Goudsche Courant, vrijdag 10 april 1885

1885 N 3220 VrUdag 10 April GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken wfiMFR r t 0 aönra sche Druiven Borsthonlg van W H ZICKEN kelflk verrassende en zelf bij hardnekkLe kwal IZr 2 i k Ol ene wer Iflke verlich tiag plaats gevLden Ik W dts jft dringend aanbevelen Se sap it volste overtuiging Erfurt 8 April 1883 r xr u Dr Verbrodt De Bynlandsohe Draiven Borsthonig sedert 17 jaren uit het rÏ w t i j f tï H r r S Burgerlijken Stand GEBOR IN 3 A Wil Adrina HirU ouden T Juki eu M Loflrïcr AdrUnaa oaders J Hooime j r eo A A I n a Jieob ottd n P fan Egck en B Dokter 4 WilhelmuJoliiaaei oadtn W J Zeltenr jck ea M B t tx Johaotta Headriks PetroaelU oodera K dea Blyker au J H P Moll Woater JohaaoeB ouden A taa der Wal eo C Vermealea Johsaaa Maria ouden i Broers ca M Meppeliak 5 Raampje Coraelia ouden J H Boabergen ea G Sprayt Eliubeth ouden H Lelieeld ea M Hoadük 6 Nreltje Geertraida oaders H Agtea en G P de Bragn Johannea ouden J Marton ea H Poajma Jobanna Eliiabetb oadera A G SchoUea en C Thennii 7 Leendert Hendrikua oudere J Noorlander es £ Leeawea OVEKLEDEN 5 April P Tak 1 m 7 A Moeringa 67 j Moordrecht GEBOREN Adriaaa oadera A de Vries ea N Fga OVERLEDEN M Stoopeadaal 1 m GEHUWD i Vermeer en C C Wuchmeiier Haastrecht GEBOREN Wouter ouders L ran Willigeabarg eo 6 Verbeek Maria Oeertrnida oaders C Doest eo 6 M Bankera Jobanaes oudere A Scbeer en N M Anker OVERLEDEN P M Knoers 4 m A H Drost 71 j ONDERTROUWD i via der Vliit en J Kloot VliSt GEBOREN Jan oaders H dea Hartog eo C Holdorp ADVERTENTIÈN Mevrouw TEMMINCK Westbaven B 197 vraagt door onvoorziene omstandigheden tegen MEI a s eene 42 Cent per 5 ONS bil A HORNES Mz Korte Groenendaal PAPIEEEN FEOIITS A TAN OS Az Kleiweg E 73 RRGIII PY OENEZING desverkiezend wordt DUuliftui overeengekomen voor een bepnalde prijs betaalbaar na genezing Daartoe zijo 20 kamers ter beschikking der palirnten gesteld tv AEKSEGER8 Heelmeester ean breuken GaomfLAiTS 36 te Antw£bpïk Zaal KUI STIIIN Sociëteit aONS GENOEGEN ZATERDAG den 11 April 1885 Aanvang 8 unr DBcne SéaxLce van den Professor du Billard LEOir GOFFART Entree H fl Leden 25 Cent Niet Leden 49 ADVERTE TIEI in alle Binnen en Buttenlandaehe Cou raiUen worden dadelyk opgezondendoor den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Er biedt zich aan met primo MEI of direct een BÖEREITKïrECHT Noord Hollander bekwaam in ziJn vak Brieven franco letter D bg den Boekhandelaar P J BRONSTBING te Purmeunde SUGEITTEir worden op de gunstigste conditien aangesteld TOot den verkoop vnn goede PromielOten en WinSt Aandeelen welke leer gemakkelijk kannen geplaatst worden LOTE BA K FORTl A FISCHER Amstïedam Heerengmcht 244 Zaal KUNSTMIN der Sociëteit ONS GENOEGEN Gouda DOi DERDAG 9 APBIL 1883 2 EN LAATSTE Anti Spiritistisclie en Ideologische Séanee te geven door Prof CHAMBLY Boyal Illusionist eigenaar des HOME of MYSTERY in JVewFori mr NIEUW PROGRAMMA f Een blik in de Droom en Oeeittenwereld Onthullingen vali Spiritistiiche Mediums Dr Sladb Fosteb MonsFELD Hollis Willson Bastian Gbündel en Gebr Édt Jp AANVANG 8 ÜOR LEDEN en DAMES 0 