Goudsche Courant, zondag 5 april 1885

3 Korte Tiende weg I 3 Gouda ÓntvaE n de nieuwste Dessins bestaande nit een prachtige Collectie mmm mmi mim en inlanme mmi alsmede ruime keuze in 1885 Woensdag 8 April N 3819 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regel k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt ifzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN uur des namiddags van den dag der uitgave Eexi fraai assortlmerLt T FE J I ILESIDEn T Gordijnstoffen in alle genres Specialiteit in Engelsclie VLOEEZEILEIT tot een keedte 7an 8 el f De inaendlng van adverteatlën kan gescbiedea tot Alle soorten van KAJUKK GAING en IIF URMATTF1 en wat verder tot het Vak behoort W STIKKER k 4 8 jaarfe I 3V Cbr Jongelinji s Vereenlging Daniël te Gouda BoTengenoemde Vereeniging wenscht D V 6 APRIL 2e PAASCHDAG haar aiste Jaarrerslag te gATen in het Lokaal Tot Heil des Volks aao de Peperstraat alhier des namiddatn ten 3 are Bierbg zal een opwekkend woord gesproken worden door den WelEerw Heer Ds B J Swaan TOEGANG VBIJ Hw Biannja Eandwassdierii en Bleekehj te Ouderkerk a d IJssel De ondeqrateekende bereelt zich aan tot het WASSCHSN Tan GOEDSRSN enz J VAN HOLST Haerm Fid rikanten worden attent gemaakt op de OqjBDKOOPE Oesteendnikte ETIQUETTEN reArgghur bö WILDENBERG l8T00M ST£ENDRDKK£BIj hoek Ghilgereld én Goawe 0 TVA1 GE een ruime sorteeringp AP EPASTE VITRAGE GOELIJNEIT zoowel in CRÈME als WIT De nieuwste Pessins in TAPELULEEDEÏT van Jute Laken en Velours SCHEKK te ZOO T G0ËDËWA4GEN en ZOM GOUDA naast de Waag memen gelden a Deposito bedrag en van 50 tot ƒ 500 terstond opvraag baar ƒ 500 lOOOmetSdagenppzegg ingboven 1000 S tegen onderpand in Russi sche fdndsen Vieux COG AC fine Champ perfl 2 Vi ni COGNAC per Liter 1 80 150 Gewone COGNAC per 1 50 1 20 by SLOIEMAKEB Co Gouda Ëenigr Depot van THÊÊ Hen wordt verzocht op t JlftlBK te letten OIT IIKT MaGAZWK van M RAVENSWAAY ZO EN OORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned one met vermelding yia Noouner en Prgs voorzien van tievensttand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Botemuurkt te Ooudq Fahrirltmfrk Medicinal Tokayer Door directen inkoop uit de k l ders van den Wynbergeigenitar Eirn Stetn te Erdö Benye b Tokay Hongsröe ben ik io staat den dooi de grootste aatoriteiten Bcheikandig onderzochten gegarendeera eehien TokayerWijn tegen billpe prflzen te yerkoopei J De ontledingen van de eersteg autoriteiten alsmede proeven zgn bö ma te ontbieden GoüDA M PEETEBS Jz Openbare Vrijwillige Verkooping te GOUDA ten overstaan van Notaris MOLENAAR te Waddinxveen op MAANDAG 20 APBIL 188a s morgens 11 ure in het Koffiehuis db HARiiONiE aandeMarkt tan Een HEEREMHUIS roet TUf staande en gelegen aan den Flnweeleln Singel binnen Gouda gemerkt R593 Kadaster Sectie A No 1677 groot 90 Centiaren Te bezichtigen 8 dagen voor de veiling mits f oo raf belet vragende Aanvaarding op den 15 Mei a mits gestand doende de loopende huur tot 1 Ang a s Betaling op 15 Mei a s Nader onderricht geeft genoemde Notaris BEHANGSELPAPIER Om plaats te maken voor nieuw wordt al het voorradige it Contant en £ t tont prix opgeruimd bö G GBA VÜSTEIJN Wödstraat A 168 Soelpersdruk van A Biumkxah te Goud De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOBNSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de ui ave in den avond van DINSDAG DONDERDAG ea ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLA ND GOUDA 7 April 188S Het Siedelyk MnKom van Ondhedeo it op de beide Paaiohdogen tegen den Terminderdeu prg door 82 penanen bezocht Blgkent lohtentaaDde adrertentie lal de bekende biljar tpeler Leon GofFart Zaterdai a t in de Soeieliit Ona Genoegen eieoe aéanoe geten Naar mes eet ia hü in den ToUlen sin dea woordi een éealer op bet WIjsrt Zaterdag leed de geaeeate Ammerttol een geToelix rerliea door hel oferlyden an den beer C Zaanen Dtn die in renchillende betrekkingen werkiasm ia geweeat en gedurende nfim S7 jaren het wetbouderaohap bekleedde Men aafargrt uit hst Waalland Er bestaat nitsiebt dal da sapergea dit jaar Mer goedkoop tallaa zgn Uit ia loomamelgk toe te ohr ven aan den grootefa voorraad in de Trnchillende