Goudsche Courant, zondag 26 april 1885

1885 Huldeblijk aan MeTr KLEINE HedenaTdnd worden de circalaires in zake de ovatie en het huldeblijk aan Mevr KLEINE verzonden en morgen Vrijdag teruggehaald Zg die abusievelgk r geen mochten ontvangen of jj wiep de circulaire niet mocht virorden ternggsKaald en toch wenschen bjj te dragen worden verzocht daarvan kennis te geren vóór Zaterdagmiddag a st ten 12 ure by den ondergeteekende Secretaris der Commissie Westhaven B 156 Mr W J FORTÜIJN DROOGLEEVER N 38S7 Sociëteit Ons Qenoegen He Gouda Koninklijke Vereeninng Het Nederlandsch Tooneel Afdeeling Amsterdam Maandag 27 April 1885 Benefice Voorstelling voor Mevrouw M J Kleine Gartraan ter Gelegenheid van haar Vgftigjarig Jubilé en Afscheid van het Tooneel JUF7I10ÜW MLAAS Drama in 5 Bedrgven of 10 Tafereelen door H J ScHIMlfEL Aanvang half Acht ure DE ZOUDAGSWET De minister van justitie heelt noodig geoordeeld zgne aandacht te wgden aan de oude en verouderde Zondagswet Van hem is een circulaire uitgegaan aan de Commissarissen des Koniogs in de verschillende provinciën waarin Kon eenige vragen worden voorgelegd De minister weifelt nog tusschen intrekking of wgzi Dg der wet en wenscht daaromtrent de meening der Commissarissen te vernemen zeker in de hoop dat eenig nieuw licht hem tot een levestigde opinie brengen zal Ons dunkt dat de regeering zich deze moeite wel had kannen besparen De openbare meening heeft reeds sedert lang de bestaande wet gevonnisd zij is in onbruik geraakt en nagenoeg vergeten zoodat het eenvondigste geweest ware niets te doen om geen slapende honden wakker te maken of indien dit niet met het ministerieel geweien overeen te brengen ware dan had hg eenvoudig de intrekking der wet kannen voorstellen De tegenwoordige toestand toch is niet zoo slecht dat er noodzakelgkheid bestaat om de Zondagsviering onder wettelijke regelen te brengen Het houden van een wekelgkschen rnstdng 18 zoo in onze zeden doorgedrongen dat nit een maatschappelijk oogpunt een dwang met den sterkan arm der wet volkomen overbodig is Elk onzer in welken maatschajppelgken stand ook plaatst is nagverig op zgn éénen vr jen dag in de week waarop hg meester is van zgn tgd en zich zelf kan toebehooren slechts in de aiterste noodzakelijkheid gaat men er toe over om van dezen regel af te wnken Tevens Is ook iü 16 JSVereenstemming met de eenwenonde gewoonte de eerste dag der week daartoe aangewezen die door de christenen bgzonder is gewgd aan den godsdienst en kerkelgke plecatigheden zoodat de bestaande toestand voldoet zoowel aan hen die alleen een rustdag verlangen in het belang der maatscbappg als aan degenen wier godsdienstige begrippen heiliging Tan den eersten dag der week TOorschrgven Afwgkingen van dezen regel zgn zoo gering in aanta bg ons te lande dat daarvoor geen bgzondere wettelijke bepalingen noodig zgn Een zondagncet kan geen andere bedoeling hebben dan het voorschrgven van een althans niterlyke inachtneming van de bg christenen gebraikelgke zondagsheiliging Want uit een maatschappelijk oogpunt is het volkomen onTerscfaillig welke dag eraan rust gewgd wordt mits men op geregelde tgden niet behoeft te werken Dan ware het voldoende een wet op den arbeid in het leven te roepen en daarin een maximum te bepalen ran hel aantal dagen die onafgebroken aan arbeid besteed nioqhten worden Een zondagswet moet dus bernsten op gO