Goudsche Courant, woensdag 29 april 1885

De onde bootsman grinnikte en gaf weer een rak un ign broek Ik keo een oude man ging generaal Grant Toort rdie postdireoienr in een sktdje in Kentucky is Hg woont in een klein huis en leeft teer eeoTondig Hg is een knap man maar rolsirekt geen man lan stand Zgu soon staat in den rang Teel hooger boven hem dan uw soon boven a Zgn looD woont in Wassington in het grootste huis dat danr is en hg is omringd ran de kost baarsie meubelen en eet en drinkt alles waar hij trek in heeft Als hij wilde eou hg oogeublikkelgk ign vader in een hoogeren stand kannen plaatsen maar daar vindt hg niet noodig Ea de oude man dat is Jesse Grant weet je schgnt om die ongelijkheid van rang niets te geven Hij is jjeloof ik maar bigde dat ign zoon soo in de wereld voornitgekomen is De oude bootsman keek op het tapyt neer en scheen er mat ego teen een gat in willen boren al sgne kameraads lachten en klopten hem op den rug ea met groote vroolgkheid trok de deputatie af Nooit heb ik weer iets van het request of de requestranten gehoord Uit Hornhaisen wordt aau de N Or Ct gemeld Zooals in de Manie van algemeene bekendheid is stond te Hornhaizen nog in t begin deser eeuw eene oude burcht genaamd TammingahurcïU Of de stichter dezer burcht wad A llart Tamminghe horelinck lo Hoërhuseo die Auaa Domino SfCCGCXCVIII des daghes na sunte Johannes babtista overleed looals eene oude metalen plaat in onze kerk in prachtige öothische letters vermeldt is ons onbekend Wel weten we dat zgn geslacht verwant was aan de edele Friesche geslachten van Meckama Deokama Barmania Eg siuga Bofnia en Aylva Ook weten we dat de wapens van ai deze familien anders zgn dan het adelgk wapen dat voor eenige weken na jaren misschien twee a drie eeuwen in den grond verborgen te zgn geweest weer aan het licht kwam Wanneer we nu vertellen dat een redeloos bewoner niet van het ondermaansche maar van het ouderaardsohe ons dien schat aan bet licht bracht klinkt dat missohien wat wonderspreukig maar is het daarom toch niet minder waar De aan den dag brenger was een mol het wapen staat op ecLen aohterhoekigen agaat geval iu een gouden ring die aan goud alleen ƒ 12 50 waard is de vinder is de zoon van den landbouwer J Borgman alhier Deze was bezig met het u leenalaan van molshoopen op een stuk groenland waar vroeger de tuin van Tammingaburcht was Deze burcht is tusschen de jaren 1805 en 1808 gpsloopl zoadat het stuk altgd 80 jaren groen heeft gelegen De nog is waarschgnlgk een zegelring en vertoont het volgende wap n zeer fijn daarop gegraveerd een arend zijne beide vleugels uitslaande staande op eeuen helm welke laatste rust op een ovaal schild waarop een loopende schildpad De helm en een gedeelte van het schild zijn omgeven met fijn loofwerk U ie geeft ons inlichting omtrent dit wapen p Van welk geslacht is het en uit welken tgd Meisjes Gymnastiek Het is een feit dat tegenoorilig in alle landen meer en meer werk wordt gemaakt van liohaamsoefeningen voor meisjes Ten einde te doen zien dat men reeds lang geleden van de groote voordeelen der meisjesgymnasliek was doordrongen zij de aandacht gevestigd op bel advies dat reeds in 1864 in dezen door de Berlijuache acarfemie voor geneeskunde werd gegeve De gronden daarin vermeld gelden ook nu nug en daarom zal het niet overbodig zijn om nogmaals de aandacht te vestigen op de meening dezer deskundigen over vrouwelijke lichaamsoefening Het is eene algemeen erkende en door de ervaring gestaafde waarheid