Goudsche Courant, zondag 12 april 1885

1885 N 3231 Zondag 12 April Zat KUNSTMIN der Sociëteit ONS GENOEGEN Gouda DOl DERDAG 9 APRIL 1885 Anti Spihtistisclie en Ideologische Séance te geven door Prof CHAMBLY Royal Illusionist eigenaar des HOME of MYSTERY in AW Kor W NIEUW PROGRAMMA Een blik in de Droom en Oeeiftenwereld Inthullingen van Spiritistische Mediums Dr Sladb Fostbb MonsFELD Hollis Willson Bastian Gründel en Gebr Edy AANVANG 8 DDK LEDEN en DAMES ƒ 0 49 Kaarten zgn verkrögbaar aan het Lokaal alwaar ook Plaatsen zgn te bespreken 10 Ct extra op den dag der Voorstelling van 10 3 unr Zaal KUI STIHIN Sociëteit ONS GENOEGEN ZATERDAG den 11 April 1885 Aanvang 8 uur Sexxe Séaa3 ce van den Professor dn Billard GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Openbare Verkoopmg te GOUDA op MAANDAG 13 APRIL 1885 des morgens te Eüf uren in bet Eoffiebuis Harmonie aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C FOETÏÏUN DEOOGLEEVEE van No 1 Een goed onderbonden WINEEL EN WOONHUIS TUIN en ERVEN aan de Markt te Gouda Wgk A no 91 uitkomende met een groot Gebouw met flinke Vertrekken en Zolders aan het water van de Zeugstraat en met bet gebruik van de poort ten zuiden van het perceel Te aanvaarden 1 Juni 1885 Het Huis bevat beneden behalve de Winkel eene Winkelkamer ruime Keuken fraaie Tuinkamer met warande en boven twee Kamers Zolders en Meidenkamers Het is geheel voorzien van gas en waterleiding en van velerlei gemakken Het gebouw achter aan het water van de Zeugstraat is ingericht voor Eoekbakkerfl No 2 Een onlangs geheel vernieuwd Winkel en Woonhuis in de Doelensteeg te Gouda W k L no 242 No 3 en 4 Een goed beklant WINKEL en WOONHUIS met PAKHUIS en BOVENWONING daarnaast in de Oostnoodgodsteeg te Gouda bg de Oosthaven Wgk B no 61 en 62 Te aanvaarden I Juni 1885 No 5 Een WOONHUIS aan de Karnemelksloot te Gouda breede z de W jk R no 477 En een WOONHUIS in de Drapierstraat te Gouda Wflk O no 257 Het perceel Nr 1 is te zien Dinsdag 7 Woensdag 8 Donderdag 9 en Vrfldag 10 April van des morgens 11 tot des namiddags 4 uren en op den dag der veiling des morgens van 9 tot II nren en de overige perceelen zgn 3 werkdagen vóór den dag der veiling en op dien dag op de gewone uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft bovengenoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER De Firma C NEDERVEEN BoekhandelarenBoekbinders te tBtnch beveelt hare gnnstig bekende beleefdelgk aan Agenten voor Gouda en Omttrektn de Heeren A KOK Co Boekhandelaren te Gouda bg wie Modellen ter bezichtiging zgn gesteld en nadere informatien in te winnen LEOUr GOPPAET Entree H H Leden 25 Cent NietLeden 49 Schoonmaak Schoonmaak DAMES ATTENTIE I AUm te zaniea 2 60 Ken ScbooniuaakPakket inhondeode i Ten 1 Een echte Leldsciie Zeemlederen lap ten 2e Een prachtige roote GlazenspoDS lea S Een stevige witte Holton Dweil ten i Een flinke haren of cocog Stoffer ten 8 Een Tapytschnier ten 6 Een Werkborstel teA 7 Een Witborstel ten S Een BaagbOl l deze acht etuks te zamen voor ƒ 2 60 en nu bovendien nog Cadean een Pak echt CocosZeep van 13 Stnks verkrijgbaar b y H B DE La HAItTË Bazar in Galanteriën Krameryen en Huishoudelijke Artikelen Oostharen 97 Oouda QROOTE aOBTBEBING OELAKTM BLIKKUN GOMJCfllBEN Een HUISEOVDSTEE Er biedt zich aan eenBURGEROOCHTER leeftfld tusschen de 25 en 35 jaren P G Adres franco