Goudsche Courant, zondag 19 april 1885

Gisteren opende de Nederl Bell telephooumaatsohappg aao het station van den Bgnspoorweg te Botterdam en publiek telephoonstation waar men tegen betaling van 26 cents per gesprek van hoogstena rjijf miantSD zal kunnen spreken met allen die aan het Ceotraalbareau te Botterdam ign aangesloten De heer C Kniphorat te Assen die in het vorige jaar door aankoop eigenaar is geworden van de buitenplaats Boicklutt waaraan uok eeue boerderg en melkerg is rerbonden heeft rerieden najaar eene proef genomen met het inkuilen ran gras Die proef sohg nt zeer goed gelukt te tijn althans hel gras eenigermate ruikende als luurkool wordt door het ree met graagte gegeten Het ia geborgen in eene ghiuf ran 1 meter diep en 1 meter breed ongeveer die gleuf ia nagenoeg 4 meter lang en met eeue laag zand ran een paar roet bedekt Hel gras heeft nu eene donker bruine kleur en is dicht in elkaar gepakt Aao den eenen kant ran de gleuf ie eene opening gemaakt en wordt het gras er uitgestoken of afgeaneden op de wijse ala men het samengeperst hooi kan doen Ouderacheidene ingezetenen hebben van de uitnaodigiog om het te belichligen reeds gebruik gemaakt De Nederlandaohe boekhandel zal op de den 2 Mei a s te openen Antwerpache tentoonstelling goed rertegenwoordigd wordenj een veertigtal aitgerers j waaronder de roornaamaieu nemen eraan deel eu door de goede zorgen der Commissie belooft de raderlandsche pers en goed figuur te maken iu de Nederlandsche afdeeligg Reeds is de heer Leendert Hausma ran Dookum aan wien door de Commissie het doorloopend toezicht roor onze toezending ia opgedragen naar Antwerpen rertrokken om al het roor de tentoouatelling beatemde iu ontrangat te nemen en zal apoedig door de commiaaie ran onze Vereenigiog worden gerolgd ten einde een en ander in de doelmatig ingerichte étalages te rabgschikken en aan het geheel een zoo aantrekkelgk mogelgk uiterlyk te geren Het daarvoor ingerichte aalon ia 15 meter langen 7 meter breed iV r d B wel aao de nitatorting te kennen het eerste loopt met een itraal het laatste met gotten Zelfs bg eeue geringe rerwondiog aan de ringer waarran het lastige bloeden niet wil ophouden ie bel eenvoudigste doch doeltreffende middel een katoenen draad stevig er omheen gewonden Pleisters kunnen zieh door het wegrloeieade bloed gewoonlijk niet hechten In het Maandblad der BoU Maatteltappij va LandboHK komt de rolgende circulaire voor onder teekeod door de voornaamste firma s op het gebied van den aahaodel te Amsterdam Dordrecht Botterdam eu Leiden Aan H H Landbouwers De reriagiug der prijzen ran rele landbouwroortbrengaelen heeft liob iu het afgeloopen jaar opk uitgestrekt over die ran tuirelbereiding en atelt men de rraag of de rooruilaiohteu roor den aanalaanden zomer gnnatiger zgn dan kan daarop den tegeiiwoordigen handelatoeaiaud in aanmerking genomen geen bemoedigend antwoord volgen doch kunnen wg ü wel de verzekering geven dat thans ran de qualiteit der producten alles gaat afhangen om een geregelden rerkoap mogelgk te maken en goede prgieo te bedingen Daarop uwe aandacht te reatigen ia het doel ran deze kenniagering en hebben wy rooral op het oog 7 aan te wgzen hoe noodig het ia voor da bereiding van Leidacbe komynde kaas lerng te keeren tot die oude gebruiken waarran aedcrt een twintigtal jaren hoe langer