Goudsche Courant, woensdag 29 april 1885

Wegens VERTIMMERING der MAGAZIJNEN en wegena de groote voorraad der GOEDEBEN zullen allen tegen spotprgs worden opgeruimd HOOGSTRAAT 122 1 23a J E C HUINCE P Hz Firma L SCHENK 1885 Woensdag 29 April N 3838 GOUDSCHE COURANT JViêuws en Advertentieblad poor Gouda en Omatreken Alzonderlflke Nommers VIJF CENTEN De inwndlng van advartentiéa lean geèehledëa tot é b nnr dw namiddagg van den dag der oitgaTe OPWEKKEan VEHSTERKEBP KOQgrtVWIlRUVtWl VAK Lange Tiendeweg D 60 GOUDA Lange Tiendeweg D 60 AUe BOEKEN en TIJDSCHRIFTEN worden binnen den kortst mogel ken tyd geleverd recommandeert zich voor tegen zeer b illgke prezen Heeft mede voorhanden alle soorten van in alle BINNEN en BUITENLANDSCHE COURANTEN worden dadelijk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is Snelpersdruk van A Bsinkuan te Gouda Brilasnie en Eailud gemen gMohil Yolgeni de Nët ZtUitf il de toetUnd lelh minder geepuneo Dit bUd erneemt dat de Buaiiiohe ambiiuadeur te Londen in ijne herhaalde byeeukamaten met lord Granfille oortdareud te kennen geeft dat iqne regeeriug hel behoud dee vredea weuaobt en een aanval op Herat geenaiina in bare bedoeling ligt Van i jn kant rothardt de emir ran Afghaniatan bij lijn bealuit om geen Engelaohe troepen orer tyn grondgebied te laten trekken daar by lioh aterk genoeg geroelt om in het gegeven geval ook tonder Dngelacbe hnip Herat tegen de Bnaaen te verdedigen Ook ia Ie Berlijn de beveatiging ont vangen van het bericht dat de Forte de atrengate oniydigheid cal in acht nemen en daa niet dulden al dat de Engeliohe oórlogavlool de Zwarte see binnenatoomt of Buiaiaohe krniaera haar verlaten Voor Canovaa en cyn collega a broeit er nieta goeda in het lieve vaderland De liberale partyen van alU uuancea in Spanje hebben een beveging op tonvr geiel die ofaohoon niet onmiddellyk het beataan vac het tegenwoordig kabinet bedreigend toch den couaervatieveo gewetiigden angat inboezemt Met bet oog op de aanataande gemeenteraadaverkietingen in Mei bealoten de gematigde liberalen de radioalen en de republikeinen lot vorming van éea grooten bond aan welka hoofd ataan Fi y Margall Sagaata Caatelar de maarachalk Campoa Zorilla in éen woord de aanvoerdera der meeat uiteenloopende fractiea der oppoaitie Hand in hand met lerzydestelling van alle onderlinge gei6hillen richt deze coalitie zich tegen de ofBcieele candidateu en zyn haar leden overeengekomen gemeenaohappelyk znlke peraonen op da lijaten Ie plaateen voor welke de liberalen van alle klenrachakeeringen kunnen atAimen Maar men heeft hier niet te doen met een volmaakte ineenamelting der vrijzinnige groepen elke nuance republikeinache of gematigd liberale bewaart baar eigen inzichten ia behoudt zich haar vryheid van handelen in de toekomat voor Voor het oogenblik echter heeracht er abaolute homogeniteit Miaachien ia deze vereenigiog dan de groiidalag tot een algemeene liberale unie die den woelingen der clerioalea eiudelyk paal en perk atelt en den beer Fidal wiena vrome neigingen zoo gevaarlijk voor lijn land zyn toeroept Tot hier toe en niet verder Het zyn de eerate zwakke lichtiiralen welke den helderen dag voor Spanje voorafgaan En zy die het licht achuwen de clericalen en conaervatieven verraden duidelyk hun bezorgdheid en vreea voor den naderenden dag hoewel de miniaterieele bladen twyfelen of de coalitie der liberale partijen tegen de conaervatieven lot eenig reanltaat zal voeren De