Goudsche Courant, vrijdag 24 april 1885

De twee geleerde heeren werdeo zeer boos en besloten faun ambt neder te leggen en het land te verlaten de inmiddels teruggekeerde reiziger was collegiaal genoeg om zich bg hen aan te sluiten De bewoners van San Marino stonden nu voor het verschrikkelgk vooruitzicht om voortaan zander geneeskundige hulp Ie moeten sterven het verzoek om ontslag kwam bg den capitano lu en deze overhandigde dit deu Raad met advies het te verleenen en de doctoren te laten vertrekken Parlementen schgnen echter meestentgds te moeten tegenspreken ook de afgevaardigden van Sao Marino werden weerspannig en besloten haast met algemeene slemmen het ontslag niet te verleeneu den doctoren excuus te vragen over het schrijven van deu capitano en huD de verzekering te geven dat het land volkomen vertrouwen in hen stelde Voor San Marino dreigen dus dagen van conflict wani de doctoren blgveii wel voorloopig maar de capitano zet er het hoofd tegen in en wil zijn zin hebben dat de geneesheeren wegens weerspannigheid zullen worden ontslagen Dene nieuwe en fevaailgke quaestie is hierdoor weder aan den Europeescheu horizon verschenen die al duisier genoeg is Opmerking verdient het feit dat gedurende de afwezigheid van den naar Ravenna getrokken doctor eu niettegenstaande de vele ziektegevallen in San Marino twee menschen minder stierven dan gewoonlijk iu eene zelfde tijdsruimte in doorsnede pleegt te geschieden Uit het verslag van deu ingenieur der mgnen betreffende de exploitatie der mijnen en steengroeven hier Ie lande gedurende het jaar 1884 put het Rott Nbl omtrent de steenkolenmguen de volgende algemeene opmerkingen Iu het algemeeu is de lo tand der steenkoolindustrie gebleven zooals in het vorig jaar wel werd er 2 16 pCt meer geproduceerd doch het debiet bleef ongeveer op gelijke hoogte In de verkoopprijzen deed zich eene kleine verbetering voor namelijk ƒ 4 44 per ton tegen ƒ 4 35 in 1884 maar daar de kostende prijs der kolen eene verhooging onderging is het resultaat over dit jaar niet zoo gunstig als dat over het vorige Bg het intreden van de crisis iu de steenkool industrie nu ruim 10 jaar geleden heeft men zich tot de hoogst noodige werken beperkt weinig of niets gedaan tot voorbereiding der exploilaitie en de voordeeligsie te bewerken steeiikoollagen ontgonnen blijkbaar kau dit zoo niet bigveu voortgaan en is het te voorzien dat de kostende prgs der kolen siggen zal t Het verkregen resultaat over 1884 mag echter als gunstig worden aangemerkt bg eene verkochte hoeveelheid vau 79 664 4 ton werd ƒ 117 219 26 j zuivere winst verkregen alzoo ƒ 1 47 per per ton De in hetzelfde steeokolenbekken in Pruisen gelegen steenkolenmguen behoorende tot het vVer eeuigd gezelschap voor sleenkolen ouiginniug in het Wormdialrici gaven over het jaar 1 Juli 1883 lot 1 Juli 1884 bg eene verkochte hoeveelheid van 410 313 8 ton steenkool dus bij 6 15 maal grftoter debiet eene wiust van ƒ 189 879 16 alzoo ƒ 0 46 per ton Bg het Duitsche leger houdt men zich bezig met het nemen van proeven met Inchl torpedo s Als vaartuig maakt men daarbg gebruik van luchtballons t zg dat er iemand in het schuitje zit of niet Men heeft bet plan opgevat om dergelijke torpedo s ook aan te wenden om oorlogscbepen op zee in brand te slekeo ïs er iemand in het schuitje van den ballon dan bezigt men een uurwerk duor middel waarvan de torpedo op een bepaald oogenblik wordt losgelaten Geldt bet daarbg het vernielen van een schip iu zee dan is een boei aan deu torpedo bevestigd om te verhinderen dat het wapen in de diepte wegzinkt en doelloos verloren gaat De Revu Scientijique biervan melding makende wgst op de groote moeielijkheid om door middel van een luchtbel zich van een torpedo te bedienen die op een bepaald punt zijn uilwerking