zoo meer afgeweken ia ten nsdeele van de qoaliteit der kaas De tegenwoordige Leidacbe kumgnde kaas ia te droog zoadat iu plaala ran lioc ouder hoe vetter de Meikaaa iu October de Zomcrkaaa van jonga af aan en de Najaarakaas reeds ia Mei te hard gew orden is terwgl zy bg het opensnijden baar blanke kleur reriiest Ala eerste rereiaohte om dit euvel weg te nemen giildt dat de melk van het morgeomaal niet meer dan tweemaal eu van het avondmaal alechts éénmaal geroomd mag zijn borendien mag zich in de melktesten die bij voorkeur van ongeverfd liont of vau steen en anders van koper dubbel rertind met tin londer looddeelenj moeten zijn geen water berinden ala daarin de zoetemelk bü bet indragen gestort wordt Met bgroegeo van gekarnde melk in de kaastobbe bg grootere hoeveelheid dan één a twéé liters is ten sterkste af te keuren Het gebruik ran de wrongelmolen bigft zeer aan t berelen Worden boveogenoemde aanwijzingen door T in toepauing gebraohl au lijn wg daarop bsdaobt om in het aanstaande seizoen alleen de beste gewassen te koopeo dan is het aan geen twgfel onderhevig of de Leidaohe komgnde kaas zal niet alleen in bet bianenland beterea aftrek vinden maar ook ia het buitenland en daar baren goedlün naam dien zg thans verloren heeft herwinnen Statea Oeneraal Bebste iLufKa fittingen ran 16 en 17 April In de zitting ran Donderdag wezen de heereo Van Lgnden Sickesz Van der Oye en Van Royeu bg het algemeen debat over de staatsbegrooting op den bedeukelgken financieelen toestand en achtten eeue rerstaodige stelselmatige bezuiniging noodig Zij reserreerden meerendeels hunne stem of zouden bg de aanrnlUng der fniddelenwet ia een nader financieel de bat tiWen Alleen de heer Fransen ran de Putte rerklaarde tegen hoofdstuk Financien te zullen stemmen De Minister Heemakerk wees er op dat de rerbetering rac den fiuanoieelen toestand was eene Kabinetszaak en niet uitsluitend die ran den Minister ran Financien Meende men dat de Regeeriug roor haar taak niet berekend waa dan was zg bereid heen te gaan De Minister ran Financien rerklaardp dat eene commissie is benoemd tot herziening ran het patentrecht en dat deze ook zal moeten orerwegen of de tabak op andere wgze kan belast worden De Minister Heemakerk rerzekerde dat als de nieuwe pogingen tot belaitmgrersterking faalden de Begeering collectief zou aftreden Het algemeen debat is daarna gesloten In de Zitting ran giateren ia hoofdatuk Buiteulaudache Zaken aangenomen met 34 stemmen tegen 1 na een diaouasie waarbg door de heeren De Sitter Begout eu Van Naameu aterk werd rerlangd een deoiaie orer het frauache handelatraetaat ten einde ona rrgheid te geren lot spoedige rerhooging ran den wijn accgns Sommigen ijrenachten telfa dat de minister een tatalen termgu zou stellen rddr men ratificatie toeslaat De Minister van Buiteoiandache Zaken wilde zich rerbindeo tegenorer de Kamer om binnen een bekwamen termgn een oploasing uit te lokken Hoofdstukken Justitie Binoeulaudtche Zaken Financien en Marine zgn aangenomen na korte discussie De treurige dood ran mr Van Oppen bracht aan het Handehblad het rolgende in herinnering een paar jaar geleden alt den mond ran een kundig arts opgeteekeud Gelgk iedereen weet stroomt het alagaderljjke bloed ran het hart door het lichaam en het aderIgke keert veel langzamer daarheen terug Is nu bij eene