Goudsche Courant, woensdag 22 april 1885

N 3235 1885 Woensdag 22 April GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van adrertentiön kan gescbtoden tot één trnr des namiddags van den dag der tiltgave SiüMISOM O OTJID l axOsTt A 3ïTo SS Bekroond ZILVEREN MEDAILLE at Wedstrijd Leeuwarden voor Costumes ZILVEREN MEDAILLE Int Kol Tentoonstelling Amsterdam Meldt zijne geachte Clientèle de ontvangst der nieuwste Modellen MANTELS COSTUMES zoowel voor Dames als Kinderen JAP0J ST0FFE1 met bijkomende ffarneerinff GEKLEURDE KATOENEN GORDIJN NETELDOEKE enz enz en noodigt HEd beleefd uit zijn Magazijn te komen bezoeken VmËaiBirBÏJBB HEE70I1ÏÏBE BBlIBiraTBlOüBi De Kiesvereeniging Kerkelijk Beheer alhier heeft in hare vergadering van 10 April 1 L voor de vacante plaatsen in de drie CoUegiën voor het Beheer van en Toezicht op de Kerkelijke Goederen en Fondsen der Hervormde Gemeente de volgende Candida ten gesteld Voor t Collegie van Kerkvoogden 3 Vaeatureê C KNAAP W B TAN STEAATEN C HOOGENBOOM Voor t Collegie van Notabeleo 5 Vacatureg H OVEBEUNDER fl JAGER j Aftredende J BKAKEL A W VAN KLUIJVE Leden f RRIINT I Voor de ConimissJe van Oppertoezieht 7 Vaeaturei Aftredende Leden 3 openger pli Zij beveelt dringend deze CANDID ATEN aan bij alle stembevoegde Leden der Gemeente Gouda 13 April 1885 Namens de KieaTRrnAnion nrr vnnrn A Namens de KiesTereeniging voornoemd J M NOOTHOVEN tak GOOR VoorHtUr D BÜIJTER Secretarit W KROMHOUT Penninameetter G 8TRAVER F GRENDEL Q A D J 6ABBIJ H JAGER G LANGEBAAR P C VAN DEE MEULEN A VAN VEEN W POST DROST 1 Dr D TERPSTRA Aftredende D K TAN MBERTEN D C SAM80M Leden C KOQIJMAN 1 Mr D N BROUWER ter Toonienine in B BE8ZELZEN twee tusachentgd openger plaatsen NB R VAN VJSaili Inlevering der Stembriefjes op MAANDAG 20 APRIL 1Ö85 van 10 uur voor tot 4 uur namiddags in de St Janskerk te GOUDA Magazijn van Onderkleeding D HOOGE BOOIII Geconfectionneerde WITTE GOEDEBEN Tricot Borstrokken Pantalons en Corsetljjfjes Tuinzand en Cjrint vanGelr SITEL Amsterdam verkrijgbaar te Gouda bij Wed P C PINKSE Kleiweg C van VLIET Markt en te Bodegraven bfl H MOL Probeer s p de SOTJOIiO 2 OTIÏEB No 3 ƒ 1 25 per V kilo ADVEItTE TIE in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Oouda nieuwe Mozaïek VLOERTEGELS in Terschillende dessinsen kleuren Directe aanToer van ENG PORTL CEMENT en BOUWMATERIALEN Depot van POLDER SCHÜIJER en STEEN WAGENS van DIEPENHORST en Co te Ameide J MULDER Bleekerssingel iiii i4ïi iif liw In ruime keuze 0 TVAl GE de iVOLVEAÜTES voor het a s Saisoen m Dames en Kindermantels Japonstoffen en verdere ARTIKELEN UEd Dw Dienaar ÜOTTTl T Snelpersdmk van A Brinkman te Gouda De uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBUDAG In de Stad geschiedt de nitgave in den avond vau DINSDAG DONDERDAG en ZATBEDAG De prgg per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLA ND GOUDA 21 April 1885 ZooiiU reeda koriclyk per bulletin gemeld ie werd giateren bij een nit oerig ronnii der irrond reohtbank te Rotterdsm md de gemeente Gonda haar iach tegen de wed K tot ontmimiog en ternggare der loogenaamde Gaathaiakerk toegeweten en aan 4eie haar eiacb in rrgwaring tegen de B K parochie Tan O L T Hemelraart Daarin werd in de eerale E taata OTerarogen of de gemeenie eigenarea waa ran et kerkgebouw toen dit in 1818 aan de R K gemeente in gebrnik werd gegeven de rechtbank bea ltt dat dit het geral wai echter niet krachtena de Seeolaiie der Suien van 1677 daar het gaalhnia de kerk niet tot con enlen en klooatera konden worden gerekend erenmin omdat de kerk verheeld tonde zyn roet hal gaatbnia dMr znika wel beweerd BUuu niet beweteo waa maar op grond dat er bewyun voorhanden wai a § t de gemeente Gonda lion ran 1 8 1769 door het onderbonden der kerk lioh ala eigenarea daarfac had gedragen dat in dezen toeatand matchen 1769 en 18 8 reranderiog tonde zijn gekomen waa zelfa niet beweerd In de tweede plaata gold bet de iraag of de B K gemeenie in 1818 den eigendom had