Goudsche Courant, woensdag 22 april 1885

dat kisderea rao 11 tot 14 jaren geen anderen dan Tcldarbeid mogen ferriokten Kinderen beneden de 14 jaren mogen niet langer dan 8 kinderen beneden de 16 jaren niet langer dan 10 uren daags arbeiden eo steeds met een tnssohentgd Tan rnsl ran twee nren op den dag De werklgd toor kinderen mag des loniera niet loor 6 nren in den morgen des winters niet foor 7 nren aanrangen en moet niterlyk in den lomer dea aronds te 8 en in den irinler te 7 nren eindigen Een klerk ran den ryksontranger te Alfen a d B s Zaterdag gevankelqk naar Den Haag orergebraoht Hü sohynt lioh sinds gernimen tyd te hebben schuldig gemaakt aan verduistering ran door hem ootraugen gelden welke feiten eerst aan het lioht kwamen toen by het eindigen ran het dienstjaar de waarschuwingen werden uitgegeren De jonge man stond algemeen bekend als teer lossiunig en maakte voor lyn doen gro e rerteringeu Niettegenstaande de tegenspraak in rele bladen kan bet Faderlend rertekereu roldoenden grond Ie hebben om de juistheid ran het bericht omtrent het roorgenomeu ontslag rail den Minister raa financiën te handharen Alleen in toorerre was de tegenspraak juist dat het request om ontslag nog niet was opgezonden Het Haagacbe Da hlad dat eerst het bericht omtrent de aanrraag om ontslag door den Minister ran financiën ingediend ten stelligste tegensprak en het toeschreef aan een toeleg ran de liberale pers om het Kabinet te bemoeilijken komt het thans self berestigen en roegt er by dat er gisteren namiddag ministerraad is gehouden Dergisterenarond werd in den Stadsschouwburg te Amsterdam Inkwarüerittg opgeroerd Toen de heer Tourniaire als Van Rhedat ten looueele kwam kon by geen woord uitbrengen Duidelyk bleek dat bet zenuwgestel ran den tooneelspeler geschokt was Het scherm riel en na een kort poosje werd de rooratelling herrat met den heer Schwab als Fan Rkeien die de rol roorlas De ontsteltenis ouder de artislen was zeer groot daar de heer Tourniaire op bet tooueel door allerlei rreemdsoortige bewegingen maar al tegoed deed zien dat zyn rerstand was rerbysterd Dr Duparc verItende de eerste hulp en heeft gisteren de opneming ran den ongelukkigeu tooneelspeler in eeu kraukzinnigeugeslicht aangerraagd Het rraagstuk van het onderwys maakte in een afdeeKng der Eerste Kamer een onderwerp ran beraadslaging uit Algemeen betreurde men daar dat hoe langer zoo meer de quaestie ran het onderwijs zoodanig op den roorgrood geraakt is dat daardoor de behartiging ran andere gewichtige belangen niet tot baar recht kwam Orerwegende dat het belang ran het raderland altyd het zwaarst behoort te wegen wenschte men dat de bezadigdeo nit de rerschillende partijen trachten zouden tot orereenstemming te gerukeu tot een modus vivendi desnoods tot een wapenstilstand opdat de stryd orer hetgeen rerdeelt roor eeuigen tijd althans niet langer in den weg sta aan de orerweging ran andere landsbelangen die dringend roorzieuing eisehen Dat is zeker zeer geweuseht maar is het niet eene theorie een schim waaraan geen lichaam kan worden gegeren f Twee menscheu die samen twist hebben kunnen orereenkomen het punt io geschil niet aan te roeren maar men kan toch waarlijk de onderwyswet niet buiten werking stellen of de scholen sluiten Alleen door eene wijziging der wet ware die wapenstilstand te rerkrygen en daar de stryd orer het hoofdbeginsel geroerd wordt zal er niet lioht eenewyzigiug te rinden zyn welke de rerschillende partyen zelfs tijdelyk berredigt Jrni Cl De heer Alberdiugk Thym wydt in Eigen Haard een hoogst waardeereude lerensschets aan merr Lina Schneider waarby een portret ran de begaafde rrouw is geroegd Het zaad ran den katoenboom dat