Goudsche Courant, woensdag 15 april 1885

So zoo was t ran bet ttation tot aan het Paleis een en al gejuich een treffende en indrukwekkende rolksmanifesiatie streelend toor bet moederhart der Koningin die haar dochter in de restibule ran het Paleis tegemoet snelde en pa een hartelgke begroeting d kleine zelf een eind weegs naar boen droeg Voor en achter het Paleis wachtte nu eene dichte menigte de rerschyniog Tan prinses Wilhelmiaa achter bet venster af Jamaaer dat door het eigenaardig vallen van bet lieht op de dubbele ramen aan de voorzijde op het plein niet goed kon worden waargenomen dat de prinses met hare ouders aan een der vensters verscheen Beter ging dit aan de achterzgde waar een driewerf hoerab I losbarstte toen de Koningin zich met het prinsesje vertoonde tpyun te bereiden helzg om de practisohe kenTiis van huishoudelgke zaken en de geheels kookkunst aan t leeren De Nederlandiche Maatsohappg tot bevordering van Ngverheid evenals wg van bet nut van dergeIgke inrichtingen overtuigd stelde dan ook reeds in 1882 een som van ƒ 500 beschikbaar voor de vereeniging die het initiatief zou nemen tot oprichting van kooksobolen hier te lands Het behoeft echter geen betoog dat deze som slecht tot aanmoediging kan strekken doch volkomen ontoereikend is om de kosten van oprichting eener kookschool te bestrijden De ondervinding iu het buitenland opgedaon leert weliswaar dat wanneer zulk een iustellfilg tot stand is gekomen en wortel heeft gevat in de zeden zij baar loopende onkosten voor een groot deel zelve kan beairgden deels uit de leergelden der kweekelingen deels uit den verkoop der toebereide spgzen deels eindelgk uit de opbrengst eener goedkoope restauratie die daaraan behoort te worden verbonden Toch durven wg ona niet vleien dat de kookschool eenmaal opgericbt hierop den duur zonderjaarlgksche bgdrageu zou kunnen blijven bestaan Maar de eerste oprichting vereischt voorzeker aanzienlgke uitgaven zoowel voor de inrichting der lokalen als voor den aankoop van meubelen liuuen keukengereedschappen en zooveel meer brachten het gildewezen ten val inj rankrgk plotseling in Engeland meer geleidelijlffl in Duitsohlaad eerst volkomen bg de Oewerbe OAmg van 1869 Maar ook in dit opzicht bleek darle Maatsohappg niet leven kan van enkele negatie elWdat ontstentenis van regeling uitloopt op desorgootsatie Vandaar dat de opbefBug van het gildewUln werd gevolgd door regeling der contraotep tussnkn werkgever en leerling in Frankrgk bg de wMJi ving van 1803 herzien in 1861 in Engeland da de bemoeiingen der Boards of ariitratio and èonctmtiou in DuitschUnd door dien van den Ferein M Sozial PoUUk waarvan belangrijke aanvuUingea l der GemrbeOrdnuttf het gevolg zijn geweeM Ook in Nederlaqd wordt de bekWte gevoeld aan eene goede opleiding van dea aanliU nden werkman opdat bij lust hebbe in de toewijdjlBg aan zijne laak VVederzgdschej waarborgen wordeu miarbg vereischt zoodat eenerzgds de opleiding degMuk zij anderdeelf de paltoon èeen gevaar loope inu leerling Ie zien Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VElLiNG 13 APBIL Huis en Erf Doelensteeg L 242 ƒ 2000 k G Haagsman Pakhuis eu Bovenwoning Oostuoodgodsleeg B 62 ƒ 660 k A Blok Huis en Erf Karnemelksloot E 477 736 k F Welter Idem Drapierstraal O 257 380 k C IJsselstgu Gevonden en aan het bureau van politie gedeponeerd Een kinder oorbellelje goud met bloedkroal een Boomsch Catholiek Kerkboekje eeu gouden ring een Sleutel een kinder schoentje een kinder porteffionnaie met twee cent een borenstukje van een oorbelletje Goud mei bloedkoraal Op Vrijdag 4 April jl des avonds te 8 uur is aan het Station te Leeuwarden door