verkiezingen zullen daarop het antwoord geven De gegrondheid der vermoedena en veronderatellingen kan aleohta de tijd ona leeren E E C L A M B Door Geneesheeren aanbevolen Eeue beoordeeling over de in den laataten lijd zoo veelvuldig gebruikt wordeode Zwitsersohe Pillen van den Apotheker E BRANDT zal zeker de telang lling onzer lezera wekken Het luidt ala volgt Frankfurt ajU Zeer geachte Heer I Ik heb de my toegezonden Zwitserache Fillen gebruikt om er nu en dan de proef mede te nemen en ik gevoel my verplicht U myne waarnemingen mede te deelen al aohijnt het ook overbodig dat ik de lof zou beveatigeo die de hoogate medischt aulorileilen aan uwe Pillen toegezwaaid hebben Mijne ondervinding ia dat de Zwitaeracbe Pillen onmiddelyk en zonder achadelyke nevengevolgen uitwerking deden en zulka in alle gevallen maar in het byzpnder bij vrouwen Ik meen dan ook even ala andere Geneeaheeren die uwe Pillen beproefd hebben te mogen beweren dat by veratopping gepaard met moeielyke ademhaling aandrang van bloed naar het hoofd of naar de borat dua congeatiea leveraandoening en aambeien n in het algemeen waar men de opening van het darmkanaal bedoelt de ZwiUerache Pillen bepaaldelyk het beste geneesmiddel zyn Hoogachlend Dr Med HUGO GENSCH praotiseerend Geneesheer en speciaal Arta Men lette er vooral op dat iedere dooa voorzien zy van een etiket een wit kruia op rooden grond en de handlerkening van E BEaNDT drage Verkrijgbaar by I M H Zeldenryk Apotheker te Gouda in doozen a 70 Centa de doos Bargerlijken Stand GEBOREN 84 April Ciirotln oüder J an Maaren en S Kleu eg FrancUcu ouder J Brnljstetis eu G Lanirarak Gttrlrui AutonlB oaders J C den Edel en M i van Enck Ï6 Agitha Elizabeth oudere H van den Berg en t Bruikman 26 ingo t ouder C Fennel en 3 Sligler Johanoe Adnann onder D van Hhgn en M k Koppert Willemina Cornell onder L an Duoren en M E erling OVERLEDEN 28 April L Rgkelukbnuen 4 J 26 C MnOue 51 1 A J ie Koning bois r au V Schelling 65 H Gerril m 58 j M B i O Lppert S j n o 27 H F Sooffree 12 w SN riïïiw Heden overleed tot diepe droefheid van mg en onze Kinderen en Aanbehnwdkinderen mgne dierbare Echtgenooie ANTON IA JOHANNA SCHELLING geboren db Koning na een langdarig Igden P SCHELLING Gouda 26 April 1885 Bezoeken kunnen niet worden afgewacht Algemeene kennitqeving Tot mgne en mgner Kinderen diepe droefheid overleed heden na een lang doch geduldig Igden mgne geliefde Echtgenoot GORNELIS VAN OIJE in den ouderdom van ruim 54 jaren Wed A L VAN OLIE VAN ErUWEN De zaak wordt toorloopig op denzelfden voet voortgezet Heden overleed na een langdurige ziekte mjjn geliefde Echtgenoot HENDRIK GERRITSEN in den onderdom van 58 jaren en 10 maanden diep betrenrd door mg en mgn Zoon Wed C GERRITSEN geb Hebhan de Gboot Dt zaak Broodbakkerij zal door mij en mijn zoon op denzelfden voet worden voortgezet Fgne Vestkettingen Bearzen Slentelringen Sigarendoovers Tandstokers Zakkammen Handschoenrekkers en verdere alle Heeien Artikelen alsmede Eene groote sorteering Ruchea A van OS Az Kleiweg Ë 73a Te Huur i een gemeubileerde Zit en Slaapkamer Adree Westhaven 161 Chem fabriek vanH vonGimborD te Emmerik a d Rhyn Zilveren Medaille Amsterdam 1883 INKTPREPARATEN Nederland Sichrijflnlit ilizarla Keizer Scliryf ea Copleer iulit üalou en ander IntSOOrten onderacheiden zieh door hanue leteudige kleur groote loeibaarheid en het anelle droogen au alle andere loktfabrikataB Verkrijgbaar n ieder aoliden boekwinkel