Goudsche Courant, vrijdag 10 april 1885

nitgifen ƒ 705 6 t ODtraogslen 298 60 nadeelig saldo 06 S Chr sohool te Halle aitgtTCB 2 611 11Vi ontfangsten 8 5S9 60 gtdeelig saldo 51 61 a Deaer dagen hebben wq gemeld dat ia eene Tcrgadering ran de afdeeliag Haarlem en omstreken der Nederlandsche Maataofaappq tot bevordering der geneeskunst door eeniga leden mededeeling waa gedaan T a Tersoheidene gerallen an rergiftiging onder welke twee met doodelgken afloop die in den Isatsten tgd Toorgekomen waren door het gebruik Tan Haarlemmer olio De Bedaolic van het Maa dUttd der Vereeniging tegen de kwaktalferli heeft den secretaris ran ds afdeeling om eenige nadere mededeelingen orer de voorgekomen vergiftingen venooht Het haar toegetonden antwoord van dr Yan Linden t d Heuiell luidt In hoofdlaak als volgt In de vorige maand praotiseerde ik in een gezin waar plotseling 3 kinderen legelgk door eene hevige nierontsteking werden aangetast Het gelijktijdig liek worden der kinderen aan detelfde tiekte wekte myn bevreemding op daar ik roodvonk loo dikwijls ooriaak van nephritis kon uitsluiten aangezien ik reeds 14 dagen dagelijks in hnis kwam voor eene andere patient en er in den laatsten t jd vóór dien datum volstrekt geen tieken geweest waren Dat we hier met eene vergiftiging te doen hadden stond by mg vast den aard kon ik echter niet ontdekken met geverfd speelgoed badden de kinderen niet gespeeld geen gekleurd suikergoed gegeten eni Het drinkwater liet ik chemisch ondertoeken ook met negaiief resultaat Ëindelgk kwam ik op de idee of hier de Haarlemmer olie soms in het spel kon syn En wat bleek nu Dat de kinderen geregeld dat venyn gebruikten Sen der patientjes een lieve jongen van 4 jaar beiweek aan de liekte de twee anderen mocht ik gisteren getond verlaten Hierdoor wakker Kcschud was ik natuurlgk er op uil of ik nog meer gegevens kon verzamelen om nogmaals officieel tegen dat volksmiddel te waarschuwen en werkelijk constateerde ik nog twee gevallen die beide nog onder behandeling tjjn de eene patient is een meisje van 3 jaar nichtje van de drie anderen en het tweede geval betreft een arme patient 6 jaar oud beiden hoop ik echter tullen nog bentellen Ik meende dit in de vergadering van geneeskundigen te moeten mededeelen die vergadering was toevallig niet best beiochl slechts IQ leden waren tegenwoordig maar van die tien deelden vijf leden gevallen mee ter illustratie van de myne Een geval verliep ook doodelgk Er werd gesproken inclusief layne mededeeling over 12 gevollen in de laatste 18 maanden voorgekomen terwgl twee andere collega s getuigden ook verscheidene gevallen geconstateerd te hebben Meu tiet dus dat de Haarlemmers het op prgs atelleu dat zoo n kostbaar product naar hunne stad geo oemd wordt W j waarschuwen de meuscben maar tal het baten f Volgens mijn idéé is er maar één afdoend mifldel nl de fabrikanten en verkoopers n dit vutle goed streng te straffen en hunne heele fabrioifee in beslag te nemen Dé arrond reohtbank te sGravenhage heeft Dinsdag het urtoek van de Nederl Maatschappij voor Electriciteit en Metallurgie aldaar tot faillietverklaring van de Exploitatie Maatschappij van den Franschen Schonwbarg op grond dat dete hare schuldpligtigbeid ontkent afgeweten De rechtbank te Maastricht heeft rechtsingang et bevel tot aanhouding verliiend tegen de beide Duitschers die te Vaals een persoon ergerlijk mishandelden en getracht hebben hem met geweld naar Aken te vervoeren