aldus luidt bedoeld rapport dat onze meisjes vooral die iu steden wonen zeer onderhevig zgn en in evenredigheid veel meer dan onze jongens aan storingen van het organische leven die daarom des te betreurenswaardiger zgn wgl ze niet alleen de gezondheid ei het leven der daaraan lijdende personen op de jammerlgkste wijze bederven maar ook maken dat het volgende geslacht noodwendig den stempel der liekelgkbeid draagt Eene algemeene spier en zennwzwakte zenuwlgden van allerlei aard bleekzuoht gebrekkige groei een ineengedrongen benauwde borst en ruggegraativerkroraroingep zgn algemeen bekende en tegenwoordig zeer vaak voorkomende ziekle verschijnselen bg meisjes ze worden bij haar wel tienmaal meer waargenomen dan bg de jongens De oorzaak dezer ziekelijkheid der meisjes ligt niet zoozeer iu haar zwakkeren lichaamsbouw als in de vrrwaarloozing van eeu wezeuUjk element barer phTsia he opvoeding gedurende den leeftgd van 6 15 jaar welk tijdperk juist beslissend is voor hare üchamelgke ontwikkeling Terwgl de knapen zich Trg bewegen kunnen loopen kliminen en springen mogen en faun lichaam door stelselmatig gymnasiiek onderwgs gesterkt wordt moetau de meisjes door onweteadheid of oarerstandige begrippen van fatsoen bgna algemeen die weldadige versterkende middelen outberen Nadat zy een gedeelte van den dag op school vaak in gebogen houding heeft gezeten gaat tg thnis komende dadelgk weder aan haar schoolwerk of aan handwerkjes krggt nog privaatles in vreemde talea teekenen eu muziek zonder dat ouders of voogden er aan denken dezen geest inspanneoden arbeid een tegengewicht te geven door lichaamsbewegingen Wg doctoren kunnen legen dit gebrek iu de opvoeding der meisjes niet te luide onze stem verlieffen Het beste middel om in dete leemte te voortieu is behalve zwemmen scbaatsenrgdeu en het spelen In de open lucht gymna stiekonderwgs voor meisjes De gymnastiek sterkt de spieren verbetert de houding des lichaams verruimt da borst zoodat de ademhaling ongestoord kau geschieden geeft aan alle bewegingen vastheid en bevalligheid en bevordert de normale krachtige en harmonische ontwikkeling der leden en van het geheele organisme Door de toenemende kracht der bewegingszenuwen wordt een vast tegenwicht gegeven aan de gevoelszenuwen De zedelgke kracht neemt toe en daarmede het weerstandsvermogen tegen malerieele en moreele invloeden welke anders in het verdere leren der vrouw zoo licht een nadeeligen invloed hebben De meer teedere lichaamsbouw het fijnere beenderenstelsel bet zwakkere spiersysteem van het vrouwelgke organisme verbieden volstrekt de gymnastiek niet mits hetgeen trouwens vanzelf spreekt het onderricht hierop ingericht zg De oefeningen moeten zich richten naar de kracht den ouderdom en het begrlpsvermogeu der meisjes Vrge en geregelde oefeningen moeten met gymnaslisohe spelen op den voorgrond treden van de oefening aan de werktuigen moeten diegenen nagelaten worden welke te groote krachtsinspanning vorderen gevaar medebrengen of strijden tegen de vrouwelgke welvoegelgkheid De onderwgzeres moet de kunst verstaan den geest van het meisje die zich bij de gymnastiek geeu bepaald doel voor oogen stelt door afwisseling iu de oefeningen steeds opnieuw te prikkelen en met lust en opgewektheid voor deze lichaamsoefeningea te bezielen Vooral moet do onderwgzeres letten op de bevalligheid der bewegingen Zieke meisjes of zy wier wervelkolom reeds een vergroeiing heeft ondergaan of wier henpen of schouders reeds scheef igu behooren