verwonding een tlagader doorgesneden dan moet de ader afgebonden worden door middel ran een stgf rerband desnoods een touw boven de woede d i Itpos tifuchen de wonde en het hart Bg dosrsngding ran een ader daarentegen BENEDEN de woude ten einde het bloed dat naar het hart terugkei rt en tioh dus door de Voode zon ontlasten legen e houden Het aderlgk en alagaderlgk bloed zgn minder aan de kleur dan Een liefdadigheidsgenootschap te Boston is op een eigeuaardig denkbeald gekomeu het deed iu den afgeloopen winter vi r kleermakers door die wgken der atad loopeu die door de arme bevolking worden bewoond Ds kleermakera hadden opdracht om gaten in broeken jassen eu andere kleedingstukken gratis met sterk laken te lappen en ieder op die wgze te helpea die geen geld genoeg bezat om zelf voor hel reratellen zorg te dragen Tot zoorer is de zaak rolstrekt niet buitengewoon maar er komt ieta bü dat er een zeer eigenaardig Amerikaanach karakter aangeeft de stukken stof waarmede de kleedingalukken der armen worden herateld zijn warm eu ran uitmuntende qualiteit maar beratten in groote letters waarvan de kleur al naarmate ran de kleur van t laken verschilt aankoudigingeo waarbg de aandaoht van het publiek op een purgeermiddel een haarbalaem een huwelijkabureau of ieta dergelijke ifordi gereatigd GOUDA April 1885 Met alle vrgmoedigheid worden voor de aanstaande verkiezing voor KERKVOOGDEN NOTABELEN en OPPERTOEZICHT aanbevolen de navolgende Personen die niet alleen ter kerke komen maar ook in allen deele de belangen onzer gemeente zullen behartigen ZOO ALS Notabelen H OVEREIJNDER A W VAK KLUIJVE C BBÜNT J BRAKEL H VSr M STEEVENS Op het vergift dat onder den naam van Baar lemmerolie wordt verkocht vestigden rerachillende dagbladen in den laalsten lijd de aandacht de roetslappen drukkende vjin het Maandblad legen de Amizaltery dat de noodlottige werking aan het licht bracht Het aohgut ook wel noodig dat het publiek gewaarschuwd wordt want niettegenstaande verschillende gevallen zijn rermeld waarbij dat recht den dood ten gevolge had ran hen die hel gebruikten gaat raen in sommige atrekea nog roort in do Haarlemmerolie een middel legen alle kwalen te lien Zoo wordt uit Noordwy kerhout aan do N R Cl geaohreren dat daar nog in tal ran gezinnen dit huismiddel voor alleriei kwalen en gebreken wordt gebetigd Daarom is het plicht deze zaak niet te laten doodbloeden maar er bu herhaling aan te herinneren dat Haarlemmer olie vergift is of kan zgn Vele Kerkeraads en Gemeente Leden Het is zeer de vraag of de Eerste Kamer door haar beslait gehandeld heeft in bet belang des lands dat driegend behoefte heeft aan een vaste hand in het bestnur der geldmiddelen en in het belang van haar eigen waardigheid die niet verhoogd wordt als zoo groote woorden door geene krachtige daden gevolgd worden Met blaffende honden die niet darven bgten dr ft men spoedig den spot en het laat zich aanzien dat de regeering voortaan minder gewicht zal hechten aan de boetpredikatiën onzer hoogstaangeslagenen Wat deze verder bg de verschillende hoofdstukken verhandelden is voogions van minder belang en komt niet niet in aanmerking bij het groote feit waarop Wfl in dit artikel de aandacht onzer lezers vestigden De heer Heemskerk heeft alle reden om tevreden te zijn Iedereen beijvert zich om hem te doen wandelen op