Omtrent deze zaak verneemt men nader dat ly lieh over hun arrestatie hebbeu beklaagd b j de Dnitsche Begeeïing en dat deze door haar gezantschap alhier inliotitingen aan onte Regeering heeft vertocht Dete laatste heeft zich hierop lot het parket te Maastricht gewend dat onmiddellijk alle op de taak betrekking hebbende stuUcen heeft overgetonden Men verwacht nu dat dl Dnitsche Regeering na kennisneming van de feiten aan het recht z jn loop tal laten en niet intervenieereo ten behoeve van personen die lich niet hebben ontzien om op ons grondgebied poging tot menschenroof te plegen Door drie leden van den Gelbeenteraad van Alblasserdam is een voorstel ingediend tol vermindering der onder ijterst raklementen van ƒ 650 op 500 als minimum welk minimum op voorstel van de scbooloommissie zal knnnen verhoogd worden tot ƒ 600 en voor onderw jfrs met de hoofdakte tot 650 Het doel is b j eventueele vacature Ie komen tot een vermindering van personeel daar zicfi dan wel geen tollictiaaten zullen aanmelden In een artikel met het opschrift Acogns of debietregt betoogt prof J BeaiyoH in ie AmtterJammer dat eene tabaktbelasticg niet een tabaksaccijns in Nederland op hare plaats is immers de laatste niet indien de heffing daarvan b j den oorsprong voor den handel in en de fabricage van tabalÉ verderfelijk ton wezen Overmatige accgnsdruk op eerste levensbehoeften bestaat hier sinds de afschaffing van de belastingen op brandstoffen gemaal en varkensvleesch i i niet meer Doch er wordt dan toch nog van eerste levensbehoeften accgns betaald zout atgn en suiker too men wil en dit heeft stellig veel legen Men is wil men de ruimte van middelen winnen ter afschaffing of vermindering van die acognsen wel gedwongen het elders te toeken En bg dat toeken vindt men al teer spoedig de tabak als belastingobjcct en die vondst is geene kwade Jeneverdrinken is eene dikwgis echadelgke weeldeconsumptie Is hrt met de tabak anders behalve ia toover als overdadig rooken lang too nadeelig niet is Is overdadig drinken En ons volk rookt overdadig de heer B meent het in het Staatkundig Staathuühmdiutidig Jaarhaelge voor 1884 Mengelwerk te hebben aangetoond Zegt men nu dat rooken voor den werkman eene levensbehoefte is dan onttegt mr B aan elk het recht dr Schaepman te betwisten dat twee borrels eene levensbehoefte tgn Beiden ign genietingen waaraan ons volk tich min of meer te buiten gaat Maar zon men minder rooken bg eene matige tabaksbelasting En al kwam er eene kleine daling in de consumptie zou dat nu voor tabaksbouw handel en fabricage zulk een slag weten Dit is dan ook b j deze geheele beweging de kwestie niet De kwestie is of het mogelgk tal blijken te tgn de belasting tóó in te richten dat tij drie belangrijke tokken van volksbedrgf niet baadt door hare heffiogswgk Een debietrecht waarvan de handel geen overlast hoegenaamd heeft is mogelijk getuige het vergunningsrecht der tappers In een debietrecht op tabak steken zeker moeijelgkheden t j deden de Regeeriog bigkens hare verklaring b j het avantprqjety voor deze heffingswgs terugdeiuten Vele kleide winkeliertjes in sigaren en tabak zouden er denkelgk onder doorgaan Maar is nu werkelgk een overwegend be raar de viees voor opoffering van een zeker aanlal individuen uit dien buitengewoon onaympathieken en onnutten sland die te veel zelfgevoel bezit om winkelbediende te tün of te bigven en te weinig kennis of activiteit of kapitaal of alle dri m eene