rroeger als afral weggeworpen werd en dat eerst sedert korten tyd tot bereiden ran olie aangewend wordt moet naar thans gebleken is ook op andere wijze te gebruiken tyn De heer Sace deelde onlangs in de Paryscbe Academie ran Wetenschappen roede dal dit zaad reu uitmuntend meel opleren Dal meel moet zeer loordeelig in het gebruik wezen en rooral geschikt zyn om te bakken daar er geen melk bggeroegd behoeft te worden Het zal rolgens Sace eens een groote rol onder de menschelyke roedingsmiddelen spelen Itt het BaudelMad ran 15 April wijst de heer d Fles te Utrecht op het groote belang om toch rooral nit te lieu naar een man ran kennis taot en karakter roor de eerlang te rerrullen betrekking kiag ran inspecteur ran deu geneeskundigen dienst der landmacht De baudeliagen in da laatste tyden ran den gcneraal miyoor Van Hees die nu 61 jaren officier zyode nog aan het hoofd ran dit wapen staat sobynen maar al te zeer tot de goede wenken in het artikel ran d Fles ie rinden aanleiding te hebben gegeren Het ia bekend en ook reeds rroeger in de jini Ct medegedeeld hoe onder het bestuur ran deu generaalmajoor Van Hees weinige jaren geleden drie ofScieren ran geaondheid naar aanleiding ran nietige en ralsohe besohuldigingen den dienst hebben moeten verlaten De beschuldiger werd gepensioneerd terwyl de chef die aan de geïncrimineerde brochure deel had genomen met eene berisping rrykwam Dezelfde wind nu die rroeger orer Utrecht gewaaid heeft schyot thans orer Amsterdam te zyn opgestoken Een jong talcntrol officier van gezondheid te Amsterdam de heer Z eebuisen werd nitgenoodigd om assistent te worden op de kliniek ran prof Stokris te Amsterdam Fraohtige gelegenheid roor een jongmensob begaafd met reel aanleg lust lot stadie en onderzoekingsgeest om ouder zulk eene roortreifelijke leiding zich rerder te ontwikkelen om zoodoende tot niet geringe eer ran het korps Nederlandsche militair geneeskundigen later te kunnen behooren tot de meest ontwikkelden mogelijk tot de eminenten Toestemming hiervoor rragende aan den chef ran deu militair geneeskundigen dienst Van Hees werd het rerzoek ran den heer Z geweigerd als wordende dit door bedoelden ohef tot nadeel raa den dienst geacht Toen later bleek dat de heer Z zander eenigermate zijn militaire diensten te reronachtcamen in zyn rrye uren by den beer Stokris studeerde en de chef ran den militair geneeskundigen dienst te Amsterdam dr r B reda K olff hierorer onderrraagd zynde den generaal majoor Van Hees eerlyk mededeelde wat hij wist en meende dat tegen de zaak zuoals ze nu was geregeld geen bezwaar koude bestaan moest de kolonel r B K een man die èn om zyne roortreffelijke eigenschappen als mensch èu om zyn kennis zoowel in als buiten zyn korps hoog gewaardeerd is neen vroeg dr K zyn pensioen Als de heer Z zyn rryen tyd in bierhuizen en aan het biljart in plaMs ran aan de mioroaeooptafel bad doorgebraoht dan had hy genade gerondeu maar nu hij hardoeklug wilde studeeren werd hy rerbannen naar Kaarden Zoo worden de andere degelyke en kundige officieren ran gezondheid genoodzaakt den dienst te rerlaten zoo wordt de toekomst ran een degelijk jongmensob geknakt zoo regeert men tegenwoordig den militairen geneeskundigen dienst Het wordt hoog tyd dat hierin spoedig rerandering kome J Crt De êlag hij Rheinu in 1904 of de inneming van Mets en Straatiburg draagt een gedicht tot titel dat kortelings in Parys uitkwam Het gedicht is aan den toekomstigeu orerwiunaar ran Duiisohland generaal Négrier opgedragen en op het titelblad prykt bovengenoemde generaal met zyn gerolg te paard Négrier neemt rorst Bismarck die de kurassiersaniform draagt de sabel at achter Bismarck staat de keizer de