Goudsche Courant, zondag 26 april 1885

De oode bootsman grinnikte en gaf reer een rak aan ilJB broek Ik ken een oude mao ging generaal Grant Toort die postdireoieur in een stadje in Kentucky if Hy woont in een klein huis en leeft teer eenrondig Hij is een knap man maar rolsirekt geen man tan stand Zijn loon staat in den rang Teel hooger bofen hem dan uw zoon boven n Zgn toon woont in Wassington in het grootste huis dat daar is en hg is omringd ran de kostbaarste meubelen en eet en drinkt alles waar hij trek in heeft Als hy wilde sou hg oogenblikkelgk ign rader in een hoogeren stand kannen plaatsen maar daar rindthg niet noodig En de oude man dat is Jesse Grant weet je schgnt om die ongelijkheid ran rang niets te geren Hg is geloof ik maar bigde dat ign toon zoo in de wereld rooruitgekomen is De onde bootsman keek op het tapgt neer en scheen er met ign teen een gat in willen boren al sgne kameraada lachten en klopten hem op den rug en met groote rroolijkheid trok de deputatie af nNooii heb ik weer iets ran het request of de reqnestranten gehoord üit Hornhttisen wordt aan de N Or Ct gemeld ZooaU in de Marue ran algemeene bekendheid is stond te Hornbuisen nog in t begin dezer eeuw eene oude burcht genaamd TammingaburcM Of de stichter dezer burcht wad A llart Tammiughe hovelinck to Hoërhuseo die Auno Domino MCCGOXCVIII des daghes na sunte Johannes babtista orerleed zooals eene oode metalen plaat in onze kerk in prachtige Gothische letters rermeUlt is ons onbekend Wel weten we dat zijn geslacht rerwant was aan de edele Friesche geslachten ran Merkama Deckama Burmania Egsinga Bofnis en Aylra Ook weten we dat de wapens ran al deze familiën anders zgn dan het adelgk wapen dat roor eenige weken na jaren misschien twee a drie eeuwen in den grond rerborgen te zijn geweest weer aan het licht kwam Wanneer we uu rertellen dat een redeloos bewoner niet ran het ondermaansche maar ran het ouderaardsche ons dien schat aan het licht bracht klinkt dat misschien wat wonderspreukig maar is het daarom toch niet minder waar De aan den dag brenger was een mol het wapen slaat op eeuen achlerhoekigeu agaat gerat in een gouden ring die aan goud alleen f 12 50 waard is de rinder is de zoon ran den landbouwer J Borgman alhier Deze was bezig met het uiteenslaan ran molsboopen op een stuk groenland waar rroeger de tuin van Tammingaburcht was Deze burcht is tasschen de jaren 1806 en 1808 grsloopl zoodat het stuk altgd 80 jaren groen heeft gelegen De ring is waarschijnlijk een zegelring en rertooot het rolgende wapen zeer fijn daarop gegrareerd een arend zgne beide rtengels uitslaande staande op eenen helm welke laatste rust op een oraal schild waarop een loopende schildpad De helm en een gedeelte ran het schild zijn omgeren met fijn loofwerk Wie geeft ons inlichting omtrent dit wapen P Van welk geslacht is het en uit welken tgd P Meisjes Gymoastiek Iet is een feit dat tegenwoordig in alle landen meer en meer werk wordt gemaakt ran lichaamsoefeningen roor meisjes Ten einde te doen zien dat men reeds lang geleden ran de groote roordeelen der meisjesgymnasliek was doordrongen zij de aandacht gerestigd op bet advies dat reeds in 1864 in dezen door de Berlgnacbe acalemie roor geneeskunde werd gegeren De gronden daarin rermelH gelden ook nu nog en daarom zal het niet orerbodig zijn om nogmaals de aandacht te resligen op de meening dezer deskundigen over rronwelijke liohaamsoefening Het is eene algemeen erkende en door de erraring gestaafde waarheid aldus luidt bedoeld rapport dat onze meisjes rooral die in steden wonen zeer ondeiherig zijn on in evenredigheid vrel meer dan onze jongens aan storingen van het organische leven die daarom des te betreurenswaardiger zijn wyl ze niet alleen de gezondheid en het leven der daaraan lijdende personen op de jammerlijkste wijze bederven maar ook