een der brievenbestellers verloren een pakket met aangeleekende brieven ongeveer 24 centimeter in het vierkant en 4 centimeter dik verpakt iu dof donkergrgs papier met kruistduw waarop in bruinen lak de stempel Coudusteur LeeuwardenStavoren was afgedrukt en voorzien ran ee geplakt adres rermeldende met roode letters Conducleur der brierenmalen op den poorweg Hartiogen Nienwescbans en met zwarts drokletters den stempel aangeteekend Dal pakket bevatte onder anderen een brief met f 530 gedeclareerde waarde beslaande iu de naTolgende banken muhtbiljetten ï van ƒ 100 B Q 8459 en C B 68U 1 van 60 V 4896 5 ran ƒ 40 B E 6604 C E 6353 A Q 3623 C H 2912 en C E 2084 2 ran ƒ 25 0 S 6968 eu F S 1519 2 ran ƒ 10 B C 07496 en D B 04866 De Commissaris raa Politie te Leeuwarden verzoekt opsporing inbeslagneming en bericht Met 1 Juli a s zullen in Engeland afzonderlijke lirieventreinen ingevoerd worden tusscheu Londen en het Noorden In plaats dat de brieven die s nachts inkomen zooals tot dusverre geschiedde met gewone sneltreinen verzonden worden zullen zij met een bgzonderen trein die geen passagiers raedeieemt Londen om 8 u 30 s morgen verlaten en de rei naar Perth in 11 uur raaken de snelste spoorwegreis ter wereld De uit het Noorden vertrekkende btieventrein zal te 4 u 10 m te Londen zgn Deze treinen Z jn uitsluitend bestemd voor het brievenvervoer naar Schotland Noord Wale en Ierland locaalbrieven en drukwerken gaan voortaan met de gewone post die onderweg brieven opneemt Voor 15 jaar eiscbte het vervoer van brieven van Londen naar Aberdeen 542 mijlen een tgd van 16 uur 24 minuten thans zal daarvoor slccbla 13 uur en 24 minuten noodjg zijo met eene spoorsnelheid van 46 mglen in het uur pleliltng v uch4 riil kan geeiiti li lnoet men v rt Bel lateu vallen let de opleliliDg dei een nd heengaan op let oogenblik dat dji zou beginnen w dragen Van dei jf leergeld i eeis bt worden zgn ld uitenlandsch Overzicht nde i de tuuchen Engeland en Bu laud iqaaeiliei i weinig of geen nieuw bekend De toon der Ëngelsche bladen is nog htig doch veraobillende bladen geven grend l t ichmig dat dé vrede zal behouden blg veil de apeniogen van weer zgden op groote j ordi ii voortfinzet j 4érd in Frankrijk de zitting der algemeensi nU e raden geopend die niet langer dun inLfzal doreJi Wel fgn vier miaister aukp radéD maar niét voorzitters zoadat er vordt f eken va de gewoonte vol stellen ïestaatv M Mj to Kasriej lor tfflL TMbiuffpis w lul looh is diiSh in de Ji btirgstelling woi van ten mlAste borgen pf ijoor fsif de ploeg een aandeel dat Idon iets t die ia t bijzondu t tusschen deze J l slageii blstaat flHUir 1383 fenej Impale wer laaU ri IBIl IJz 0p olgens e tegle nf ontworpen ir chsf bn heér Slid elberg De dai r aaijgegaan poi vier jafieu lersbf twee Jaren f treklelgk bwgi te ntiar iieihoi d In de Haagsohe afdeeling der Ned Maatschappij ter Bevordering van Ngverheid is door de heeren mr Victor De Stuers H P Mutters Jr en A W Stortenbeker verslag uitbracht over de volgende door het Hoofdbesluttr gestelde vragen In welke vakken van kunstnijverheid is mededinging met bet buitenland mogelgk en uitvoerhandel voordeelig Hoe kan de kunstzin ontwikkeld worden tot vermeerdering van de volkswelvaart Wat kan vermeld worden omtrent de te s öravenhage beslaande of bestaanbare vakken voor kunstnij verheid Het stuk is ter beschikking van belangstellenden Wg weuschen er echter de volgende bgzonderheid aan te ontleenen betreffende beschermende rechten welke door een der vergaderden werden aangeprezen De heer De Stuers gaf daarop als zgue meeoing te kennen dat het bg den lagen stand onzer kunstnijverheid de mijl