tegenwoordige kroonprins met z n arm in een doek eo ziet men andere Duitsohe generaals en officieren als gerangenen Borenaan is de Straatsburger munster eo de toren ran Metz zichtbaar waaronder het opschrift Wie daar p Frankryk In 9 strofen verhaalt een Parijzenaar van den grooten slag in welken Duitscbland overwonnen werd Dans les plaines de la Champagne Kous arons raiucu TAllemagne I Que l ou illumine Paris Strasbourg et Metz sont repris Een tiende strofe is aan Bismarck gewyd Lach maar eenmaal zullen wy u dit refrein door den mond onzer kanonoen loeroepen en in de elfde strofe i Quillaume wordt deu ouden keizer voorspeld dat hy het refrein nog in zijn graf door Fransche batalUons zal hooren zingen Nauwelyks was het lied iu het lioht gegeven of de jobstydingen nit China kwamen Dodelyk verdween het gedicht weer Zoo althans deelt de Köln Zeil dit alles mede Het Kleine album uitgave ran De Kunstbode te Amsterdam zal daaraan valt niet te twyfelen tal ran koopers rinden al is het omslag niet gelukkig uitgerallen en al hebben sommige teekeoingen onder de reproductie zeker geleden velen zullen op deze herinnering aan mevr Kleines jubilé prys stellen en het is niet onaardig voor eeo klein bedrag de handteekeningen ran rerseheidea bekende personen byeen te rinden Onder de letterkundige bydragen zyn er natnurlyk rele in proza en poëzie waariu op den naam der jubilarease is geborduurd en die alleen haar waarde daaraan outleenen dat ze ran oprechie waardeeriug getuigen maar ook sommige van met r beteekenis Zoo byv die van Dirk Haspels en Jacques de Boer om haar hartelykeo toon die van Wemment Bnning Lanrillard en Harenobmidt de goedgekozen citaten ran Burgewdyk M Anne Verheul eu Josephine de Groot Coppée zond een zoogenaamd ren solitaire een op zichzelf melodiense maar roor een gelegenheid als deze al zeer weinig toepasselijke regel Wy willen uog twee der bydragen aanstippen die ran den souffleur die eeu rierregelig rers inzond waarran de laalale regel is Dat wenscht hy die u lierer zag komen dan gaan En die van Lodewyk Mulder die het korist het schoonst en het vereerendst getuigenis van merr Kleine aflegde in de rolgende regelen Uw kunst beeft ons den meuich zooals hij is gegereo Zooals hij wezen moet gaaft gy hem in nw leren Een jong paar dat te Antholt één uur ran onze grenzen in Pruisen gelegen burgerlyk getrouwd wai wilde zijn buwelyk kerkelijk te Dioiperloo laten inzegenen Met den pas gekochten cylinderhoed in een kartonnen doos de nieuwen tgdeu japon in een handkoSerlje reden zy in eeu rigelant naar de Nederlandsche grenzen Toen zy aan den ingang ran het dorp waren gekomen rroegen de kommiezen hun of zy niets te Oeclareeren hadden Zij antwoordden ontkennend maar toch snuffelden de commiezen eens in het rytuig en het gerolg was dal eu de nieuwe hoed eu de nieuwe japon aaogehouden werdeu Van terugkooping wilden de kommiezen niets weten al beweerde bet jonge paar ook dat beide reeds eens gebruikt waren en zonder feestkleedij moest het buwelyk worden ingezegend Uit Surhuisterreen Wordt hel volgende geschreven Eene verloofde dienstmaagd alhier Icwam dezer dagen te Buitenpost aan t gemeentehuis tot de ontdekking dat zy hoewel hier in de gemeente Achtkarspelen geboren niet in hel register van den bnrgerlyken stand was te vinden Dientengevolge kon zy ook niet officieel de bruid worden Zy vernam dat er heel wat zou moeten gebeuren voordat deze taak iu orde zou kunnen komen Hare anders zijn beideu reeds overleden en personen die haar vader goed hebben gekend vindeu t volstrekt niet onwaarsob jnlgk dat de mau indertyd toen hy deze dochter ging aangeven zijne eigenlyke boodschap aan t gemeentebetluur eenvoudig herft