winkelaffaire te doen bloegen Wat mr B het meest aantrekt in een debietrecht op tabak met vertud aan den groothandel om af te leveren anders dan aan winkeliers met vergunning en verbod van invoer door anderen dan handelaars is de omstandigheid dat de debitanten het in hunne hand zouden hebben de incidence de l impdt zelf te regelen Jit de prg sverhoogiug der duurdere sigaren en fijnere tabaksoorten in den winkel kon de belasting van het voor velen onschendbare pgpje tabak van den werkman wel mee worden gevonden Zeer zeker zou de winkelier de belasting altgd dotir verhalen waar de belasting het best het meest ongemerkt gedragen werd Wat de controle betreft van Bgkswege ton die altijd moeielgk en kostbaar z jn Maar kan men de tabaksbelasting niet aan de gemeenten geven in ruil voor een equivaleerend deel der opbrengst van het personeel tiet is mogeTgk dat in deze richting iels te doen valt Mr B wil volstrekt niet volhouden dat de tabaksbelasting op deze w js tonder overwegend betwaar zou te regelen tgn Ook bg dit stelsel kunnen zich moeieIgkheden voordoen die eventeer overwegend blijken te weten als de bezwareff der giootbandelaren en fabrikanten tegen den accgns Maar dat dit bg een debietrecht per ie het geval zon wezen is nog met bewezen Het publiek althans heeit tich met de kwesije van een debietrecht op tabak nog niet noemenswaard bemoeid en over die kwestie bigft nog veel licht te verspreiden Te Bome is den 16den Maaf Mloctor Fietro Bipari uit Cremona in den ouderdom van 66 jaren gestorven Hij begeleidde generaal Garibaldi op al diens veldtochten en had voor 1848 jaren achtereen in de Panselgke gevangenissen te Paliano en Givita Castellan doorgebracht wegens deelneming aan verschillende samenzweringen tegen de Fauselgke tegeering In 1349 liam hjj deel aan de verdediging van ilome tegen de Franschen daar hij bij die gelegenheid de gekwetsten verpleegde en die ook nijet wilde verlaten toen de vgand de stad had ingenomen werd hg opnienw in de gevangenis geworpen waaruit hg eerst in 1866 ontslagen werd Tot 1869 woonde Ripari in ballingschap te Londen en trok toen niettegenstaande tgn testigjarigeu leeftgd als geneesheer met Garibaldi naar Sicijié Na de afkondiging van het Koninkrgk had hg vele jaren titling in het Parlement waarin h j tot de uiterste linkertgde behoorde Te Rome was de oude man met den witten baard die tot aan tgn dood toe flink en krachtig bleef algemeen bekend Het Bandil bevat den volgenden brief uit Atjeh Febsuabi 1886 Wanrd Redacteur Wat men ook moge zeggen van het aangenomen stelsel der geconcentreerde positie waartoe men nu toch eenmaal is overgegaan het beeft ontegenzeggel k een voordeel nl dat dit nn ten minite eindelgk eens duidelgk maakt wat wy Killen Wg willen ons bepalen tot het bezetten en vastbonden van het terrein tusschen de zee en de nieuwe posten daar zal dan niet meer zooveel bezetting z jn wg tallen eene defensief afwachtende houding handhaven en dete slechts tijdelgk laten varen voor agressief optreden wanneer gebiedende noodtakelgkheid dit vordert maar tonder van positie te veranderen Ziedaar althans iets positiefs Onte toekomst op Aijeh s il y en a I ligt thans in de volharding tot in de uiterste consequentie van dit stelsel totdat het met volle zekerheid en gerustheid kan worden verlaten ten gevolge van vredestoestaud en onderwerping Misschien is het nog een redmiddel maar zeker is het het laatste Faalt het dan tullen ij Aijeh moeten