brieven onder No 1120 aan het Bureau dezer Courant HEEREN HANDSCHOENEN DAMES HANDSCHOENEN KINDER HANDSCHOENEN MILITAIREN HANDSCHOENEN A van OS Az Kleiweg JE 73 TOEVALLEN wm i KRAMP ZENUW oLIJDEN worden in akorten tijd genenen zelfs verou £ derde kwalen S Sc Men kan zich persoonlgk vervoegen en ook per brief CQ VELE ATTESTEN van Personen door mg genezen liggen ter inzage ë s SPREEKUREN van 11 tot 3 uur des MAANDAGS en VRIJDAGS Spuittraat n 59 D NaULER Amsterdam Snelpersdruk van A Bki nkman te Gouda Openbare Vrijwillige VEEKOOPIirGEir BOUW en lUelkgfereedschappen en andere Roerende Goederen op VRIJDAG 17 APRIL 1885 aan de Bouwmanswoning geteekend nr 102 in den Achterbroek onder Berkenwoude MAANDAG 20 APRIL 1885 aan de Bouwmanswoning geteekend G nr 53 in de 12 morgen onder Beeuwijk DINSDAG 21 APRIL 1885 aan de Bouwmanswoning geteekend nr 69 nabg den Polsbroekerdam onder Benschop WOENSDAG 22 APRIL 1885 aan ide Bonwmanswoning geteekend G nr 9 aan den Goudschen weg onder Stolwijk VRIJDAG 24 APRIL 1885 aan de Bouwmanswoning geteekend D nr 20 in Benederhenl onder Stolwijk MAANDAG 27 APRIL 1885 aan de Bouwmanswoning geteekend nr 6 in Schonauwen onder Stolwijk I DINSDAG 28 APRIL 1885 aaa de Bonwmanswoning geteekend nr 13 in Schonauwen onder Stolwijk WOENSDAG 29 APRIL 1885 aan de Bouwmanswoning geteekend C nr 13 beneden en bg het dorp Haastrecht telkens des voormiddags ten 9 ure ten overstaan van den Notaris MAHLSTEDE te Serpambacht ROETMAN SCHEFFERS Co SCflIEDAM Vereeniging van Gistiabrikanten Bekroond met de Zilveren Medaille op de We reld Tentoonstelling Amsterdam 1883 LEVEREN UITSLUITEND ZUIVERE JEUEVEHGIST in alle hoeveelheden tot de laagste prgzen Be Goudsche Machinefabriek te GOUDA Levert compleete inrichtingen voor STOOMBLEEEEEIJEN Tegel en Steenvorm Macbines Drijfwerken naar Stukprijzen ADVERTE TIE1 I in alle Binnen en BuiterÜandsche Couranten worden dadelük opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda GOUDA 11 April 1886 Oiiterenavond werd in eene vergadering van bet Dep Oouda der Ned Maataohappy Ur bevordering van Ngverheid tot Seoretari gekoien de heer H Enuo TiD Gelder ter vervanging van den heer H W 6 Koning die als loodanig had bedankt na gedurende vele jaren het secretariaat op verdienstelijke wijse te hebben vervuld en vele diensten loo aaa hst Departement als aan de Maatschapp te hebben betreten Aan het Departement van Waterstaat Handel en Nijverheid werd glsteroo aanbesteed het onderhouden van en het verriditen van eenige herslellinges sau het postgebonw te Qonda van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot 31 Uaart 1888 Minste inschrijver de heer C J Koot te Gouda voor ƒ 1160 Belangstellende siadgenooien herionereu wü aan de voordracht van den beer Justus van Maurik jr op Woensdagavond a st ttrwijl wij er hun attent op maken dat voor dete voordracht plaatsei vooraf te bespreken lyn zooals bijjkl uit achterstaande adrer entie Met het oog op de afscheidsvoorslellingen van Hevr Kleine is door de Commissie die zich door geheel het land gevestigd heeft de volgende eircnliiire verspreid die wij op veraoek gaarne opnemen De ondergeteekenden leden der Commissie die optrad bij gelegenheid van mevrouw Kleines veertigjarig jubilee en tij die tich thans bg hen hebbien aangesloten wentchtn de aandacht bnnner land en siadgenooien te vestigen op de