fabrieken van geoonaerreerde lerenaniiddelen nog aanaresig Geen der fabrikanten heeft dan ook nog orden gegeven oodat er ran pr ji maken geen eprake ia De aindera lien lioh daardoor genoodtaaki een afvaobtende bonding aan te nemen natnnrlijk zeer tot hnn aobade want de bodem der geldkaa i of arordt bij de meaaten zichtbaar Het spijt ons dat we weer een jeremiade moeien aanheffen maar de waarheid ia nn eenmaal zoo Ala de kooppen der vraehtboomen nog maar een t jd zich binnen de grenzen honden en zioh niet laten rerlokkea door de reedt kraohtlge atralen der middagton on een kgkje naar buiten te nemen dan ia er echter kana op een goeden fruitoogat Wee echter als zulks niet het geval ia en de wind in den kouden boek blijft waardoor naobtvoraien niet zullen uilbiyren De teeldert zien dan ook verlangend naaf regen uil en verwachten eerst daarna zachtere weettgeateldheid De onrertohillige krniibetseuboommea atoreo zich intuaichen niet aan de vlagen uit Noord en Oost en hebben bun groen kleed reedi aangetrokken Worden de muaaohen wel eeut de liraatjoitgent onder de vogels genoemd men zon met eenig reobt die benaming voor de bedoelde boompjea in het ftlantenfyk kunnen oferne men Op een onlangs door het Beatuuf van het Ned Vjlooipèdistenbond gehouden vergadering werd de weniehelijkh id besproken om ook hier te lande een baan voor Vélooipède wedatryden aan te leggen waarroor ala in elk opzicht voor het beoogde doel getobikt werd aangewezen een terrein gelegen achter de Sociëteit de Vereeniging te Nijmegen dat voor minatena tien jarea genomen tegen betaling van 300 per jaar in huur te Tcrkrügen zou zgn Tevens werd beiloten zoo spoedig mogelijk een maataohappij de MaatKHppij tot Exploitatie van de Féloeipidt BtaH te Nymegen op Ie richten en hit maatsobappelgk kapitaal op 8000 vaat te stellen gesplitst in 160 aandeelen van 60 Deze aandeelen zgn op naam of aan toonder naar keuze Elk aandeel deelt niet alleen in de wintt jnaar geeft tereni bij de wedstrijden recht op een plaats in de tribune De inschrijving is thans tot 14 April a s opengesteld bij de heeren A Noordnyn Zonen te Kgmegen B Meet Zonen Ie Bollerdam Ingen fc Honaz Zoon te Breda X Kol lid der firma Jan Kol te Amsterdam en W C fioach Eunnebaan te utrecht La Nomlle Sevfie eea Wr anti Dnitach maandschrift in Frankrijk bevat hét volgend verhaaltje Als belooning voor de onderdsnigheid welkede Fransehe Minister Arr prins Von Bismarck beweea zou de heer Ferry de gunaleling vanBerlijn zoodra hg gelgk hij terwaebtte Presidentder Republiek geworden waa n den Bijkskantelier een geschenk voor Frankrijk bekomen bg zgn krooning mimelijk Luxemburg Ferry zou datkrglen op oorwaarde dal hij DuitaohUud terwglEngeland bezig was in Centraal Aziè en India Nederland zou laten kapen Sprekende o er ditaccoordjs met zijn getrouwen dienaar den heer Goursd Frankrijks gezant te Berlijn die zeer verwonderd zal zgn dat ds woorden bekend werden zeide d Bijkaksntelier Het koat mij te duurkoloniën te verovsreo Ik verkiea ze kant en klaarte pakken Wg gelooren zegt hst £ U te recht geen woord vsn dit nijdig snecdoleije De Bijkaksnselier is op zgn zeventigste jssr nog eren scherpzianig als ooit en msaki geen aoooordjes met de gezanten der Fransehe Republiek De Begeeringen van Frankrijk volgen elkander zoo anel op en vallen zoo onverwacht dat er geen gevaarlijker bondgenoot dan Frankrijk is De heer Ferry stort neder na een nederlaag der troepen in het verre Oosten en niemand weet beter dan de Rgktkauaelier hoe weinig vast een Frsiisch Minisier in hst ssdel zit rijdende op hel schichtige pasrd dit openbars meening Ie Psrijs Hel Fransehe volk zon botendien nooit zulk een affairelje goedkeuren als dat hetwelk de Homelle Beme aan wglen den Minister Ferry toeschrijft en dst het maandaehrift dit zelf niet beaeft loont weinig eerbied voor zijn volk Na de redenen aangetoond hebben waarom wij vaat overtuigd zgn dat de Bgkskautelier het niet in de gedachten kon krijgen om den hem rerweten onzinoigen koop te aluiten met zijn nederigen dienaar De Courcel behoeien we eindigt het Bil de andere en machtiger reden niet op te geven welke het meer dan onwaaraéhgnlijk