idienstige overwegingen en aangezien nu de j godsdienstige meeningen zoo uiteenloopende zgn en zoo zeer aanleiding geren tot tweedracht en misverstand steekt men zich in eeu wespennest als men uit dat oogpunt zich waagt aan eene wettelgke regeling Waar is de grens Tan betgeen op Zondag in bet belang der godsdienstige viering al of niet geoorloofd zgn zou Vermoedelgk zou men zich bepalen tot het verbieden van openbaren arbeid van verkoop in winkels en op den publieken weg van openbare rmakeljjkheden men zon beperkten dienst op postkantoren en spoorwegen kannen voorschrgven en de herbergen op sommige uren sluiten enz Maar al die voorschriften hebben groote bezwaren zg zgn in openbaren strgd met de individueele vrijheid der burgers waaraan wg met recht bgzonder gehecht zijn flet komt ons daarom voor dat het verstandigst n zou eenvoudig de zondagswet in te trekken Wg stellen zeer veel prgs op het behoad van den zondag als rustdag uit een maatschappelgk oogpunt maar wg ver angen geen voorschriften hoe die dag behoort te worden besteed Als men ons volk zgn vrgen gang laat gaan zal de zondag wel blgven wat hg thans is een I glorUxm Verbeeld u waarde lezer dat dergeI Igke zondagsrust van hoo er hand werd voorgeschreven En toch a e voorschriften Tan dien aard zg n alleen een quaestie van meer j of minder Het veiligst gaat men dunkt ons I als men den galden weg der vrgheid ook in dit opzicht bewandelt Ieder ga dan te rade met zgn eigen inzicht en bestede zgn vrge nren zooals met zgn geestesrichting en gemoedsgesteldheid overeenkomt Die zich aan I zgn naaste ergeren wil bg doe het naar harj telust dit kan toch niet worden voorkomen Er zgn bekrompen vrgdenkers die zich ei geren aan den gemoedelgken keikganger gelgk er I bekrompen vromen zgn die treuren over de verdorvenheid van hen die zich op vrger standpunt plaatsen dan zg zelven Zulks is meer een qaaestie van humenr en karakter het gevolg van kwaadsappigheid of verkeerde bloedsmenging altegader hebbelgkheden die niet te verhelpen zgn door wettelijke bepalingen Onze slotsom is dos dat wg de noodzake Igkheid niet inzien eener nienwe Wetgeving op de zondagsviering De tegenwoordige toestuid door gewoonte en herkomst geschapen Iwmt ons voor geheel te voldoen aan de eischen dèr nienwere maatscbappg Wg betrepren daarom dat de minister deze Traag heeft opgeworpen in een tgd waarin toch reeds zooveel verdeeldheid en gisting beerscht op godsdienstig en en kerkel k gebied Het ware te wenschen dat hg zgn krachten bespaarde voor spoedige invoering Tan de nieuwe wetboeken die drin rder om verbetering roepen dan deze wet den slaap des rechtvaardigen sliep BINNE NLAND Th SCHMIDT voorheen Wed L BOELSUMS Hoogstraat 126 GROOTE OPEÜIMING TAN DIVERSE ARTIKELEN Toornamelgk in GLAS en AARDEWERK tegen spotprijzen Vieux COGINAC fine Champ perfl ƒ 2 Vieux COGNAC per Liter ƒ 1 80 1 50 Gewon COGNAC per 1 50 1 20 bij 8LOTEMAKEB Co Gouda Mevrouw v D MEIJ Crabethstraat 255 te Gouda verlangt tegen 1 MEI eene DiEIVSTBODE die goed kaa koken en zindelijk in haar werk is Loon naar bekwaamheid Zich in persoon te vervoegen s morgens voor 12 uren Mevrouw van LEER FLÜWEELEN SINGEL vraagt eene flinke die genegen is mede naar Anuterdam te gaan zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden OOSTIJUE WEIIESTEBS Ter directe plaatsing worden bjj D SAMSOM in Costumes en Mantels gevraagd bekwame