voorstellingen door de Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel M eeing plaatsen vaa het rgk te geven len einde de gevierde kunstenares in de gelegenheid te stellen om op waardige wijce afscheid te nemen van het publiek Zy verwachten dat hare talrijke vereerders gretig die gelegenheid tollen aangrijpen om het hunne by te dragen opdat meTrouw Kleine een onbezorgden tijd van rust kunne intreden Zy verklaren tich genegen om de tolken teiyn der sympathie van het Nederlandsohe volk in deze en willen inn belangstellenden gaarne alle nadere inlichtingen Teratrekken Dete oiroulsire is o a onderleekend door de volgende ingetètenen uit dete gemeente Mr 1 Fortuijn Droogleever G C Fortuin Droogleever J M Noothoven van Goor H W G Koning J Post van der Burg C C H Prince Dr H IJssel de Schepper en Mr W J Forluyo Droogleever Jr Het Album voor mevr Kleine hel feestnummer van De Kmithode is iteds versebenen He bevat haar lichtdruk portret tincographieén naar teekeuiugen van Hollandaohe ariiaten en vele gevleugelde woorden geschreven net een pen die van hocge waardeering getoigt van de gevierde kunstenares De bfter mr van Sorgen schreef in dit album eene biographic van Mevr Kleine Den heer H W Olto alhier werd op de Tuiu bouwtentoonstelling te s Oravenhage een zilveren medaille toegekend voor zijne inzending van 26 bloeiende Cameliaa in de meeste veisoheidenbeden van 0 80 M tot 0 60 M boven d pot en een kleine zilveren medaille voor 26 Bromeliaoeen in de meeste verscheidenheden De firma K Jonker eo Zn alhier optving een zilveren medaille voor een iozending van de uitgebreidste vertaneling Bloempotten Zaadpanuen ent Ds Kiesvereenigiog Kerkelijk Beheer vergaderde gisterenavond tot het stellen van candidaten voor de verkining van leden in de 3 collegien van Kerkelijk beheer by de Hervormde Gemeente alhier die tal pUals hebben op Maandag 20 April e k De volgende afkrsdende heeren werden opuiaaw candidaat gesteld Alt Kerkvoogden de h W B vao Straaten C Knaap en C Hoogenboont Als Notabelen de hh H Overeijnder A W van Kluijve C Brunt J Brake en H Jager Als Conmiuariuen Jvan Oppertoeikkt de hh W Post Drost D TWptlra D K van Meerten C ojjman en O C Samsom Ter vervulling der Vacatutva tussohentyds ontstaan door het bedanken der hh G frinoeen L F Hoogendijk als Cammissarissen vai Opperloezicht werden benoemd tot candidaten de hl ur D N Brouwer en B Bestelsen Als Bestuursleden der KiesVsreeniging zijn herkoun de hh J M Noothoven vak Goor W Kromhout en H Jager Als Bettaurtlfd is gekozen vacature J Usselstijn de heer A v B Teen Donderdagavond bad de g one jaarljjksche Vergadering plaats van leden en begunstigers der plaatselijke vereeniging tot bevordering van hetonderwijs en het schoolbezoek Zóó nit het verslag van den Secretaris den hee D Buijter als uit de rekeuing van den Fenuingmeester den heer J J Grootendorst bleek de gunstige toestand waarin de vereeniging verkeerde Tot lid van het Bestuur werd in plaats van den aftre4enden en niet herkiesbaren heer H J Wenneket Jekozen de heer O A D J Gabrij Het Provinciaal Kerkbestnr van Zoid Hollaud heeft deu 7en April II aan dW beer J W A Boers predikant te Slolwyk nut iopng van den len Jnli 1886 bet emeritaat salvo b ore verleend Tot pastoor der B C nneente te Haastrecht benoemd de heer O J Quant pastoor te Waddingsveen Uet aantal vergunningen M drankverkoop