49 Kaarten zjjn verkrijgbaar aan bet Lokaal alwaar ook Plaatsen zgn te bespreken a 10 Ct extra op den dag der Voorstelling van 10 3 uur JJ BIËRHALLE DE POSTHOORN WOBNSDAG namiddag VERSGH ERLArVGER BIER uit de beroemde Brouwerij van F Erich Erlangfen Per Glas 12 Cent Per Plesch 25 Cent 6 Plessohen ƒ 130 IET mmmi eehaeselfafieb uasmjn VAN Corns DE ROIJ Gevestigd te AMSTEEDAH ZEEDIJK bij de Stormsteeg 76 Uitstekende kwaliteit prachtige dessins Prjjs per rol van af 10 cent i SVs cent enz en hooger tot in de fijnste kwaliteiten tegen de goedkoopste prgzen Manden van af 8 cents per band Per rol tegen veel verminderde prüzen Staalboeken en Monsters worden op aanvrage gratis fi aneo toegezonden Bestellingen worden afceleverd tegen rembours H f t l PTinin o belang van alle iialS en borstlttders H M l i tHmUi BM acht ik het voor ayne plicht om zonder uitnoo ig te verklaren dat de Biinlandsché Druiven Borstbonlg van In de Abshaubbin s of Mi Ehumatische Watten is bet redmiddel voor rhumatische lijders fterondeD Een ieder beproere deze bereide watten met lichteof ernstige pyneii nrelke door koude zijn ontstaan en men zal zeer spoedig de heilzame uitirerkio onderriaden Elk pakje met fcebroikssantryzing kost leohls SO ct waarmede men zich ksu orenuigen I en zich tevens va n eene of andere lasti te PÜ ontdoen Hoofddepot te Delft bg A BREpTVELï Az en 1 erder erkrij t i b j M T A G van Deth QlB VerWul Oudewater ej d6 Wed Bosman iT Bos kei GBEM FilBitlËK VAO VOK 6IMB0RN te Emmerik a d Rhüii Tweevoudig bekroond Amsterdam 1883 ÜniverseelZuiverings Zout In pakjes a 18 38 eu 60 cents Medicinale Levertraan In fl ran 30 50 eu 90 cents Uzer Levertrdaa Een eitlepei b at o is gram ijzer in eta licht rerteerbareii orm a llao 60 cents i Druiven Borstsiroop met Fenkel Honin Gouda W F J den Uijl Sohoonh A F ins Zereuhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendijk Cat pelle S r d Kraals Bleiswnk J var DifFp Zoetermeer A Kauling Alphen J B E C Sohlattraan Bodejfraven K Oosterling Haastrecht W d G Wilhelmus Woerden In flesch a 30 60 cenla en 1 J C ZELÜENRIJK Gouda l SC HEN K Gouda Wed WOLF ei Zoon ScXbonhven Snelpersdrak van A Brixkmas te Gouda BINNENLAND GOUDA 9 April 1886 Bü de gisteren gehouden Terkiezing voor een Lid van de Tweede Kamet in het district s Orareobage ter rerrulling der Tacatare oatiiaan door het bcdaaken n Mr W Wintgens verkregen de hh E A W Sluiter 868 atemmen eu k Baron Schimme penuinck vau der O e vau Kijenbeek 819 stemmen zoodat eerstgeDoemde gekozen is De liberale oandidaat is alzoo verkozen Deze uililag is van leer groote beteekenis daar het vao dete verkiezing afhing welke der beide partijen in de Tweede Kamer de meerderbeid zoude hebbea Bq de afacheidi roontelling van Mevroow Kleine op Maandag 37 April e k zal worden opgeroerd het drama Juffeb Sekkuw vu H J Schimmel Maandag 20 April e k heefl ii verkiezing plaats voor Kerkvoogden Notabelen en Coihmia arissen van Opperloeiioht van de Hervormde Gemeente alhier Periodiek aftrtdenden dooh teritond weder verkiesbaar zqn De heeren W B van Straalen C Knaap e r C Uoogenboom als kerkvoogden De heeren U Overegnder