rozen de beide takken der volksvertegenwDordiging wedgveren in bezorKdheid voor de gezondheid van zgn kabinet misschien zullen de beide kamers bjj de volgende begrooting de vaderlandslievende ingeving krggen som een som ter beschikking te stellen van den premier tot aankoop van gewatteerde doozen om zjjn ministers in te bergen of van glazen stolpen om ze onder te bewaren Dergelijk blijk van welwillendheid verdient hij ten volle want hg is een meester in de kunst om met het parlement om te sprii gen en dat naar zijn hand te zetten BINNENLAND GOUDA 18 April 1886 In de giateren gehoudeo driemaaudelyicsche veigadering der Kamer ran Navraag ia iu de plaats vao den heer O C Fortagn Uroogleerer die beilaukt had tot Secreiaria gekoten de heer A K van der Garden De heer W Rijneveld te Goud ia benoemd tot onderwljier te Botterdam Dirk Bloot tronende op den Turfaingel alhier ia heden morgen len half 6 nar toen hij vermoedelijk lioh aan den waterkant wüde gaan irasaohen io het watef geralleu en rerdronken Tot Direoleur der Öyranaatiek Vereeniging Bioelaior alhier ia benoemd de heer H Ouderkerk leeraar in de Gymnastiek M U Ëene zeker niet alledaagache zaak werd giateren Toor het kaotoDgereoht te Schaonhoren behandeld Twee korporaala en een aoldaat ran de InstraotieCompsgnie aldaar liepen op een middag in de maand Maart langs de haren Een der korporaals gaf daar aan een dienstmeisje door haar kwetaende woorden toe te roggen aanleiding dat ly een emmertje water opnam en daarmede den twee korporaala een gedeeltelijk nat pak beiorgde Ue koene landarerdedigi rg lieten proeearerbaal opmaken en randaar dat het bewnate dienatmeiaje tioh heden roor den kantonrechter had te rerantwoorden Wel moeat rolgens de wet de betaling é ener geldboete ran 1 tegen de Jbeklaagde worden geëisoht looh eon menigeen lierer n hare plaats ign geweestdan in die ran de drie militairen dfe zoowel door den kantonrechter als door den Ambtenaar ran het Openbaar Ministerie terdege orer hun lafhartig gedrag werden doorgehaald Scioonh Cl Den 31 Mei zal het reertig jaar geleden ayn dat de heer K Blok thana bnrgemeeater der gemeente Lekkerkerk igne betrekkin van burgemeester aanvaardde te Qouderak waartoe hij bg koninklgk besluit van den 19 April 1846 was benoemd Na aldaar niet londer vrucht nagenoeg 12 jaar werkzaam te lyn geweest werd hg benoemd tot burgemeester ran Lekkerkerk en aanraardde hg die betrekking den 14 Dec 1866 Het wsa geene gemakkelijke taak tich aan het hoofd der gemeente Lekkerkerk te plaatsen in alle takken van gemeente en polderbeheer beatond rerwarring en achterlijkheid de belangen der gemunte waren door zijn voorganger deerigk rerwaariooad toch mocht hg na twee jaren de voldoening emaken aan het hoofd van het geweateljjk beatuur de mededeling te kannen doen dat al di rerwarring eu aobterlgkheid hadden opgehouden te bestaan Leeft hg te Gonderak nog bg menigeen in dankbare herinnering ook Lekkerkerk heeft hem weten te waardeeren Maandag jl zijn te New Tork niet minder dan acht in aanbouw zijnde huizen ineengestort Vier en twintig werklieden werden onder het nedervalleude hout en steen begrarea van wie er vier bij het afzeaden van het bericht nog niet gered warea eu dus wel omgekomeo zullen zijn De overigeo bekwamen allen min of meer ernstige verwondingen Exagérer n eit pae aentir Dat is