op zevenen zou zgn om den Chineeschen muur die onze gebrekkige voortbrengselen nu reeds uit het buitenland weert nog nauwer om onze grenzen te slaan Men berinnere zich de vaderlijke bescherming van koning Witlem I die om onze lakenindustrie te releveeren de fabrieken te Leiden zoo zeer steunde dat Z M aan alle ambtenaren zoo civiel als militair een aanschrijving liet richten om zich uitsluitend van vaderlandsch laken te bedienen Üe fabrieken bloeiden natuurlgk maar toen de bescherming had opgehouden gingen zg over den kop nadat zg ellendig slecht laken hadden geleverd Ééuim lan den lètiriiug g f oudiiigw4p m Urto d lfrliji hoq l et overweflc Oeze rege mg werkt sedett gevolgd dobr eene s arlgelijke voor de opleiding van machinisten i Aan de Ned Gist en Spiriin fabriek te Delft BB aap de fabriel van Oebr Slork te Hengcloo it ia denzelfden geest doch met afwijkingen naar den aard van het werk in de opleiding der leeriingen voorzien Waarichgolijk zijn er nog meer ond rnemingen waar hetzelfde het geval i De vraag is nu op welke wgze deze op zichzelf staande gevallen ndeer algemeen gemaakt kunnen worden met dit brgiaiel op deo voorgrond dat de leerling niet beschouwd worde al een werktuig maar als een peraoon van wien een goed werkman gemaakt moet worden Daicrtoe komt In aanmerking het vormen van vereenigingen van patroona en belangatellendeu uit welke oommissiën bemiddelend Jiunnen optreden bij hel plaatsen van leerknapen hulp verleeuen tot het verstrekken der borgtochten toezicht oefenen bg de opleiding examens afnemen leBloonstellingen en prijsuitdeeliogen organiseeren en later bg het plaatsen der werklieden weder hare bemiddeling verjlrekken In dezen gee t heeft eene oommiesie uit de Amsterdamsche afdeeling der Mij tot bevord v fabr en haudw ngverheid reed een ihema bekend gemaakt Wordt lang dezen weg wetlelgke regeling overbodig p Het antwoord moet oulkenuend luiden Bg de wet moet het luiten van opleidings ooctracten niet verplichtend gemaakt maar eenige eitentuUia Her contracten moeten door de wet vastgesteld worden Ook moet de wet waken legen het elkander ontfutselen vau leerknapen door de patroons en tegra andere misbruiken Een livret dat geene aanbeveling verdient voor werklieden i minchien wèl aan te raden voor leerlingen De geaohiktheid van ken die met de opleiding belast worden kan getoetst worden aan examens In de bovenbedoelde oommissiën kan de Staat door afgevaardigden vertegenwoordigd worden De groote vraag van het beroeps onderwgs wordt hier slechts in t voorbggaan aangeroerd Leerplicht en de toevoeging van teekenen als rerplioht leervak aan de lagere school verdient ook voor dil gewichtig onderwerp aanbeveling De bestrgding tegen ambachtsen burger avondscholen gericht moet in vele opzichten als overdreven of ongegrond worden gekenschetst indien slechts ruimte wordt gelalen voor wijziging naarmate de plaatselijke omslandigheden indien aan bet teekenen de algemeen verlangde groote waarde wordt gehecht indien aan de theoretische vakken niet te veel beteekenis gegeven de praolische richting wèl in het oog gehouden wsrdl De Staat mag ook op dit gebied niet werkeloos blgven behoort niet bureaucratisch op te treden maar normale regelen te stellen Het algemeen belang moet wel in het osg gehouden en door samenwerking van patroons eu werkliedenvereenigiogen van zedelgke lichamen als het Nut de My ean Nyterkeid fabriek en Handwerkmijverheid enz behartigd woHeu Eene dame te s Graveuhage had bij de schoon geldelgli gegoede De baas bekomt Volgens de Pharmaceutiiche Ztg i een kleine hoeveelheid 2 drachmen peterselieolie op een doek onder den neus van een koppig