COSTUMEWERKSTERS tegen HOOG SALARIS M GEÜNHÏÏT P Commissionairs in Effecten Amsterdam O Z Voorburgwal 129 belasten zich met den In en Verkoop van EFFECTEN en PREMIËNLOTEN tot den koers van den dag tegen bitlpe provisie Sluiten PROLONG ATIÊN en geven Toorschot op Effecten OpenTjare Verkooping ten overstaan van den Notaris G C FORTinJN DROOGLEEVER te GOUDA Op DINSDAG 28 APRIL 1885 des morgens te 9 uren ten sterfhuize van den Heer F C TAN ZEULEN aan de Gouwe Wgk C No 193 te Gouda Tan een gedeeltelijken INBOEDEL waaronder goed onderhouden MEUBELEN als houten en gzeren LEDIKANTEN SECRETAIRE KASTEN COULISSETAFELS BRANDKAST BAD met toebehooren GASKROONEN HUISRAAD en BEDDEN en BEDDEGOED een TUINTAFEL en TÜINSTOBLEN enz Voorts eenig ZILVERWERK waaronder zilveren TROMMELTJESen BLAADJES TABAKSDOOS BREIMANDJE LEPELTJES SUIKERSTROOIJERS SALADELEPEL en VORK VISCHSPAAN enz Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te zien Goederen van anderen kunnen bjj deze Verkooping niet worden verkocht Nadere inlichtingen geoft bovengenoemde Notaris GOUDA 28 April 1885 By Kon Beslaitii bg den staf rsn het wapen der infanterie benoemd tol majoor direotear der DOrmaalschietschool de kapitein P F Conmana ran dien alaf thans werkiaam by dnelfda iarichting De eindexamena der hoogere bnrgersoholea ia ZuidHolland worden dit jaar alhier gehouden Door den Commissaris dca Konings ia ZuidHolland lyn tot leden der commissie benoeiod tot Tooititter dr W Julius directeur der hoogere hargersohool te Gouda tot leden de heeren A Langerhuiien van Uren leeraar t Gouda C van Tiel en G C B Hoetink leeraren aan de H B school te s Gravenhage A 1 Goedkoop vaa Nelle en C de Haat Ji idem aan die te Delft dr W i Steenhuis en M Horn idem aan die te Schiedam F L Cooheret eu C Sohepp idem aau die Ie Rotterdam dr L Posthumus es i U Dijkman idem aan die te Dordreoht C Van Deinse en R K Kuipers idem aan die te Goriuchem Het Haagsohe Dagblad waarin vroeger in het jaar 1878 een uitvoerige beschriJTing voorkwam van de Goudsohe Stearine Kaarsenfabriek w jdt daaraan thans opnieuw een artikel naar aanleiding van het beioek der Haagsohe afdeeling van de Ned Maatschappij r Njjrerheid door ont in ons Torlg nr vermeld Aan dat artikel outleenen ij het volgende Is in hoofdtaak de bereiding vooral het chemiaohe gedeelte deielfde gebleven In df meohanisehe hulpmiddelen is eeo groote en rerfaasende verandering gekomen In de fabriek te Gouda kan men op dit gebied wonderen tien ran vooruitgang Dat men daar niettegenstaande de maohineriën reeds looreel handeuwerk hebben orergenomeo toch nog 100 vale werklieden aan den arbeid ziet is natuurlijk een bewjjs van foorullgang in den aCtet van het fabrikaat Noohtana valt hel den oppervlakkigen beschouwer op hoe met den vooruitgang van het maohineweten allhana in deis fabriek het minst opwekkende werk ten slotte voor den werkman overblijft In de tweede plaats riet hier ten duidelijkste op te merken hoe door het gebruik van de verbeterde machines het nuttige profijt ran de grondstof om er alles uil te halen wat de fabrikaat met voordeel kan aftetten bjjna tot een grena vta volkomenheid ia opgeroerd TOEVALLEN VALLENDE ZIEKTE KRAMP ZENUW LIJDEN worden in korten tijd genenen xélfa verouderde kwalen Men kan zich persoonlgk rervoegen en ook per brief VELE ATTESTEN Tan Personen door mg geuezen liggen ter inzage SPREEKUREN Tan 11 