Goudsche Courant, zondag 26 april 1885

I GOUDSGHE COURANt til Nieuwsèn Advertentieblad voor Gouda en OmstrekéÊl T Goedewaagen en Zonei MARKT naast Of WAAG verstrekken gelden op effecten roor bedragen onder 1000 ik V e iaan dajirborea tot den prolongatiekoen volgena Amsterdamscbe beursvoorwaarden nemen gelden it deposito tegen onderpand in russ fondsen a S t 7a i belasten zich mei het keepen en verkoopen van effecten tegen een provisie ook voor loten van Vj voor fondsen boven de 30 VuYo onder 30 wisselen coupons boven de Amsterdamtchg beursnoteeriug zonder aftrek van provisie als pr Oostenr coup 0 05 pr roebel 0 01 pr frs 100 0 20 dollar 0 01 Inkasseeren zonder kosten wissek z g handelspapier op Amsterdam ea Rotterdam 4t VEBTËNTIËN worden geplaatst 1 M TBD 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS M worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt üioaderlgke Nommers VIJF CENTEN des namiddags van den dag der uitgave De iQieadfiig van adverteatlfin kan geschiedMi tot HOLLANDSCH KAAS en BOTERKLEURSEL VAN J van Geuns te Haarlem Dit fabrikaat munt vooral door Zuiverheid van Kleur en Samenstelling boven alle andere soorten nit Daar er misschien soorten worden aangetroffen die sterker van klenr zyn wordt dit fabrikaat bgzunder aanbevolen aan bon die zuiverheid en duurzaamheid hunner producten stellen boven de weinige stuivers die zg door sterker kleurstoffen te gebruiken zooden besparen Hoofddepdt voor Rotterdam en Omstreken bg C OK HAAN indePrinsenstraat te Oouda bg H G HOEFHAMER te hdevater bg J VAN LIEFLAND enz enz Op eenige jilaatsen kunnen op aanvrage nog depots gevestigd worden Eindexamens in Z HoUand 1885 De ondergeteekende Voorzitter der Commissie voor de Eindexamens der H B prov Zuid Holland verzoekt hen die bed eld examen wenscben af te leggen zich vóór 1 Mei 1885 onder duidelgke mededeeling van familienaam en voornamen van datum en plaats hunner geboorte schriftelgk bg hem aan te melden met opgave van de School aan welke zg onderwas ontvangen en zoo zg geen leerlingen eenef Hoogere Burgerschool zjjn met aanwjjzing van de Hoogere Burgerschool aan welke zg het schriftelgk examen wenscben af te leggen Dr W JULIUS Gouda 22 April 1885 D HOOGEWBOOK GUIPUKË GORDIJNEN rgepa teDMn Istok aORDÜNLINNENen KATOEN metcrèmek Dt Ondergeteekende beveelt zich minzaam aan voor de LEVERING van Gymnastiek Toestellen VLAGGEN ZONSCHERMEN en WASCHZAKKEN van Vlaamsch Linnen zeer bestand tegen water TAKELTOU WEN met Blokken BMIISFÜIT SIMSEII in 22 verschillende wydten Tevens verhuurder van DEKKLEEDEN J IJPELAAU JzN GOUDA WESTHAVEN B 143 Handwasscherij en Bleekerij te Ouderkerk a d IJssel De ondergeteekende beveelt zich aan tot het WASSCHEN van GOEDEREN enz J VAN HOLST H de VLETTER Lange Groenendaal 1 14 Unge Groeneodaal 1 14 IN Garen Band Saijetten en Mode Artikelen Ruime kenze in KNOOPBN en GARNEERSELS KAEPBT en GOBDIJNFBANJES HANDSCHOENEN BOEZELAARS HOEDEN BLOEMEN LINTEN VEEREN PLOOISELS ent ZUIVERE PHANSCHE WIJNEN De bekende BORDEAOX k f 21 per 48 Flessohen met accijns franco huis gebeel Nederland ook per proefQesch kwart en balf ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflessctaen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenlg Depot van Welle n s oonekamp Elister De ZürVERINGS ACHINETjËS metëenge vulde bna ƒ 1 90 Enkele bus 1 met aanwijzing van t gebruik Tot dooding van Vliegen Muggen in Kamers Koe en Paardenstallen ook tot zuivering iu Bloemen Moestuinen ed meer Zie verder inlichtingen op de Aanplak billetten È SiSL TACR STURM s Hage Hof Stoomververij en Chemische Wasscherij voor alle soorten van KLEEDINGSTÜKKEN GORDIJNEN TAFELKLEEDEN