verkregen of wel dat gedurende het beill de titel daarran waa veranderd Daar de gemeente Oonda bü de orergare fan het kerkgebouw uitdrukkelijk had te kennen gegeren daarmede geen eigeudomaorerdracht te bedoelen kon de R K gemeente niet geacht warden bezit ala eigenarea te hebben gekregen en alzoo door geene terjaring van hoe lang ook den eigendom verwerven Het derde rerweer der gedaagde nl dat de door de eiaoherea ingealelde actie tot terugvordering door het tijdarerloop ran meer dan dertig jaren zoude verjaard zijn achtte de rechtbank evenzeer oojnial Wel bepaalt art 2004 B W dezen termijn voor de verjaring van alle rechtavorderingen doch deze begint eerat te loopen van af de eene of andere achending van het recht Nu kon de R K gemeenie niet geacht worden het eigendomsrecht der gemeente Gouda te achenden zoolang zg het kerkgebouw gebraikte voor het doel waarvoor het haar in gebruik was gegeven en gedurende dien tyd beatond er voor de gemeente Gojda geene aanleiding eene rechtavordering lot opeisohing van haar eigendom in Ie alellen Eerat door bet aan haar Ie koop aanbieden van het kerkgebouw nadat men had opgehouden daarin dienat te doen werd hfl eigendomtrechl geschonden en sedert dat tijdstip in J8S0 waa de verjaringstermijn gaan loapen eoodat van bet verstrijkeu daarvan geen aprake kon zijn Op deze gronden verklaarde de rechtbank den burgemeeater qq eigenaar van het kerkgebouw veroordeelde de gedaagde wed K hel te onlruimenen schadevergoeding te betalen voor eventueele deierioralie en eindelijk de R K parochie als haar verkoopster lot vrijwaring gehouden om haar tegen de gevolgen dezer condemnatie te vrijwaren Giateren werd de verkiezing gehouden voor leden van de ooilegien van beheer over en toezicht op de goederen en fondsen der Neri Herv gemeente alhier Er werden uitgebracht 405 slemnien ongeldig 8 Heden had de opening der bitlelten plaata De uitslag is bij het afdrukken van ons blad nog niet teu volle bekend Voor kerkvoogden werdall herkozen ke heeren C Knaap met 364 C HM genboom met 349 co W B vsn Straaten met S 8 atemmen Voorla werden uitgebracht op de heeren S k Tinboit 114 mr J H van Mierop 15 en op vele anderen 1 of Z sleminen Door wijlen den heer D W Westerbaan te a Qravenhage is aan de Mntachappü tot opvoeding van weezen in het huisgasiii directeur de heer M W Scbehema Ez te Amersfoort een legaat vermaakt groot 1000 Mq J de Leeuw alhier ii benoemd tot ooderwijzerea te Middelhamia Is de vorige week werd door den loit kolonel eerstaanw ingenieur Ie Haarlem aanbesteed het eenjarig onderhoud van werken gebouwen enz waarvan de raming waa ƒ 8000 en het taagat werd ingaackraven door ita beer O Xawovliet ta Ooada voor f 7990 Tot pastoor te Waddingaveea ie benoemd de heer J U L Mraker De heer S Kenens vroeger opzichter aan de Oaafabriek alhier thana directeur der Gasfabriek te Alkmaar is door het Oemeentebeatnur te Purmerend als deakundige benoemd om te betlissen in het geaohil over de hoedanigheid van het gu der gaafabriek aldaar Vrijdagavond heeft te Ondewaler de laatste buitengewone vergadering met dames door de Rederijkerskamer Borger plaata gehad met welwillende medewerking der damea i H Klerk M H van Praag G Harlog en S van Aeltt Het stuk dat in het lokaal der vroegere openbare school werd opgevoerd wat getiteld ir Wie niet alerk is moet slim zijn of een avond vol vergissingen blijspel in 5 bedrijven of acht tafereelen bewerkt naar het blijspel she itoopi to ooni uer van Oliver Goldtmilh door dr M P Lindo Het ttck was goed gekozen de rollen waren goed verdeeld en bettudeard en zonder in verdere details te treden hebben de werkende leden zich uitmuntend van hunne taak gekweten Alles liep goed van atapel zooalt het publiek telkeni door toejuichingen de algemeene tevredenheid deed blijken Na afloop hield de heer A G van Aeltt alt voorzitter dier kamer eene korte toespraak en in het bqzonder bedankte hy de onvermoeide medewerking der dames Hierna trad de heer dr H P van