en iu de bekende depota HEDEN TE VERKRIJGEN WORTELTJES KLUËMKDOL KOMKOMMERS Wiouwe Aardappelen KASDRÜIVEN en AARDBEZIËN I Fruit en Gr entenhandel J GERRITSEN BU SLÜEDARMOEOC BLEEKZUCHT GROOTE ZWAKTE nnnam nu BADIKALE OENEZIKO deanrkiairad worjt UlllllJIkllll o ereeageki men roor een bepaalde pr ja balaalbaar na geneiing Daartoe iga 20 kamera ter belehikking dar patiënten geateld WAERSEGERS Haalmeeatac laa bieokea GaoaHFLUTa 3 te AnTWEapiK la fiessohen ƒ 190 en f 1 00 TAMAKIi üE BOi BO S aanbevolen tegen TOrstoppillg CB daarmede in lerband ataaiide ougratrldlieden DE TAMARINDE BONBONS n KRAËPËLIKN HOLM lijn een zuiver plantaardig taohtwerkeiid apyaaerleriog en eetlaat niet atoreud Furgatlof in eoufitaurforni aaageoaam friaeh van aniank en teker werkend In dooten van 90 en 60 CentS CIGARETTEN teg en ASTHMA de inademing fan den rook dezer Cigarelten geelt den lijder aan Asthma teratond verlichting In Etui raa 80 en 50 OentS SALMIAK PASTILLES bplosacnd en veriaohiemi middel bij HodSt Verkoadheid In ileaohjea i 20 oenti ERAEPEUBN ft HOLM Apotkeiiirt it Zeitt Depdl voor Oouia bij den heer C THUI Apotheker Scln ooTT X3Q a a lg INMAAKFLE8SCHEN worden ingekocht door Jan GERRITSEN o uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den arond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEBDAQ De prgg per drie maanden i 1 26 fruico per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 28 April 1886 Zaterdagmiddag ten 3 are ia in da Wllnia nabg dele gemeente het 4 jarig kind tan Bgkeiykbuiten te ater geraakt en jammerlijk aerdrowkeo De Rekening aan den Eeudradttipolder onder Zeaenhniean u er het jaar 1884 ia door het Beitoar oorloopig raaigratela in oniaang op IO80O O7 n in uitgaaf op 9668 07 zoodM er etn batig slot ia ran ia34 De omalag orer 188S ia voorlooplg veder bepaald op ƒ ï per Heotare De 8toom aart Maatachappg Nederland U het openbaar gemaakte reralag dor directie orer het afgeloopen jaar ordt getagd dat de nitkomaten den 84 volbncht mailreiikn niet reroorbreu dat De Lmibem Lt w at het groote belang dat de landbouw thaua roonl heeft b authentieke gegerenf nit het bniteidand lot het renamelea ea bgeeubrengeu waarran onze hifiatiéu m den rreemde tekar in de beate gelegenheid gn Met instemming maakt de X Of gewag vla een bealnit der rWieiier Laiidwiithachafia GeMlIaobaft die zich in hare uiting ras 18 Nor jl eenatemmig rereooigde iet een rolratel betrekkelijk het benoemen ran lanibouwattmeUt bg de Q Mteurgk Honga tW be geiantaohappen te Londea Parga Berl o en Waahiogtoii Wel ia er io de dagen die Xedcrlaad doorleren moei niet reel kma op het beaiiemen ran zulke fanciionariasen door onee regeering leta andera ia het sf op dexe of gene wgie raa regearingawega niet kan aangemoedigd worden dat laden Tooral jonge leden ran onia legaliêu h mitn rgkeu een deel ran hun tgd hua kenuia en hun werkkracht wgdeo aan het verumelen raa sóóreel op landbuuwgebfed ala daar te rinden ia waarbij n r7 reroorioren dat op landbuuwgeWed aU daar te rinden ia waarbij ÏÏ1 Ö St J lf fJ iif kpoga Isflgrsk tj rolkabeM m ÜT r r J onzent in eTerlei op ichTïeol t treeka en apoe uut en roordeel zou kuuuen trekken joede rertruiwbare gegerena bgeenbreogen daarroor xgn leker de leden onter buiiantaadaehe miasién bij uitnemendheid in aiaat en gelgk de mcinoriên ran de heeren ran der Doea de Willeboia en Crommelin lal lulke arbeid ongetwgfeld met open armen outraugen worden rOna wil het roorkomen