moet doen Wie eenigszins bg ondervinding daar nede bekend is zal dit gaarne toestemmen Wil men een werktuig bezigeu om na verloop van zekeren tgd een torpedo op een bepaald punt te doen vallen dau heeft men er evenveel succes van te verwachteu als of men hem in t wilde afschoot De Riviita martitna behandelt ditzelfde onderwerp Het stelt voor een zoogenaamden ballon Captif te gebruiken en door middel vau eleotriciteit den torpedo die aan het schuitje hangt er van te scheiden Men bedenke toch dat het bezigen van een ballon captif iu tgd van oorlog niet zos grif kao geschieden En indien men dan nog een electriache batterg met zich moet voeren dan wordt het nog heel wat bezwaarlgker Te Parijs is weder eene alleen wonende dame te uggen die omtrent de solrabiliteit der heerenForie en Tasaoa bestaat zou de oarator nietaanelen een veelal hoogere nitkeering Ie beloTeo Tegen het failliuemcnt ia erzet gedaan tbu denkant ran eenige beUnghebbenden De definitierenitspraak ran het Hof daarop ia spoedig te wachten Van het niillioen franken dat door aandeelhoudersin geld te storten was moest op 27 Dec 1884 nog fr 712 500 gestort worden sedert is daarranfr 158 260 ontraugeu sedert nog fr 564 250 te storten blijft Amaterd Als een bijzonderheid kan worden gemeld dat op de boerderg van den landbouwer R onder Zetenbergen een paar kippen in de beste verstandhouding leven met den hond en zelfs vrijen toegang tot zijn hok hebben De verdraagzaamheid van den hond jegens de kippen is echter niet van ouden datum deze zelfde hond die ook wel gebruikt wordt als karohond kon vroeger de kippen verscheuren maar sedert de hoenders van z n afwezigheid gebruik hebben gemaakt om eieren iu hel hok te leggen en daarmede thans voortgaan is alle vyandschap verdwenen De hond is zeer verlekkerd op de eieren t Is de vraag of de landbouwer dit lang zal toelaten Aan het graf van het derde slachloffer van den Maastrichtschen moord sprak dr Tan Oppen rector van het gymnasium te Maastricht een treffend woord waarvan wij het slot overnemen Ten slotte nog één woord Bg al het leed bij al de tranen bg al de smarten denken wg niet aao dien rampzaligen zondaar die daar ginder te Alaastricht binnen de nauwe muren zguer cel zit te staren met bloed bespnt den vijand van God en de meuschen hnireriugwekkeud koud en onverschillig ja trotschop zgn moorden Wiens lot is beklagenswaardigerdan het zijne p Wie zou niet liever al de zielesmarten der treurende weduwe willen verduren dan de gewetenswroegingen de furiën die vroeg of last den ongelukkige zullen vervolgen Welnu I Een woord van vergtifeiiis hoe hard het ook vallen moge Het onrecht der maatschappij aangedaan dient gewroken te worden en wg hebben noch de macht noch bet recht dit te vergeven Doch al bet overige zij u vergeven Cesar Timmermans ter wille van den God dieZgn beulen vergiffenis schonk Het bloed van mgn broeder kome niet over u en uwe kinderen In n am der geheele familie reik ik u o ongelukkige o verblinde over dete drie kostbare lijken mgne hand ter verzoening God smeekend dat Hg uw steenen hartroere dat Hij u vroeg of laat berouw over uwemisdaden schenken moge dat wg in den Hemel hetfeest der verzoening vieren mogen De deugdzaamste vrouwen zegt men rijn die waarover het minst gesproken wordt en de gelukkigste landen die waarvan men zelden wat hoort Of het gezegde altgd uitkomt is moeilijk uit te maken maar zooveel is zeker dat het landje San Marino dat eene oppervlakte van 86 6 vierkante kilometers heeft waarvan men bgua nooit iets hoort al bgzonder gelukkig is In idyllische verborgenheid en vreedzame rust brengen de bewoners in 1880 waren er 7899 en na zullen er wel een paar dozijn meer zijn hunne levensdagen door zij hebben met de twisten en oueenightden van het ov rig deel der wereld