Goudsche Courant, zondag 19 april 1885

1885 Zondag 19 April i 3234 TACK STURM sHage Hof Stoomververij en Chemische Wasscherij sif GOUDSCHE OURANT Nieuws en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken X Mi voor alle soorten van KLEEDINGSTÜKKEN GORDIJNEN TAFBLKLËEDBN BEDDEKENS LINTEN VEEREN enz Billijke Prijzen Spoedige aflevering Prijscouranten en Stalen ook van de nieuwste Kleuren te verkrygen bg den Heer J BREUKEL Hoogstraat A 124 te Gouda m mzmii mmmmü mtm VAN Corns DE ROIJ Gfevestigd te AMSTERDAM ZEEDIJK bij de Stormsteeg 76 UUstekende kwaliteit prachtige dessins Prjjs per rol van af 10 cent 12 li cent enz en hooger tot in de fijnste kwaliteiten tegen de goedkoopste prezen Manden van af 8 cents per band Per rol tegen veel verminderde pnjten Staalboeken en Monstei S worden op aanvrage gratig franco toegezonden Segtettingen worden afgeleverd tegen rembours T GOEDEWAAlK en ZOM GOUDA naast de Waag nemen gelden a Deposito bedragen vaiKj 50 tot 500 terstond opvraag baar De inieadlng van advartantita kan gescbieden tot MA uor des namiddags van den dag der nitgave ƒ 500 lOOp met 2 dag en opzeggiogboven 1000 8 II tegen onderpand in Russische fondsen EAAIJMAAEERS k 47o s jaarsj REGENTEN van het St CATHARINA GASTHUIS te Go ida vragen een Eerste Ziekenmeid Loon HONDERD GULDEN behalve Nieuwjaar jaaren Kermisfooi en vrye Geneeskundige Behandeling leettyd van 35 45 jaar Bekendheid met Ziekenverpleging zal tot aanbeveling strekken Men melde zich aan ia persoon bg den Haismeester C RAS Sociëteit Ons Genoegen Aan belanghebbenden wordt b j deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben op ZATERDAG 9 MEI a s en de Ballotage Lgst aanstaanden ZATERDAG 25 APRIL gesloten wordt Namens het Bestnur J C IJSSELSTIJN Seeretari Oouda 18 April 1885 WITTE DASSEN ZWARTE DASSEN GEKLEURDE DASSEN roor HEEREN en JONGËHEEREN A van OS Az Klein eg E 73a d BXJ TE KOOP contant 18 ix l beste breede en smalle Groninger Russchen Matten G J REKVELD Zaadhandelsar enz te Kampen wgk 5 Haveü 17 Haven 17 Heeft de eer zjjne geachte Stadgenooten attent te maken op de uitmuntende CHOCOLAADS O O B T E N uit de Fabriek den Arbnd welke drie Magazgnen te Hage heeft en voor Gouda uitsluitend aan bovenstaand adres verkrijgbaar is HOLLANDSCH KAAS en BüTERKLEURSEL VAN J van Geuns te Haarle pa Dit fabrikaat munt vooral door Zuiverheid van Kleur en SatnenstelUng boven alle andere soorten nit Daar er misschien soorten worden aangetroffen die sterker van kleur zgn wordt dit fabrikaat bgzonder aanbevolen aan hen die uiverheid en duurzaamheid hunner producten stellen boven de weinige stuivers die zg door sterker kleurstoffen te gebruiken zouden besparen Boofddepdt voor Rotterdam en Omstreken bg C DE HAAN in de Prinsenstraat te Gouda bfl H G HOEFHAMBR te OudewaUr by J TAN LIEFLAND eoz enz Op eenige plaatsen kunnen op aanvrage nog depdts gevestigd worden Bg deze bericht ik mgnen geachten Begunstigers en Stadgenooten dat ik de Metselaars Zaak tot dusver onder de Firma As GRENDEL en ZOON gedreven voortaan voor mgne rekening zal voortzetten Hopende door eene flinke behandeling hetzelfde vertronwen te mogen blgven genieten hetwelk wglen mgn Vader een reeks van jaren en daarna de Firma heelt mogen ondervinden Na aanbeveling met achting UwEd Dienstw Dienaar Adhs GRENDEL Jb Mr Metselaar Nieuwe Haven Oouda 19 April 1885 Openbare Vrijwillige Verkooping te GOUDA ten overstaan van Notaris MOLENAAR te Waddinxveen op MAANDAG 20 APBIL 1885 s morgens 11 nre n bet Koffiehuis deBaruonie aan de Markt Ken HEERENHUIS met TUI staande en gelegen aan den Floweelen Singel binnen Gouda gemerkt R593 Kadaster Sectie A No 1677 groot 90 Centiaren Te bezichtigen 8 dagen voor de veiling mits vooraf belet vragende Aanvaarding op den 15 Mei a s mits gestand doende de loopende hnur tot 1 Ang a s Betaling op 15 Mei a s Nader onderricht geeft genoemde Notaris Handwasscherij en Bleekerij te Ouderkerk a d IJssel De ondergeteekende beveelt zich aan tot het WAS8CHEN van GOEDEREN enz J V AN H OLST Uitnemend sedert 17 jaren beproefd De Jtijnlandsche DruivenBorst honig sedert 17 jaren met steeds klimmend succes in gebruik is bereid nit bet extract van gelezene Rgnlandsche drniven en drievoudig gezuiverde rietsuiker In den vorm van vloeibaren honig wordt hg alleen echt bereid door W H Zickenheimer te