Praag ala oudst honorair lid op die aller dank toebracht aan de leden en den heer Neu Directeur der muziekvereeniging Euterpe en hierby de wensch te kennen gaf dat zy in het volgend seizoen met denzelfden ijver weder moge aamenwerken waarna de beide sprekers door het aanheffen eener fanfare werden begroet De rekening van den Tweemanspolder Ie Zevenhuizen over 1884 is door het bestuur voorloopig vastgesteld in ontvang op ƒ 4791 04 en in uitgaaf op ƒ 4303 04 zoodat er een batig slot is van ƒ 488 De omslag i voor het jaar 1885 voorloopig weder bepaald op ƒ 2 per Hectare ADVERTENT IËN worden geplaatst Tan 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte BoTendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versch nt Afaoaderlflke Nommers VIJF CENTEN De heer A Kaabergen te Haaatrecht heeft met goed gevolg bet examen voor onderwijzer afgelegd Toen op de 4 Februari jl gehouden vergadering van de afdeeling Woerden der Holl Maatschappij van Landbouw op voorstel van den heer Mr 6 H Fnhri Snelhlage eene commissie werd benoemd ten einde maatregelen te beramen alhier een wekelijktohe kaasmarkt op Ie richten herinnerden velen zich voorzeker de vroegere pogingen om de bestaande weekmarkt lot meerderen bloei te brengen en hoe die op verschillende omstandigheden zijn afgestuit Het doet ons daarom genoegen te kunnen melden dat gemelde commissie thans reden heeft gehad zich over het aanvankelijk succes der in het leven geroepen zaak ta verhengen Dank toch de medewerking van vele kaaskoopera en landbouwers lienevens de vele bemoeiingen der verschillende commissieleden bleek op 15 April jl dat eene kaasmarkt hier levensvatbaarheid zal bezitten daar er 69 wagens met kaas waren JMgavoerd welke op na alle verkocht werd zoodat deze aanvankelyk goede niltlag er waaraehyoiyk toe zal leiden den aanvoer voor de tweede maal grooter te doen warden De gunstige ligging rnn Woerden aan spoor en water en als centrum eener goede landbonwstreek zal voorzeker het hare bijdragen om koopers en verkoopers bij elkander ta brengen daar toch een eerst vereisohte voor eene markt is dat koopers en aanvoerders zich gemakkelijk kunnen verplaataen en hunne waren spoedig kunnen verzenden De stemming voor de kaas was williger Ie noemen dan den vorigen dag Ie Bodegrave De prijzen liepen van 15 tot ƒ 18 per 60 kilo a naar gelang der kwaliteit Voor enkele partijtjes werd nog meer besteed terwijl zich het geval voordeed dat voor ééoe party ƒ 1 50 per 50 kilo s meer werd bedongen dan den vorigen dag te Bodegrave geboden was Wij wenschen de commissie en ook de neringdoenden alhier geluk met de voorloopig zoo goed geslaagde taak en voegen er in het belang der gemeente den wensch b j dat zy met meerderen bloei moge blyven voortgaan Als eene bijzonderheid voegen wg er nog by dat de heer J Herrewyn van Zwammerdam dien wy zeker wel den nestor der kaashandelaars kunnen noemen juist op zyn 82sten verjaardag de eerale party op onze nieuwe markt aankocht Vele ingezetenen badden door het uitsteken der driekleur bewya hunner sympathie gegeven Ten slotte vermelden wy de namen der commissieleden die zich op zoo belangelooze wijze voor de belangen dezer zaak beyverd hebben Het zijn de hh 3 H van Grafhorst voon Mr G H Fnhri Snelhlage secr M W Schaly Z Baelde A Blok P van Eijk S Prins A C Schouten J P Verwey en J Sterk Vroege Wotrd I TeekU By de Tweede Kamer is een hoogst belangryk wetsontwerp ingekomen nl dat tot vervanging der wel van 1864 op den kinderarbeid Volgena het nieuwe ontwerp wordt alle arbeid aan kinderen beneden de 12 jaren verboden Onder arbeid wordt verslaan elke werkzaamheid in of voor eenig beilryf ook veldarbeid is daaronder begrepen doch voor loiidbouwende gemeenten kan in den oogsltyd hoogstens zes weken dit verbod worden gesoborsl leq aanzien van kinderen boven de 10 jaren Alleen buishoudelyke arbeid blyfl vrijgelaten Het ontwerp strekt hel toezicht des wetgevers overigens uil tot den leeftyd van 16 jaren in dien zin