Goudsche Courant, vrijdag 24 april 1885

ObmI M Ü Bloot BO j 19 A rii dra Brook 7i 20 P Omoaidul IB De Alg emeene Verg adering van de Harddraverij Vereeniging 1885 Vrijdag 24 April N 3226 ADVERTENTIÊN GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omatreken V Zaterdag 25 April aanstaande hopen müne geliefde Ouders J ARTS en C JANSEN hnnne 25 JAKIGEJSCHTrEBEBNIOINO te herdenken Hnnne dankbare Kinderen zal worden g ehouden 22 APRIL des avonds 8 uur ten huize van den Heer HARDIJZER Café Vrede Best Sociëteit Ons Genoegen te Gouda Koninklgke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel Aideeling Amsterdam Maandag 27 April 1885 Benefice Voorstelling voor Mevrouw M J Kleine Gartman ter Gelegenheid van haar Vflftigjarig Jnbilé en Afscheid van het Tooneel JÜFTMW MLAAS Drama in 5 Bedreven of 10 Tafereelen door H J Schimmel Aanvang half Acht nre P DE JÖNGliz AMMERSTOL Dagelps voorhanden puike GEROOKTE ELFTEN prijs f 1 20 Verkoopers genieten rabat Ook versche tegen concnrreerenden prgs MevröuwUHEÏÖEX BLEEKERSSINGEL vraagt een GE7j AN DAXTZIG berichten de ontvangst der nieuwste MODELHOEDEN voor DAMES eu KINDEREN HEID gevraagd Door bizoudere omstandigheden wordt tegen MEI eene flinke DIENSTBODE gevraagd tegen goed loon zich te vervoegen Turfmarkt H 77 En SS x 2400 dus f 132 000 is uit sladskas naar de St Jan gfegfaan Leve de billijkheid Voorzien van de HH Sacramenten der Stervenden overleed heden zacht en kalm onze dierbare Vader en Behuwdvader de Heer PETRUS VAN DBE GEEST in den ouderdom van bgna 85 jaren A P VA DEE GEEST Pastoor S O P J W VAN DEE GEEST A VAN DBB GEEST SOO TE LEEN gevraagd tegen 6 percent Aflossing 10 Gulden maandelgks intrest vooraf te betalen Adres franco brieven onder No 1127 aan het Bureau dezer Courant geb GUTVEBSCHDUR W 6 VAN DER GEEST A VAN DBB GEEST geb BouwMANs J J VAN DEB SANDEN H VAN DEB SANDEN De DIRECTIE der GOUDSCHE Waterleiding Maatschappij bericht dat haar tarief voor het gebruik van w ater voor is bepaald als volgt FONTEINEN met een opening van minder dan 2 mM ƒ 5 per jaar en van een opening van 2 mM en nieer op metercontract tegen ƒ 0 16 per M vermeerderd met de meterhunr In te gaan voor nieuwe contracten direct voor bestaande na afloop van het jaarlgksch contract WITTE DASSÊnT ZWARTE DASSEN GEKLEURDE DASSEN voor HEEREN en JONGE HEEREN A van OS Az Kleiweg E 73a geb VAN DEB Geest Gomh 18 April 1885 van 9 4 uur Aanbiedingen voor s morgens 12 uur Weener Puddiiig y Gelei Crême Poeder BAKPOEDEa en BAKMEEL VANILLINE SUIKER een voordeelig surrogaat voor Vanillestokjeg van M Geszvon Indulfij Co Hamburg te verkregen bg T CREBAS By deze hebben wy de eer ter uwer kenniste brengen dat wy den Heer A DAM hebben aangesteld als v AGENT onzer Stoombierbrouwerij DE GRIFPIOE N voor Gouda en Omstreken J M VAK DEE SCHALK Co Schiedam April 1885 Heden overleed zacht en kalm na voorzien te zjjn van de HH Sacramenten onze geliefde Echtgenoot Vader en Behuwdvader ADRIANUS VAN den BROEK in den ouderdom van 72 jaren Wed A VAN DEN BROEK geb ZWANBNBÜBO Ch van den broek M VAN den broek Gouda 19 April 1885 geb Jaspebs COMMISSARISSEN voor de bereiding en uitdeeling van SOUP te Gouda hebben de eer aan de Deelnemers kennis te geven dat de Rekening van Ontvangst en Uitgaaf gedurende den Winter 1884 85 veertien dagen ter visie ligt ten huize van den Secretaris des middags van 12 1 uren W J FORTÜIJN DROOGLEEVER TuizLzand en Grint nieuwe Mozaïek VLOERTEGELS in verschillende dessinsen kleuren Directe aanvoer van ENG PORTL CEMENT en BOUWMATERIALEN Depot van POLDER SCHÜIJER en STEENWAGENS van DIEPENHORST en Co te Ameide J MULDER Bleekerssingel I Voorsitter E G HOEPHAMBH Secretarii Gouda 21 April 1885 Modes et Conrection GEZ MICHAEL In referte aan bet bovenstaande heb ik de eer my aan te bevelen voor de levering van van bovengenoemde Brouwerjj Verkrfcbaar op Fust