Goudsche Courant, woensdag 15 april 1885

1885 r N 32S2 GOUWE C 200 199 Ta pijt Hagazijn en Bebangerg GOUWE C 200 199 Ontvangen de nieuwste Dessins BRUSSELSCHE TAPISTHY SCHOTSCHE en GOITJE TAPIJTEIT alsmede een prachtige collectie j Woensdag 15 4pril GOUDSGHEICOURANT JVieuws en Advertentieblad oor Gouda en Omstreken Een ruime keuze Engelsche en Duitsche VLOÊRZEILEN I welke worden g eleverd voor Kamers uit een stuk Voorts een fraaie keuze GORDIJl STOFFEl VELVET GOBELIN LAKE $CHE en DAMASTE TAFELKLEEDEIV KAMER GANG en DEURMATTEN Belb s zrLg selpa pier©a L iara xia iz a © Iceij z © B DE JOIVG De inzending van advertentiön kan geschieden tot öé nor des namiddags van den dag der uitgave Ondergeteekende beveelt zich minzaam aan Toor de LByERING van Gymuastiek Toestellen VLAGGEN ZONSCHERMEN en WASCHZAKKEN van Vlaamsch Linnen zeer bestand tegen water TAKELTOUWEN met Blokken ERANDSFÜIT SLAIEN in 22 verschillende wgdten Tevens verhuurder van DEKKLEEDEN J IJPELAAR JzN GOUDA WESTHAVEN B 143 PHOTO EAPHIE Van af Mei des vorigen jaars worden door mg ook de Vlaitenkaart Portretten volgens de nieuwste drukwgze vervaardigd Zg zgn van brillante fijnheid en veranderen zelfs in het sterkste licht niet meer in kracht of kleur Vergroote Portretten in kooldruk prima bewerking en onveranderlgk A Böeseken Rotterdam Hoogstraat 343 Scboins over de Vlasmarki TACR STURM s Hage B Hof Stoomververij en Chemisclie Wassclierij Toor alle soorten van KLBEDIN8STUKKEN GORDIJNEN TAFELKLEEDEN BEDDEKENS LINTEN VEEREN en Billgke Prjjzen Spoedige afleYering Prijscouranten en Stalen ook van de nieuwste Kleuren te Terkrjjgen bg den Heer J BREUK£L Hoog straat A 124 te Gouda I f De Algemeene Verg adering van de Harddraverij Vereeniging zal worden gehouden 22 APRIL des avonds 8 uur ten huize val den Heer HARDIJZER Café VREDE BE8T feciVERE FKANSCHE WIJNEN De bekende BORDEAUX k f 27 per 48 Pleteschen met accijns franco huis gebeel Nederland ook per p peffilesch kwart en balf ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesscben verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellen s Boonekamp Elizter Dilettanten Club Gouda LEZING op WOENSDAG 15 APRIL 1885 des arondi ten 8 uur in de Zaal tEviisTHiN Sociëteit cOns Gbnoeoeio Spreker de Heer Justus van Maurik Jr Leden der DILETTANTEN CLUB Lebben vryen toegang met 2 Dames Meerdere Dames of Kinderen ƒ 0 50 Niet Leden 0 99 de persoon Plaatsen knnneni besproken worden Dinsdag 14 April des av mids van 7 tot 10 nar en op den dag der Lezing ran des vóórmiddags 10 tot des namiddags 3 nar Tas Gelr SITEL Amsterdam ▼ erkr gbaar te Gouda bg W d P C PINKSE Kleiweg C TAK VLIET Markt en te Bodegraven bg H MOL Probeer s p de SOTJOHO 3Sr TIHEEl No 3 1 25 per V kilo T Goedewaagen en Zonen a OTJID A MABKT naast DB WAAG verstrekken gelden op effecten voor bedragen onder 1000 h 4 s jaar daarboven tot den prolongatiekoers volgens Amsterdamsene beursvoorwaarden nemen gelden t deposito tegen onderpand in rass fondsen d i o j i belasten zich met het koopen en verkoopen van effecten tegen een provisie ook voor loten van Vs 7o Toor fondsen boven de 30 o V i onder 30 wisselen coupons boven de Amsterdamsch beursnoteeriug zonder aftrek van provisie als pr Oostenr coup 0 05 pr roebel 0 01 pr frslOO 0 20 dollar O ül Inkasseeren zonder kosten wissels z g handelspapier op Amsterdam en Rotterdam BELANGRIJKE HOÏÏTYEILIFG TK ROTTERDAM Woensdag den l den April 1885 des namiddags ten 12 nre in het Café Fritschy aan de Overzgde der Maas van Petersbnrger Croonstadsche Zweedsche Riga Memel Wjjbnrger Vuren en Grenen DELEÏÏ m PUTEN Geschaafde en g eploegde Zweedsche VUREN DELEN eni Amerikaansche Grenen Delen en Platen Nieuwe Narva en Croonstadsche Sparren Sparhonten Juffers Kolders Eiken Ribben Eiken Balken enz Alles g enummerd en liggende in de Loodsen op de Werf Mualand Oostpunt Noordereiland te Rotterdam Notitiën zgn te bekomen ten kantore van din Heer J C LACH Geldersche Kade No 1 ADVERTEI ITIE1 in alle Binnen en Buitenlandache Couranten worden dadelük opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Snelpendrok van A Bkinkiun te Gonda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 14 April 1883 Te Hage tgo gi teren roor bet Lager Onderwj met goeden uiialag geëxamineerd de bh A Kenbergen en J C Vennel uit Oouda Zalerdagaroud jl ig ia gebeel bewu eloozen toeitand op den Gouderaliaafaen dgk gevWlip een mampenooD die daarop