paard gehouden b V dat zich niet wil laten beslaan voldoende om dit volkomen tot rust te brengen en gedwee te maken Weinig personen kennen den omvang van het gevaar aan het gebruik van bedwelmende middelen verbonden vooral van opium praeparalen bg kinderen daar kinderen buitengewoon gevoelig zijn voor deze middelen en 1 4 ja zelts 1 10 vau de hoeveelheden door den mensch gebruikt om een weinig rust te genieten nder dat hg daarvan eenig nadeel ondervicdi voldoende zgn om den dood bg kinderen te veroorzaken Zoo IS thans veder een DugelsCh geneesheer door den rechter veroordeeld wegen het toedienen van 1 6 grein opium verdeeld in verschillende kleine doses te nemen van eeu kind van 16 maanden Het Engelsch geneeskundig tijdeobrift dat dit feit mededeelt verzekert dat het toedienen van slaapdranken en opium bereidmgen aan kinderen schrikbarend veel voorkomt en streng moet gekeerd worden waar het wordt waargenomen daar het ongetwgfeld den dood van vele kinderen veroorzaakt Veertig Haagiche dames willen eene kookschool oprichten en schrijven in eene circulaire o m hel volgende e zg vragen daarvoor finaucieele steun In het baiieulaud heeft men het middel gevonden om in de ook da r bestaande behoefte aan goede keukenmeiden door de oprichting van kookscholeii te voorzien In vele groote steden van Duitschland en Engeland genieten die inrichtingen steeds grootere sympathie Meer eu meer neemt ook in Nederland het getal der huisvrouwen toe die leerlingen dier inrichiingen uit Duitschland ontbieden maar hoewel ig zich daardoor vele onaangenaamheden besparen iien zg echter niet voorbg dat Ne lerland8ohe meisjes nit den werkenden stand daarbij schade moeten Igden De ondergeteekeuden zgn overtuigd dat wat elders geschiedt ook hier zal blgkeu mogelgk ie zgn en hebben daarom besloten pogingen aan te wenden om hier een kookschool op te riohleu Het nut daarvan is niet licht te acU en Het meisje uil den werkenden stand de toekomstige huismoeder uit het volk zal de bereiding van eenvoudige spgzen de eerste beginselen der voedingsleer kunnen leereu die haar later bg bereiding van bet middagmaal au haar huisgezin iu slaat zullen stellen spaarzaamheid met makelgkheid en voediugskrachi te vereenigen Sommigen zullen de hoogere kookkunst kunnen leereu en daardoor de hooge loonen kuDuen verdienen die thans au Fransche koks of Duitsche keukenmeiden worden uitbetaald Maar er is nog meer Bg voldoende deelneming zal er ook aan meisjes die van elders komen gelegenheid tot huisvesting worden gegeven Deze zullen beurteling de kamers moeten opruimen de bedden opmaken het linnen beredderen en zoodoende ook voor bet gewone huiswerk worden opgeleid Aan de burgerdochters en aau de meisjes van goeden huiz wenscht men eindelgk de gelegenheid te geven hetzg om enkele KOEPOKINENTING BUEGEMEESTEE en WETHOÜDEES van Gouda brengen ter algemeene kennis dat geregeld eiken Maandag en Dinsdag len 9 uur ia bet Gasthuis gelegenheid zal bestaan om zich kosteloos te doen INENTEN en HERINENTEN Gouda 11 April 1886 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEEÖEN IJZENDOOEN De Secretaris BfiOÜWEE Bargen Ij ken Stand GEBOREN 10 April Gerarda WilhelmiDa ouders F W Raabe eo 6 W CoraeliBBeo Maria ooders P de JoDg eo W M Wageiiaar Bole Coroelii ooderi J Dokter en P Teggeman 11 jobaODa ouders M vau £ gk en J NoordemaD ttijuaada Magdaleaa oaders D Amesz ea M J Logtbarl 13 Coruelis oaders B van Tougerloo eo P Ecrdaians 13 Apolooia jobaana ouders H Wieaer ea A 5 an der Heg OVERLEDEN 12 April J de Koniog wed W F Klopper 45 j 13 K Ferwerda 8 m 14 C laa der Kleg 3 01 Moordrecht GEBOREN Maria Pietetllella ouders P i T Boou