dat de regrering in caau de miiiiater ran buitenlandsche xakeu in de eerale plaaia reel inrioed lou kannen uitoefenen door nu eu dan waar de gelegenheid iHSh roordoel door eerrolle promotie of benoeming lot ruimer eu roordeeliger werkkring degenen i het diplomaiieke corpa te onderacheiden die ook tonder daartoe krachtena iinn ambt rechtatreeka geroepen te ig n de bewijien lererdeu ook roor landbouw handel ngrerbeid tgd en moeite orer t heb beu gekomen de afacbrg ring op de schepen heefi plaata B kunnen rindeo orereenkomstig de atatnien en dewinaten rerliearekeiiiog aluit looder oadeelig saldo De reilen der stoomiohepFn hebben een batiglaldo opgelererd ran 803 236 j de direrae batenen het aaldo der vorige rekening sijn ƒ 82 931 de airarantie eigen riiioo heeft de beiangrukébijdrage tot de oinat gelererd ran 226 131 eude rekening ran afaohrijriug atond nog credit ƒ 100 000 Van de baten te tarnen ƒ 861 300 moeien nog beatreden worden Het rerliea op de exploitatie ra de kolenhulk ad ƒ 2967 het uadeelig aaldo der intereatrekening ƒ 167 686 de afachrvvingen tot een totaal bedrag ran 899 960 loodat het batig aaldo aleohta bedraagt 707 67 In een artikel met hel opschrift De noodwet merkt het BandtUbUui aan dat orer het Regeeringa ODtwerp lot aanrulling ran de Tweede Kamer mat het achttal leden welke dete op grond der rermeerdarde bevolking ihana meer behoort te lellen dan in 1878 het laatat ia bepaald eene bealiaaing genomen moet worden Ër ign leker ernatige redenen tot rerwerping althana tot onbepaalde rerdaging der behandeling Het tijdalip roor eene aanrnllinv der Kamer ia ihana eigenig k roorbij In 1884 ri r de ontbinding is hel juiale oogenblik daar geweeat om de diatricten te heriien als grondalag roor de algemeene rerkiezingen maar op dat tgdatip maakte de Regeering julal bezwaar om de toekomstige Grondweta herziening niet op te houden Ku zal eene partierle rerkiesing het bezwaar oplereren dat aleohta een kirin deel der natie Ier atemboa wordt geroepen en de leden die roor de te verknippen dialricteu thans zitting hebben niet weten of tg al dan niel nog naar den zin der meerderhein zijn in de reranderde diatricten Of dat voor Grondwele herziening zoo wenschelgk ia daaraan ralt zeer te twgfeleu lotusachen ia er zeker ééne reden die roor apoedige behandeling pleit De Regeering noemt hel ontwerp eene fuoodwet en inderdaad kan het uit den nood helpen De partijen liberalen en aniiliberalen wegen thana geheel tegen elkander op Een miJdel om van dat doode punt af te raken ia niet te ver m behoeren ugt de directeur de reden BUI tre droerig ie ontwikkelen waarom er geen diridand werd rerdiend Lage n ateeda lagere rriohten oouOurrentie en ateeda toenemende Mncurrentie waren de g rolgen ran den orerdreren ran den boven alle kana ran winalHerand emplooi uitgebreiden aanbouw van atoomaohepen in de laalaia rier jaren Bg die algemeene ooraaak roegde iioh wat Ned Indie betrof de ernatige Snancieele oriaia en de geweldige daling der pryien ran de hoofdproducten waardoor goedkoop rer oer het hoofdatrcren werd der exporteun Borendien waa de partiouliere koffie uilroer minder door de bladtiekte in Midden Jara Wg konden door de eiachen van de maildienat Mn het auikerrerroer niet lulk een groot aandeel nemen ala in de gegeren amaUndigheden geweuioht ware geweeai Wal mogflijk waa deden wg Viermalen loeten ouie atoomaohepen eene belangrgke parig amber rechlstreeka te Genua eemnleii deden