naar den heilgymnast te worden geziigden fiaar mogen geen deelnemen aan het gymnastiKouderwgs voor gezonden Wannesr het gyinnastiekonderricht op deze wgze werd ingericht hebbeu wg er steeds de beste resultsten van gezien Bleeke tiekelgke en onbeholpen meisjes met ecu slechte houding werden blozend krachtig en behendig en kregen eeu rechtopgaande nette houding In het algemeen leert de ervaring dat vroegigdige gymnaslische oefeningen voor meisjes die met haar zevende of achtste jaar beginnen en geregeld voortgezet worden een later scheef worden of het krggeu vtn een hoogeu rug zelfs al bestaat daartoe eenige aanleg bgna altoos voorkomt Zgn de meisjes volwassen en zgn de bovengenoemde oefeningen lu hare jeugd verzuimd dan is er een onfeilbaar middel om de spieren te stalen de zenuwen te sterken zoodat deze haar normale funclién verrichten alle kwaaltjes te verdrgven goeden eetlust te hebben en een rustigen verkwikkenden slaap te geuieien Dit middel heet arbeid laat het jonge meisje van welken stand ook eens flink de banden lu de huishouding uitsteken kelder en keuken bezoeken om te zien of alles iu orde is en dagelgks haar luektbad genieten weer of geen weer en weldra zal zij haar bloed flink en krachtig door de aderen voelen stroomen en tioh op kleine uitzonderingen na in eene bloeiende gezondheid mogen verheugen Hand Uit Amsterdam wordt aau de Pror Qron Ot gescfareveu Het geval met den heer Tourniaire reroorzaakt veel deelneming Voor ingewgdeo kwam t niet onverwacht Hg was reeds eenige weken voor het treflfeude tooueel op bet tooueel van den stadsschouwburg in abnormalen toestand De goedhartige man had te Groningen zijn moeder begraven een verlies dat hem zeer trof te meer trof in de eigenaardige omstandigheden waarin hg zich bevond Tourniaire toch giug gebukt onder het verschrikkelijk leed van wellicht uiet meer te kunnen spelen Zijn gehoor was zeer verzwakt een keelaandoening die chronisch dreigde te worden deed afbreuk aau zgn stem Dit griefde hem dit was zgne altoosdureode praeoccupatie niet voor zich zelf wellicht maar voor de vrouwen de zeven kinderen die met hem zgn werkzaam leven deelden Bovendien schgnt hij op godsdienstig gebied hg is roomschkatholisk zich te hebben overgegeven aan dweepergen zoo zelfs dat deskundigen den aard zijner liekte als godsdienstwaantio bestempelen Gelukkig behoort Tourniaire tot bet Nederlaudtoh Tooneel Wat particuliere directeuren niet zouden kunnen doen ia van den raad ran beheer zeker te verwachten n 1 een krachtige eleiin aan de vrouw en de kinderen zoolang de man en vader niet in ataat is in het lerensouderhoud der zijnen te voortien De toestand ran den Igder is ran dien aard dat zoo al beterschap te waehten is die niet zeer epoedig raag worden tegemoet gezien Een drietal heeren wandelden dezer dagen op het trottoir in de Oude Doelenstraat bg de O Z Voorbargwal te Amsterdam toen een werkman ben teg n het Igf liep Hieruit ontstond seue woordenwisseling die daarmede eindigde dat de werkman een der heeren opnam en door een der groote spiegelruiten van het kleerenmagazijn der firma Tissot ran Patot wierp De werkman die t op een loopen zette werd achterhaald door een der winkelbedienden en is naar het bureau van politie gebracht Toen dezer diigeu een bediende nit het café C oor Peter te Amsterdam zich na afloop van zgn werk des nachts te één uur naar zgn huis begaf riep een beschonken kerel op de hoek van Damrak en Pr Hendrikkade Inidde hond den dief Fluks was de politie