A W van Klnyre C Bruut 1 Brakel en H Jager als not ibelen De heeren W Post Drost Dr D Terpatra D K van Meerten C odQmsn eo D C Ssmsom als Commissarissen van Oppertoezicht Toorts wordt dan voorzien in twee vacatures tossckentijds ontataan door hef bedanke der hh 6 Prince en L F Hoogendijk als Commisaariasn van Oppertoezicht De verkiezing heeft plaats aaicben 10 en 4 uren in de St Janskerk Gisteren avond had in dentaal Kunatmin de aangekondigde Tergaderiog j laats van de afdeeliog Gouda en omstreken der ollandsche Maatschappij van Landbouw waarin d heer Marlet van Houtehisae eene voordracht hiyld Een der toehoorders zendt ons omtrent die voordracht bet volgende Het is te betreuren dat de opkomst too gering was Ongeveer een dertigtal leden waaronder vele tiiet landbouwers of lierer veeteelders woonden deze vergadering by Spreker stelde als inleiding tot vraag wat is het i f ons vee in het buitenland doet waardeeren f Heit antwoord daarop was De melkrijkheid Hoe 4s melkrijkheid Ie verkrjygen P De beantwoording daèrvan was een der hoofdpunten van sprekers voordiicht niet alleen wat betreft boeveelheid maar vooral de qualiteit Na eenige zeer duidelijke wenki n te hebben gegeven omtrent kruising met anderef rassen wees spreker ook vooral op voeding eo bfihandeling van het vee eo de bemesting van bet land in bet bijzonder Spreker s rede hier geheel ci al weder te geven toiide te veel plaats innemen t t alleen weoscb ik den veefokkenden stand te doen hoeren Bicht fokvereenigingen op krnis niet steens met stieren welks ras steeds bewezen heeft lic veel vleescbtetting te bevorderen doch teel vooral Iniet uit te enge bloedverwantschap Ten slotte heriiynerde spreker aan een oud Hollandsch spreekwoord Stelt het land boven het vee en niet het Aee boven het hnd Wij hopen dein heer Marlet meermalen te hooren eu geren daarbu het Bestuur in overweging dan de gewone terlpling te doen plaats hebben die waarschijnlijk het is wel treurig ene betere opkomst zal uitlokken en meDJgeen zal doen zeggen al was er geen prijsje te winnw geweest als die mijnheer weer komt spreken ben ik een van zijn hoorders 8CH AK COKRESPONDENTIE deu Haag 29ste zet H 2 H 4 Souda 298te zet D 7 C 6 In de aaa de school No 1 te Zevenhuizen vcrIbonden spaarbank ia in het vorig jaar ingelegd een som van ƒ 969 26 Vitbettald werd 641 89 Het getal deelnemers bedroeg pemiddeld 100 grootendeels schoolkinderen Deze spaarbank staat onder nader beheer van bet Departement Kotterdom der Éut chappij tot Nut van t Algemeen Uit Haasireoht meldtv men t Dinsdagavond ging een seh r met c vaartuig door de sobntalnia alhier De sluis gepasseerd zijnde had de knecht hel ongeluk wegens de sterke duisternis in bet water te vallen Onmiddellijk ging men aan het vlssohed dooh eerst na een half uur haalde men het l$k van den 2I jarigfn jongeling boven water Een ond stryder van Waterloo de heer A Simmers geb te Sohoonhoven is in bijna 90jarlgen ouderdom te Tilburg overleden In 1830 maakte hq met de ZuidHollandsche schutterij den Tiendaagechen veldtocht mede Door de lage boterprijten kannen verschillende margarinefabrieken te Gelderland