tot 3 uur des MAANDAGS en VRIJDAGS Spuistraat n 59 D MaULER Amsterdam WÊ M s ë s OUDE KEI II 1SSEI Tegen rhnmatische aandoeningen van allerlei aard zgn de echte ABSHAUBBIN s Auti Khumatische Watten voorzeker oude kennissen welke geene aanbeveling meer behoeven Verkrijgbaar 30 cent per pakje o 8 biJ T A G van Deth C B Verheul OudewaterMej de Wed Bosman A Bos Berkel J var Dorp Zoeternieer A Kauling Alphen J B E C SchlnttmaD Bodeftraren K Oosterling Haastrecht Wed G Wilhelmus Woerden Gouda W F J denUyl Sohoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendyk Cappelle S V d Kraats Bleis ijk Tentoonstelling Antwerpen Te Koop DRIE LANGE PIJPEN Goudsche groot koppen ec en Ao kastanjebruin doorgerookt te bevragen franco H W bg H HEURING Boekhandel Oude Spiegelstraat 7 AmtUrdam Men zg gewaarschuwd tegen de namaakselsen lette vooral op de onderteekening van elk pakje A B RBET VELT A z Snelperspruk ven A Bbinkuan te Goads BarKerlIjken Stand GEBOREN 80 April Addi JieoU oaders C Krook en A na KraMobaif 21 Piater ouden P de Jong cd H M D Vegt M ria Hendriki ouden H nu Loon en £ K de Do Johinua Genrd Harie ouden H J Vook eo £ f Willigen Cornells ouden S den Hollander ea E BlaDkenitiJD OVERLEDEN 80 April U GroeDendaal 18 v ADVERTENTIfiW ♦ Bevallen van een Dochter A KEOOK VAN Kranenboeo Gouda 20 April 1885 Bevallen van een Zoon R S VAN DER VEGT COBLMAN Gouda 22 April 1885 ♦ Voorzien van de HH Sacramenten der Stervenden overleed heden zacht en kalm onze dierbare Vader en Behuwdvader de Heer PETRUS VAK DER GEEST in den ouderdom van bgna 85 jaren A P VAN DER GEEST Pastoor S O P J W VAN DER GEEST A VAN DER GEEST geb OüWERSCHÜÜR W G VAN DER GEEST A TAN DER GEEST geb BoüWMANs J J VAN DER SAN DEN H TAN DER SAN DEN geb TAN DEE Geest Gouda 18 April 1885 V De Heer en Mevrouw SIRKENS Koot betuigen hunnen dank voor de vele bewjjzen van belangstelling en deelneming in den laatsten tgd ondervonden Gouda 23 April 1885 WITTÊDa sSEN 1 ZWARTE DASSEN I GEKLEURDE DASSEN voor HEEREN en JONGEBEEREN A van OS Az Kleiweg E 73a GEVRAAGD eene bekwame Adres Peperstraat K 246 Eindexamens in Z Holland 1885 De ondergeteekende Voorzitter der Commissie Toor de Eindexamens der H B proT ZuidHolland Terzoekt hen die bedoeld examen wenschen af te leggen zich TÓór 1 Mei 1885 onder duidelyke mededeeling van familienaam en voornamen van datum en plaats hunner geboorte schriftelgk biJ hem aan te melden met opgave van de School aan welke zg onderwgs ontvangen en zoo zij geen leerlingen eener Hoogere Burgerschool zjjn met aanwijzing van de Hoogere Burgerschool aan welke zg het schriftelijk examen wenschen af te leggen Dr W JULIUS Gouda 22 April 1885 Chem fabriek van H von Cfimborn U Emmerik ajd EAyn fTweeroadiar behrooud Amsterdam 1883 BOKSTPASTILLEN In lalfjn a 16 ets eu in dousjes ü 30 eu 60 ceo 9 SLUM MA AGPILLEN In doosje met 60 pilleu 26 ceuts TEERCAFSULËS Ia flacons mei 60 capsules 60 ceul J C ZELDENKIJK Goud L SCHENK OouJa Wed WOLFF Zoon Schoonioveii Zondag 26 April GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken dag yku kalmte en vredigheid dien ieder viert naar de inspraak van zjjp hart Vrgwillig onderwerpt men er zich at n en ieder kan voor zich volkomen vrgheid behofden om er van af te wgken zoodra zgn bgz iider belang dat medebrengt De ondervindii g leert dat openbare arbeid op Zondag bgna taiet voorkomt de arbeidende stand is er