bij de hand de dief werd gehouden en met den sterken arm zouder nader onderzoek naar het politiebureau der it sectie Oudebrug gebracht Daar beweerde de beschuldigde dat de kellner A L geheeten van hem gestolen had een bankbiljet van f 26 een muotbiljet van f 10 en zilveren tabaksdoos een zilveren horloge en een gonden ketting Ij hield vol tegen de dienstdoende inspecteurs dat hg rolkomen onschuldig was Fouilleer den man Inidde het bevel en den man werd aan Igre onderzocht Men rond niets De beschuldiger hield rol en L werd voor de tweede maal onderzocht Thans moest hg zich ontkleeden Wederom rond men niets ran de als gestolen opgegereo roorwerpen Zoo was de politie op een dwaalspoor geleid L was over dit voor een onschuldige zeer onaangename onderzoek teer ontevreden Hg had dadelgk zgne betrekking opgegeven en gevraagd of men bij zijn patroon wilde onderzoeken of h niet onmiddelgk ran het rerrichten van zgu dienst huiswaarts keerde De politie ambtenaren telden dat zg al die praatjes wel kenden Maar toen nu het onderroek vruchteloos wa afgeloopen kenden men niet alleen de praatjes maar ook de waarheid Toen werd L in zgne verstoordheid de helper ran het onderzoek Fouilleer nu ook dien kerel teide hg Men deed het en zie zoowel de f 25 de ƒ 10 de tabaksdoos als horloge eu ketting werden bg den besehonken beschuldiger gevooden op het bloote Igf onder de kleederen verborgen Toen kon L hg bad zich weer aangekleed vertrekken eu men hield den ralschen aanklager De vermaarde professor Jaeger vertoeft sedert een week in Berigu en trekt daar teer de aandaeht Hij heeft een voordracht in de Singakademie gehouden over wollen kleeding en nationale kleederdracht De professor was zeer phaniastisch gekleed in eene witte Ritterhoie met witte rjjglaarzen en een blauwen rok met rooden kraag in de hand hield hij een groeten hoed met gouden franjes Toen de hooggeleerde in deze kleederdracht op de estrade verscheen en met theaterstappen voortschreed klapten de Jaegerianen in de handen met bravo geroep doch de andere aanwezigen en het was er zeer vol waren zóé verbaasd dat voor andere gewaarwordingen geen plaats was Van zgn voordracht lezen wg In een der Berlijnsche bladen hel volgende De heer Jaeger schetste in de eerste plaats zgn woltheorie welke gezonde menschen tegen tiekteu beschermt en zieken in eeu heilzame crisis brengt Natuurlgk moet men Jaeger s voorschriften nauwkeurig volgen Elke ziekte wordt volgens hem door een ziektestof een vergif bepaald dat men met de neus waarneemt ieder die kwalijk riekt Is liek Verkoudheid is slechts eene exploisie van tnike giftige sloffen Daar nu een in wol gekleed persoon geen giften in zich opneemt heeft faü veel minder kans verkouden te worden Doch wol heeft ook genezende kracht evenals vet en olie trekt wol slechis de welriekende stoffen aan in wol zetten de slechte stoffen zich niet rast Men kan de wollen onderkleedereu een jaar lang door borstelen alleen rein houden Er bestaat echter ook gezondheidssto zei prof Jaeger elke vrouw kan aan den baard van haren man zien of hg gezond is gelach De geneeskracht van een speeksel en het haarvel is bekend Ik heb mij veroorloofd de gezondheidsstof op flesschen Ie trekken en baar als enlhropine in den handel te brengen gelach De apostel aprak daarna orer de hanspillen en eindigde met de roordeelen der wollen kleedij in t licht te stellen OPOOliTEIEXi Mevrouw KLEINE in Gouda Het mag voorzeker een voorrecht worden geacht dat Mevrouw Kleine onder de plaatsen