BEDDEKENS LINTEN VEEREN enz Billijke Prjjzen Spoedige aflevering Prijscouranten en Stalen ook van de nieuwste Kleuren Ie verkrijgen bü den Heer J BREÜKEL Hoogstraat A 124 te Gouda EET 60EDZ00FSTE EEHANQSELFAFIEil UAeASIJN VAN Corns DE RÓIJ Gevestigd te AMSTERDAM ZEEDIJK bij de Stormsteeg 76 Uitstekende kwaliteit prachtige dessins Pr s per rol van af 10 cent 2 @7i hooger tot in de fijnste kwaliteiten tegen de gloedkoopste prgzen Handen van af 8 cents per band Per rol tegen veel verminderde prjjzen Staalboeken en Monsters worden op aanvrage gratis franco toegezonden Beatéttingen worden afgeleverd tegen rembours SCHENK EN SOON v NETELDOEKEN j en VITRAGES J TL KIEBÊRT Photograaf Bericht dat z n ATELIER dagelijks geopend is van 9 tot 5 uur tot het vervaardigen van zeer fijne Portretten in kooldruk vergrootingen naar de laatste vinding alsmede oogenblikkeljjke opname van Kinder Portretten Door groote drukte des ZONDAGS gelieve vooral vroegtgdig te komen MARKT A 156 van t stuk O Afgepaste VITRAGE 0 OPENBARE P GOEDUNEIT BURGEMEESTER en WETHOUDERs van Oouda zgn voornemens op WOENSDAG den 6 MEI 1885 des namiddags ten 1 Ure in het Raadhuis aldaar bg inschrijving AAN TE BESTEDEN Het leveren en InheUen van vlBr MEERPALEN in de rivier de Oouwe nabU de brug van den Nederlandsohen Rijnspoorweg Punsch aa C CUOÜFOCRS GROENTEN IN BLIK Rademaker s Fgue Chocolaadsoortcn 17 OostbavenJ Het Bestek en de Voorwaarden liggen dagelgks de Zondagen uitgezonderd des voor middags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Plaatselgke Secretarie en aan de Stads Timmerwerf ter inzage Het Bestek is ad 30 cents te verkrggen ter Plaatselijke Secretarie Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteArchitect Mejufvrouw SWITZER vraagt een niet Ibeneden 15 jaar De INSCHRIJVINQS BILJETTBN zullen op Zegel geschreven door den Inschrgver en zgne Borgen geteekend en behoorlgk gesloten vóór des namiddags 5 ure van den 5 Mei 1885 op gezegde Secretarie moettn zjjn ingeleverd Snelpersdrak van A Bsinkvan te Qoada t SBc1ltiè De nitgave dé er Courant gesclti edt ZONDAG WOENSDAG en VRUDA6 In de Stad gesehj dt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEEDAG De prgs per drie maanden i 1 25 franco per ppst 1 50 BINIfENLAND G01 D 28 April ISSS MMlMMMadafC tea 3 are U to d Wiluit naby liill fijSiil het Ho i n Bgkclylihuiiou M ttH geraakt ea JMiinerIp erdronkaD De BektDiag aa riea Ëendnèhttpolder onder Zennhuieeii a r het jur 1881 ü door ket B ttaof foorloopig TMt rileld io ontvaiiK op 10800 07 a ia uitgaaf op ƒ 9B6e 07 zoodal er etil batig lot i van ƒ 1884 De onttlag over 1886 is voorloopig weder bepaald op 2 per Hectare De StooB aart Maataebappy Nederland In het openbaar ceniaakle verêlag der direetie o er liet afitelaopea jaar irardt Kttie i dal de itkomiten den 84 velbncbte mailreiten niat veroorloieu dat eeo dividend ordt uitgekeerd doob de Maat ohappij ia dit ongnaatige jaar oavenwakt doorgegekomen de afMbnjfiDg op de ehepeo heeft plaati lÊannec vinden ovaremtonwtig de alatvien en de winit au eriietrekening luit loader nadeeltg aaldo Be reiiea der loomichepeo hebben een batig taldo opgele enl vaa f 808 236 do diverie baleu en het aaldo der vorige rekening i n ƒ 82 931 4a aeeu wt ia mi jm io ue t i d hriaMnJlff bydrage tot de winst geleierd an ƒ S2 ISI en de rekening van afaehrijving dond nog credit lOO UOO Van de baten te famen 561 300 moeien nog beetreden orden Het vetliea op de exploitatie aa de kolenhalk ad iiVl bet nadeelig taldo der interealrekeifing ƒ 157 686 de afaohrqviugen tot een totaal bedrag rau 888 850 uodat het batig saldo tleobts bedraagt 707 67 VVy behoeven lagt