ig het Ie Liverpool dooh onzekere taaieinraingen met ordergering te Port Said konden g met aannemen en het gemia ran eene markt oor JaraBuiker in Nederland erd weder op de pgnlgkalf wgie door ona geroeid Oiidaoka alle iuapanning nieltegenataande Padang en Leylon ona nog eenige bijlading bezorgden wamen de aloomachepen herhaaldelgk met ledige ruimten ihnia Ue totaal berareu thuia racht was JB 1884 600 000 miijder dan in 1888 ADVEBTBNTIÊN worden geplaatrt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 tenten GROOTE LETTERS word Di berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt amadei Kan tulk een middel niet getegea xijfa in de aanrnlling der KamCT met 8 leden P Na de Regeering zich krachtig tegen nitaicl der Ottmdwelahertiening heeft rerklaard en hare rooMellaa heeft ingediend ia het gevaar roor reniORing grootendeela geweken aUhana waoaaer het omiereeek dier rooiatellen in de Afderliagm met wordt ilgeateld totdat de Kamer ia a erald In dat optichl heeft leker de moiie oryenaa gnnetig 9eweri en daarom beataat er meent hel Bdbld roor deliberale partij na minder grond daa in Februari om licfa tegen behaadeliog der diatriotawniigiag te rerklaren Weener bladaa rerhalen ran een beaoUmneld huiagczin D leden dvtnan an vrouw twee kinderen haddcu at rau een uilahig in den mood elke ticb weldra ook orer hel geheele lichaam reitfreidde en de geneeakaudige wiena hulp msir iuriap rerklaarde na een mieroacopitoh ondeiiMk dat date huduilalag aan hunne rochtUe woning te é wiei irti Httneagoed dal m r ti kaaten gelegen had waa daar langzamerhand orerdckt met een haaat onziehlbaren witten sehimmel welke tisk bg het dragen ran het goed aan de huid mae deelde De beschimmelden ign apoedig genezen en huniw woning een nieuwgebouwd huia wordt na kaastmaiig gedroogd In een Cinoinaiiach blad wordt een voorval medegedeeld dat hel karakter ran generaal Grant in een helder licht sielt Toeu ik nog miuiater ran Marine was tchrg ft lie heer Robeaon kwamen er eenige honderden zeelieden bg mg en gareu hun rerlangen te kennen om tol een zekeren rang berorderd te warden Het waa bun niet te doen om meer bezoldiging maar alleen om een beirekkelgk boogeren rang Ik kon nieta roor hen doen maar tg kwnmeu herhaaldelgk terug en werden rrg laatig en eindelijk bracht ik eene deputatie uit hun midden naar het Witte Huia en liet hen hun verzoek aan generaal Grant in peraoon doen Zg zeiden hem wat tij rerlaagden en drongen bedaard maar krachtig op heratel ran hunue griereu aan Eindelgk atapie eeu oude bootamau vooruit eu terwgl hg zgne broek optrok en de tabakapmim in zgn mond heen en weer draaide telde hg Mg uheer de preaideiit ik zal u de zaak eena duidelyk maken Ziet u ik ben om zoo te zeggen een rader of eigenlek dat beu ik werkelijk Mun zoon ia adelborat Die ataai in rang boreii mg ziet u el Dal ia toch uiel zooals t behoort wal zegt u er ran Zoo zeide Grant Wie heeft hem lot adelborat aaugeai d De miniater hier antwoordde de bootsman en door de rraag van den preaident aangemoedigd ging hg roort Is dat nu niet onplezierig roor me dat ik onder hem moet aiaan P Ala ik op ign schip kwam zou de jongen dien ik in gehoorzaamheid heb opgeroed tgu eigen rader oommandeereu Ga eena na Eu hg heeft illea real beier dan ik beter kost beter alanpplaata ee lekker zacht bed eu zoo 1 meer Nu hoé rind u dal P Ja zejde de president bel oaat m de wereld al raar toe Ik weet een geral reoi s als het uwe Mr cl fi I