Mainz Het is het edelste aangenaamste en krachtdadigste Huismiddel bg hoest heeschheid verslgming keel en borstkwalen kinderhoest enz Door tal van aanbevelingen en getuigenissen wordt dit gestaafd Alleen echt verkrggbaar in flesschen a fi 2 met gele £ i fl 1 met roode en i 65 Cent met witte capsules welke nevenstaand fabriekstempel dragen Te Gouda bg F H A Wolfif Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hertog Ondewater bg F Jonker Idenburg Bodegraven bg P Versloot Snelperspruk van A Bunk kan te Goado Stolwgk bg C G v d Berg De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stod geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BU deze Counuit behoort eeo mvoeipMl De bettrooting eD de Eerste Kamer De fiaancipele politiek von de tegenwoordige regeering is zeker baar zwakste zgde gelijk de minister van dat belangrgk departement de in bekwaamheiden energie minst bedeelde is Sedert lang is dan ook reeds door de publieke opinie het vonnis geveld over den minister Grobbee en het mag rechtmatige verwondering baren dat geen der beide Kamers tot dos ver den moed gehad heeft hem door afstemming zijner begrooting tot heengaan te dwiogen Blgkbaar ziet men er tegen op aan het ministerie te raken nit vree dat er geen toonbaar stel ministers te vinden iondeu zgn om de zaken op denzelfden voet voort tezt tten Nu in de Tweede Kamer de beide hoofdrichtingen juist tegen elkander opwegen is er haast geen ander Sabin t dan een ministario Heemskerk denkbaar en van weerszijden doet men zgn best elke onzachte kanraking te vermgden als ware de huidige regeering nit kraakporselein vervaardigd Voor een man als de heer Heemskerk wiens politieke levensweg zooals de heer van Houten zegt tusschen de banen der bestaande politieke partgen heenliep is de tegenwoordige toestand als geknipt en bg moet zich wel in zgn element gevoelen Ook de minister van financiën is juist op zgn plaats in dit ministerie Niet dat hg opgewassen is tegen de taak om onze geldmiddelen op goeden voet te brengen het tegendeel is zonneklaar gebleken maar voor den heer Heemskerk is hg een onbetaalbaar man Hg is zeer meegaande en geeft dus geen aanleiding tot ernstige botsingen die het leven van het Kabinet in gevaar zouden kunnen brengen Hg verstaat de kunst om steeds diligent te schgnen heeft altgd nieuwe pglen op zjjn boog doch zorgt wel dat hg niemand beschadigt Het eene plan na het andere wordt te voorschijn gehaald uitgewerkt en opgeborgen zoodra er van de eene of andere zgde gevaarlgkapppositie dreigt De meeste ontwerpen zgn door de Tveede Kamer ter aarde besteld thans is weder de veelbesproken b lasting op de tabak begraven onder voorwendsel dat de adviezen der kamers van Koophandel zoo ongunstig luiden inderdaad echteromdat de steeds grooter wordende oppositie er tegen een gevaar werd voor de regeering Zulk een man is een minister naar het hart des heeren Heemskerk gelgk blgkt uit zgne verklaring eergisteren in de Eerste Kamer afgelegd dat het ministerie met den heer Grobbee wil staan ot vallen De verwerping van de begroeting voor financiën zou dus aanleiding geven tot eene ministerieele crisis Wat zon de Eerste Kamer thans doen Zou zg den moed hebben toch den heer Grobbee tot aftreden te dwingen De Eerste Kamer heeft ni de laatste jaren bg elke begrooting geprotest rd tegen de heerschende gewoonte om de tworten aan te vullen door een beroep op het kreüet van den staat Nadrukkelijk is door haar verfden jaar verklaard dat de kamer geen uitgane meer zon goedkeoren die niet ten volle r bezuiniging en versterking der middelen gMekt waren Ook in de thans gewisselde stukken wordt een scherp afkeurend oordeel geveld over de fioancieele politiek der r feering Tol van plannen een geven en nemen een voorstellen en weder intrekken maar geen leidende gedachte geen vaste band Men spr k van financieel geknntsel en zocht rruchteloa naar een zachtere uitdrukking Men tiet de critiek der Eerste Kamer is lang niet malach En deze meening was niet die van enkele leden neen algemeen was men vaq oordeel dat het op bedenketgke tvpe Tirl rekii i Aenwicbt tasseben ontvangsten en nit ven niet mag voortduren en dat herstel volstrekt noodig is Blgkens de beraadslagingen echter waren de opiniën in de kamer over de te nemen maatregelen nog zeer verdeeld Een deel der leden wenschte