vergelen De jongelui zullen nu maar zooals men dat hier noemt huizen zonder wettig buwelyk samenwonen zooals dat zoovelen hier doen meestal wegens redenen aan de militie ontleend De kindereu uit zulke vereenigingeo komen dan op naam van de moeder maar hoe zal t nu gaan met het eventueele kroost van deze burgerlyk onbekende Welken achternaam zal die dragen Tegen huizen bestaat hier eigenlyk by niemand in de lagere klasse beswaar en men kan ook niet zeggen dat zy die t doen op lager peil staan dan de wettig getrouwden ran rerlaten of andere afwijkingen rerneemi men bij dezulken niets neer dan by de officieele gehuwden Zij beschouwen zieb als getrouwd roor Qod en de burgerlyke wetten hebben hier in de oogen van bel volk weinig meer waarde dan van verordeningen in het belang der heerschende klasse Met het oog op de toekomst zal echter dit geval wel voorziening rereischen Indien menerenwel bedenkt dat de jongelieden zelveo zich e zeer weinig om bekreunen en rolstrekt niets bezitten dan kan men de rrees niet onderdrukken dat de oplossing lang op zich zal laten wachten Ook dus mal het oog op het prestige der wet op t buwelyk ziet men den afloop ran dit geral hier met belangstelling Ie gemoet Buiteolandscli Overzicbt Met betrekking tot het krediet dat de Engelsohe regeering aan hel Parlement zal rrageo om te roorzien in de ultgaren welke door de met Rusland gerezen quaestie zyn reraorzaakt rerneemi Dailt Ne dat het bedrag der som ran de eerstkomende gebeurtenissen zal afhangen Onder de parlementsleden wordt gesproken ran 6 millioen De Standard spreekt ran 6 a 6 millioen Volgens gerucht is de Emir ran Afghanistan persoonlyk niet rooroemens om sterk op de rechten aan te dringen welke hy op Peudjeh beeft Mocht dienaangsaade eene verstandhouding tusschen Engeland en Bnsland bereikt worden dan zou aan de commissie roor de grensregeling de beslissing worden orergelaten of de stad en het district al dan niet lot Afghaaosoh grondgebied behooren In dien de uittpnak in het nadeel ran Buibtnd ia ion de afstand der stad tot een onderwerp ran rrieadschappelyke achikking tusschen den Emir en de agenten ran den Czaar gemaakt en waartchynlyk door eene geldelyke rcrgoeding geregeld worden De schikking betreffende de orerige grenspunten biedt geen bezwaar De uitwerking der nitroerige dépêche in cijfersebrift ran Sir Peter Lumsden welker ontrangst de heer Gladstone in de laatste zitting ran het Lagerhuis rermeldde hield de ambtenaren aan het Foreign Office rersebeïdene uren bezig Zaterdag zou de dépêche door het Kabinet iu orerweging worden genomen Volgens gerucht is de inhoud ongunstig maar uit deu aard der taak is daarorer uiets met zekerheid bekend Alleen weet men dat de dépêche betrekking beeft op do botsing tusschen de Busaiscbe en Afghaansche strydkraohten op 30 Maart Uil een particulier schrijren ran een Engelsch officier aan de Fall Mali Oa etie toegezonden blijkt dat de toestand ran de Britsche troepen Ie Dongola alles behalve gunstig is In de tenten heerschte eeue temperatuur ran 112o F en dit reeds in Maart De manschappen hebbeu niets te doen ook niets te lezen Zij hebben geen kleederen bebalre de tol lompen rersleten uniform aan hun lyf Het ergste echter komt achteraan tal ran soldaten sterren er en dit niettegenstaande er dagelykt zieken soar elders worden rerroard Gelyk reeds gemeld is heeft het Fransebe kabinet pas eenige weken oud reedt eene wytigiug ondergaan de heer Clamageran heeft de portefeaille van financiën nedergelegd die door den heer Sadi Caruol ia aanvaard en in plaats van laatstgenoemde slaat thans de heer de Mo é aan bet hoofd van het departement van openbare werken De gezondheidstoestand van den