Elisabeth ouders S Visser ea OVERLEDEN A Rook 10 j ONDERTROUWD J Oteregoder 29 J eu J F Eiallo 22 j Stolwijk GEBOREN Ooris ouders J de Lange eo A vau Zwieneo OVEKIEDENJ Sioul 8 d M M Molenaar 19 m GEHUWD A P Moijs en W vau Eek Haastrecht OVERLEDEN W Snellemao 67 J VliSt ONDERTROUWD A Hofland Romijn Reeuwijk GEBOREN Theodoms ouders A Erberveld en G Hnlscber Johannes Bastlanua onders 6 den Houdgker en A Verkolk Adriana onders K Vermeulen en N Noorlander Marinus ouders K Hoogeoboeren eu C Schouten Frank ouders F van Es en A Schouten Jan ouders M Nieborg en J C van Wijngaarden Wilhelmina Helena ouders J Blanco en R Boer Heodrikus oodera J Mootjekiod en C Dries ONDERTROUD M C van Brucbem en A Hoogendoorn C fan Vliet en J Schonten Zevenhuizen GEBOREN Anna ouders 1 Brouwer en M Batenburg Coroeiis ouders C Grisnigt en H van der Willigen OVERLEDEN A van der Wiel 22 m H Ossebaai 67 j A Nedcrhof 4 j G Visser 1 m ONDtRTROUWD P Vis en J Geerlof GEHUWD B Riedeman en C Vastenhout In verband met den dubbelen moord te Maastricht dient vermelding dat de moordenaar van advocaat van Oppen 10 dagen geleden in een compartiment 2e klasse heeft gereisd van af t station Wijlré tot Maastricht geheel alleen met den broeder van mr Van Oppen tegen wien hg ook hevig in zijn brochures ia ilitgevaren hij sprak nochtans geen enkel woord draaide zijn reisgezel den rug toe opende het raam en keek naar buiten Wellicht beraamde bg toen reeds het plan dat hg thans heeft volbracht Naar meu nader schrijft moet de moordenaar van advocaat Van Oppen reeds sinds geruimen tijd geuit hebben dat hij mr Van Oppen vroeg of laat zou doodschieten ook zou hg op Dinsdag 7 dezer vroegtgdig te Heerlen ter kerk zgn gegaan om daar zgn slachtoffer op te wachten wijl dien dag de jaardiensten gehouden werden Azx familie Vau Oppen de advocaat Van Oppen vader was nochtans dien dag verhinderd wegens ongesteldheid Toen de moordenaar bemerkte dat hg niet verscheen verliet hg oumiddellgk de kerk Indien de advocaat ware verschenen bad de moordenaar wellicht reeds dien dag zgn boosaardig plan tea uitvoer gebracht De begrafenis der twee alachtolfer van den moord heeft gisteren onder een bnilengewonen toeloop lan volk uit de omstreken en de stad zelve plaats gehad De Igken werden door een groot aantal geestelijken voorafgegaan naar de kerk gedragen welke overval was De Igkbaren waren met 32 bloemkransen bedekt Na den H dienst volgden 24 rgtuigen de Ig kkoetsen naar Amby waar de begrafenis in den familie grafkelder plaats had De toestand van den soon is hopeloos In de Fabrieiitode lezen wg aangaande de fabriek van den heer J C van Marken Het voornemeu bestaat in den loop van dezen zomer aan de gistfabriek een proef te nemen mei het ds KasglsQ Tom van Bergambacht mesten vau varken eu rundvee onder leiding vanden heer J 8 Dgt thans landbouwer ob Texel diezgn studiën aan de Egkslandbouwschot te Wa amgen in het vorige jaar met goed gevolg heeft Snemde gebracht Valt deze proef gunsL uu dan M het meatea van vee in de volgende jaren ongrootere schaal worden voortgezet Eeu varken stJ 13 reed in aanbouw en zal op hel einde der volgende week gereed komen Met den tweeden Paasohdag van 1885 heeft de Lazaruskermis die Ie Amersfoort sedert ouheugelüke b e taan mo X In tegenstelling met andere gemeenten waar eene dergelgke gebeurtenis plaats grijpt heeft men to Amersfoort met de minste ontevredenheid iver h feit waargenomen f Van dif kermU willen we echter geen afscheid nemen ze t het U D zonder eet elikel Crdt gewagen v n de omstandigheid liaaraan zij hoo waarsohgnlgk haar ontstaan e dHeu ha f Zooals ieder Amersfoorter weet lift er in vroegg igden