maken dat bet rolgende geslacht noodwendig den stempel der ziekelijkheid draagt Sene algemeene spier en zenuwzwakte zenuwlgilen ran allerlei aard bleekzucht gebrekkige groei een ineengedrongen benauwde borst en ruggegraatsverkroraraingen zgn algemeen bekende en tegenwoordig zeer vaak voorkomende ziekle verscbguselen bg meisjes ze worden bg haar wel tienmaal meer waargenomen dan bij de jongens De oorzaak dezer ziekelijkheid der meisjes ligt niet zoozeer in baar zwakkeren lichaamsbouw als in de vrrwaarloozing van een wezenlijk element barer physisijhe opvoeding gedurende den leeftgd van 6 16 jaar welk tijdperk juist beslissend is voor hare lichamelijke ontwikkeling ïcrwgl de knapen zich rrg bewegen kunnen loopen klimmen en springen mogen en ban lichaam door stelsel matig gymnasliek ondftwjJB gesterkt wordt moeten de meisjes door onwetendheid of onrerstandige begrippen ran fatsoen bgna algemetn die weldadige rersterkende middelen ontberen Nadat ig een gedeelte ran den dag op school raak in gebogen houding beeft gezeten gaat zg thnis komende dadelgk weder aan haar schoolwerk of aan handwerkjes krggt nog privaatles in vreemde talen teekenen en muziek zonder dat ouders of voogden er aan denken dezen geest inspannenden arbeid een tegengewicbt te geven door lichaamsbewegingen Wg doctoren kunnen tegen dit gebrek in de opvoeding der meisjes niet te luide onze stem verheffen Het beste middel om in deze leemte te roorzieu is behalre zwemmen schaatsenrgden en het spelen in de open lucht gymna stiekonderwgs voor meisjes De gymnastiek sterkt de spieren verbetert de houding des lichaams rerruimt de borst zoodat de ademhaling ongestoord kan geschieden geeft aan alle bewegingen vaatbeid en Iwralligheid en bevordert de normale k jghtige en harmonische ontwikkeling der ledefi en van het geheele organisme Door de toenemende kracht der bewegingszenuwen wordt een vast tegenwicht gegeren aan de gevoelszeuuwen De zedelgke kracht neemt toe en daarmede het weerstandsvermogen tégen materieele en mortele invloeden welke anders in het verdere leven der vrouw zoo licht een nadeeligen invloed hebben De meer leedere lichaamsbouw het fijnere beenderenstelsel het zwakkere spiersysteem van het vrouwelgke organisme verbieden volstrekt de gymnastiek niet mits hetgeen trouwens vanzelf spreekt het onderricht hierop ingerj ht zg De oefeningen moeten zich richten naar de kracht den ouderdom en bet begripsrermogeu der meisjes Vrije en geregelde oefeningen moeten met gyranastisohe spelen op den voorgrond treden van de oefening aan de werktuigen moeten diegenen nagelaten worden welke te groote krachtsinspanning vorderen gevaar medebrengen of strgden tegen de vrouwelijke welvoegelgkheid De onderwgzeres moet de kunst verstaan den geest van het meisje die zich bij de gymnastiek geen bepaald doel voor oogen stelt door afwisseling a de oefeningen steeds opnieuw te prikkelen en met lust en opgewektheid voor deze lichaamsoefeningen te bezielen Vooral moet de onderwijzeres letten op de bevalligheid der bewegingen Zieke meisjes of zij wier wervelkolom reeds een vergroeiing heeft ondergaan of wier heupen of schouders reeds scheef jjju behooren naar den heilgymnast te worden gezoiiden maar mogen geen deelnemen aan het gymnastiekonderwgs voor gezonden Wanneer hel gymnastiekonderricht op deze wgze werd ingericht bobben wg er steeds de beste resultaten van gezien Bleeke ziekelgke en onbeholpen meisjes met een slechte bonding werden blozend krachtig en behendig en kregen een rechlopgaaude neite houding In hel algemeen leert de ervaring dat vroegtijdige gymnastische oefeningen voor meisjes die met haar zeveuoe of achtste jaar beginnen en geregeld voortgezet worden een later scheef worden of het krggen van een hoogeii rug zelfs al bestaat daartoe eenige aanleg bgna altoos voorkomt Zijn de meisjes volwassen en