een waarheid niet hel minste in de journalistiek schrijft bet Ind fad Het overdrijrett als hel Bat BandelM nadat het t nieuwe tooneelsoherm van den heer Kinsbergen in het comedie gebonw te Batavia beeft gezien zou lelfs roor een Amerikaansohe courant te erg weten Na alle lonen ran loftailing te hebben doorloopen en met de tleiendste opmerkingen en rergelijkingen Ie hebben omgesprangen aa te hebben gesproken ran grooten genialen aanleg zorgruldige en reelomrattende studie ent eindigt de berichtgerer met te rerklaren dat de heer V o Kinabergen met dit tooneelscberm de Indische besebaring een stap rerder heeft gebracht vEaGADËRiKG mm mimmm VBUDAG 17 APBIL Voorzitter Mr A A ran Bergen Uzendoorn Tegenwoordig 15 leden Afwezig tijn de hh Prince en Uemsing De notulen der vorige vergadering worden roorgelezen en oureranderd goedgekeard De Voorzitter deelt mede dat Gedepotterde Staten hebbeu berust in het raadabeaiuit ran 27 Maart II tot rerhooging der subsidie aan het St Oatbarina Oastbuis en dat de ku van den Gemeente Ontrauger op 7 April II door B eu W is aagezien en iu rolkomea orde bevonden Deze mededeelingen worden aangenomen voor kennisgering Ingekomen zgn De rekening ran hel Moseom van Oudhedeo over 1884 Ter visie Een voorstel ran B ea W betreffende derestauratie ran hel Raadhuis Op de gemeeote begrooting ran bet vorige jaar waren gelden aangewezen roor de restauratie ran een der zijgerela doch dit werk werd niet oudernomenomdat de onderhandelingen omtrent de wijte waaropde realauratie zou moeten geaohieden niet tol eengewenaoht reanltaat hebben geleid zoodat op debegrooling voor het loopende dienstjaar opnieuween post voor de bedoelde restauratie werd uitgetrokken Indertijd tijn door den Oemeentebottwmeester twee plannen betreffende de restanratie der zggevels en achtergevel ontworpen volgenswelke de kotten 28 000 of 50 000 zondenmoeten bedragen De Rgksadritcurs kunnen tiohmet die planaen niet rereenigen welke trouwensenkel en alleen werden opgemaakt met de gedachteom zonder te groote kosten een doelmatige eubehoorlijke rerbetering te verkrggen en maakteneen nieuw plau op volgens hetwelk de restauratie 60 000 tan moeten kosien ludien de Gemeenteorer ruime middelen te beschikken had tondenB en W aan het plan der Rijks adriseura deroorkeur geren daar door de uitroering daarranhel Baadhuia een prachtig monument tou worden Wy l echter da fiaanoién dezer gemeente niet ineen zoo gunatigen toettaud verkeeren en erenminop financieelen tteun ran het Rijk kan wordengerekend zoo atellen B en W roor daar de tegenwoordige toeatand niet kan warden bestendigd een eenroudige heratelliog te doen plaats hebbenlonder dat omtrent de wijze van een eigenigkgelegde restauratie wordt geprrjadioieerd waarvooreen bedrag van 1600 a 1800 roldoende wordt geacht Ter risie 3 Een adres van den heer C Tholeos kennisgevende dat hij in het Pkradija in de Vogelenzang vier arbeiderawoningen wil bouwen waartoe echter noodig is dat de Raad hem vrgstelliog verleene ran de bepaling ran art 17 der Bonwrerordening rolgens hetwelk de afslasd van tegenorer elkander geplaatste gebouwen 6 Meter moet bedragen In handen van B eu W om bericht en raad 4 Het Verslag van den toestand der Gemeente orer 1884 Aangenomen voor kenniageving Het verslag wordt gedrukt en ieder der raadsleden zal een ex daarran worden