buiten de Kamppoort waaï ae kermis iA gehouden een huis beslaan Lrin Igdes l Lazarus ziekle werden vernleeed 1 T vau de r i r 4 u de Gasthuisbroeders op Spifey en de HniS meesters van den Melateuhuis 11 Amersfoort VlZnT euschoït burgemee tere chepeneu en regeerder der Sl d Amersfoort waar In het Gast Lazarushuis mogen geen ziekei opg nomen worden tenzg bargeri en die binnepiAmertH lehlLn f T 4 f den Jewoond hebben of die van Amer Sf Amer inwoonler geweest zgn De iiekea moéten an de huismeeater gehoorzaam zgn op trat Jv i drie n anllen het huis te verlaten dpe driemaof bruecfcig geworden i aan dien zal mi i hel buis verbieden Die zieke il moe en dragen e boute klep buiten om haar mantel of buitenkl l en eeu wftten band omhaa hoed op straf van fees weken uil het buis te moeten blgven De spgzei van het hui zullen op één vuur gekookt wordlo Gasten mogen iu hel huis mat eten of slapen De vader of meester zal goede opziont houden op de Melatenkeake die de morgens en ues avonds openen en sluiten enz Des avonds Ml men als het noodig is een goed vuur aanleggen en eeu vuur aansteken waarbij de zieken zullen eten en drinken Is de kaars verbrand of i het acht uur dan zullen d zieken naar bed gaan kieken lo hui mogeu niet in eohtKh leveu 1 I P 1 ier bewgs zal het huis zes weken eu die van de huismeesters kwaad spreekt het huis drie maanden verbeuren iJe bewaarders of regenten van het huis zullen alleen de Zondags Woen d g en Vrijdags de binneaen Durgerziekeii alleen des Maandags e Donderdujs en de bu tenzieken des Dinsdag ec Zaterdag iu de iad aalmoezen mogen vragen Op die dagen zullen de zieken de geschilde lazarusklep van den huisvader of regent eiscfaen en halen eu een van van hen buiten op hun mantel dragen De aalmoezen zullen zg met elkander deelen De zieken mogen in de stad komen ten tien uren voor noen en moeten uu de stad gaan om twee uur na noen maar alleen door de Kampoort Die genezen zijn moeten zich laten schouwen en zgn gehouden binnen bun vierjarigen brief reizen om hem weder te lateu schouwen Met Pascheii moeten de oude huismeesters t werk en de register in handen vau de nieuwe huismeesters overieveren enz De gevolgtrekking is dunkt ons niet tegewaagd aat bg gelegenheid van het overieveren van t werk enz in de laatste bepaling hierboven medegedeeld een of ander feesije werd gehouden en dat dit vele ingezetenen bgeep deed komen waarvan als vanzelf kramer en venster gebruik zullen hebben gemaakt om bunne waren aan den man te brengen en alioo de Lazaruskermis is outttfan Iu de vergadering van de Vereeniging voor de atalistiek heeft de hoogleeraar mr B H Pekelharing behandeld de vraag Wel ke middelen he hooren te worden aaogewend om de opleiding van leerlingen in werkplaatsen en fabrieken te verbeterenP De ongunstige toestand waarin die opleiding verkeert is even algemeen bekend al de nadeelige gevolgen daarvan op de loonen op den arbeid waardoor de produotie prgs verhoogd en de mededinging met andere landen bemoeilgkt wordt Hoe gebrekkiger de opleiding zooveel te geringer de arneidskracht zooveel te grooler de ontevredenheid under het gilde wezen bestond er een nauwe band tusschen meester en leerling zoowel als tusichen de meesters eu de leerlingen onderling de opleiding werd als eisoh van het algemeen belang beschouwd en behartgid De begrippen van vrgheid en gelgkheid aan den eenen de heerschappij van het moderne kapitaal aan den anderen kant maak en in de bg die gelegelfeeid meestal heer cbende maaie tot opruimen aan de meid eenige papieren ea doosjes gegevea om Ie vernieiigeo zonder zich zooals Uiter bleek voldoende vau dea iaboud op de hoo te te stellen De