heer Clamageran moet niet gunstig zijn wordt gezegd maar van dek anderen kant houdt men dit voor een voorwendsel en meent men dat de minister van financiën hel met zyne ambigenooten niet eene ia over twee hoofdpunten het tydstip voor de nitscbrijfing der leening en het brengen van bezuinigingen in de staatsuitgaven In afwachting van da bekendheid met de ware redenen die aanleiding tot de verandering hebben gegeren kan orer het algemeen de opmerking niet achterwege blyren dat bestendigheid in het bewindroerend pertoneel aan de Frauiche Republiek sleedt ontbrak Sedert 1870 heeft Frankryk niet minder dan twintig kabinetten vijftien ministers van oorlog en van marine veertien ministers vau buiteulandscbe taken zeveo en twiotig ministers van binneolandsche taken gehad Zyne diplomatieke vertegenwoordiging in hel buitenland kenmerkte lich insgelyks door vele persoonsverwisselingen o a had de derde republiek gedurende haar vijftienjarig beslaan reeds zeven gezanten in Italië Het Pruisische Huis van Afgevaardigden heeft een voorstel aangenomen strekkende om het gouvernement uit te noodigeu te onderzoeken of in alle plaatsen waar staatbeambten met den politiedienst belast tyn dete dienst niet kan toevertrouwd worden aan gemeeotebeambten Zooals men verneemt zal binneukort door de Begeering by den Landdag worden Ingediend het nieuwe en meer uitgebreide kanaalplan voor de westelyke provinciën van Pruissen vroeger door haar toegezegd waardoor de Byu Ems Weter en Elbe met elkauder in gemeenschap gebracht zullen worden Met de overweging van het eerste gedeelte van dat plan geliteld Het Kyn Ems kanaal zal de Landdag zich eerstdaags bezighouden De gezamenlijke kosten daarvan met inbegrip van de zijkanalen en van den aankoop der noodige gronden zyn op 81 millioen Rm geraamd De Belgische Ministerie besloot by de Kamer eeu wetsontwerp io te dienen waarby de Koning wordt gemachtigd de souvereiniteit over den vrijen staat Congo Ie aanvaarden aangezien de meerderheid in de Kamer voor dat ontwerp verzekerd is In de Belgische Kamer van Vertegenwoordigers roerde de minister roor spoorwegen enz dezer dagen het woord orer de Zondagsrust by rerklaarde datdie zoowel uil eeo zedelyk alt sloffelgk oogpint noodr akelyk is zoodat hy dienorereeokomstig maatregelen had genomen zonder dat de dienst daaronder leed i BIgkens den staat der Belgische schatkist op 1 Jan jl sloot de gewone dienst ran 1882 meteen tekort ran 15 211 844 ran 1888 met een tekort ran 18 809 400 fr De gewone inkomsten zyn roor het dienstjaar 1884 geraamd op 330 448 727 fr maar tullen warrsohyniijk niet meer dan 306 619 000 fr opleveren de gewone uilgaren roor dal diensjaer op 326 870 747 fr geraamd waren 828 90l 036fr De Italiaansche minister Manoini is voornemens bij de hervatting der Kamerzittingen een wetsontwerp aan te bieden dat ten doel heeft de wetenschappelyke eo bandelsooderzoekingeu in Afrika te bevorderen en geldelyk ta steunen De gouverneur van Canada heeft aan de weigerende macht een som ran 150 000 p St aangerraagd om den opaland te dempen afroi diging BUEGEMBESTEBen WETHOUDERS ran GOUDA Gezien het besluit ran den heer Commissaris des Konings in de Prorineie Znid Hollaod van den 13n Maart 1885 A oo s e afd Prov blad no 24 betreffende de besobrijving roor het Patentrecht orer 1 88 c brengen ter algemecne kfennis Io Dal op den In Mei aanstaande de bescbryring itt patentflicUif CTabel 14 no 37 lol 40 zijnde de slylers tappers koffiehuis kroeghouders enz tal aanrangeo en de declaratoiren worden uitgereikt die na rerloop ran drie dagen ran wege den Ontranger der directe belailingen weder zullen worden afgehaald Gemelde potentplitktigen worden herinnerd aan de