niet te maken weten niet wat een ministerieele crisis is liouden er geen verkiezingsstrgd op na betalen weinig belasting en drijven wanneer zij zich niet met zaken bezighouden of den goeden Italiaanschen wgn die het hSii oplevert genieten een zeer bloeienden nitvoerhandel in ridderorden en adelsdiploma s Het zoude echter uiet aliijd zoo blijven onder den azuren hemel van San Morino donkere wolkgevaarten kwamen opzetten en brachten grooter schrik en ontsteltenis ie weeg dan door de Egyptische Afghaansche i eniaosche en Canadeesche vraagstukken te zamen in Engeland werden veroorzaakt De drie geneesheeren van het land hebben nameIgk ilriie gemaakt en gedreigd over de grenzen te gaan dit treurig geval heeft zich op deze wgze toegedragen Een der jongeren van Esculaap had der Regeering verlof verzocht om zgne bloedverwanten te Ravenna te gaan bezoeken en het verlof was verleend op voorwaarde dat de beide collega s zgne practgk tgdelgk zouden waarnemen Het ongeluk wilde da gedurende de afwezigheid van den doctor onder de steeds pulk gezonde bevolking bgzonder veel ziektegevallen voorkwamen waardoor de cellega s het zoo druk kregen dat zg de patierlen vau den confrater moesten verwaarloozeïi Groote verontwaardiging was biervan het gevolg men wendde zich tot den capitano recente Gozzi en deze sehreef uit zijne residentie een bouwvallig kasteeltje op een bergtop een brief aan de beide doctoren waariu hg hun plichtsverzuim ten laste kgde vermoord gevonden Zg mevr Cornet de echtgenoot van een fabrikant die in Poodichery vertoeft waar hg een groote ververg heeft verloor onlangs hare achtentwiotigjarige dochter en bewoonde nu alleen met eene dienstbode die op de vgfde verdieping sliep de eerste verdieping van een hnis in de Hue de Seize De dienstbode vond des ochtends hare meesteres vermoord door twee metsteken De moordenaar die te Compiiigiie is gepakt heet Marohandan en woonde aldaar op een buitentje 200 a 300 meter von het station Marchandon behoort namelijk niet tot het gewone soort van boeven en moordenaars die in de sleden wonen veelal in afzichtelijke krotten en het gezelschap toeken van hunne spitsbroeders met wie er gedronken eu gedobbeld wordt Marchandon hield van het landleven en trok slechts d u naar Parijs als hg geld noodig had om er een slag te slaan Het buitentje had hg voor achlien maanden gehuurd op iiaam van zgne maiiresse Jeanne Blin met welke hg te Compiègoe voor het uiterlijke het rustige leventje leidde Is een rentenier Toen hij hel buitenhuis gehuurd had verfraaide bij het meer dan 2000 fr kosten besteede hij er aan een groete tuin is er aan verbonden Het huis is weelderig gemeubeld zijden ledekanlbehaugsels b v en op de oorknsaeni eene gouden kroou geborduurd Aan den wand hangen vele portretten van ofiiciereu onder audereu dat van Mac Mabon met de woorden daaronder geschreven met potlood Leve de Koning I want Murchandon ia een anti republikein en hg ontving s avonds niet zelden bezoeken van jongelieden van dezelfde staatkundige gevoelens met wie hg allerpreltigsle uurtjes sleet Tot de personen die zgu huis bezochten moet ook gerekend worden de hoofdredacteur vau l Eek ie V Oiie want Marchandon heette een man vau zedelgke beginselen en hg hsd het gemeentebesliiur verzocht Ie zorgen dat een berucht huis iu de uabgheid van het zgne naar eldeis rerplaatat werd Als hg op reis ging om een misdaad te plegen heette het dal hg eeu bezoek bracht san zgne rgke moeder Jeanne Blin die doorging voor zgne vrouw ging weinig uit van tgd lot tijl bezocht zg de kerk Het uiterlgk leveu van dit paar de afgelegen wooing de inrichting van het huis de tuin de geheele omgeving doet ala men nagaat wat er wezenlgk omging iu het hart van Marchandon veeleer denken aan een roman dan aau de werkelijkheid eene