en daarin hebben ze geIflk bgna niet toe te krggen Waartoe dan een wettelgk verbod dal spoedig tot last wordt als onvoorziene of bijzoodere omstandigheden arbeid op Zondag noodziÜEelgk maken Waarom een boer belet op Zoodaf zgn hooi binnen te halen als hg vermoedt d t het s Maandags door regen bedorven zal zgn Waarom zonden sommige fabrieken in het b lang hunner indnstrie niet steeds door mogen werken mits zg zorgen dat het personeel dat Z Adag8 dienst doet befaoorlgk afwisselt en de aoodige rust erlangt Zoo is het ook met den verkoop in winkels De meeste winkeliers xi B big één dag in de week hun zaak te kunaén sluiten en zouden ook op Zondag weinig T ordeel hebben indien zg dit niet deden Mf enkelen welke op den rustdag goede z en kannen maken doordien ontspanning zoekende vreemdelingen er gebrnik van maken b t sigarenhandelaars en banketbakkers en dergelgke behooren de Tr heid er toe te behonden ook ter wille voor het pnblieï dat er mede gebaat is Beperking van postdienst en andere openbare zaken verdient aanbeveling voor zoover het publiek er niet onder Igdt Maar de ondernemers Tan spoorwegen en andere vervoermiddelen op dien dag aan banden te leggen ware 1 t dwaas het zookctf two versehe Inebt en boschgenr na ingespannen arbeid in bedompte lokalen het verwglen aan zeestrand ot in de vrge natuur is geen onwaardige zondagsviering en juist het b vorderen daarvan ligt op den weg der regeering het is in het belang der publieke moraliteit en der openbare gezondheid Om diezelfde reden is ook beperking van de vrijheid der herbergiers waaromtrent de minister van justitie eene vraag stelt ai te keuren mag een reiziger geen glas bier drinken omdat het de ofBcieele tgd ia voor kerkgangers om hun godsdienstoefening te houden Al dergelijke beperkende bepalingen zgn onverdedigbaar De overheid heeft a leen te zorgen dat de openbare orde niet wordt verstoord en dat ook geen stoornis belemmerend werke op de godsdienstoefeningen der verschillende kerkgenootschappen De bestaande wetten geven haar daartoe de vereischte wapens in de hand Verder behoort ze niet te gaan Zg behoeft niet als zedenmeester op t treden om het volk te leeren hoe het zich vermaken of ontspannen moet De vrge ontwikkeling der maatschappij zal op den duur den verkeerden smaak verbeteren Daarenboven er zgn allerlei standen en graden van ontwikkeling ieder heeft zgn eigen soort genot en vermaak zoodat het moeilgk zou zgn een algemeenen regel te vinden Inmenging van overheidswege op dit gebied kan niet anders dan tot grove onbillgkheden en ongelgke toepassing der verordeningen leiden dit is dan ook de Toorname reden geweest waarom de Tigeerende wet tot eene doode letter is geworden De opiniën der godsdienstige richtiügen OTer hetgeen al of niet Teroorloofd is op den eersten dag der week loopen te Ter uiteen om te kunnen geraken tot een regeling die door allen als geldend en doeltreffend zou worden erkend Er zullen er altgd gcTonden worden die zich ergeren aan de zondagsviering hunner buren Wij hebben menschen gekend die zich e Zondags in half donker opsloten met een bgbel of sticbtelgk boek voor wie een vroolgk gezicht op dien dag heiUgschennis was die hun boterhammen kant en klaar hadden liggen in een blikken trommel waar zg den dag te voren waren gedeponeerd en wier middagkost zich dan bepaalde tot een bordje opgawarmde soep alles ad majoretnjfei