afstemming van alle begrootingen deze maatregel was ie forsch omdat dan een ministerieele crisis onvermgdelgk zou zgn Een ander deel wilde afstemming van Hoofdstuk VII B financiën dit was dunkt ons het beste middel doch veel leden zgn door de dreigementen van den premier in hun schnlp gekropen Een derde partg wilde uitstel tot de behandeling der aanvulliogswet op de middelen dat is blgkbaar eene uitvlucht daar deze wet nog in de Tweede Kamer moet behandeld worden en wellicht de Eerste nooit bereiken zal Het werd dos zeer de vraag of de Eerste Kamer thans reeds van worden tot dadtn zou overgaan De Kamer zon onzes inziens wiJs gedaan hebben indien zg het voorbeeld gevolgd had des heeren Van de Putte die verklaarde dat hg zich door de houding van den heer Heemskerk niet liet vervaard maken en zgn stem aan den heer Grobbee onthouden zon Inderdaad eene dergelgke bedreiging wordt niet altgd door de daad gevolgd men denke slechts aan den heer Waanders die heenging en vervangen werd schoon de premier hem op dezelfde wgze bad verdedigd Van de vaderlandsliefde van Heemskerk mag verwacht worden dat hg in de tegenwoordige moeielijke omstandigheden niet de teugels neerleggen zou maar dat hg zijn best zou doen zgne positie te versterken door de keuze van een krachtiger minister van financiën Intusschen de kamer zelve heeft er anders over geoordeeld Wat reeds Donderdag bg de algemeene beraadslagingen na de rede des heeren Heemskerk waarscbijnlgk werd is thans een feit De begrooting van den heer Grobbee ADVEBTBNTIÊN worden geplaatst ▼ an 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GE 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verachgnt Afzonderlgke Nonuners VIJF CENTEN is met 25 tegen 11 stemmen aangenomen Verschillende oorzaken hebben hiertoe medegewerkt Vooreerst de verdeeldheid die er onder de leden heerschte waarop wg hierboven reeds de aandacht gevestigd hebben dan en dit wel in de voornaamste plaats de bedreiging met een ministerieele crisis welke de heer Heemskerk verklaarde na rijp beraad te hebben nitge roken en ook voor een deel het constitntioneele bezwaar om een begrooting te verwerpen om redenen daarbuiten gelegen welke overweging de beer Pgnappel hoog deed klinken Welke van die oorzaken het meest tot dit onzes inziens betreurenswaardige resultaat geleid heeft bleef natuurlgk een raadsel Zeker is het dat rechtens de minister van financiën zich niets behoeft aan te trekken van de critiek der Eerste Kamer nu zg hem met zoo groote meerderheid handhaaft op zjjn letel flj kaft deffVerkiezeodé kalm voortgaan met zgn financieel gelcnuUel dat in de stukken der kamer zoozeer is afgekeurd Moreel is echter de positie van den heer Grobbee er niet op verbeterd Wel is hg op verschillende punten verdedigd en zgn verzachtende omstandigheden voor hem gepleit vooral door te wgzen op den onwil der Tweede Kamer die alle maatregelen van den minister afstemt maar als een der warmstèv verdedigers zijner begrooting de heer Pgnappel eindigt met de verklaring dat zgn stem volstrekt niet is een een votum van vertrouwen en dat hij den minister in zijn eigen belang dringei raadt om na aanneming van zgn budget terstou naar den koning te gaan om eerbiedig zgn ontslag te verzoeken dan mag toch gezegd worden dat de behaalde overwinning niet bgzonder eervol is Sterke verkleefdheid aan den ambtstitel of diep plichtsbesef is noodig om dan bedaard zjjne portefeuille weer op te nemen en de administratie op den Kneuterdgk voort te zetten als ware er niets gebeurd Intusschen men kan zeggen deze uiting was een personeele meening van het lid uit NoordHolland die de minister kan ignoreeren Inderdaad veel vingerwijzing heeft de kamer als zoodanig niet gegeven Stemt men eene begrooting af dan weet de minister vraaraan bij zich te houden heeft maar eene aanneming na een debat als gisteren en eergisteren is eigenlijk iets waarmede de minister niet weet wat hg te doen heeft Als men tusschen de regels leest schgnt de meerderheid liefst den minister van financiën ter wille waarscbijnlgk van het geheele kabinet volstrekt niet tot heengaan te willen nopen maar alleen hem in dezen vorm onder het oog gebracht te hebben dat van hem verwacht wordt een aannemelgk ontwerp tot dekking van het te kort Dit schgnt de zin te zgn van de geheele demonstratie t