bepalingen ran art 2 der WEI ran den 24 April 1843 Staaltblad no 16 dat zij hun beroep niet mogen uitoefenen dan nadat zy de helft ran hunnen aanslag orer hel dienstjaar 1885 hebben roldaan en nadat het reraohnidigde over hel voorgaaode jaar ten volle zal zyn aaugeiniverd waarvan zal moeten blijken alvorens de patent akten aan hen zullen kunnen worden afgegeven 2o Dat de uitreikiog der verklaringen in te rullen door de gewone pattntplickligen over den jare 1885 beginnen zal deu 8 Mei aanstaande en de wederinzameling zal plaats hebben acht dagen na de uitgifte De kooplieden of winkeliers die buskruit willeu rerkoopen of vuurwerken maken worden herinnerd aan Art 21 der Wet van den 29u Januari 1816 Staaltiiad no 7 luidende Kooplieden of winkeliers in steden plaatsen of ten platten lande welke buskruit willen verknopen of vuurwerken maken zullen deze nering niet vermogen te doen noch dit beroep uitoefenen tonder dat dat nikt op bnn patent worde uitgedrukt op de boete ran 600 ent Ook zullen diegenen welke hunne goederen of waren lérens op de wyze der kramers rerkoopen gehouden zjjo op hnnoe rerklaringen daarran melding Ie maken en zich deswegens aan te geven onverschillig of dit alleen in de gemeente hunner woning dan elders plaats beeft 3o Dat de registers der falentplicitigen zullen worden gesloten den 31n Mei aanstomi wordende de belanghebbenden opmerkraam gemaakt op de bepalingen vau art 18 en 37 der Wet ran den 21o Mei 1819 Staatsblad BOk 34 handelende zoo orer de rerplichtiog ran ben welke by de algemeene beschrijring zyn overgeslagen ala over de boelen legen het verzuim van eo gebreke io de aangifte te verbeuren 4a Dat de eigensara raste huurders of gebruikers ran binnen vaartuigen ter bekomiug ran PATENT tusschen 1 en 15 Mei a s Zon eu feestdagen uitgezonderd aangifte moeten doen op het Raadhuis deler gemeente ten bureele ran HH Zetters medebrengende hunnen meetbrief en bun patent van hel vorige jaar 6o Dat de kramers alhier niet gedomicilieerde ondernemers ran rermakelykheden en debitauten ran loterybrieQes die beroepen niet mogen niloefeneo dan na hunne aangifte ten bureele ran HH Zetters Ie hebben gedaan en het rersohuldigde patentrecht betaald De kermis en marklbezoekende patentplichtingen worden lérens herinnerd dat de Marktmeester ben niet rermag toe te laten hetig met of tonder loodsen tenten kramen of itallen wanneer zy niet ran palenl acten zy roorzien 6o Dat by hel iodienen ran bezwaarschriften ingerolge art 1 der Wel ran den 4n April 1870 Staatsblad no 60 moet worden orergelegd een duplicaat ran het aanslagbiljet tegen betaling ran 5 cents by den Ontranger der Directe Belastingen rerkrygbaar gesteld Gouda 21 April 1885 Burgemeester en Wethouders roornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER AFKONDIGING BUKGEMEESÏER euWETilOUDEES vanGOUDA Gezien het besluit van den heer Commissaris des Konings in de provincie Zuid Holland van den 16 Maart 1885 A No 241 1 3e Afd Prov Blad No 26 betreffende de besohryviiig voor de Personeele Belasting dienstjaar 1885 86 doen te weten Io Dat de Ontvanger der Directe Belastingen aan de woningen der ingezetenen op Vrydag den 8 Mei aanslaande en volgende dagen ter invulling zal doen bezorgen eeu Beschryvingsbiljet inhoudende eene korte schets van de grondslagen der voornoemde belasting welk biljet aohl dagen na de uitreiking door of van wege d en ontvanger zal worden afgehaald Zij die geen biljet hebben ontvangen kunnen dit verkrijgen len kantore van s Bijk s directe belastingen en tyn rerpHcht hetzelve behoorlijk ingcruld aan genoemd kantoor terug te bezorgen 2o Dat tot tegensohatters zyn aangeiteld de Ueereo P M ROOSENDAAL P A BÜKGHOÜT H J NBDEBHORST