waar zij hg gelegenheid van haar 60 jarig jubité een afscheidsvcorstelling gaf ook Gouda heeft opgenomen Daardoor was bet Goudsche publiek in de gelegenheid afscheid te nemen van haar die zoo dikwgls ook binnen deze stad hare groote talenten had tenbesie gegeven Hoe vaak trad zij gedurende hare schittiereode kunstenaarsloopbsao hier niet op I Eerst op het tooneel waar eertijds de voorstellingen plaats hadden in de zaal Nut en Vermaak als lid van het gezelschap onder directie van J Eduard de Vries o a in de bekende rol ran Cécile iu Ssrdou s 0 intimet later in Ons Genoegen sis lid der Vereenigde Tooneelisten uit Amsterdam toen wij kennis maakten met haar Medea Maria Slnnrt eoz terwgl zij eindelijk als arliste van de Vereeniging Het Nederlandick Tooneel ook hier hire schoonste rollen rertolkte als Vrouw Moes io Schimroel s Zege o ttrijd Hertogin de Eéville io EeH wereld Koarin me zich verveelt e ra s Geen wonder alzoo dal nu deze actrice zoo herbaalde malen met geestdrift toegejuicht voor de laatste maal hier optrad velen zeer verlangend wareu deze voorstelling bij te wonen zoodat het aantal aangerraagde plaatsen weldra de geheele beschikbare ruimte innam en gtaterenarond een stamprolle taal de groote kunstenares afwaohlte Met den trein ran 5 uur 65 minuten kwam Mevr Kleine nil Amsterdam aan t station alhier aan waar zij werd opgewacht door den Voorzitter en Secretaris der Goudsche Afrieeling van het Ned ïooneelrerbond de bh H W G Koning en Mr W J Fortuijn Droogleever die haar met een bouqnet welkom heetten Ten half acht begon de roorstelling ran Jufvrouw Sebela s bet bekende drama van H ƒ Schimmel de keuze waarvan geheef gerechtvaardigd was door het feit dal onze eerste actrice daarin een rol rond te rervullen die geheel in stoat wM hare groote lalenlen te doen uitkomen De inbond van hel stuk komt in t kon hierop neer Jofrrogw Serklaw komt iu 1826 te Brussel aan het hof der aartaberlogin Isabella alt onderbandelaarster vanwege de Hepubliek om te trachten den vrede tot stand te brengen waartoe men igdens bet 12 jarig bestand geen stap nsder gekomen was Het bestuur der Znidelgke Nederlanden is eigeiilgk iu handen van den markies van Bed mar die als eerste rainieter ran Isabella slechts het gezag moet deelen met den veldheer Spioola Hij wil Adèle gravin d Hauterire pupil der hertogin doen huwen met sire de Valckenaere die luter blijkt Willem van Oldenbarneveld te zgn gevlucht uit Holland omdat hij een aanslag op het leven van Prins Maurita heeft gepleegd hg is gehuwd maar zgn vrónw verliet bem omdat hg tot de Boomsch Katholieke kerk overging Met al deze omstandigheden is de markies bekend hg heeft hera dus in zijne macht juist daarom moet de Valckenaere met Adèle huwen graaf d Hanterive worden en een werktuig in de hand ran den markies bigren Adèle is verliefd op een officier Alfred van Maldeghera en verzet zich dos tegen de plannen van den markies ook de Valckenaere is niet met dat huwelgk gediend Op beiden weet echter de markies zgn invloed te doen gevoelen de Valckenaere heeft hij in zgne macht door de kennis van tijn eigenlijken naam Adèle bedreigt hg met schandaal door bekend te maken hoe hg onrerwachl haar rertrek binnenkomende van Maldeghem daar versoholen vond Zijn secretaris Fernando en donna Glorioso gouvernante van Adèle zijn beiden werktuigen in de hsnd van den markies De persoon nu die al zijn plannen komt dwarsboomen is Juffrouw Serklsas de gezante van de Republiek Zij verschijnt telkens het geheele