werkelgkheid die schier de stoute verbeelding van een Balzac overtreft Jeanne Blin scheen onbekend te zgn met de misdaden van Marchandon en alles geloofd te hebben wat hg haar wijs maakte van zgne rgke familie enz Meu verbeelde zich haar schrik toen de politie s nachts in de gemeenscbappelgke woning kwam waar een idyllisch leven scheen geleid te worden en den man gevangen nam Doch hoe is t raogelgk vraagt mea dat een persoon die reeds tweemalen gevangenisstraf heeft ondergaan en ten derden male bij verstek veroordeeld was tot tien jaren dwangarbeid te Compiègne op 200 è 300 meter afstands van het station achttien maanden lang ongeslooril beeft kunnen doorbrengen zonder door de politie opgepakt te worden en gebracht ter plaatse waar hg thuis behoort P üók dat heeft veel weg van een roman Marchandon heeft reeds bekend ds moordenaar van mevr Cornet te zgn Bij de huiszoeking te Compiègne heeft de politie een volledig gendarme oostuum gevonden Ten behoeve zijoer lezeressen heeft een Dnilsch blad de groote nouveauté voor de keuken den braadihermometer van dr Waller Hempelt onderzocht en aaubevoleu Hel doel van dezeu thermometer is met juistheid aao te wgzeo wanneer bet vlecsch of gebraad begint gaar te worden teneinde te voorkomen dat het langer dau noodig ia aau de hitte wordt blootgesteld waardoor het gebraad zooals bekend is tgu malschheid en smaak verliest Aau deu anderen kant is het moeielgk vooral met groote stukken vleesch te bepalen of het binnenste ook in alle deeleu zoo verbit is geworden dat alle ziekte kiemeu zoo deze zich daarin mochten bevinden gedood zgu en het stuk vleesch bg het voorsngdcn niet zal bigken van binnen ongaar te zgn Zich in dit opzicht geheel naar de klok te richten gaat ook al niet want de hitte van den ojeo kan moeielgk op dezelfde temperalnar gehouden worden en daarbg komen oog andere omstandigheden in aanmerking Voor eene eenigszins onervaren keukenmeid is hel daarom altgd eene oozAkere zaak wanneer het vleesch begint gaar Ie worden en de biaad lbermometer zal haar daarom een hobgat welkome helper in den nood zgn Hel eenvoudige instrument beslaat uit een schacht die als een itopnaald z66 in het vleesoh gestoken wordt dal de punt zoo dicht mogelijk het midden treft De eigeulgke thermometer die onder het braden in de schacht gestoken wordt omvat in eenaan den kant geslepen kokertje een glazen buitjedat gevuld is met eene was oompositie die dadelgksmelt wanneer het vleesch gaar ia Daar echter Ie dezen opzichte de meeningen zeer niteenloopen en de een gaar noemt wal de ander nog zegt rauw le zijn is de uitvinder ook hierop bedacht geweest en heeftbij eiken koker twee thermometers gevoegd In hetglazen buisje van den een bevindt zich geel in hetandere wit was Wil men nu vleesch wel gaar maarnog rood van binuen hebbeu zooalt b v roast beef dan bedient men zich van den eersten daar de compositie geel was reeds op 63 Celsius smelt de wittestof heeft daarentegen 73 noodig eer zg vloeibaarwordt Onder het braden heeft men slechts nu endan op den toestand der stof te letten en men bondtmet braden op toodra de massa eene heldere vloeistof is geworden l d Mereuur Door het bestuur der Amsterdsmache sfdeelliig van de Maatschappij tot Nut van t Algemeen is aan de overige departementen in ons land het volgende schrgven verzonden onderteekend door de heeren P Van Limmik en Jacob F Klinkhamer Tot veler teleurstelling is het kapitaal vereischt om uitvoering te geven aan het besluit der algemeene vergadering lot oprichting eeiier kweekschool voor hewaarschoolhonderessen tot heden niet bgeen gebracht gHet departement Amsterdam is van roeening dat het thans de vraag niet meer is of die school wentchelgk is of niet maar of het prestige der Maalschnppg duldt dat een eenmaal genomen besluit