Goudsche Courant, zondag 19 april 1885

7EmESIlEJr BIJ SE ZWmi ÖEUEENTE TE mt yo rl T r heeft in W v gadl ya 10 April 11 Voor t Coliegie 5 Vacai H OVEREIJNDER fl JAGER J BRAKEL A W VAN KLUIJV C BEUNT b Notabelen Voor Commissie van Oppertoezieht V 7 Vacature W MST DROST i Dr D TERPSTRA Aftredende D K tan MEERTBN D C SAMSOM l Leden C KOOIJMAN 1 Mr p N BROUWER i iet Toorzienini in B B SZELiilN tfee tugschentöd Jl j f 1 WfffiT plaatsen by all stembeWgde Ledel erlGeiifeente famen jl de Kiesv reeniging voornoemd l F GRENQËL f 4 li IG A D 1 GABR H JAGEH 6 LANGHRAAl P C VAN i BB MEULEN Zondag 19 April 1885 Aftredende Leden i Zij beveelt dringend deze CANDIDATEJV aan Gouda 13 April 1885 i w 1 r A VAM VEEN i i Inleveringr der SlembrieQes op MA KDAG 20 APRIL 18 va n 10 uur voor tot 4 uu rjiamiddags in de ISt Janskerk te GOUDA MC Voor t Coliegie van Kerkvoogdeo 3 Vacature C KNAAP I W B TAN STRAATEN AftredendeC HOOGENBOOM Uden 1 B WITTE DASSEN ZWARTE DASSEN GEKLEURDE DASSEN voor HEEREN en JONGEBEEREN A van OS Az Kleiweg E 73a Een KAASPAKHUIS met bijbehoorende en een HAND en KRUIWAGEN met MEI a s in de Lange Groenendaal I 16 te bevragen wglc D 73 te Gouda Er biedt zich aan een Burgermeisje R C ala WINKELDOCHTER Brieven franco onder No 1125 Bureau dezer Courant Chemische Wasscherij van HEEREN en DAMES COSTÜMES MEUBEL GORDIJNEN in alle kleuren TAFELKLEEDEN tachtigcents JDTTE GORDUNEN kunnen in verschillende kleuren herverwd worden Met achting F DIAMANT Karnemelksloot Gevraagd tegen MEI aanstaande bij twee menschen een net fatsoenlijk MEISJE Adres franco brieven onder No 1122 bijden uitgever dezer Courant gedroogde beste kwaliteit in grootere partijen TE KOOP gevraagd Aanbiedingen met laagst gestelde pnjzen te adresseeren onder No 1123 aan het Bnrean dezer Courant GOV DA UXBÉCHT J ïï c HunrcK r Hz HOOGSTRAAT 122 123 fil DERWAGE S ONTVANGEN een mooie sorteering KInderwagena van af 7 50 en hooger Guldens Scheermessen op iiroef franco door het g heele HJk TOEVALLEN KRAMP ZENUW o LIJDEN worden in korten tijd genezen elfs verou E derde kwalen ë Men kan zich persoonlijk vervoegen en ® ook per brief gj VELE ATTESTEN van Personen door § my genezen liggen ter inzage SPREEKUREN van 11 tot 3 uur des MAANDAGS en VRIJDAGS Spui straat n 59 D MaHLER Amsterdam ONTVANGEN de nieuwste modellen van Damesan Zinderhoeden voor het aanstaande saisoen K KBOJMHOdT Voorheen Mej 8 A van DETH Kleiweg E 65a g Heer J D van Vheumingen te Gouda P DE JONG Dz AMMERSTOL Dagelijks voorhanden puike GEROOKTE ELFTEN prijs f 1 20 Verkoopers genieten rabat Ook versche tegen concnrreerenden pr s De OUD CAliTHAGEïilA s BEEGPLANTEN OLIE Dit uitmuntend middel gaat tgdig gebruikt het uitvallen der baren tegen en waarborgt bovendien tegen de vroegtgdige grgsheid Prjjs per flacon metgebruik aanvrijzing60ct Hoofddepót te Delft bjj A BRÈETVELT Az en verder verkrijgbaar bjj Wed Bosman Gouda Wed N Sanders Leiden A Prins Zevenhuisen W Ligthelm Voorbunr Wed G Wilhelmus Woerd A Bos Berkel Chem fabriek van H vonGimborn te Emmerik a d Rijn Tweevondlit bekroond Amsterdam 1883 J Ulig rSne Stifte NERVEN CRYSTAL Uerk Adelaar Prijs fff élni 60 cenls Verkrijebsar bij J C ZELDENEIJK Gouila m flesschen k i 1 90 en f 1 00 TAMARINDE BOi BO VS aaubevolen legen verStOpping en daarmede in verband staande ougesteldheden DE TAMARINDE BONBONS aB KEAEPELIEN HOLM zijn een zuiver plantaardig laohtwerkend spijsrertering en eetlust niet torend Purgatief in confiluurform aangenaam frisoh van smaak en zeker werkend