stuk door bij alle mogelgke gelegenheden en bemoeit zich overal mede zonder baar hoofddoel Ie vergeten tvrist te stoken tusschen Spinola en den markies Dal gelukt haar zoo goed dat ten slotte Spinola zgn ontslag vraagt een groot voordeel voor de Republiek die thans ran dezen Xedochteu tegenstander in den oorlog verlost is Daarbij komen allerlei kleiue intriges ten roordeele van Adèle en haar minnaar van Maldeghem waarbg Juffrouw Srrkinas somigds hoog spel speelt mr ar toch len slotte haar tegenilandfr den markies over int zoodat van Maldeghem die intussohen de Valckenaere gedood heeft de hand van Adèle verwerft Jufvrouw Serklaas vertrekt daarop naar den Haag om nadere instructies te halen Zooalt te rerwaohten was verd het stuk nitne 1 mend rerlolkt het was of de rerscbillende artisten bg een feeatroorstelling als deze er op gesteld waren te toonen hoezeer ook zij daarmede ingenomen waren Het spel was over t algemeen goed en rooral de dames Bóasing en Stoetz en de hh van Schoonhoven en de Jong mochten groeten bijval verwerven voor hun verdienttelgk spel En Mevrouw Kleine f Deze speelde zoo geestig en schoon zoo keurig en gevoelvol zg wist zoo deu juistcn toon te treffen dat men het bijna zou betreuren dat zg voor goed de planken raarwei zegt Maar wij mogen uiet te veel eischend zijn Iemand van bare jaren heeft na een zoo eervolle loopbaan alle aanspraak op rnst en wg misgunnen haar die zeker niet Zg omring hier ter stede ondubbelzinnige blgken ran waardeering en toegenegenheid Bg haar eerste optreden in het eerste bedrijf werd tij welkom geheeten met een darerend appUus terwijl de fanfares schetterden Namens de directie der soeieleit Ons Genoegen werd haar een bouquet aangeboden die door baar met de meeste erkeuteIgkheid werd aangenomen Deze eerste oratie zou met de pauze door een tweede gevolgd worden Nanwelgks was het scherm gtukt en werd Merr Kleine teruggeroepeo of het ging weer omhoog en daar rerscheen de beroemde kunstenares op het tooneel met Merr A Böasiug Sablairolles aan de eene en de heer C Schnltze aau de andere zijde beuerens de Commissie roor deze gelegenheid gevormd wier roorzitter de heer H W G Koning het woord nam en hel rotgende zeide Hooügeacbte Mevrouw KLEINE I Zoo is dan ook voor ons het oogenblik gekomen dat wij afscheid van V moeten nemen dat wg U vaarwel moeten zeggen Onder welke omstandigheden ook altijd stemt het afscheid nemen van hen die wij hoogachten en liefhebben weemoedig zoo ook thans nu wg weten dat bet de laatste maal is dat U voor ons optreedt Maar stemt dit ons treurig toch zijn wij dankbaar dat wij 7 hebben mogen leeren keauen poklen en bewonderen I Bewonderen Ja I Als men Uw loopbaan nagaat dan hebt U een leren gehad rol moeite eu strgd maar U hebt overwonnen door Uwe liefde roor de kunst voor het schoone voer Uwe roeping en igi daardoor Nederland eerete Tooneeltpeeltler geworden Welk een genot was bet altgd U te zien optreden Hoe ouberispelgk was Uwe uitsprask van onze schoone laat Hoe Datnorlgk boe gerilhkkelgk hoe eenvoudig was Uw spel Hoe schoon was altijd Uw voordracht I Altüd wist U dus te boeien meèteslepen aan te trekken aan hetgeen U speeldet gaaft U het leven Daardoor hebt U onze liefde voor het tooneel verhoogd hebt U ons nationaal tooueel weten te verheffen En volmaakt hebt Gij uwe loopbaan toen U tien jaar geleden aan de Tooneelschool als leermeesteres zgt opgetreden Welk een voorrecht U ann die school te kunnen verbinden aan die school die Uwe volle liefde eu