naar deze gemeente it verroerd en in het gaatbni alhier opgenomen Nadat hg een paar dagen tra verpleegd heeft hij opgege en genaamd te lyn Abrabam Schenlink ond 28 jaren lachtersknechl wonende te Botterdam lo een buitengewone vergadering dar Provinciale Staten van Zuid Holland op 28 April zullen behandeld worden de rooritellen van Gedeputeerde Stalen om au bet aubaidie roor de bmg orer de Oude lUaa door da Xanada KaïMr it l uww y en er geen uitzicht bettaat op Rijktanbaidie roor de verbetering ran de raari Hyn Schie Welke door den Miniater van Waterstaat thana wordt saamgekoppeld met de verbetering van d n waterweg Amsterdam Sotterdam in de aanataaode Kamerrergadering voor tellen te behandelen omtrent de rerdeeling der werken roor den brug uw en de rerbelering der raart Eyn Sohie orer eenige jaren en inmiddela met de voorbereidende werkiaamheden roor beide werken roort te gaan Zitting State n OeneraaL Eebste Kakkb ran 13 April In deze zitting werd mededeeUng gedaan dat was ingekomen een afschrift der orereenkomst en der protocoden van de Congo conferentie Aangenomen IS met 30 tegen 1 stem de drankweta wijzigiog Woensdag zgn kleinere ontwerpen aan de orde Het bealnnr der Vereeniging roor paedagogiek heeft besloten in de aahstaande algemeene rergadering het rolgende onderwerp in behandeling té brengenj Door lie jongste wijziging ran het programma roor het boofdouderwgzers examen volgens welke het onderzoek in de theorie ran onderwgs en oproeding roortaan vervalt wordt de degelijkheid en de oproedende strekking van het lager onderwgs ernstig bedreigd Ëenige sociaal democraten hebben zink tbt den LeiUschen Gemeenteraad gewend met rerzoek on in de arbeiderswgken aldaar eene collecte te mogen houden ten behoere ran de mgnwerkers welke in België den arbeid hadden gestaakt Voordat dit adres den Gemeenteraad bereikte had de burgemeester krachtens zg ne beroegdheid er afwijzend co tWchikt op grond dat in het Kon besluit waarop de adressanten zich beriepen alleen sprake is van rampen en ongelukken maar niet ran werkstakenden Zoowel in h hooge als in de lagere kringen te Weenen wordt de dood ran prinses Augusta Manilear zeer druk besproken Deze prinses was de kleindochter ran Koning Karel Alben ran Italië en de dochter ran prinses Carignan Sedert lang leefde zg teruggetrokken in een kasteel in Gulioiè Onrerwachts boorde men roor een paar dagen dat zij orerleden was De prinses zou begraren worden toen de autoriteiten argwaan bfgonnen te koeiteren omtrent den oorïaak ran baar dood Bg een gereektelgk onderzoek bereatigde het dienstpersoneel dat eerst geiegd had dat de meesteres een natnurlgke dood was gestorren dat de prinses zelfmoord hpd gepleegd In een twist met een der bedienden soa zij in haar drift een rerolrer gegrepen en op deli bediende afgeschoten hebben Deze had zich boewei big niet getroffen was laten rallen en om zijne mwaterea Ie ontwapenen zich dood gehouden De priii ta ziende dat zij een misdaad had i epleegd zou KWB lich zelf een kogel door bel hoofd gejaagd hebben Xhm kogel is werkelijk in de hersenen rau de onriedene gerenden maar bet lichaam is nog op zoorele plaatsen gekwetet dat de justitie rermocdt dat lij re moord is Het ebeele dienatpersoDltf van de prinses wier dood rouw brengt orer dit koven ran Oosten rijkHonga rjje Saksen en luHê ia gearresteerd Wij stellen oni roor jat te eeniger tgd de KadarlaBdsch Indiwha Btiiteting ea de bdiaoh maatschappij plotseling kunnen geplaatst worden in een zeer rreemde en onbehaaglijke positie Op zekeren dag ran dit of dat jaar der toekomst waarom niet ran 1886 zoo goed al ran elk ander zal men eensklaps lot de wetenschap komen dat men geen telegrapfaiscbe gemeenschap met de orerige wereld meer heeft Het Gou ernement zal bgr een gewichtig telegram uit Holland wachtende zgo dat maar niet komt of zelfs een dringende rraag aan het Opperbestnnr hebben te doen particulieren of firma s zullen hebben te seinen orer handelszaken maar tol allen zal bet bescheid luiden dat de rerbinding orer Singapore is gestopt Men weigert daar onze berichten op te nemen of naar hier te seinen Aldus de Jata Bode die in een tweetal artikelen de mogelijkheid be preekl dat Indie telegraphisch afgesneden wordt Die mogelijkheid is er zegt het blad zoodra er een Ëuropeesche moeielgkheid komt naarbg wg aan de tegenorergeslelde zgde ran Engeland staan Onze internationale telegraaflijn is Ëngelsch