In doozen van 90 en 50 CSfitS CIGARETTEN teg en ASTHMA e Inademiug ran den rook dezer Cigaretten geeft den lijder aan Asthma lerstond ferllchting In Etui voB 80 en 50 cents SALMIAK PASTILLES oploaicud en verznohlend middel by Hoest en Verkoudheid in dtsobjes a 20 cents KRAEPELIEN HOLM Afothektn te Zeiat Depot voor Gouda bg den heer C THIM Apotheker Snelpersdruk van A Bhi hkmas te Gouda li h l Boltenlandsch Overzicht i De gUDstige beriphten betreffende het BussisphEagelich conflict weWn door erett gunstige gevolgd De reden waarom ba kabinet van Si Jumea aarlelt met het nemen van een diefiuitief besluit meent iet Berl Tagehl Ae eten Dit orgaan zegt dat het ttraartepuBt li in de vraag of het Engeland gclukkep tal Ilalié of Turkije tot bondgenoot tegen BniUnil te kriJgAi tü het an ool voorloopig maar als geallieerde val demonslratieven aard tonder feitelijkeo bflsland Tol duéverre onag men veronderslellen ifki Engejlands ndging miaibkt is Zelf die leden lüi het Brilacbei abinet welke oorlogsjjetind tiji lnogen niet verdef gaan tonder de verzekering Ie hebb li van Jeventueele holp en de vredelievende GladstoiuK benepens tgne niet hem eensdenkende amblgenopten maken van dezen toestand gebruik om lijd te vÉnoen vi den hartstocbt te doen bedaren Gladstone zelf as nooit en is nog niet een voorstander r n den oorlog in Indic Aan de Udep Beige ia vei zekerd dat air Edward Malet gewezen gezant van jEngcland te Brussel en tbans verlMgtnwoordiger 1 dezer mogendheid te Berlijn jl Dio ag terwijl bij tioh kort e Brussel ophield de meening uitte d t de oorlog matchen Engeland en Rusland voorkomen tal kunnen worden Ue Rijksdag en de Friisische Landdag kwamen weder bijeen De beraadslagingen over de tariefbovelle werden in den Bijkidag voortgetel maar toen er gestemd ton worden over de invoering van een recht vao 0 30 mark voor elke 100 kilogr cement bleek hel dat er niet meer dan 166 leden aanwetig waren toodat de titling verdaagd moest worden 199 is bet minimum De bestaande wet op de suikerbelastiog welke 1 Aug afloopt tal weder met een jaar verlengd worden Het Bismarok fonds tal ifolitent de Norddeuttobe bestemd worden voor acadtmiaobe beurzen Bij den Daittcben Bondsraad is ecu wetsontwerp ingekomen tot het vrrleenen van onderstand aan ambtenareu en bun nagelaten betrekkingen wanneer ly door ongelukken worden verminkt of gedood Alle burgerlijke amblenartn die door een of ander ongeluk bij het uitoefenen hunner betrekking niet meer in staat t jn om in hun behoeften te vooriien ontvangen als pensioen tweederden van hun inkomen terwijl weduwen tot baar dood of haar tweede huwelijk een vijfde ontvangen doch nooit minder dan 160 en noot meer dan 1600 Mark Voorts ontvangt elk kind welki moeder nog leeft een zesde en wanneer ook de moeder ia overleden een vijfde van het traktemenl des vaders Weduwen en kinderen kannen samen nooit meer omvangen dan drievijfden der betoidiging van dan ambtenaar Naar aanleiding van het besluit van den Duitschen Rijksdag dat de ondernemers der nienwe postbootlgnen verplicht tijn een Hollandeche of Belgische haven aan Ie doen schrijft het Bert Tageblat De deputaties uit andere landen die in de toongevende kringen te Berlijn al naar mate van hun land hun beat doen voor een Belgische of Holgandtche haven hebben tot dusver geen beslissing uitgelokt toodat de vraag of Vlistingen Anfwerpen of Rotterdam tal gekozen worden nog niet is uitgemaakt De Duitsche regeering moet eerst het tot stand komen der onderneming afwachten en