in het klein is te Berg Ambaoht lal 11 gedaald het bij de wet toe gestaan msximnm bedraagt 1 0 Dit Zevenhuizen sohryft aien ons 7 van de 11 vergunaiaghouders in deze gemeente zullen met 1 Mei a s of hnnne winkelnering of hun drankverkoop h t klein moeten staken Ook de BqnspoarwegmiiÉIMMItpy zid ms ée ridders der Dtililaire Willemsorde die te s Hage het 70 jarig bestaan der orde zullen kbmen herdenken retourbiljettea uitreiken tegen den prijs van de eakcle reis De Minister van bianenlandsche taken heeft aan de commissarissen des konings eene aanschrijving gericht waaraan wy bet volgende ontleenen Van de voor officieren der schutterij opengestelde gelegenheid om deel te nemen aan de oefeningen op groole schaal welke door het leger worden gehouden werd naar da Minister van Oorlog mededeelt in zoo beperkte male gebruik gemaakt dat de practische oefiening van het schutterlijk officierskorps daardoor niet noemenswaardig wordt gebaat De ijver die door vele officieren der schnttefy wordt aan den dag gelegd sluit het denkbeeld aan onverschilligheid ten deze geheel uit eif moet hier veeleer gedacht worden aan zekeren schroom om op te te treden als verantwpordelijk uitvoerder van dienstverriobtingen zoodsr daartoe voldoende theoretisch ontwikkeld te zyn De maatregelen door hel Departement van Oorlog genomen om de kennis der 8chutteroffioieren te bevorderen hebbien niet de verwachte vruoh geleverd waarom de inLL te beproev hjeilr vér tering te brengen di perioBeel der tchuttery te doen deelnemen oefeningen van de ter plaalsg garnizoen houdende troepen en meeri instruolenrs voor de practische oefeningen der sohutlery beschikbaar te stellen terwy l dit doel verder nog kan bevorderd worden door vrijwillige deelneming aan geregelde theoretische opleiding waarbij officieren van bet leger als instructeurs optredep Op grond hiervan wordin de Comm des Konings uilgenoodigd bij de ocmmandanten der dienstdaende schutterijen pogingen in het werk te stellen üdlt het doen toepassen van boren aangewezen beginselen en den Minister te berichten omtrent de geneigdheid vab officieren en adspiranl officieren der dd schutttry tot deelneming aan de ontworpen theoretische opleiding Wanneer ren eenigszios voldoend aantal daartoe bereid is tullen in verleg met de commandanten der schutleryen nauwkenrige ontwerpen worden samengesteld om de dagen en uren der oefening te bepatfin enz en tullen de noodige instructeurs aasg eten programma s van studiën vastgesteld en d6 verder gewensohie maatregelen worden genomen De vergadering van bereiders en verkoopers van natuurboler Donderdag te Agitterdam gakonden werd door ongeveer 60 personen bijgewoond Besloten werd tot oprichting eener Vereeniging ter bestrijding van knoeierijen in den boterhandel Een conceptontwerp der statuten werd na kort debat met geringe wijzigingen vastgesteld Door bet voorloopig comité werd medegedeeld dat meer dan 600 blyken van instemming met het beoogde doel waren ingekomen De contributie is voor de leden op 60 cents en voor de begunstigers op 3 60 s jaars bepaald Het Bestuur zal uit negen leden bestaan De vereeniging is gevestigd IC Amsterdam en opgerieU voor 29 jaren Het Bestuur is samengesteld m de heeren Zyp burgemeester van de Zijp 9ei Kruyser van Delft Wysman van Amsterdam Buis van Schagen Binkes Borger van Leiden Lugard van Deventer