meid wel wonder I volstrekt niet nienwigierig gooide een en ander in het fornuisi Ka e enige oogenblikken volgde eene vrg sterke onfjPilag Eene pan met genrigen inhoud roor t diner sprong aan stukken en juist tertvgl de meid een onderzoek naar de oorzaak van de verwoesting wilde instellen volgde een tweede explosie en werd een gat in den boden van een te vuur staanden waterketel geslagen waardoor een zelfwerkend blnschtoeslel uDislond dat even vlag als het Grinvetl sblusoh apparaat bet vuur doofde Bij bet nu ingestelde onderzoek bleek dat iu een der papieren of doosje 5 of meer revolverpaIroonen welkd de beer des huizes iu een laadje van eenelkasi had geborgen waren geweest althans 3 nog geruide patronen werden nog gevoader jr acht ledei gen l lke TD ór aanvang Mer werkzaamheden hel tt naMii ata voorzitter van den algemeenen raad een politiekei toespraak ondt Daarentegen behooren onder de afgetreden ministers 4ier roorzitlers van departementale raden de heeren Jules Ferry Vosges Martio Feuillée Ille et Vilaine Cochery Loiret en Falllères Lol et Garonne zij inllea echter aaar het ihijat in fauaue openingstoespraken de politiek onaaogeroerd lateo De bgionderhedeq welke de bladen over de vredespreliminairen tcssoheu Frankrgk eu China bevatten komen overeen met hetgeen wij reeds mededeelden De ontruiming van Tonking door de Cbinceaehe troepen zal aan den kant van LangSoq op 80 April beginnen en op 30 April afgeloopen zQo aan de zgde vao Lao Koi zal zg ia den loop der maand Mei geschieden De bezetting rap Formosa door de Fransche troepen duurt voort tot aan de teekening van het definitief verdrag maar de blokkade vao dat eiland houdt onffliddelgkop Zoowel het deBnitiefvredesIracloat al het handelsverdrag zullen binnenkort geteekend worden Te Shaoghae is volgens de Standard een keizerlijk besluit verschenen waarin het einde der vgaadelgkbeden wordt aangekondigd De Keizer zegt dat hg gcoadiglgk de nederige bede der Fraouhen om vrede verboorde Aan de onderkoningen en gouverneur wordt gelast om vóór de definitieve teekening raa het verdrag tegen elke verraderlgke handeling Ie waken De kouing van ftalié hreft voor eenige dagen audiéntie verleend aan de weduwe en den toon van generaal Garibaldi beiden met veel welwillendheid bejegend en bjj bet afscheid gezegd Ik beschouw Garibaldi s familie en de mgne als óéae De erfgenamen van den generaal doen van het eiland Caprera afstand ten behoeve van dea Staal onder deze voorwaarden het stoffelgk overschot van Garibaldi blijft er zgne weduwe en zgn fioon kuuoen naast hem begraven worden een gevangenis mag op het eiland niet gebouwd worden een groot hospitaal voor invaliden der land en zeemacht moet er warden gesticht op het hoogste pnut van het eiland komt een groote TUUMorea te sWao de familie Garibaldi heeft hel recht het h ais te bewonen waar de generaal gestorven is Het oatwerp van wet tot bekrachtiging van deze overeenkomat zal bg het Parlement ingediend worden den 2 Juni verjaardag van Garibaldi s overlgden Bg de Spaansche Oortét is iagekomen een ontwerp van wel waarbg het openbaar onderwijs geheel aan de geestelgkheid wordt overgegeven Ziehier de hoofdbepalingen van dit ontwerp zooals zg door den Msdridschen correspondent der Ind beige zijn medegedeeld De theologische faculteiten worden hersteld godsdienst en godgeleerdheid moeten leerrakken zgn op de programma der studiën en examina de Kerk heeft het recht zich met het samenstellen van de programma s in te lateu eu de lagere scholen de lycea eu de universiteiten lo inspeoleeren elk onderwga in sirgd met de katholieke teer en met de monarchale instellingen i verboden 1 ir