de overeenkomsten welke daarvoor noodig zijn hebben gestoten voordal de quaestie d er aanleghavens builen Duitsohlaud in overweging kah genomen worden Bij de keute dier havens hebbeiji bovendien ook de ondernemers elven een stem Volgent een nienwe leelng wordt ook nu in overweging genomen of het niet beter is dat de groote stoombooten der hoofdlijn Alexandrio in het geheel niet maar alleen Brindisi tullen aandoen ten einde dan direct door hel Suezkanaal te gaan waar de zijlijn Triëil Brindisi tou eindigen In dit geval tou ook de spoorlgn over deuGotthard bijzonder in aanmerking komen voor goederenvervoer wanneer zü altbana in sttat ia gunstige aansluittarieven over de Italiaantohe spoorwegen te kragen De Hongaaraohe liberale partg heeft volgens berichten uit Pest de wjjtigingen door het Hoogerhuis in de wet op de reorganisatie van dit Huis gemaakt onveranderd ungenomeo telegraaf meldde de vervanging an den Pran hiii minister van Finanaièn Clameraugan door Sadi Carnot Gezondheidsredenen warden ia tolke gevallen altnd gewantrouwd het kan wel zijn dat de staat vajp zaken Glamerangan niet meegevallen is en bij gMö kans tiet de verwarring te herstellen Men veliekeri dat Glamerangan voor een leening en voor aa enlijke besparing was en tijn ambtgenooteg dien weoi niet opwdden iIb berichten uit China blijven wezenlijk vredelievend luiden Het tou dau ook teer in het belang van China weten wanneer de wapent tegen Frankrijk konden worden neergelegd De schatkist heeft nu reeds 80 millioen taels contant verloren en al sde ooge ambtenaren voor zoover ty te treffiti waren ign gebrandtchat De vloot is te Fool Chow vernield men mist slechts zeer noode de ikomsten van Formosa en de handel klaagt luid Ook maakt men zich ofschoon het aantal troepen zoo reutaehtig is ten slotte toch ongerast over de ernstige verlieten aan nuiuschappen in den oorlog geleden want al heefi dexe den Franschen ve l gekost men rekent hel getal Chin eten door ver schillettde oorzaken omgekomen wel als 100 tegen 1 China gewent aan den oorlog maar begint toch ook den leertijd duur te vinden RECLAME Eene wandelende Beclame Het is onzen lezers welbekend dat Fabrikanten en Winkeliers dikwijls allerlei middelen aanwenden om bun artikelen bekend te maken en in te voeren Wie is er die niet er van gehoord heeft hoe men in Engeland en vooral in Noord Amerika op alle mogelijke wijten het publiek voor dergelijke prodakten belang tracht in Ie bocicmen geen berg Is hun Ie hoog geen uitgaaf is nn te groot mits tij maar aan het doel beantwoordt Nu is het wel is waar zeker dal een nieuw artikel aauprijtiog en aankondigingen noodig heeft om zich ren weg te banen maar zeker is het eveneens dat alleen de goede degelijke eigen ebappen van het artikel telf in slaat zijn bet op den duur de gnott van het publiek te verzekeren Eerst d n als de aanbeveling van het artikel zich van mond tot mond bij het publiek voortplant en dus eene Wandelende Beclame wordt eerst dan zal het artikel door alle klassen der bevolking gewaardeerd en algemeen gebruikt worden Er tijn evenwel slechts weinig artikelen die lot een toodanige algemeene geiachtheid gerakes Onder die weinigen bekleedeu echter de in bijna ieder huis aauweiige Apotheker RICH BBANDT a ZwitSersche Pillen ccne voorname plaala In het begin bestreden hebben tg lich in 6 jaren tijds een overgrooten kring van vrienden gemaakt onder de geneesheereu apothekers en het publiek tij worden van mond tot mond aanbevolen en ieder die ze voor storingen