t huia gezonden Daarop wordt bealoten tot Wijziging der begrooting voor de dd Schutterij dienat 1884 Wijtiging der Gemeente Begrooting dienat 1884 8 Vermeerdering der gaalantaarnt voor de atraatvtrlichting 1 Het aanbrengen van meerpalen in de Gouive bij de brug ran den Ned Rhijuspoorweg in het belang der acheepraart De openbare vergadering gaat daarop orer in eene met gealolen deuren tot behandeling van hel Kohier der Plaatselijke directe belaating op de inkomsten dienst 1886 Na heropening wordt medegedeeld dat het kohier in toorerre gewijzigd is dat de aanslag van Mej Vallet wordt gebracht van ƒ 626 op ƒ 700 Het Kohier wordt daarop raatgeateld Niets meer aan de orde tijnde wordt daarop de rergadering door den Voortitter gealolen Oerouden en aan het bureau ran politie gedeponeerd Een kinder Stokje een kinder Horologie fantasie twee Jifkken die op de Markt alhier tijn blljren staan een Porlemonnaie roet twee oade en twee nieuwe centen en een blauw Schort ADVERTCNTIÊN ♦ Door Gods goedheid hopen den 22 April a s onze geliefde Ouders NICOLAAS VERHOEF en JOHANNA MARIA de MOOR hanneSO JABIGB ECHTFER EENIGING te herdenken g J ife t a g M tag gi tcga felvaiil Hunne dankbare Kinderen Behnwd Kleinen Achterkleinkinderen Voor de vele blgken van deelneming gedurende de ziekte en het overlgden van mgnen Echtgenoot en onzen Vader ontvangen betuigen wg onzen hartelgken dank Wed Adr GRENDEL en Kinderen PS De Metselaars Zaak zal door mgn Zoon worden voortgezet waartoe ik hem beleefd in de gunst van mgne Stadgenooten aanbeveel Gouda 19 April 1885 Afg epaste VITRAGE GORDIJNEN Neteldoeken en Vitrag es van t stuk alles in Crème en Wit 8CHEIVK en Zoon P DE JONG Dz AMMERSTOL Dagelgks voorhanden puike QEEOOSTE ELFTEN prijs f 1 20 Verkoopers genieten rabat Ook versclie tegen coucnrreerenden prgs Met MEI gevraagd eene DDiean sfb o c5 e Kerkvoogden KNAAP HOOGENBOOM J A TINHOLT die flink kan werken en een bargerpot koken van s morgens 7 tot s avonds ongeveer acht onr Adres Burean dezer Courant Sociëteit Ons Gienoegen te Gfouda Koninklgke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel Aideeling Amsterdam Maandag 27 April 1885 Benefice Voorstelling voor Mevrouw M J Kleine Gartman ter Gelegenheid van haar Vgftigjarig Jubilé en Afscheid van het Tooneel JUF7MW mUAS Drama in 5 Bedrgven of 10 Tafereelen door H J SCBIHHEL Aanvang half Acht ure De DIRECTIE der GOÜDSCHE Waterleiding Maatschappy bericht dat haar tarief voor het gebruik van water voor r03iTTE IISTE3ïT is bepaald als volgt FONTEINEN met een opening van minder dan 2 mM 5 per jaar en van een opening van 2 mM en meer op metercontract tegen ƒ 0 16 per M vermeerderd met de meterhuur In te gaan voor nieuwe contracten direct voor bestaande na afloop van het jaarlgksch contract De Ambaclitstand Vereeniging LEVERT FUNE 1 è 42V Cent per Pond BAAIJUAAKMBS BORSTCAEAMELS aangesucden Amandel Moacorisch en Puntoh Taarleo Woulerlood a Schildpad Londonderry eu Rnaaische Soepen Tonlona geglaceerde rrucfaten Choufour a Groenten in blik Tfjraaonneau a rruchten iu U9 en op brandewijn Hatgache Pontekoek Antwerpache OntbijtSnipper Snipperen Sucadekoek Gorinohemache Tafelkoek fiotterdamsche Peperkoek Oppfrtoemieht D K VAN MEERTEN C KOOIJMAN D C SAMSOM 4 A KWINKELENBERG A T VAN DEE POOL C G VAN DRB GARDEN H HOBBEL Sr en rerder rerachillend gebak