en Orerijsel niet dan met groot nadeel werken Indien de p zen der natunrboler nug lang M bljjren tallen de teargarinefabriekeu weer langlaam verdwgnen Z z a De Stand verklaart zoowel de door het ministerie Heemskrrk voorgestelde ge ijt de kleatabrl als de groudwetsheriieniog die het heeft voorgedragen voor onaannemelijk De eisoh ia en moet blijven lo Censnsverlaging naar den vasten maatstaf dat het 20 worde in de kleioMe gemeenten en in grootere gemcentea zooveel IMMger als 20 in die grootere gemeenten waard is waardoor men in Amaterdam ou komen op pi m ƒ 60 2o Tabelwijtiging insgelykt naar vasten maatstaf ea 3o Grottdwetswijzigiug die art 194 wazige en voor art 168 eene toekomstige tohikkiug zonder nienwe grondwettwijtiging althans mogelgk make In Arti et Amioitioe te Amaterdam zgn thans tentoongesteld de kunstwerken van levende meestert bestemd voor de internationale tentoouttelliug die binnenkort te Antwerpen tal worden geopend Uit dien hoofde tal dete voortentoonstelling van slechts teer konen duur zijo vermoedelijk tullen de kunstschatten onmiddelyk na het betoek der vorstelijke familie in de hofstad hun bestemming oprolgen Het tijn een paar honderd doeken etsen en teekeningen waarvan aan de Haagsohe artisteu bet leeuwendeel toekomt niet minder to h dan 86 tinkt komen uil de hofstad De begrafenis van Victor Driessens welke Dinsdagmiddag te Antwerpen plaats had werd door een gcoote menigte belangatellenden bijgewoond D plechtigheid begon te 3 uren en tij was niet voor 6 uren afgeloopen De Va Straelenitraat waar de overledene woonde en de omtrek waren opgepropt met teensohen alle vensters waren met toesobouwers bezet en van een groot aantal huizen woeien vlaggen halfstok evenals ook van den Nederlandschen schouwburg op de Gemeenteplaatt De gaslanlarens in dien omtrek waren op last van bet gemeeolebestaur aangestoken en met rouwfloen omhangen II een der kamers van het sterfhuis welke in een rouwkapel herschapen was trokken vrienden en vereerders van den doode langt het stoffelijke oversobot dat onder bloemen bedoUen lag en de treurende bloedverwanten dit défilé van rouwbeklag duurde S kwartier maar de meetleu konden niet eens aan e beurt komen Aan bet hoofd Tan den liJkstoet lrok het muziekkorps der schutterij in uniform De kist werd gedragen door de kunstenaars van den Nederlandschen schouwburg Alle leden van het daaraan verbonden geteUchap zoo heeren als dames woondeq rouwkleeding de plechtigheid bij De slippen van het lykkleed werden gedragen door de bh Jan van Beers den dichter Doezelaer lid van den raad Judels de oud tooneelspeler als vriend van den overledene Grader als verte genwoordiger van de moatachappij Jpolh Willem van Zoylen Louis Bouwmeester en den Fra nsohtn tooneclspeler Gilui za Daarachter volgden de bloedverwanten de ge meeoteraad de tooneelcommitsie een groot aantal vertegenwoordigers van genoolaehappen schouwburgen enz In den onafzienbaren stoet werden ook de Nederlandsche tooneelspeleri H r Kuik en D Haapela altmede Mm Marie Teratraten opgemerkt By het graf werden vertcheideflt toespraken gebonden o a door de hh Judels Tan Zuylen