wèl of niei wordt uitgevoerd en daaraan ia immers allei gelegen Hare tegenstanders mogen niet kunnen zeggen zij is uiet in staal Ie volbrengen wat zij op zich genomen heeft Tegenover hare tegenstanders moet de grbcele Maatschsppg eu dus al hare Departementen eentgeiind zgn maar dan ook bereid tot opofferingen De kas der Maalschappg kan de lasten der oprichting niet of althans leer noode dragen daarom is bet de roeping der Departementen daarin de behulpzame hand te bieden niet zoozeer opdat de school er kome maar opdat de eeudracht in de Maalschappg behouden blijve en uiet op te zware proef gesteld worde bg de algemeene vergadering in Augustus e k Daarom heeft bel Departement Amsterdam bg de viering van zijn honderdjarig bestaan a n het Hoofdbestuur aangboden ecu renteloos voorschot van ƒ 3000 lot bovengenoemd einde eu het heeft de eer u hiervan kennis Ie geven in de hoop dat alle Deparlemeclen voor tooeeel ly altluuu i deeeu gettt niet reedt zijn voorgegaan zieh opgewekt zuilen gevoelen om deze poging te ondersteunen opdat door aller samenwerking hel vereischte kapitaal bgeenkome Hts toestaud van hel oogenblik ia ernstig daarom doe ieder wat lu zgn vermogen ligt om deu alarm die dreigt op te steken te bezweren En dot tal bereikt worden als het Hoofdbestuur door de hnip der Departementen in staal gesteld wordt op de eerstvolgende algemeene vergadering mede Ie derlen de gelden voor de Kweekschool zgn door de eendracht in onze Maalschappg bgeeugebrachl Hel KOord Offervaardigheid is schoon en in den laalstrn Igd loo dikwgia gebruikt dat het na ook in beoefening worde gebracht n elk departement vaardig zg om ter liefde der Maalachappg wier prestige op hel spel staat zich een offer Ie getroosten In de Javtttche Courant lezen wg het bericht van den resident van Semaraug dat iu de rawah Pening bg Ambarawa eeu eilandje ia ontstaan De mgniogenieur Sloop die naar dit venohgnsel een onderzoek heeft ingesteld zegt in zgn rapport dienaangaande in hoofdtaak het volgende De bevolking van de rawah Pening ontdekte in deu morgen van den 5den Februari het hierbedoelde eilandje na in den nacht vau den 4den op den Gden een dof gedreun Ie hebben geboord De onderzoekingen ingesteld door den ingenieur Stoop brachten aan het licht dat dit eilandje gelegen is in de dellavorming van de Kali Galeh dicht bg het pnnt dat op de topographische kaart met Rowo Sarip is aengegeven De vorm van hel eilandje is ovaal en zgn oppervlakte beslaat ± i bouw het ia ol 72 M lang en 50 M breed Behalve dat de werking van den bodem dit eilandje deed ontslaan heeft tg ook een bodemophefSng veroorzaakt Over de mogelgke oorzaak sprekende brengt de heer S vroeger gedane uitspraken in dergelijke gevallen die hebbeu zich nl voorgedaau in 1838 1846 1866 en 1868 van den heer Junghunn en Maarschalk in herinnering doch besluit bg met ds volgende verklaring van zichzelf De eenige verklaring ten slotte die m i geheel en al bevredigt it dat de verrotting der planlenreaten die in groote hoeveelheden in den oudergrood voorkomen tot ontwikkeling van koolzuur en koolwateretofgaasen aanleiding geeft die door den iraper meibelen doch teer weken bodem belet teontwgken een zoodanige spanning verkrijgen kunnen dat zg in staat zgn dien bovengroud over een zekere uitgcslreklheid op te beffen totdat zg ten slotte zich met geweld een doortocht banen onder medevoering van een zekere hoeveelheid half vloeibaren veengrond Buitenlandscb Overzicht De berichten uit Londen luiden ongunstig Engeland verlangt van Rusland afkeuring van de handelwijze van Komaroff wat door Rusland wel zal geweigerd worden Ongelwgfeld is dus de toestand heden ernstiger an hg in de laatste tien dagen was Sir Peter Lumsden schgnt geheel partij te trekken voor de Afghanen en regelrecht legen te