zg loopt orer Singapore wat ook Ëngelsch is aan den anderen kant strekt de Banjoewangi lg n zich uit naar Australië wat ereneens onder Engeland staat Kortom wij z n in onze lelegraphische gemeenschap met de buitenwereld met handen en voeten gebonden afhankelijk als een zuigeling Zoodra GrootBritannié rerkiest die gemeenschap te sluiten en dat kan het ieder oogenblik doen ook zonder dat er bepaalde oorlog heerschl ign wg afgesneden De Petersburgsche oonrenlie van 22 Juli 1875 gesloten tusscheo Dnitscbland Ooa enrgk België Denemarken Spanje Frankrijk Griekenland Italië Nederland Perzie Portugal Eusland Zweden Zwitserland en Turkge had ten doel om den internationalen telegraafdienst Ie berorderen Maar aan die conrentie nara Engeland geen deel Het wenschte zich door niets te binden Er is rolgeua den echr maar één redmiddel men late onmiddellgk een onderzeesche Ign leggen ran Jnra Daar Borneo en ran een der noordelijkste punten ran ons Borneo b v b Sambas een kabel naar Saigon de laatste afstand is niet grooter dan die ran Bataria naar Singapore De api of Indische koe welke onlangs door Arti te Arasterdam aan de Bgks lnndbouwaohool ten geschenke werd gegeren is Zaterdag gedood Terwijl ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GRÓOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzoaderlpe Noiiuners VIJF CENTEN men hel dier roor een ploeg wilde spannen werd het zoo dartel dat de geleider niet bij machte was het rast te houden in dolle raart rende het dier brullende door Wageningen rond gerolgd door tal ran personen om het weer op te rangen Eerst na reel moeite gelukte dit doch toen meu het dier nu sterig gebonden wilde rerroeren naar zijn stal rokte het zich bijna weder los Om ongelukken te roorkomen want een talrijke menigte was op de been werd toen de woedende Oosterling afgemaakt Aangaande de komst ran Prinses Wilhelmina in Amsterdam Zondig jl deelt het Bmdeliblad het rolgende mede Het hoofdmoment van den dag was ongetwgfeld de komst ran bet Prissesje Amsterdam had er lich op gezet de Here kleine wier getaatstrekken reeds zoo populair zgn te begroeten en zoo mogelijk te zien Prinses Wilhelmina is Q aJ ranapen die ons roratenh i hebben getróSim de iièvèuïïg vSi 9e natie gewortC die in haar de toetomatigs koningin van NederUnl If on reeds eerbiedigt f t Ia niet gemakkelgk de talrijkheid eenerroW menigte onder ogfen e brengen maar we gelooifen niet te orerdrijren wanneer we de menachenmaesa die ran het station tot het paleis het Printje afwachtte op 60 a 70 000 personen stellen en dan nog niet eena de dnizende kinderen meegerekend De politie had nergens fgeiet alleen roor het station en roor het paleis was eenige ruimte gehouden Het perron was toegankelijk zoolang er plaats kon worden rerleend De trein van 4 35 was ongeveer een kwartier te laat maar loen hg aankwam was het n lerentje ran belang Iedereen op het perron moest de prinses zien die aAn de band ran barones Heemstra uit de gewone eerste klasse coupé stapte Onze Koningsdochter heeft inderdaad een aanvallig allerliefst gezichtje Zij zag er in haar parelgrijs manteltje met dito hoed getooid roet een lange afhangende veer snoeperig uit Guitig keek zg de menschen aan en barones Heemstra stond haar toe een bouquetje witte bloemen aan te nemen haar overhandigd door twee jongejuffrouwen wier ouders rolatandig weigerden te zeggen wie zg waren En zonder bedremmeld te zgn wist de kleine met een heel lief ik dank u wel roor de aardige begroeting te danken Uit duizenden keien klonk het hoezee een hoezee rol geestdrift toen het prinsesje uit bet station in het rijtuig plaats nam en de politie had toen handen rol werk om de toestroomende menigte te keeren Want het rijtuig was dicht De gnre wind belette gerolg te geren aan het roomemen om den rit naar het paleis in een open rgtuig te volbrengen De belangstelling en de blijken ran sympathie voor ons prinsesje waren er niet minder om t Geleek wel een trinmftocht door de dichte menachenmassa geheel den weg langa en daar de prinses zich aan bet geopende reiiater ran het portier met het bouquet in de hand rertoondc had de meerderheid ran de waoiyeuden wil ran de reis De aandrang ran het vo B werd hier i daar wel wal aterk maar het rgtV kon ten minste rooruitkomen dank ook aan de rgen agenten in bivgerkleeding aan beide zijden die de nioeilgke laak hadden mei de niet juist langzaam rijdende koels mee Ie loopen