Bouwmeester en Grader Gisteren is naar de Prev Onm Ct verneemt gevankelqk haar Leeuwarden overgebracht Pieter Bruinsma winner van de chaBpion medaille op de Groote Wielen In een twist met een veekoopman waarbyaan Bruinsma verweten werd dat hy die medaille niet eeriyk gewonnen had heeft hy den veekoopman doodgegehopt Het Deensche ministerie beeft een wetsontwerp in den Folkeihiag ter tafel gebracht woarby bepaald wordt dat kunttboter slechts verpakt mag worden in vaten in vorm afwykende van de gewone botervateo eu voorzien van het woord margarine Bü vermoeden dat in fabrieken bij handelaars of ez r teura kanatboler voorhanden is by welke aao geooeilide voorwaarden niet ia voldaan heeft de politie of de fisons het recht een onderzoek in te stellen Handelingen in itrijd met de wet worden met 200 tot 2000 kronen en inbesh neming der waren gestraft O9 groete Noerdieevtawherg poedt ten einde Gedurende de afgeloopen week kwamen te Niéuwediep slechts zeven sloepen P E 6 P B 9 Z W 10 Z W 11 Z W IS T L Ï3 en H T 23 binnen over het algemeen met een teer ruime vangat kabeljauw leng schelvitoh rog en vleet Hét gevorderd seitoen in aanmerking genomen waren de prijzen boog Over dr uitkomaten der kustvisschery valt niet te klagen Wel waa de gelegenheid dikwyla zeer afwisselend doch de markt werd door korders voldoende van tong kleine schol door de bengers van scbelviich kabeljauw eu nog voortien De logger T L 85 bracht een partijtje schol en een paar Dnitache evers groote schol en tarbot ter afslag De aanvoer van haring was niet bijzonder ruim Ter markt werden aangevoerd 1180 kabeljauwen 94 leugen 21 heibotten 5660 groote tongen 400 kleine en middelbare idem 480 roggen 8 tarbotten 19 180 schelvissehen 26 ben vleet 21 pon ragt 19 wichtjes groote schol 18 wichtjes kleine idem en 1180 tal haring levende kabeljauw gold ƒ 1 60 leng ƒ 2 66 heilbot ƒ 12 76 groote tong ƒ 0 60 kleine idem ƒ 0 20 rog f 1 10 tarbot 10 per stuk schelvisoh 24 60 t honderd vleet 17 26 per ben rog 9 26 per punt groote tohol 20 per wichtje kleine ideiii ƒ 3 10 per mandje fu baring ƒ 0 66 per tal alles gemiddeld De financieele uitkomsten der C hr Philantropiaohe inrichtingen te Doetincbem en Utrecht onder directie van den heer J van Dyk Mtn lijb over 1884 als volgt Eerste klasse gymnasium uitgaven 11 360 71 ontvangsten ƒ 10 980 31 nadeelig saldo ƒ 380 40 5 hoogste klassen gymnasium uitgaven ƒ 30 147 70 ontvangsten ƒ 29 899 06 nadeelig saldo ƒ 248 64 De buizen te Utrecht voor de slude ien der inriebtingen aldaar uitgaven 16 152 66 ontvangsten ƒ 16 076 nadeelig saldo ƒ 77 56 Lukas ttichting ter opleiding van Chr medici ontvangsten 6766 627 uitgaven ƒ 4837 19 batig saldo ƒ 919 48 Groen van Prinsterersohool ƒ 15 61 7 00Vs ontvangsten ƒ 16 027 16 nadeelig saldo ƒ 489 86 j Verder voor voorloopige opleiding van jongeliqg u van 13 tot 16 jaren Groot Zaode ontvangaten ƒ 10 U3 96V nadeelig saldo ƒ 416 66 i Chr school te Doetiochem uitgaven ƒ 5 652 85 ontvangsten ƒ 4 864 60 nadeelig saldo 787 84 Chr school te Zelheim uitgaven ƒ 2 a43 80Vs ontvau slep ƒ 2 700 76l j nadeelig saldo ƒ 142 54 Chr school te ÏViitembrink