zijn de bovengenoemde oefeningen in hare jeugd verzuimd dan is er een onfeilbaar middel ora de spieren te stalen de zenuwen te sterken zoodat deze haar normale function vtij richten alle kwaaltjes te verdrgren goeden itlusr te hebben en een rustigen verkwikkenden sl lap te genieten Dit middel heet arbeid laat h jonge meisje van welken stand ook eens flink de handen in de huishouding misteken kelder en keuken bezoeken om te zien of alles in orde is en dagelgks haar Ivchlbad genieten weer of geen weer en weldra zal zij baar bloed flink en krachtig door de aderen voelen stroomen en zich op kleine uitzonderingen na in eene bloeiende gezondheid mogen verheugen Hand Uit Amsterdam wordt aan de Pm Orm Ct geschreven Het geval met den hoef Tourniaire veroorzaakt veel deelneming Voor ingewgden kwam t niet onverwacht Hij was reeds eenige weken roor het treflPende tooneel op het tooneel van den stadsschouwburg in abiiorraalen toestMd De goedhartige man had te Groningen zgn moeder begraven een rerlies dat hem zeer trof te meer trof in de eigenaardige omstandigheden waarin hg zich bevond Tourniaire toch ging gebukt onder het rerBohrikkelgk leed van wellicht niet meer te kunnen spelen Zgn gehoor was zeer verzwakt een keelaandoening die chronisch dreigde te worden deed afbreuk aan zijn slem Dit griefde hem dit was zgne altoosdorende praeoccupatie niet voor zich zelf wellicht maar voor de vrouwen de zeven kinderen die met hem zgn werkzaam leven deelden Bovendien schgnt hij op godsdienstig gebied bij is roomschkatholiek zich te hebben overgegeven aan dweepergen zoo zelfs dat deskundigen den aard tgner ziekte als godsdienstwaanzin bestempelen Gelukkig behoort Tourniaire tot bet Nederlandsoh Tooneel Wat particuliere direoteuren niet zouden kunnen doen is van den raad ran beheer zeker te rerwaohten n 1 een krachtige steun aan de rrouw en de kinderen zoolang de man en vader niet in staat is in bet levensonderhoud der zijnen te voorzien De toestand ran den Igder is van dien aard dat zoo al betersehap te wachten is die niet zeer epoedig mag warden tegemoet gezien Een drietal heeren wandelden dezer dagen op het trottoir in de Onde Doelenstraat bg de O Z Voorburgwal te Amsterdam toen een werkman beu tegen het Igt liep Hieruit ontstond eene woordenwisseling die daarmede eindigde dat de werkman een der heeren opnam en door een der groote spiegelruiten van het kleerenmagazijn der firma Tissot van Patot wierp De werkman die t op een loopen zette werd achterhaald door een der winkelbedienden en is naar het bureau van politie gebracht Toen dezer dagen een bediende uit het café Ctaar Fettr te Amsterdam zich na afloop van zgn werk dei nachts te één nur naar zijn buis begaf riep een beschonken kerel op de hoek van Damrak en Pr Hendrikkade luidde houd den dief Fluks was de politie bij de hand de dief werd gehouden en met den sterken arm zonder nader onderzoek naar het politiebureau der 2e sectie Oudebrug gebracht Daar beweerde de beschuldigde dat de kellner A L geheeten van hem gestolen had een bankbiljet van ƒ 26 een muntbiljet van 10 eeb zilveren tabaksdoos een zilveren horloge en een gouden ketting L hield rol tegen de dienstdoende inspeetenrs dat hij rolkomen onschuldig was Fouilleer den man luidde het bevel en den man werd aan Igre onderzocht Men f Ond niets De beschuldiger hield vol en L werd voor de tweede maal onderzocht Thana moeat hg zich ontkleeden Wederom vond men niels van de als gestolen opgegeven voorwerpen Zoo was de politie op een dwaalspoor geleid L was orer dit roor een onschuldige zeer onaangename onderzoek zeer ontevreden Hg had dadelijk zijne betrekking opgegeren en gevraagd of men bg zijn patroon wilde onderzoeken of bg niet onmiddelgk van het verrichten van zijn dienst hniswaarta keerde De politie ambtenaren zeiden dat zjj al die praatjes wel kenden Maar toen