prgt geven en daarmede ons prestige als koloniale mo gendheid Wat tullen nu de Atjehers gaan doen Met die woorden eindigde ik ook mgne vorige beschouwing Het meest wenscbelijke voor ons is in de gegeven benarde omstandigheden zeker dat zij ons niet al te spoedig noodzaken om er onder uit te komen d w t buiten de linie want dit tal in de allereerste plaats het streven worden van de aanvoerders der oorlogspartij van de onvertoenlgken om hen too eens te noemen die wel weten dat niets ons meer kan aimatten uoch meer van den vrede en de onderwerping van het volk verwijderen dan het gaande bonden van den oorlog Zg tullen de neiging tot toenadering die zich onder jiet volk mocht openbaren met hand en tand tegenga vi den algebeelen aftocht der Nederlandefs voorspellen wgzende op de nu reeds gedeeltelijk plaats geh d hebbende gedwongene en de kampongs die tot dusverre met ons medegingen maar thans in den steek zijn gelaten ten voorbeeld stellen Onze posten zullen vervolgens aanhoudend worden beschoten en de bezettingen bg monde of doer den ossenhoorn van iab j en uit de verte worden uitgescholden en uitgedaagd evenals dat geschiedde in 74 toen de hoofdinaoht was afgetrokken en de achterblgvenden in den Kraton talen opgesloten Dat stelsel van aanblaff n tal eerst flink beginnen zoodra de voor vertrek aangewezen bataljons zgn ingerukt De Aljehers zgn van ons troepenmouvement steeds volkonien op de hoogte want bij de aankomst en het Vertrek dér booten slaan allgd eenige bevrienden die aanteekening houden van wat er komt en gaat Die toestand kan langen M o Wij en voortduren vooral wanneer de blokkade eenmaal wie weet hoe spoedig reeds opgehevenl den aanvoer van oor logsen levensbehoeften niet meer bemoeielgkt welwillend aangenomen dat z j dit thans wel doet Hoe meer wg om nu van éeaenUnffen onthouden hoe verstandiger dit zal zgn Wg moeten ons geheel onthouden van doellooze ypostengeveohten en munitieverspilling door het sciielen van de Atjehers minachtend onbeantwoord e laten behouijens een enkele granaat om hen hier n daar uit elkaar te jagen Het is teer jammer dat het openkappen en openhouden van do terreinatroipk van 1000 M voor de posten wie weet hoe langeto tgd wel aanleiding tal geven tot schermutselingejn die ons geen stap verder brengen maar too gelueel in de taktiekvallen der Aljehers Dit inspruuend en gevaarlijk wlrk is echter on♦errógdelljk ♦ minder nog met het eg op samenscholingen des vgands welke dooV gesohutvunr teer bemoeielgkl of op aanvallen die TÏatuuilgk toch afgeslagen zouden worden dan wel lom zooveel mogelgk te beletten dat vgandelgke sAerpsohutters men denke daarbg vooral aan onze in het voordeel zgn dan tegenover hen in het open veld Wg zullen dus niet veel meer kannen doen dan bedaard afwachten en daarbg moeten de tgd en het vprospereeren der onder ons gezag staande kampongs onze beste bondgenooten worden Misschien ook oog Toekoe Baid als hij zgn invloed op de vijandelijke hoofden mocht kunnen herwinnen maar in dat opzicht ben ik geen optimist vooral niet met bet oog op de jongste gebeurtenissen Voor het oogenblik tie ik in de toekomst oog geen enkel lichtpunt De hoofden der oorlogspartij die hettg uit vaderlandsliefde nit ingekankerden haat tegen ons of uit eigenbelang dertien jaren lang waaronder de roemrgke tijdperken van Pel en Van der Heyden namen die tg telven met onttag noemden halsstarrig weigerden den nek vrijwillig te buigen tnlleo dit nu stellig