in de verleringa ganen zooals verstopping met opgeblatenheid hoofdpijnen duizeligheid hartkloppingen lever en galaandoeningen inneemt zal over hun zekere niet pijnlijke werking tevreden zgn Daarbij l omt nog dat de geringe prgs van 70 cenls per doos waardoor de dagelijksche uilgaaf op weinige eenten komt iedereen in staal stelt te te koopeo Dat heeft veel bijgedragen lot de bcitengewoon groote uitbreiding die de verkoop van des Apothekers Rich Brandt s Zwitaersche Pillen gekregen heeft Men Iclte er vooral op dat iedere dooa als etiket een wil krnis op rooden grond en de handteekening van Rich Brandt drage Verkrijgbaar te Gouda bg den Apotheker I M H Zelden r jk KEIMMSGE IIMG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF NADEEL KUNNEN VEROORZAKEN BU RGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gelet op art 8 der Wet van den 2n Juni 1876 Staattblai no 96 Doen te welen 1 Dat zij vergunning hebben verleend aan den Heer P Rond Pz en zijne rechtverkrijgenden tot hel oprich en eener Smederij in het perceel gelegen aan de Zeugstraat geteekend G no 91 kadaster aectie C no 1467 2 Dat tij vergunning hebben verleend aan den Heer J van Leeuwen en zgne rechtverkrijgenden tot het oprichten eener Kleederwasscherg in het perceel gelegen aan de Karnemelksloot geteekend R no 288 kadaster sectie A no 1228 Gouda 17 April 1886 Burgemeester en Welhoudera voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Bargerlijicen Stand GEBOBEN 16 April Wilbelmiai oiders L H Ubbcr en H vau Leeuweo Adriana AatoDctta oadert W J Tuiaman en E BcBem Elisabeth Usna ouden L Signer CD C aa der Hoogt 17 Roelof ouders R Pc k ea M M I oneDborg OVERLEDEN 16 April E de Kaegt i m ONDERTROUWD 17 April I Wieier 88 j eo H Boot 31 j T N Nieohuii te NioDwerimstel 34 j ea A vaii Rijn 28 j L van der Togt tS j en H van Reede 21 j Moordrecht OVERLEDISN J S D vaa der Voorei 10 n J Oiuel i m ONUERTROCWD C de Jong te Gonderak 87 j to J Rook 27 j K Book 30 j en A vas der Werf 20 j Oouderak GEBOREN Jao ondera J W Egkeoaar ea T VeroiMr Johaooa Neeltje ooders C Verkerk caN Boer Maria Lgiebeth Frava ooderi F de Bmia en W da Jong OVERLKDEN C Versnel 1 m M O Knoop 32 j ONDERTROUWD S de Broin 43 j en a i van BoaaelcQ 35 J Stolwijk GEBOREN Pieter oadera C Hogaman en J van Dijk OVERLEDEN G Stoot 14 d P vaa den Berg 7 Haastrecht eEBOREIi Tkeador WilkelnH oodera G Streng sa 0 C van Vliet Theodoroi ondera H Wiltenbarg ea A Slnga OVERLEDEN A Verboom 3 m GEHUWD van d Vliat en J Kloot Beeuwxjk GEBOREN Hendrik ondera A Eeüaeveld en H Kranenborg Jan Johannes ooders H Edel en F Boothoorn Maarren ondars M Verbeek en A Hofland Johanna oudera 6 Rgnboek en W Klaverveld Hnibertoa ooders K Verwaal en 6 van der Starren OVERLEDEN C van Ooaterom 3 w A iMowenhoek 62 j ONDERTROUWD D Krsijt en H de Heer J SIraver en A Vermeg Zevenhuizen GEBOREN Jooat oodera A Stofberg en J Konsaan GËHUnD 1 de Voaen J tan Bergen Bratenboer P Via en i Geerlof OVERLEDEN A Koetaler 2 j ADVERTEI TIEN Voor een latsoenlgk JONGMENSCH bestaat gelegenheid tot Kost Inwoning en buiselgk verkeer met vrge Slaapkamer Adres onder No 1126 aan het Bnrean dezer Conrant Medicinal Tokay er Door directen inkoop nit de kelders van den Wijnbergeigenaar Ern Stein te Erdö Ben e bg Tokay Hongarge ben ik instaat den door de grootste autoriteiten scheikundig onderzochten gegarendeerd echten TokayerWijn tegen billgkeprgzeu te verkoopen i De ontledingen van de eersten autoriteiten alsmede proeven zgn bij mij te ontbieden Gouda M PEETERS Jz