nu bet onderioek rinehtelooa was afgeloopen kenden men niet alleen de praatjes maar ook de waarheid Toen werd L in zgne verstobrdheid de helper van het onderzoek Fouilleer nu ook dien kerel zeide hg Men deed het en zie zoowel de 26 de 10 de tabaksdoos sis horloge en ketting werden bg den besohooken beschuldiger gevonden op het bloote Igf onder de kleederen rerborgen Toen kon L hg had zich weer aangekleed rertrekken en men hield den ralscben aanklager De rermaarde professor Jaeger vertoeft sedert een week in Berign en trekt daar zeer de aandacht Hij heeft een voordracht in de Singakademie gebonden over wollen kleeding en nationale kleederdracht De professor was zeer phantaslisch gekleed in eene witte Ritterhoie met witte rijglaarzen en een blauwen rok met roeden kraag in de hand hield hg een ip ooten hoed met gouden franjes Toen de hooggeleerde in deze kleederdracht op de estrade verscheen en met thealerstappen voortschreed klapten de Jaegtrianen in de handen met bravo geroep doch de andere aanwezigen en het was er zeer vol waren zó S verbaasd dat voor andere gewaarwordingen geen plaats was Van zijn roordraoht lezen wg in een der Barlijnsohe bladen het rolgende De heer Jaeger schetste in de eerste plaats zgn woltheoris welke gezonde mensohen tegen ziekten beschermt en zieken in een heilzame crisis brengt Natiiurlgk moet men Jaeger s voorschriften nauwkeurig volgen £ lke ziekte wordt volgeus hem door een ziektestof een vergif bepaald dat men met de neus waarneemt ieder die kwalgk riekt is ziek Verkoudheid is slechts eene exploisie van zulke giftige stuffen Daar uu een in wol gekleed persoon geen giften in zich opneemt heeft hg veel minder kans verkouden te worden Doch wol heeft ook genezende kracht erenals ret en olie trekt wol slechis de welriekende stofièo aan in wol zetten de slechte stoffen zicb niet rast Men kan de wollen onderkleederen een jaar lang door borstelen alleen rein houden Er beslaat echter ook gezondbeiJsstoj zei prof Jaeger elke rrouw kan aan den baard van haren man zien of hij gezond Is gelach De geneeskracht van een speeksel en het haarret is bekend Ik heb mg veroorloofd de gezondheidsstof op flesschen te trekken en baar als enthropine in den handel te brengen gelach Pe apostel sprak daarna over de hauspillen en ijgdigde met de voordeden der wollen kleedij in t Jeht ie stellen TOOliTEBL Mevrouw KLEINE in Gouda Het mag voorzeker een voorrecht worden geacht jat Mevrouw Kleine onder de plaatsen waar zij bjj gelegenheid van haar 60 jarig jubilé een afscheidsloorstelling gaf ook Gouda heeft opgenomen Daardoor was het Goudsche publiek in de gelegenheid afscheid te nemen ran haar die zoo dikwijls ook bianen deze stad hare groole talenten had ten beste legeven Hoe vaak trad zij gedurende hare schitItrende kunstenaarsloopbaan hier niet op Eerst op het tooneel waar eertijds de voorstellingen plaats hadden in de zaal Nut en Vermaak als lid van het gezelschap onder directie van J Eduard de Vries o a in de bekende rol van Cécile in Ssrdon s Noi Mimei later in Ons Genoegen sla lid der Vereenigde Tooneelisten nit Amsterdam toen wij kennis maakten met haar Medea Maria Stuarl eoz terwijl zij eindelijk als artiste van de Yereeniging Hel Nederlandich Tooneel ook hier hare schoonste rollen vertolkte als Vrouw Moes ia Scbimmel s Zege na ttrijd Hertogin de Eéville in Een wereld aarin men lich verveelt e m a Geen wonder alzoo dat nu deze actrice zoo berbaalde malen met geestdrift toegejuicht voor de laatste maal hier optrad velen zeer verlangend wareu deze voorstelling bg te wonen zoodot bet ssntal aangevraagde plaatsen weldra de geheefe beschikbare ruimte innam en gisterenavond een stampvolle zaal de groote kunstenares afwachtte Met den trein ran 6 uur 66 minuten kwam Mevr Kleine uit Amsterdam aan t station alhier san waar zij werd opgewacht door den