tegen brouwery prjjzen en op flesschen Prgscouranten zjjn gratis verkrygbaar A DAM Kleiweg E 96 Kleiweg E 66 Gouda ONTVANGEN de nieuwste modellen van n n T 7nft RADIKALE GENKZJNG deaverkiezend wordt DtlI jLR ullt overeengnkomeD voor eeo bepatlde priji betaalbaar aa genezing Daartoe rijn 20 kamers ter bescfaikkiDK der patiënten gesteld V ABKSE6ËRS Heelmeester tan breuken Gboenflaats 36 te Antwebpsn Dames en Kinderhoedeii alsmede de Nouveautés tot het maken van MANTELS EN COSTUMES De FirmaC NEDERVEEN BoekhandelarenBoekbinders te s Bosch beveelt hare gunstig bekende ROETMAi SCHEFFERS Co Mevrouw IJSSELSTIJN Crabethstraat vraagt een DIEI I$TBODÉ zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden Snelperspruk van A Bkinkuan te Gouda S C fl I E D A M beleefdel k aan Agenten voor Gouda en Omstreken de Heeren A KOK Co Boekhandelaren te Gouda bg wie Modellen ter bezichtiging zgn gesteld en nadere informatien in te winnen Vereeniging van Gistfabrikanfen Bekroond met de Zilveren Medaille op de We reldTentoonstelling Amsterdam 1883 LEVEREN ÜIT SLUITEND ZUIVERE JENEVERGIST in alle hoeveelheden tot de laagste prijzen BINNENLAND GOUDA 23 April 1885 Hel tpreekt wel o zelf dat die iDgexeteoen ran Oouda en amatreken elke lich gerekend willen tien onder de trienden lan het tooneel de tooneelrooratelling op Maandag a at waarbij de geliefde actrice merr Kleine Oartmau voor de laataie maai hier optreedt en afacbeid neemt Tan het Oondache publiek niat willen laten TOurbQgaaa aonder de gerierde vroaw op oudnbbelunnige wgie te loaneu boeieer men haar genegen Ii en erkentelp it voor al hetgeen cij deed roor ooa tooneel Ten einde ieder in de gelegenheid Ie tlellen bg Ie dragen tot d oratie aan merr Kleine eu bel hnjdeblgk dat hiar ui orden aangeboden loo worden door de Commiaaia oiraolairea renpreid met intaekenbiljet Hen dia abuiierelgk geen ciroalaire moohleu ontrangen wentcben wg te wgten op de in dit nr oorkoineode adrertautie waarbg hnn de gelegenheid wordt geopend tot Zaterdag a at 12 nar van hunne bclaugttelliog te doen bigken Daar de heer Tourniaire zooala wg in ooa vorig nr mededeelden door ongeateldheid rerhioderd ia mede te werken tot de benefice rooratelling an merr Kleine op Maandag 37 April e k ui de rol ran Alfred ran Haldeghem in Jufvrouw SzaKLAAB warden vertolkt door den heer Megnadler In de gitterenarond gehouden vergadering ran Aandeelhouder ran de Gouiulu VUewkkimioerij tijn lot beituaraleden harkoten de bh Dr F H G rau Iienon en W F C ran Eiaen De rekening eu rerautwoording orer hel jfgilloopen dientijaar werd goedgekeurd De Tolgende aaodeelen werden uitgeloot nr 25 41 K 71 128 ao 133 De rerdere nilalag ran de II Maandag gehouden rerkietiDgen in de Ned Herr Gemeente alhier ia al rolgt Tot Notabelen werden herkozen de hh A W ran Klugre met 359 C Brunt met 359 H Oreregnder met 346 J Brakel met 342 eu H Jager me 180 atemmen Ook op den heer H ff M Sleereni werden 180 itemmen uitgebracht doch bet lot bealiale ten guntte ran bet aftredend lid In de Comniitaie ran Oppertoeiicht werden herkozen de hb D K ran Meerten met 377 C Koogman met fsS iX G Samaom met 345 W Poit Drost mety én dr D Terpstra me 213 atemmen In Mwee vacaturea werden verkozen de hb A Kwink iltnberg met 186 en A T rau der Pool met 178 atemmen terwgl nog werden uitgebracht op deVihb C G ran der Garden 165 H Hobbel Sr IfflC mr D N Brouwer 144 en B Beatela tn 143 Men herinnert tiob waaraohgnlgk nog dat eeuigen tgd geleden op den Kleiweg alhier det nachia eenige apiegelruiten zgn ingegooid Naar wg rernemen tgn zg die daarran rerdeoht worden benerena een drietal getuigen tegen morgen gedagrurd roor den heer BechterCommiitarig te Rotterdam De leden ran het Departement s Grarenhage der MaaUekappy non Nyeerkeid brachten gisteren onder leiding vau hun Voorzitter den heer J F W Conrod een bezoek aan de Stearine