spreken dat tij den Russen aanleiding gegeven hebben om tegen ben op te treden Eugelauds regeeriug trekt de garde uit Soedan terug en vraagt eenige millioeuen oorlogscrediet en de Londeusche dagbladen tgn uu heftiger dan ooit Wanneer de Russen en Bngelichen gelgk we gelooveu ernstig vrede willen eu beide regeeringen evens den oorlogspartgeo weerstand knnneu bieden is er nog mogelgkheid dat zonder oorlog van Ëuropeetche mogendhedeu de twist lusichen Afghanen en Russeu beslist wordt doetf el de oorlogstoebereidseleo de opgewonden toon der dagbladen en de onbevredigende uitslag der onderhandeling maken ongetwijfeld het gevaar grooter dan het sinds laug was De half ofScieele Duitsche bladen zooals de Norid Jllg Zeit de Neue Preau Zeit Kreun en de folktbote bigven by huu beweren dat de vrede tasseben Rusland en Engeland niet Verbroken tal wordeu de andere orgaoeu der Duitsche pers daarentegen vreezen dat de oorlog niet te vermeden zal tijn De Börien Courier tiet de toekomst donker in de National Zeit en het Berl Tagebl ontkennen het hachelgke van den loetiand niet maar gelooveu dat bet couflici behoort tot de botsingen die nu eu dan oulstaan en vreedtaam opgelost worden Uit Berlijn wordt gemeld dat bet contract geteekend is waarbg de beer Luderitt al zijn rechten op hel grondgebied dat hg iu Wesl Afrika bezit aoa gedelegeerden van hel Duitsche syndicaat afslaat De koopers tgn voornemens een zedelijk lichaam op Ie richten waarvan zg de statuten ceratdaags aan a Keizere goedkeuring tullen onderwerpen Het doel der Maalachappg ia la verkrijgen Ie beheeren en te exploileeren al de alrooken grouda in Zuid Khiitt welke onder Dnilaehlands proleeloraai zgn geplaatst Het moalsobappelgk kapitaal is bepaald op 6200000 mark verdeeld is aandeelec van 1000 mark Hel voorstel der Regeering in Noorwegen betreffende de invoering van Ugksposispaarbauken is door het Odelslbing afgewezen doordien 16 leden der linkeizgde met 28 van de 30 van de rechlerzgde legen stemden De houding der rechterzijde wordt beschouwd als tegen de Regeering gericht de 16 leden der linkerzgde vreetden een nadeeligeu invloed op de gewone spaarbanken en te groote uitgaven voor de staatskas Het voorstel om den oefeuigd der dienalplichligeu Ie vermeerderen lot 48 dageu is door de Eerste Kamer aangenomen maar door de Tweede verworpen Hetzelfde lot onderging hel voorstel der Regeering om den leeftgd der dienalplichtigen te stellen tusschen 21 en 40 jaar De Zweedsohe staatscommissie heef met 12 tegen 11 stemmeu besloten het voArslel der Regeering om te beginnen met 1886 op de grondbelasting 30 pCt af te schrgven san te bevelen mits de nieuwe legerwei door den Rgksdag worde aangenomen De geheele Commissie der Tweede Kamer beeft lich met dit voorstel vereenigd voor zooveel de afechrgving der 30 pCt aangaat maar wil daaraan geenerlei voorwaarde verbonden hebben ia de titling vnn 18 dezer beeft de Kamer in dien geest gestemd In de Eerste Kamer is bet voorstel der Regeering aangenomen INGEZONDEN Onze Kaas en Botei handel Treurig is voorwaar tegenwoordig de handel in bovenstaande artikelen te noemen doch aan wieu de schuld Is het zeker dal er in d laatste jaren verschillende artikelen belangrijk in waarde gedaald tgn door aanvoer uit eene of audere vreemde mogendheid met de kaaa en boter ia dii minder het geval doch als stellig Itf te leiden uit de vreemdsobrtige handelingen der heereu Kaas en Boterhandelaars zelf Hoe groot is het aantal zoogenaamde opkoopers niet die tlechta bg uitzondering eenige kennis van genoemde artikelen hebben De vrijheid die de opkoopers wordt gelaten iu het besteden van prgteu ia nbegrgpelgk en hunne veranlwoordelgkheid tegenover de palroona teer gering want hoe gemakkelijk ia hel niet voor hen de palroona te zeggen wel Jan