de direotenr de reden niet breedvoerig te ontwikkelen waarom er geen difidend werd verdiend Lage en steeds lagere vraobten oonsurrentie en steeds toenemebde eoneurrentte waren de gevolgen van den overdreven van den boven alle kans van winstgevend emplooi uitgebretden aanbouw van stoomsohepeo in de Uatsie vier jaren Bg die algemeene oonaak voegde uoh wat Ned Indie betrof de ernstige finaucieele crisis en de geweldige daling der pryteu van de hoofdprodncten waardoor goedkoop vervoer hel hoofdttreven werd der exporieura Bovendien was de parliouliere koffie nilvoer minder door de blailüekte in Midden Java Wy konden door de eischen vau de maildienst aan het suikervervoer niet talk een groot aandeel nemen als in lb gegeven emstandigheden geweusoht ware geweest Wat mogelyk was deden wy Viermalen losten onze stoomsohepen rcne belangrijke party suiker rechtstreeks te Oenua tweemalen deden ly het Ie Liverpool doob oniekere beeleramingen met ordergeving te Port Said konden wy niet aannemen en bet gemis nu eene markt voor Jav Buiker in Nederland werd weder op de pynlykstiwyte door ons gevoeld Ondanks alle inspanning niettegenstaande Padang en Ceylon ons nog eenige bylading bezorgden kwamen de stoomsoliepen herhaaldelijk met ledige ruimten thuis De totaal bevaren thuisvraoht was in 1884 600 000 minder dau in 1888 De LoKiieuK it wqM up QS gNOta belang dat de laiidboaw thans vooral hesit bg aathentieke gegevens uit het bniteuland tot 1 vemaelea en bgeenbrengen waarvan once legatil In de vreemde teker in de beste gelegenheid tga ltet mtemmiiig maakt de L Ot gewag van Jtai beaUrit der Wiener LaodwiitbsahrfMGesellssfhft die lioh in bare sitting van 18 Kov jl eens mnig vereenigde met eea voorstel betrakkelgk b t benoemen van Uindboimatttekét bg de Oaswnryk Hongaarsobe gezauttcbappni te Londen Par t Berign en Washington Wel it er in de da a die Xederlsad doorlevea moet niet veel kans p hel benoemen van xnlke fanciionaritseu door oaf regeering Iets aadera ia het o op deze o Ken wgxe van regeeriagswege niet kan aangenocdigd oiden dat leden vooral jopge leden van onse leguÜB bg andere rgkeu eea deel van hnn tgd vn kennis en bon werkkracht vrjjden aan het veiMimelen van tóóveel op landbouwgebied als daar te tiaden is waarbQ die hoogst belaugrgke tak van volkabeaiaan tcu onteni in velerlei optioht rechtstreeks en spoedig nut en voordeel lou kunnen tnkken Goede en vertroawbare gegevens bgeenbreagen daarvoor xqn leker de ledea enifir baiieiibiodwhe miasien bg uitnemendheid in Slaat eo gelgk de memoriën van de heeren vau der Does de WiUebois eu Cronmelin sal tulke arbeid ongelw feld met open armen ontvangen worden eaio dê mlni Tns iSl Mrl uT in de eerste plaats veel invloed ton kannen uiioefenen door un eu dan waar de gelegenheid iioh voordoet door eervolle pronotie of benoeming tol ruimer eu voordeeliger werkkring degenen in het diplomatieke corps te onilersobeideu die ook zonder daartoe knuhtens hun ambt rechtstreeks geroepen te tgn de bewgien leverden ook voor landbouw handel ngverheid tgd en moeite over te hebbeu Ia eea artikel met het opiohrift De noodwet merkt het BamUUilad aan dat over het Regeeringa ontwerp tot aanvulling van de Tweede Kamer met het achttal leden welke deze op grond der vermeerderde bevolking thans meer behoort te tellen dan in 1878 het laatst is bepaald eene betlissing genomen moet worden Er tgn teker ernstige redenen tot verwerping althans tot onbepaalde verdaging der behandeling Hel tydstip voor eene aanvulling der Kamer is thans eigenly k voorbg In 1884 v Sr de ontbinding is het jniste oogenblik daar geweest om de distrioten te henien als grondslag voor de