Voorzitter en Secretaris der Goudsche Afdeeliog ran bet Ned Tooneelrerbond de hh H W G Koning en Mr W J Portugn Droogleerer die hosr met een bouquet welkom heetten Ten half acht begon de roorstelling ran JuFTKouw SEaKL iAS bet bekende drama ran H J Schimmel de keuze waarvan geheel gerechtvaardigd was door het feit dat onze eerste actrice daarin een rol vond te vervullen die geheel in staat was hare groote talenten te doen nitkomen De inhoud van het stuk komt in t kort hierop neer Jufvrouw Serklaas komt in 1B25 te Brussel aan het hof der aartsbertogin Isabella als onderhandelaarster vanwege de Uepubliek om te trachten den vrede tot stand Ie brengen waartoe men tgdens bet 12 jarig bestand geen stap nader gekomen wa Het bestuur der Zuidelijke Nederlanden is eigenigk in handen van den markies van Bedmar die als eerste minister van Isabella slechts het gezag moet deelen met den veldheer Spinola Hij wil Adèle gravin d Hauterire pupil der hertogin doen huwen met sire de Valckenaere die later blijkt Willem van Oldenbarnereld te zgn gerincht uit Holland omdat hg een aanslag op het leven van Prins Manrils heeft gepleegd bg is gehuwd maar zgn vrouw verliet üera omdat hij tot de Boomsoh Kstholieke kerk overging Met al deze omstandigheden is de markies bekend hg heeft hem dus in zgne macht juist daarom moet de Valckenaere met Adèle huwen graaf d Haulertve worden en een werktuig in de hand van den markies bigrrn Adcle is verliefd op een officier Alfred ran Maldeghero en verzet zich dus tegen de plannen van den markies ook de Valckenaere is niet met dat huwelijk gediend Op beiden weet edbter de markies zijn invloed te doen gevoelen de Valckenaere heeft hij in zgne nacht door de kennis vau ign eigenlijken naam Adèle bedreigt hij met schandaal door bekend te maken hoe hg onverwacht haar vertrek binnenkomende van Maldegbem daar rerscholen vond Zijn secretaris Fernando en donna Glorioso gonrernante ran Adèle zgn beiden werktuigen in de hand ran den markies De persoon nu die al zgn plannen komt dwarsboomen is Juffrouw Serklsas de gezante ran de Republiek Zij rersohgnt telkens het geheele stuk door bij alle mogelijke gelegenheden en bemoeit zich oreral mede zonder haar hoofddoel te vergeten twist te stoken tusschen Sp uola en den markies Dat gelukt baar zoo goed dat ten slotte Spiuola zijn ontslag vraagt een groot voordeel voor de Republiek die thans van dezen geduchten tegenstander in den oorlog verlost is Daarbg komen allerlei kleine intriges ten roordeele van Adèle en baar minnaar von Malileghem waarbg Jnflrouw Serklaas somtijds hoog spel speelt miiar toch ten slotte haar tegenstander den markies overwint zoadat van Maldegbem die inlosschen de Valckenaere gedood heeft de band van Adèle verwerft Jufvrouw Serklaas vertrekt daarop naar den Haag om nadere instructies te halen Zooals te verwachten was werd het stuk nitne 1 mend vertolkt het was of de verschillende artisten bg een feestvoorstelling als deze er op gesteld waren te toonen hoezeer ook zij daarmede ingenomen waren Het spel was over t algemeen goed en vooral de dames Rössing en Stoetz en de bh van Schoonhoven en de Jong mochten grooteu bgval verwerven voor bun verdienstelijk spel En Mevrouw Kleine Deze speelde zoo geestig en schoon zoo keurig en gevoelvol zij wist zoo den juisten toon te treffen dat men bet bgna zon betreuren dat zg voor goed de planken vaarwel zegt Maar wij mogen niet te veel eischend zijn Iemand van bare jaren heeft na een zoo eervolle loopbaan alle aanspraak op rust en wij misgunnen haar die zeker niet Zij ontving hier ter stede ondubbelzinnige blijken van waardeering en toegenegenheid Bg baar eerste optreden in het eerste bedrijf werd zg welkom geheeten met een daverend applaus terwijl de fanfares schetterden Namens de directie der sociëteit Ons Genoegen werd haar een bouquet aangeboden