Piet of Gerrit had den boer reede zooveel in bet land geboden en derhalve die of die prga Ook bet nitoefenen van koopmanschap door een zoogenaamd opkooper werkt in den regel zeer nadeelig op den handel in kaas en boter want menigmaal wordt er koop gesloten ceder voorwaarde dat de boer zich bereid verklaart artikelen als koffie zont lijukoeken enz van hen in te slaan Niet het ergste is dit nog ware de kaas die geleverd wordt maar overeenkomstig den eisch doch veelal is ie te jong hetgeen ook niet anders denkbaar is daar er lal van boeren zgn die meer dan 30 koeijen melken en neemt men bij hen een kijkje in de kaoskamer zoo vindt men meestal een voorraad van ongeveer 15 kazen De boer is in deze omstandigheid lot nu toe niet de lijdende partij want hij levert spoedig genoeg af helaas al te spoedig en wordt op zijn lijd betaald maar de heeren Handelaars zullen geducht de nadeelige gevolgen van de handelingen hunner opkoopers ondervinden De toestand zal onhoudbaar voor hen worden want al is in het buitenland de boter in bel miskrediet geraakt nog meer zal dit met de kaas te verwachten zijn Het ware Ie wenschcn dat voornamelijk heeren Kaashandelaars voorlaan alles in het werk strlden om elke knoeierg iu dit hoofdproduct van landbouw voor onze natie van zooveel gewicht te voorkomen door zelf eens ter markt Ie gaan en een nauwkeurig onderzoek naar een en ander Ie doen beter dau hunne knechts de gelegenheid te geveu als heeren te leven die reeds geneigd zijn met huon eequipage s en glacé handacboenen aan hunne belangen bg de boeren te komen bespreken Onder dankzegging mgnheer de Redacteur voor de opname van bovenstaaude regelen verbigf ik met de meeste achting UEd Dw Dienaar K P Mijnheer de Redacteur I Veroorloof mij eene kleine plaatsruimte in uw geëerd blad om mijne verbazing kenbaar te maken over den afloop der kerkelijke verkiezing Hedenmorgen werd mg verteld de Heer Mr D N Brouwer candidaat v d kiesvereeniging Kerkelijk beheer het onderspit moest delven tegen den Heer Kwinkelenberg de capaciteiteu van laatstgenoemden volstrekt niet in twijfel trekeende of te gering schattende beu ik toch van oordeel eerstgenoemde veel beter op zijn plaaie zou zijn in het College van Oppertoezicht dan de Heer K want waar hel toch geldt te oordeelen over geschillen tusschen Kerkvoogden en Notabelen acht ik het bepaald noodig dat iu dat hoogste college menschen zitten die degelyk ontvikkeld zijn en er niet op gelet wordt of ze wekelijks wel trouw de kerk bezoeken hetgeen hier in Gouda geloof ik zeer veel te beleekeneu heeft terwgl op de ontwikkeling weinig wordt gelet Hopende een volgende verkiezing het bewijs moge leveren dat men bij het kiezen der personen meer rekening houdt met den omvang van het ambt door hen te vervullen teeken ik onder dankzegging voor de plaatsing dezer regelen Hoogachtend Gouda 22 April 85 X Gevonden en aan het bureau van politie gedeponeerd twee fantasie Armbanden een Sleutel een Schort twee Jukken die o verschillende marktdagen op de markt alhier zijn achtergelaten MARKTBERICHTEN Oouda 23 April 1885 Granen in kalmere stemming evenwel is puike tarwe nog niet beneden ƒ 8 00 a f 8 60 te koop Gewoone en polder f 7 25 a ƒ 8 00 Mindere niet geloond Rogge 6 30 a ƒ 6 60 mindere ƒ 5 80 i f f20 Gerst ƒ 6 25 a f 6 00 Chevalier 6 76 a ƒ 7 00 Haver ƒ 3 80 a ƒ 4 30 Mais platte ƒ 6 00 i f 5 25 ronde ƒ 6 76 a ƒ 6 00 Verder geen handel De veemarkt met gewonen aanvoer de handel in alles traag vetie varkens 22 a 25ct varkens voor Londen 19 i 20 ets magere varkens en biggen traag biggen f 0 80 a f 1 30 per week schapen traag te verkoopen Aangevoerd 119 partijen kaas Eerste kwaliteit IS i 20 tweede kwatiteit ƒ 15 a 17 Noordhollandscbe ƒ 16 a 25 handel matig Goebotcr ƒ 0 90 n ƒ 1 Weiboter ƒ 0 70 a ƒ 0 80 life 4