niet doen na de bewgzea van onmacht die wij gaven in take de Tenom quaestie de terugtrekking en de onbeteekende blokkade Vrees kunnen wg hun niet meer inboetemen goud om hen om te koopen hebben wg niet meer De uitgestrekte kusten van Noordelgk Sumatra tgn niet toodanig te blokkeeren dat de bevolking van Oroot Atjeh buiten het onbeduidend hoekje wonende dat wg thans betetten kan worden afgesneden van de buitenwereld Langs het grootste gedeelte van den zeekant kan zg toevoer krggen het bezit van de monding der Atjeh rivier is das voor ons nul en van geener waarde Wie tiet hier het einde van den tegenwoordigen toestand Ooidt het eene kolonisatie waarbg een stroom van kolonisten vechtende voorwaarts gaat en de bevolking gaandeweg verdrinkt dan was het iets anders maar onze occupatie is een zuiver militaire die óns aan inspanning soldaten en geld nog veel lean kosten zonder ons iets verder te brengen Welk een sinistre beschouwing 1 hoor ik o zeggen t Is waar t j is niet van de vroolgkste maar tg drukt mijne en veler overtuiging uit Ik zon nu maar willen dat wg een mkand of drie verder waren dat wg en de Aljehers alweer eenigzins gewend waren aan den nieuwen staat van zaken Vooral wentch ik dit om een einde te tien aan de voortdurende verliezen die ons worden toegebracht met dat verwenschte terugtrekken der posten en opmaken van het terrein Die offers vallen zoo roemen doelloos Een paar dagen geleden vernam ik het verhaal van het verraad aan den kapitein Yin Rgen gepleegd als een vernieuwd bewgs voor hetgeen ik too dikwgIs beweerde dat de Atjehsche hoofden allen slecht gezind z jn tegenover ons en nimmer te vertrouwen zgn Van Rgen wandelt tusschen twee hoofden op de pasar en wordt daar onverwachts door het volk neergestoken Hoe zouden de Aljehers zoo iets durven wagen wanneer de hoofden niet wilden dat het geschiedde I Men gaat ten laatste het gevaar verachten dat is de eenige reden die ik kan vinden voor de onvoorzichtigheid van den flinken en onvarsaagdeu gewezen commandant Kroeng Raba dat thans ook verlaten is hoc zoude hg ook anders een vrggeleide kunnen aannemen zooals gezegd wordt dat hg deed van zulk een lagen Zoover en moordenaar als Toekoe Oemar Van al dergelgke sinipmoorden vooral ook op de schildwachten Chineezen en Koelies zal men stellig minder hoeren wanneer binnen kort de afsluiting dèr nieuwe linie volkomen zal ign Voor het zoo ver is hoopt mgn vrind Toekoe Bas alias ftang der hoofdwacht mg nog altijd een avondje bg zich te ien maar ik zal daar toch feestelijk voor passen Onophoudelijk komt hg zich beklagen dat zgn kampong door Tenkoe di Tirou zal worden uitgemoord zoodra onte bentiug daar zal tgn opgedoekt Ik stel hem dan zooveel mogeigk gerust en dan volgt er in den regel een invitatie om een avondje en familie bg hem te komen doorbrengen een gebraden karbouw te helpen opeten of iets dergelgks Erg eenvoudig liet hg laatst op lulk een uitnoodiging volgen Mgnheer kan gerust de waoht meebrengen t Is erg beleefd Toekoe maar sinds ik getrouwd ben ga ik nooit zonder mijn vrouw uit Ampien De politie te JBrassd heeft op bevel van het parket in verschillende speelgoed wjnkels een groot aantal mirlitons in beslag genomen De aanleiding ervan was deze verscheidene doc toren hadden met verbazing bemerkt dat in den Itatslen tgd tal van vergiftigingen plaats vonden waarvan steeds jonge kinderen de slachtoffers waren Men stelde een onderzoek in welk speelgoed wel het meest