Boekhandelaar P J BRONSTRINü te Purmerende 7an Geljr SITEL Amsterdam Vv Wed P C PINK8E Kleiweg C Ift VLIET Markt en te Rodegraven bg fl MOL Probeer s p de SOXJOECO UT TJESJETE No 3 ƒ 1 25 per kilo verkrggbaar te Oouda bi