en Gl TAN GENT Wordende de belanghebbenden roorls in het byzonder aandachtig gemaakt Io Op de wgzigingen welke by de wet ran 9 April 1868 Staatsblad do 59 en in de wet van 29 Maart 1833 Staatsblad no 4 zyn gebracht als a aan art 17 der wet ran 1833 is toegeroegdde rolgende bepaling Wegens Vrouwelijke dienstboden die op den 1 Mei des jaars waarorer de bebisting loopt ouder dan 18 en jonger dan 21 jaren zijn bedraagt de belasting ƒ 6 00 zonder toepassing ran het opklimmend larief b art 19 lelt g en i dier wet aangernld bij art 10 der wet ran 1843 wordt gelezen als volgt Dienst en werkboden in gebouwen instellingen gestichten of inrichtingen vermeld onder lelt e en d van art 5 § 2 roor zooreel zy geen belastbare diensten rerrichten rechtstreeks ten beboere van hen die aldaar in eenige belrekking Of als leden werkzaam zijn De eenige vronwe lijke bediende overigens naar de eerste derde of vierde klasse belastbaar iu dienst van den be lastingplichtige welke geene andere bedienden houdt eu vier of meer eigen of aangehuwde kinderen kindskinderen of pupillen by zich heeft inwonen die op den In Mei des jaars waarover de belasting loopt jonger dan 21 jaren zyn e De twee eerste paragraphen van art 27 der wet van 29 Maart 1833 Staatsblad no 4 zijn gewyiigd als volgt § 1 Die na den 15tt Mei een perceel in gebruik neemt is voor dit perceel de belasting naar de vier eerste grondslagen voor den tyd des diensijaart die dan nog over is verschuldigd 2 Aan den belastingplichtige die in den loop des dienstjaars een petceel verlaat tonder daarin eenige roerende goederen of iemand in zijn dienst achter te laten wordt ontheffing verleend van ziju aanslag naar de vier eerste grondslagen roor den tijd des dienstjaars die dan nog orer is indien daarran door hem binnen den tyd ran eene maand rolgende op dien waariu hij het perceel rerliet tegen bewys schriftelgk aangifte is gedaan ten kantore des Ontrangers op een aldaar kosteloos rerkrygbaar biljet De ontheffing wordt ook rerleend orer het drie maandelyksche tydrak waarin het perceel werd rerlaten indien de belastingplichtige daarna doch in den loop ran datzelfde tijdrak een ander perceel waarroor hy belastingplichtig is in ge bruik neemt By orerlijden ran den belastingplichtige treden zyne erfgenamen in detelfde rechten en verplich tingen De aangifte volgens het Ie en 3e lid ingediend worden als gewone bezwaarschriften aangemerkt en behandeld d Aan J 1 van art 28 der bovengenoemde wet Tan 1883 zyn de navolgende bepaliogen toegeroegd Ten aanzien ran den eersten grondslag kunnen bebalre de jaarlyksche ontnirere huurwaarde ook maandof weekhuren worden aangegeren Andere aangiften worden aangemerkt als niet gedaan Voor zoorer de belastingplichtige de aangegeven maandof weekhuren niet zelf lol jaarbureo heeft herleid wordt de eerste door rermenigruldiging met tien en de laatste door rermenigruldiging met drie en dertig lot jaarhnnr herleid en alzoo herleid als de aangegeren jaarlykscke onzuirere huurwaarde aangemerkt 2 Op de rerplichling om bg hunne bezwaarschriften Ingerolge art 1 der wet van den 4n April 1870 Staatsblad no 60 over Ie leggen een duplicaat van bun aanslagbiljet tegen betaling ran 5 centa by den Ontranger der Directe Belasting rerkrygbaar gesteld Gouda den 21 April 1885 Burgemeester en Wethouders roornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROÜWEB iJurgerlUken Stand GEBOREN 18 Jtpril Nicolua ogders W F Sehaip ea A Kaptcia JohsDQR ouders H Haverlcsmp tn J M sn der Wolf 19 Charlotte Jacoba oodera J P Delchaabre eo N J ioowereiiB Adriaos ooders W C de Keiser en B Edtlman 20 Albert oadera i h lafeber eo S de Hoog OVERLEDEN 18 April W Ridder 9 j P vau der