Halbertsma van Sneek Benyl van iKampen en Hasselman van Zoeleu Aangaande deu dubbelen moord te Maastricht gepleegd wordt van daar gemeld De moordenaar een zekere Cesar Timmermans winkelier te Heerlen kwam by den advocaat Van Oppen vader en trof daar den zoon mede advocaat Wat tusschen dezen is voorgevallen weet men nog niet De vader hoorde echter een schot vallen en snelde evenals de dochter daarop toe De moordenaar wendde zieh uu tegen den vader wien hij met een revolver een doodelijk schot toebracht om vervolgens ook de dochter met een dolk doodelijk te verwonden Dete Ijlste is een unr na den moordaanslag overleden terwijl de zoon behalve een schot ook onderscheidene dolksteken in de buik heeft ontvangen die voor zijn behond doen vreeten De dader die in de worsteling ook gewand is wejÉHbntwapend en gearresteerd door den concierge van net hypotheek kantoor a n wien hij teide ik heb my gewroken ï e aanleiding tot den moord schijnt te vinden te zjn in een geding door mr Van Oppeu voor zijn iBDordmnnir gevoerd en dat door faet verhaal der daarop gevallen kosten eindigde met den finanoieelen ondergang van Timmermans Over dit proces heeft de laatste twee algemeen verspreide brochures tegen mr V O geschreven waarin hy zegt dat door dit proces ziju toestand onhoudbaar is geworden en waarin hij eindigt met de woorden dat dan ook de gevolgen der twijfeling komen over hem die ze veroortoakt beeft Een zesr treurigen indruk makende taak hield naar de Zw Ct bericht eergisteren in den laten namiddag de correctioneele kamer der rechtbank te Zwolle betig De predikant der Herv gemeente te Nunspeet stond nl terecht ter take van den 19 Dec jl den president van college van kerkvoogden te hebben uitgescholden Er werden teven van de tijde van het O M gedagvaard en twss door beklaagde opgeroepen getuigen gehoord Uit db verschillendegetuigen verklaringen resulteerde dat dejpredikant die reeds gedurende ongeveer 2 jaar smacht baar de betaling van zyn Iraotemenl de heeren kerkvoogden wilde beletten tegelijkertijd dat er onder zyn praesidium een verkiezing van leden van het kiescollege werd gehouden een stemming voor rkieziog van natabelen in dezelfde consistoriekamer te doen plaats te bgn Ppzft weigering lokte eenige woorden uit die den beeren kerkvoogden aanleiding gaven hun voorganger als lasteraar aan te klagen De Officier van Justitie liechtte in bet breede zyn requisitoir toe en meende met aanneming van verzachtende omstandigheden veroordeeling tot een geldboete van ƒ 26 subs 6 dagen gev te moeten vragen De beklaagde verdedigde zich in een kort door hem zelf gevoerd pleidooi Uitspraak over 8 dagen Uit de acte van besohpldiging tegen HenriAoa oud 33 jaren voormalig bediende der firm a Baphael te Amsterdam welke zaak op 11 dezer voor het Gerechtshof aldaar tal worden behandeld blykt o a dat hy vau Oct 1876 tot April 1884 arglistig ten nadeele van tyn patroon heeft weggenomen eo zich toegeëigend een som van ongeveer ƒ 280 000 dathy ten einde de diefstallen en tekort der kas verborgen te houden valschelyk en bedrie gelyk het door hem gehouden kas en ontvangstboek heeft vérvalsoht zoo wist hij aan de debel zyde van het kasboek een ogfer te plaatsen van 9718 S helwelk een credilpost behoorde Ie tijn van ƒ 17 184 63 Tan October 1878 tot Nov 1884 ging hy daarmede voort meer dan honderd posten vervalscheude