die door haar mjl de merste erkentelijkheid werd aangenomen Deze eerste ovatie zon met de pauze door een tweede gevolgd warden Nauwelgks was bet scherm gezakt en werd Mevr Kleine teruggeroepen of het ging wéér omhoog en daar verscheen de beroemde kunstenares op het tooneel met Mevr A Rössing Sablairollea aan de eene en de heer 0 Scbnitze aan de andere zijde benevens de Commissie voor deze gelegenheid gevormd wier voorzitter de heer H W G Koning het woord nam en het volgende zeide Hoozgraohte Mevrouw KLEINE Zoo ia dan ook voor ons bet oogenblik gekomen dat wg afscheid van U moeten nemen dat wg U vaarwel moeten zeggen Onder welke omstandigheden ook altijd stemt bet afscheid nemen van ben die wij hoogachten en liefhebbeu weemoedig zoo ook thans nu wij weten dat het de laatste maal is dat U voor ons optreedt Maar stemt dit ons treurig toch zijn ij dankbaar dat wij V hebben mogen letren kennen achten en bewonderen I Bewonderen Ja I Als men Uw loopbaan nagaat dan hebt V een leren gehad rol moeite en strgd maar U hebt overwonnen door Uwe liefde roor de kunst voor het schoone roer Uwe roeping en zgt daardoor Nederland i eerite TooneeUpeeltter geworden Welk een genot was bet altijd U te zien optreden Hoe onberispelijk was Uwe uitspraak ran onze schoone taal Hoe natuurlgk hoe gensakkelgk hoe eenrondig was Uw spel Hoe schoon was altgd Uwroordracht Altgd wist U ons te boeien meêteslepen aan te trekken aan hetgeen U speeldet gaaft U het leven Daardoor hebt U onze liefde voor het tooneel verhoogd hebt U ons nationaal tooneel weten te verheffen En volmaakt hebt Gg uwe loopbaan toen U tien jaar geleden aan dr Tooneelschool als leermeesteres zgt opgetreden Welk een voorrecht U aan die obool te kannen verbinden aan die school die Uwe Volle liefde en sympathie wegdroeg waaraan Gij uwe beste krachten hebt gewijd en nog wilt wijden Hoe wist U dsar de harten der jeugdige leerlingen te winnen boe hebt U hen weten te bezielen met lust en gver voor buque roeping Vooral ook aan Uw voorbeeld Uwe lessen Uwe moederlgke leiding is het te danken dat die school reeds zoo veel schoone vruchten heeft afgeworpen Hoevelen der leerlingen worden niet reeds met eere genoemd maar bovenal de twee oudste die ik daar roor me zie Mevr A Bossing Sablairolles en de heer Sohullze Reeds lang wilde onze Afdeeling van het Tooneelrerbond hun een blgk ran waardeering aanbieden roor de nitstekende wgze waarop zg bet bewgs lereren ran de groole waarde dier scheol roor ons tooneel Zou daar beter oogenblik roor gekozen kunnen worden dan thans uu hunne leermeesteres afscheid neemt van het Tooneel P Ontvang Mevr Anna Rössing en heer Scbnitze dit klein bewijs van erkenainir Uwer verdiensten voor bel tooneel By die Koorden overhandigde tpr de eente een prachtige bo juet en den laat te een tmaakvol gemaakte kram Blijf U meer en meer bekwamen laat het roorbeeld Uwer groote leermeesteres U steeds voor de oogen staan en verlet nooit wat gg aan haar verplicht zgt en dat Uwe roem ook haar Eer en haar Kroon zal zgn Waar wg D thane ook hulde hebben gebracht in nwe beide oudste leerlingen bied ik U nu aan een klein bewijs van sympathie en waardeeriug uwer Goudsche vrienden Waar U in den laatsten tgd zoovele voorwerpen van kunst en smaak werden aangeboden hebben zij het wenschelijker geacht de keuze aan U zelf over te laten Moge even als de bloemen die U lief zijn en waaronder het verborgen is dit geschenk U aan genaam zijn en evenmin als bloemen de gevers door ü rergeten worden Bij deze moorden overhandigde ipr Mevr Kleine een prachtige mand van bloemen Gouda hebt U altijd lief gehad laat Gouda steeds bij U in aangenaam aandenken blijven Een woord thans van innigen dank voor alles wat wg gedurende Uw schitterende loopbaan van en door U hebben mogen genieten Dank voor wat U voor ons Vaderlandsch Tooneel gedaan hebt en