kaarsenfabri k alhier en bezichtigden deae belangrgke induêtrieele inrichting op de meeat welwillende wgze roorgelicht door den technischen directeur dr H IJstel de Schepper enden aan de fabriek verbonden chemicus A Geitel in al baar ocderdeelen SCHAAK COERESPONDENTIE Den Haag Siste zet F 2 H 4 Gouda F 6 neemt H 4 Den Haag 32ste zei 0 6 H 4 Gouda G 8 F 7 In de zitting der Arr Rechtbank te Rotterdam rau Dtusdagmorgen atonden terecht ran op 16 Maart sr rergunoing orer hebben geloopen irlieden te Schoon n tekeren C Zuur Eiwsh 16 dagen eder en uittpraak C M en J V D beU onder de gemeente Gouda den Ned Bbgn Spoorw Eiaoh i boete roor ied P r W en A de S boren bekl rau op 20 moedwillig miahandeld te b ger cell en ƒ 8 boete o fl lo borenat uken over 8 Bg de rerkieziug van leden Min de Polderbettnren te Haastrecht zgn herbenoemd iroor den polder Boozeudaal de heer H A Mo4gn roor den polder Beneden Haastrecht de heer Kloot en voor den polder Hoog en Laag Bilwijk i i heer J C Muller Het gezeltcbap De Fertnif i Hotterdamsehd TooMeelisten zullen 1 Mei hannl rooratellingen aanvangen in den Grooteo Seboawbnrg te Rotterdam met Faataei a Jmumie wtariaMeii Beeramans detitelrol eu Vm Znjrien de n ran Koeuraad zalrerrolleu Tengerolge ran de oanrratg om lectuur roor da zieke en gekwetste krggaliedsn in KederlandschIndië zgn hg het Hootdconiié ran bet Roode Knu eene rnime hoereelheid doelmatige boekeu mnt keunge banden en illaatratiën ontrangen zoadat reeds twee groole knten met een rijken inhoud zgu verzonden en nog twee anderen ter verzending gereed aiaau Boreodien is nog een red grootera roorraod roorbanden zoodat thans luimaehoota in de behoefte kan worden roorzien Het hoofdbeatuur ran den Ned Bond Ier rerkrgging ran Algemeen Kiea en Stemrecht heeft aan de afdeelingsbesturen eene ciioui re gericht omtrent de voorgenomen demonstratie op grvote schaal Ie houden det Zondags róór de opening der StatenOwieraal Omtrent de inrichting der demonatratie schrijft het hoofdbeatuur het volgende In hoofdzaak heeft het Hoofdbestuur raslgehouden aan eene groote demonatratie te t Grarenhage Om die des te krachtiger te maken alelt het Hoofdbeatuur roor dat de afdeelmgen ditmaal zoo weinig mogeiyk krachten en kosten tullen besteden roor plaatttlyke beweging Alles moet worden aangelegd om de groote nationale demoottratie te t Grarenhage zoo indrukwekkend mogelgk te maken Daarroor heeft het Hoofdbetlnur een plan raitgeateld hetwelk in hoofduak als rolgt it lo Het Hoofdbettnnr zorgt dat op een later aan te kondigen dag te i Grarenhage een nationale demonttratie plaaia heeft IFaar en koe ui door hel Hoofdbeituur later warden geregeld en bekend gemaakt lo De afdeeliogen en aangetloten rereenigingen dragen lorg een zoo groot mogelgk aantal afgrraardigdeu naar deze demonttratie te zenden Geen enkele afdeeling f aangesloten rereeniging mag zich onthouden ran deelname Deze bepaling ia noodukelgk in rerband met punt 3 Waar weinig geld it rende men slechts een afgeraatdigde en zoo ook daarroor het noodige ontbreekt geve men daarran kennis aan den secretaris ran het Hoofdbestuur opdat eene dergelgke rereeniging alsdan geholpen kan worden 3a Dat in elke gemeente waar afdeelingen of aangesloten rereenigingen zgn gerestigd en dus in elk geral afgeraardigden gezonden warden aan deze afgevaardigden uitgeleide wordt gednan Aan deze uicgeleidnig hecht het Hoofdbetlnur een groote waarde oradat dnardoor een groot krachlibetoon kan worden ontwikkeld Wanneer alzoo uit ééne gemeente 10 afgeraardigden gaau doch dete worden door 10000 man uitgeleid dan tellen die tien aanstonds roor tienduizend Om in deze laatste zaak goed en gelgkmalig te te werken bereelt het Hoofdbestuur aan als volgt te handelen Wanneer in eene gemeente is vastgesteld wanneer de afgevaardigden vertrekken zullen hetz Zaterdagavond of Zondagmorgen dan