in den smaak der kleinen viel en bemerkte dat de nirlitons hÉ meest waren gewild de politie deed daarop verscheidene exemplaren inkoopen en fiet een onderzoek instellen Het bleek toen dat die gekleurde papieren waarmede de mirlitons beplakt waren een vrije groote dosis vergift bevatten Het parket heeft een nader onderzoek ingesteld BultenlaDdscb Overzlcbt Het optreden van den president der Kamer Brisson als eersten minister in Frankrgk is goed nieuws Hg ik een bekwaam en gematigd man een der twee of drie staatslieden die in aanmerking komen om den beer Grevy als president der Republiek op te volgen Nog slechts vgftig jaar oud is hij in de kracht van het leven en hg heeft kant om ten minste een jaar aan te bigven indien hg zgn ministerie beginnen kan door vrede te sluiten met China wat niet onwaarschgnlgk is daar de Franschen niet langer de schadeloosstelling in geld en Formosa eisohen waarom de oorlog hernieuwd werd Ia da vrede gesloten dan t jn het volgende budget en de naderende algemeene verkiezing de twee struikelblokken want Frankrijk zal zoo eenige millioeneu te betalen hebben voor zgn oorlog en het is een minister niet gemakkelgk het at den leden tgner partij aangenaam te maken door t jn invloed bg de verkiezingen Het eerste optreden van het Ministerie maakt een gunstigen indruk de verklaring gisteren in de Kamer voorgelezen is eenvoudig en flink De Kamer nam daarop terstond het krediet aan voor de Tongkin onderneming groot 150 millioen frs makende met de reeds gegeven 50 millioen juist 200 millioen Hoogstwaarschijnlijk lal daarvan echter weinig of geen gebruik worden gemaakt want de vredes prelimioairen met China tijn geteekend en de nieuwe Ministers zijn bedachtzamer en zullen niet zoo lichtvaardig als vroeger den oorlog weer voortzetten Aangaande de vredespreliminairen met China wordt nader meegedeeld dat Frankrijk lot de volledige nitvbering van de overeenkomst de plaatsen bezet zal houden thans in zgn bezit de wapenschorsing tal 10 deter een aanvang nemen Bismarck is met tgn gemalin en tgn beide zoons naar Schönbausen vertrokken hij heeft bij publicatie bedankt voor de vele bewgten van deelneming te veel om op alle persoonigk te antwoorden hg verklaart dat de indink hem zgn leven lang tal bijblijven De correspondent te Frankfort van den Standard heeft van een diplomaat vernomen dat ofschoon de gevoelens over den afloop der Russisch Engelsohe onderhandelingen nogal verduid zgn algemeen een vreedzame oplossing verwacht wordt Te Berlijn zgn twee parlgen aan het werk de militaire en diplomatieke De militairen willen naluurlgk dat Engeland hoe eerder hoe liever het zwaard trekken daar Rusland dat hoogstens 17 000 man beschikbaar heeft ter bescherming van tgne Atiatische grenten niet bg machte is aan Engeland daar wederstand te bieden toolang niet de Rustisohe spoorwegen voltooid en de andere middelen van vervoer gereed tgn Daarestegen willen de diplomateu den vrede gehandhaafd tien het behoud des vredes ochten tg volsterkt noodtakelgk want de oorlog tusschen Engeland en Roeland ton een groote ramp zgn voor geheel Ëtropa Opnieuw wordt verttkerd dat de Ctaar en de minister Von Giers tegen jlen oorlog tgn en dat de Sl Petersburg de oorlogspartg niet sterk genoeg is om even als in 1877 hetg val was der regeering de handen te binden Qverigens laat Rusland financieele toestand niet toe dat het een groeten oorlog onderneme Een telegram nit Dongola meldde Zaterdag aan