wat U daarvoor geweest zjjt En dank ook dat waar U van zoovelen afscheid moest nemen U Gonda niet hebt vergeten maar ons ook een afscheidsgroet zijl komen brengen Blijf oog lang gespaard voor die U liefhebben en hoogachten Moge U oog vele jaren de lust en de krachten geschonken worden om op de Tooneelschool tot zegen van ons tooneel werkzaam te zijn Geniet nog lang van uwe rust zoo welverdiend Moge het U voortdurend welgaan Moge uw levensavond kalm en gelukkig zijn en bij het klimmen uwer jaren deze gedachte U steeds bijblijven dat uw levensdag niet vruchtloos was waar uw streven ook is geweest anderen gelukkig te maken anderen tot een zegen te zijn Luide bewijzen van instemming volgden op deze schoone op gevoelvolle wgze uitgesproken toespraak Blijkbaar ten hoogste aangedaan trad Mevr Kleine voor op het tooneel en zeide ongeveer het volgende Waar woorden te vinden om te uiten wat ik gevoel na die hartelijke toespraak van deu heer Koning Ik kan niet anders zegsen dan dank hartelijk dank voor al de bewijzen van waardeering mij steeds bier in Gouda gegeren en ook heden de laatste maal van mgn optreden op zoo recht hartelijke wgze mij betoond Ja het was waar wat de beer Koning zeide ik had Gouda lief en heb het nog lief en zal nooit vergeten wat ik hier mocht ondervinden Nogmaals dank hartelijk dank en thans vaarwel vaarwel vaart allen wel Opnieuw werd een daverend gejuich en applaus door de zaal vernomen Na afloop der voorstelling wachtte de commissie Mevr Kleine en de andere leden van het Tooneelgezelschap op en geleidde ben in open rijtuigen roorafgegaan door het muziekcorps der dd Schutterij langs Singel Kleiweg Hoogstraat en Markt naar bet hotel de Zalm waar de artisten logeerden Daar werd Merr Kleine eene serenade gebracht bij welke gelegenheid zij onder het gejuich van het volk op het balcon verscheen Na afloop der serenade bleef men nog eenigen tijd op gezellige wijze bijeen en werd nog menig hartelijk woord gesproken De receptie salon in de Zalm j en de kleedkamer in Kunstmin wareu zeer smaakvol met groen en bloemen versierd Hedenmorgen werd Mevr Kleine door de commissie uitgeleide gedaan en naar bet station gebracht waar bovengehoemd muziekcorps ook aanwezig was en eenige nrs deed hooreii Het afscheid van Mevr Kleine was recht hartelijk zij betuigde herhaalde malen haar dank roor de aaugenttme ontrangst en beval zicb aan in de herinnering der Goudsche ingezetenen Wij kunnen dit verslag der feestelijkheid niet eindigen zooder de talentvolle kunstenares te hebben toegswenscht dat het haar gegeven moge zijn nog vele jaren van hare rust Ie genieten die zij na een zoo werkzaam leven ten bate der kunst len volle verdiend heeft Buitenlandsch Overzicht Reuter officie zendt het volgende telegram Men zegt dat de oorlog tusschen Rusland en Engeland onvermgdelgk is Men verzekert dat Czaar Alexander heden naat Moskou zal vertrekken waar hij een manifest wil uitvaardigen Een kwaad teeken voor het behoud van den vrede is de sterke wapening van Rusland in zoover dat men daaruit de conclusie kan trekken dat de onderhandelingen van de laatste dagen geen gunstige wending hebben genomen Voor den langen duur van de onderhandelingen kannen goede gronden bestaan Engeland wil een zoogenaamde definitieve grens en de belofte van Roslnnd deze grens nimmer te zullen overschrijden Rusland zou daarop hebben te kennen gegeven dat zulk een grens hem hoogst aangenaam zon zijn indien Engeland de verplichting op zich nam de orde in Afghanistan te handhaven En dat wil Engeland niel en het kan het ook raoeielijk maar in dat geval kan Rusland ook moeilijk beloven de Afghaueu altijd op ziju gebied te laten rooven en plunderen zonder hen tot hun plicht Ie brengen ook over de grenzen Te Berlijn wordt nog altgd niet gewanhoopt aan eene miniirlgke schikking van het tusschen Groot ¥