wordt het volk bekend gemaakt doelmatig en met erustigen aandrang dat het in bet belang onzer uak is dat allen zich zóó laat rereenigen op het plein voor het Stationsgebouw Men wandelt daar heen en weer tot bet uur van vertrek bgna is gekomen dan spreekt de Voorzitter ran de afdeeling een kort woord tot de menigte om bg het rertrekken van den trein met een leve hel Algemeen Stemrecht I leve de volkswil 1 te eindigen luide herhaald door de aanwezigen Deze manier van optreden is meent het Hoofdbeatuur geheel in overeenstemming met den geeat onzer beweging want de tgd om de noodeakelgkbeid van Alg St voor het volk Ie bepleiten it voorbif thana is de tgd gekomen van rragen met aandrang Het hoofdbeslnnr ran het Fonds tot aanmoediging en ondersteuning van den Oewapendeu Dienat ia de Nederlanden heeft eene circulaire rerspreid waaria o a het rolgtnde roorkomt In het bgzonder heeft het Fonds groote behoefia aan de hulp ran het Nederlandsche rolk nu sedert het jaar 1876 de rekening ran onirangsten en uitgaven voondorend met een belangrijk nadeelig saldo sloot laautelgk over 1883 van ƒ 8 820 09 teugevolge waarvan sedert dien tijd een geumenigk bedrag van ƒ 100 000 Intchrgving 4 pCt Nationale Schuld vau bet kapitaal verkocht it geworden De opneming van nieuwe deelgerechtigden ii daardoor meer en meer beperkt Het getal der deelgerechtigden in 1876 nog ruim 2200 bedragende ia thana gedaald tot eren 1900 De collecte die ongereer een derde onzer jaarlgklobe uitkeeringeD moet dekken beliep in 1876 eene som ran ƒ 31 429 61 t tegen ƒ 27 743 35 in 1883 Ten slotte doet het Hoofdbestuur een beroep op allen die het Fonds willen ateunen en spreekt bet de hoop uit dat de uitslag der te houden incama ling het bewgs tal leveren dat de belaogsteUing niet verflauwt Wg hebben voor ons liggen het rapport aan de eradiieureu uitgebracht door den curator in het faillissement der Société d £xploitation de rExposition d Amsterdam en 1883 In dat rapport zegt de curator de heer A Demeur dat de opbrengat van bet actief waartchgnlijk 450 000 a 500 000 francs ui beloopen Wat hel passief betreft gelooft hg ta mogen hopen op vermindering der rordenngen van de heeren Kievits van de itmctuM Indmtrielle en van de heeren Ëstor en Motier tol een gezamenlgk beloop van fr 1 46Q 000 met fr 400 000 waardoor het cg ter van het passief op ongeveer fr 1 300 000 zou gebracht warden Daar er evenwel nog achuldvorderingeu kunnen opkomen zou dat ogfer eerder op fr 1 400 000 te stellen zijn Volgeus deze onderstellingen zou de uitkeering der gefailleerde Maatschsppg aan hare crediteuren 3U pOt bedragen kunnen en de curator rekent zich zelveu in staat binnenkort tot een uitkeering ran 30 pCt over te gaan Uit hel rapport bigkt voorts dat de heeren Forste eu Tasaon die meer bepaaldelijk met de gettie belaat waren lanff roor den Isten Mei 1884 aedert welken datum de Maatsohapp bigkeus rele proteiten feitelg lc had opgehouden te talen deu treungen financieelen toestand hebben gekend Niettemin heeft men nog op den 2eii Juni 1884 i ne per 31 Deo 1883 opgemaakle balans overgelegd volgens welke er een overtchot was De trei rige loettand waarvan melding gemaakt is IS niet Ie wgten aan een slecht resultaat dat de exploitatie kou opgeleverd hebben Integendeel hebben ongerekend de loterij de outvangsteu meer dan 3 t millioen francs beloopen zgude verre boven de verwachtingen der oprichters Van deu SVi millioen waren frs l TOO OOO de prgs der verhuurde oppervlakten en frs 1 300 000 de opbrengst der entrees Die toestand is reeleer te wgten aan do enorme opdrgving der uitgaven aan het gemis van alle controle en aan de achterlgkheid der boekhouding De curator stelt wegens verschillende wetlelgke zoowel als statutaire tekonkomiogeu de bestuurders aautprakelgk evenwel niet allen in deielfde mate Zonder de onzekerheid echter om niets andera