maken dat een paar staatslieden over het onafhankelijke vrijheidalieveude Hollandache volk zgn land en zijn koloniën zouden zitien loven en bieden als een paar baudelaara op de Heerenmarkt over een hoop oud roett Op de tentoonstelling te Antwerpen zullen inte ressanie proeven genomen worden met het bewegen van tramwagens door middel van electrioiteit Twee wegen van ver ohilleude tpoorwgdte zullen worden aangelegd tusscben het itslion de l Sit en de tuinen der tentoonstelling De afstsnd is S kilometer zonder hellingen met bochten van 35 meter straal Torfgaa Blijkens het OewerbeblaU aut ITüritemierg zijn de proeven aan de gasfabriek te Duneberg by Hamburg genomen om de waarde Tsn het turfgas proefonderrindelijlc en rsrgelijkend uit te maksn zeer gunstig uitgevsllen an is gebleken dst waar turf goedkoop en steenkool duur i men veriiandig doet uit turf gat te bereiden en dat dit gat uilsiekend is voor veillchtiug en voor beweegkrsoht als gairootoren Dat lurfcokes doove kolen een goed verwarmings mtterisal zgu behoeft nie gezeild te worden en evenmin dst reeds lang inmenige industrie turfgas wordt gebruikt tot verwarming of bitte produetie Op een gemaskerd bal dat de hertog van Aoata onlangs te Turin gat was de markies de Loaignan vermomd alt Bigoletto de hofnar In den leelgken bochel had hij een elecirisch toestel verborgen vsnwaar draden naar de handen en voeten liepen waardoor de markies in aiaat was om door de gerin ite aanraking electriache schokken uit te dcelen Hij deed dat dan ook onophoudelijk door nu eens eene dame hoffelijk de hand te reiken en dan weder iemand met den voet aan te raken Een panische schrik heerschte onder de aanwezigen totdat men ten slotte de oorzaak der geheimzinnige schokken ontdekte en toen maakte de ontsteltenis voor luidruchtige vroolijkheid plaata Eensklaps begon da LasignsnRigoletto te springen en op woedende wijzs met de armen om zich heen te sisan terwgl hij woeste kreten uitstiet waarop de omatandera daverend begonnen Ie lachaa p uker oogenblik hooids men hem echter in den hoogtten angtt hulp hulp I ateuoen en ren paar raatberaden peraonen trokken hem den bochel van het Igf waarop de markiea bezwijmd op den grond viel Door een onopgehelderd toeval waren de draden in elkander verward getukt en de gehe ele kracht van bet eleotritch toettel werd op den ongeiukkigen drager er van ontladen de markies waa zoozeer ontdaan dat men hem naar buia moeat brengen en bij eenige dagen te bed moest blijten liggen Zaterdag morgen Ie negen ure overleed Victor Driestens Een oogenblik had men de hoop gekoetterd dat de beroerte die hen drie dagen vroeger 0 1 bet tooneel trof geen zoo noodlottigen afloop zou hebben maar drze hoop werd rergdeld de gevjerde tooneelist stierf zonder to t kennis gekonen te zijn Drieasens waa sedert lange jaren een der meest populsire msnnen ran Aniverpen met zgn heeugsan wordt een tgdperk der tooneelkunat in Zuid Nederland getloten Hg werd den 6ea Mei 1820 te Bijtel uil Antwerpiche oudere geboren en keerde al vroeg naar Antwerpen terug Van jonga af toonde hg veel lust en aanleg voor looneeltpelen en waar hij zioh berood was het hem eene onweerstsanbare behoefte de planken Ie betreden lig wat looneelspcler geboren en is tooneeltpeier gestorven Nog jong lijnde verbond hij zich aan eec paardenspel waarbg hg alle mogelijke rollen ran gedienstigheid waarnam Later in de herberg waar hg verkeerde in de kazerne waar hg alt milicien een paar jaar rerblesf overal richtte hg een looaeelgetelschap in waarvu hg allooa hel hoofd wat Zoo bereikte hg den ouderdom van lwee n tviulig jaar en ofschoon er op dat oogenblik geen de minate kant bettond in het tooueelspelsn eene broodwinning Ie rinden nsm Drieuens een besluit dat getuigt ran sgn bepaald roornemen om zich voor goed aan hel acteurtleren te wgden Hij begaf zioh naar Pargt en volgde daar met den meeaten ijver de dfamatische rertooningeu Frederic Lemaïtre die hü als clacquevr dag aan dag toejuichte werd zijn voorbeeld en drukte op het talent van den Vlaamichen vbjgeling een onuitwiichbaren stempel Driessens wns een geboren kuutteaaar aan natuurlgken aanleg had hij neindig meer te danken