de Engelsche bladen dat te Merawi soldaten uit Khartoem aangekomen zgn met het bericht dat een deel van zgne troepen in Kordofan den Mahdi hebben verlaten en onder de verklaring dat zg nu reeds lang genoeg gediend hadden en het doel van den krgg reeds bereikt was naar hunne woonplaatsen terug zijn gegaan De zegsliedeo vertelden tevens dat de Mahdi de afvalligen achterna getet bad maar na een ernstig gevecht waarin bg groote verliezen leed genoopt was onverrichter zake terug te keeren oop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 8 APRIL Een Heerenhuis Erf en Tuin in de Crabethstraat Q no 223 ƒ 4850 k J Kortenoever Jr M A R K T B EB I IT H T E M QOUda 9 April 1885 Granen voor tarwe eer willig De bests zeeuwsohe tarwe ƒ 7 80 a 8 50 Goede en polder 7 a 7 50 Afwijkende lager Rogge ƒ 6 20 a ƒ 6 60 polder en mindere kwaliteit ƒ 6 a ƒ 5 60 Gerst flauw ƒ 5 i f 6 Öbevalier ƒ 6 50 a ƒ 7 Haver ƒ 3 80 a 4 40 Mais platte 5 5 40 ronde ƒ 6 90 è iïO roor het algemeen weinig handel De veemarkt met goeden aanvoer de handel in alle soorten traag vette varkens 24 i 27ct varkens voor Londen 20 è 21 ets magere varkens en biggen vlug biggen ƒ 0 95 a 1 45 per week schapen traag te verknopen Aangevoerd 54 parlgen kaas Eerste kwaliteit ƒ 19 21 tweede kwaliteit 16 8 18 Noordhollandsche 16 I 26 Goeboter 1 00 a ƒ 1 10 Weiboter ƒ 0 80 a ƒ 0 90 öargerlljken Stand GEBOREN 1 April Petrooell ooderi T de Hoog m M i Goedcart 7 WiJlemiM ouden W C Koramaon en A Kraker AdrisDo Comelit ouden P Tak eo W de Mol 8 ComelU oodera A Sooeij eo P Heuouni OVERLEDEN 6 April C van d Linden U m 8 M Schaap 9 m 9 P Hnplopcr 62 j GEHUWD 8 April A OifiirB en W Hazebroek ADVERTENTIÊN Bevallen van een T E PINO CooLs Gouda 8 April 1885 Voor Gouda biedt zich aan tegen 1 MEI a s een van buiten de stad van goede getuigen voorzien en P G als KEUKEN WERK of MEIDALLEEN Brieven franco lett V aaii het Hnlppoatkantoor te Haastrecht Bg de op 2 April 11 gehouden verkiezingen van Soofdingélanden en SoofdingeIand Plaat8vervangera zgn gekozen in het 4 district tot Hooidingeland de Heer H JP BULTMAN in de plaats van wglen Mr J P AMERSFOORDT die zgne betrekking had nedergelegd in het 8 district de periodiek aftredende Heeren J JT DUTN8TJS E als Hoofdingeland en 4 SXBAATaOF als floofdingeland Plaatsvervanger in het 9 district de periodiek aftredende Heeren A OOSTHOEK als Hoofdingeland en M C J van der WEYDEN als HoofdingelandPIaatsverranger in het 13 district tot Hoofdingeland de Heer W BOS en tot Hoofdingeland PIaatsverranger de Heer P J van der POEL respectivelgk ter vervanging Tan de Heeren E ZIRKZEE en J de QRAAF die periodiek moeten aftreden op 1 Juni a s dijkgraaf en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND brengen bg deze ter kennis van belanghebbenden 1 dat de voorloopig opgenomen rekening over het dienstjaar 1834 op de Secretarie van het Hoogheemraadschap ter inzage van het algemeen ta worden nedergelegd van den l tot den 21 April a s van des morgens 10 tot des namiddags 2 ure en aldaar tegen 15 cents voor elk exemplaar verkrggbaar zal zgn 2 dat de ingelanden volgens art 165 van het reglement van 6 Julg 1857 Staaiiblad n 90 hunne bezwaren tegen deze rekening binnen acht dagen nadat die ter visie heeft gelegen en dus vóór 28 April aan de Vereenigde Vergadering moeten hebben ingezonden 3 dat de Vereenigde Vergadering op Woensdag 29 April in het openbaar zal overgaan tot de behandeling van bovenhedoelde rekening