algemeene verkietingen maar op dat tijdslip maakte de Eegeering juist beiwaar om de toekomstige Grond wets herziening met op te houden Nu tal eene partieele verkieiing het bezwaar opleveren dat slechts een klnn deel der natie ter slemboa wordt geroepen en de Uden die voor do te verknippen districten thans litting hebben ciel weten of tg al dan niet nog naar den liu der meerderheid tgn in de veranderde districten Of dat voor Grondwela henlening zoo wensohelijk is daaraan valt teer te twgfelen Intutschen is er teker ééne reden die voor spoedige bebandeling pleit Do Eegeering noemt hel ontwerp eene noodwet en inderdaad kan het uit den nood helpen De partijen liberolen en aniiliberalen wegen Ihans geheel legen eikonder op Een middel om van dat dooda puni af te raken is niet te ver smaden Kan tulk een middel niet gelegen tyn in de aanvulling der Kamer met 8 leden f Na de Begecring tich krachtig tegen uitstel der Grondwetshenieuiug heeft verklaard en hare voorstellen heeft ingediend is het gevaar voor vertraging grootendeels geweken althana wanneer het ondenoelc dier voorstellen in de Afdeelingeu met wordt uitgesteld totdat de Kamer is aangevuld In dat opzicht hepft teker de nsotie Air MtM gunstig gewerkt en daarom betuat er meent het HiUd iva ds liberale partij thans minder grond dan in Februari om tich tegen behandeling der distriotawgiigiog te verklaren Wcener bUden verbalen van een beeofaimmcld hnisKezm Oe leden daarvan man vrou en twee kinderen hadden Utt van ecu aitslag in den mond welke ticb weldra ook over het geheele lichaam verspreidde en de geneeskundige wiens hulp men iuriep verklaarde na een microscopisch onderzoek dat deie huiduitslag aan hunne voch ge woning te wgten was Hun linnengoed dat in vochtige kasten gelegen had waa daar langtamerhand overdekt met een haast ontiehlbaren witten schimmel welke iich bg bet dragen van het goed aan de huid meedeelde De beschimmelden tgn spoedig geneien en hunne woning een nieuwgebouwd hoia wordt uu kunstmatig gedroogd een CinainaHae blad w t een voorval medegedeeld dat aet karakter van genAaai Gram iu een helder licht stelt Toen ik nog minister van Marine was schrijft de heer Robeson kwamen er eenige honderden teelieden by mg en gaven hnn verlangen te kennen om tot een zekeren rang bevorderd te warden Het was hun met te doen om meer betoldiging maar alleen om een betrekkelgk hoogeren rang Ik kon nieta voor hen doen maar tg kwamen herhaaldelijk terug en werden vrij lastig en eindelgk bracht ik ene deputatie uit hun midden naar het Witte iTuis rn liet hen hun vertock aan generaal Grant m persoon doen Zg teiden hem wat tg verlangden en drongen bedaard maar krachtig op herstel van hunne grieven aan Eindelgk stapte een oude bootsman vooruit en lerwyl hy tyne broek optrok en de tabakspruim in tgn mond heen ea weer draaide telde bg Mijnheer de president ik tal u de taak eens duidelgk maken Ziet u ik beo om too te zeggen een vader of eigenigk dat ben ik werkelgk Mgn zoon is adelbont Die slaat in rang boven mg tiet u wel Dal is loch u iel tooals t beho rt wat tegt u er van Zool telde Grant Wie heeft hem tot adelborst aangesteld De minister hier antwoordde de bootsman en door de vraag van den president aangemoedigd ging hg voort Is dat nn niet onplezierig voor me dat ik onder hem moet staan Als ik op tgn scfaip kwam zon de jongen dien ik in gehooriaamhrid heb opgevoed ig u eigen vader oommandeeren Ga eens na I Eu hg heeft alles veel beter dan ik beter kost Oeter tlanpplaets een lekker zacht bed en zoo al meer Nu hoe vind u dat J telde de president het caat in de wereld al raar toe Ik weet een geval reoies als het i i tl ê h