sympathie wegdroeg waaraan Gij uwe beste krachten hebt gewgd eu nog wilt wijden Hoe wist U daar de harten der jeugdige leerlingen te winnen hoe hebt U hen weten te bezielen met lost en g ver voor hunne roeping Vooral ook aan Uw voorbeeld Uwe lessen Uwe moederlijke leiding is het te danken dat die school reeds zoo veel schoone vruchten heeft afgeworpen Hoevelen der leerlingen worden niet reeds met eere genoemd maar bovenal de twee oudste die ik daar roor me zie Mevr A Bossiog Sablairolles eu de heer Schullze Reeds lang wilde onze Afdeeling van het Tooneelrerbond bun een blgk ran waardeering aanbieden voor de uitstekende wgze waarop zij het bewgs leveren van de groote waarde dier school roor ons tooneel Zoo daar beter oogenblik roor gekozen kunnen worden dan thans uu hunne leermeesteres afscheid neemt van het Tooneel Ontvang Mevr Anna Rossing en heer Sobultze dit klein bewgs van erkenning Uwer rerdiensten voor het tooneel B i die woorden overhandigde ipr de eerite een prachtige bouquet en den laatite een tmaakvol gemaakte kram BIg f U meer en meer bekwamen laat het voorbeeld Uwer groote leermeesteres Ü steeds voor de oogen staan en vergeet nooit wat gg aan haar verplicht zijl en dat Uwe roem ook haar Eer en haar Kroon zal zgn Waar wg U thans ook hulde hebben gebracht in uwe belde oudste leerlingen bied ik U nu aan een klein bewgs van sympathie en waardeering uwer Goudsche vrienden Waur U iu deu laatsten tijd zoovele voorwerpen ran kunst en smaak werden aangeboden hebben zg het wcuachelijker geacht de keuze aan U zelf over te laten Moge even als de bloemen die U lief zgn en waaronder het verborgen is dit geschenk U aan genaam zgn en evenmin als bloemen de gerert door U vergeten worden By deze woorden overhandigde tpr Mevr Kleine een prachtige mand va bloemen Gouda hebt U altijd lief gehad laat Gouda steeds bij U in aangenaam aandenken blijven Een woord thans van innigen dank voor alles wat wg gedurende Uw schitterende loopbaan van en door U hebben mogen genieten Dank voor wat ü voor ons Vsderlandscb Tooneel gedaan hebt en wat U daarvoor geweest zijl En dank ook dat waar U van zoovelen afscheid moest nemen U Gouda niet hebt vergeten maar ons ook een afscheidsgroet zijt komen brengen BIgf oog lang gespaard voor die U liefhebben en hoogachten Moge U nog vele jaren de Inst en de krachten geschonken warden ora op de Tooneelschool lot zegen van ons tooneel werkzaam te zijn Geniet nog lang van uwe rust zoo welverdiend Moge het U voortdurend welgaan Moge nw levensavond kalm en gelukkig zgu en bij het klimmen uwer jaren deze gedachte U steeds bijblijven dat uw levensdag niet vruchtloos was waar uw streven ook is geweest anderen gelukkig te maken anderen tot een zegen te zijn Luide bewijzen van instemming volgden op deze schoone op gevoelrolle wgze uitgesproken toespraak Blijkbaar ten hoogste aangedaan trad Mevr Kleine voor op het tooneel en zeide ongeveer het volgende Waar woorden te vinden om te uiten wal ik gevoel na die hartelijke toespraak van den beer Koning Ik kan niet anders zeggen dan dank hartelijk dank voor al de bewgzeu van waardeering mg steeds hier iu Gonda gegeven en ook heden de laatste maal van mijn optreden op zoo recht hartelijke wijze mij betoond Ja het was waar wat de heer Koning zeide ik had Gouda lief en heb het nog lief en zal nooit vergeten wat ik hier mocht ondervinden Nogmaals dank hartelijk dank en thans raarwei raarwei vaart allen wel Opnieuw werd een daverend gejuich en applaus door de zaal vernomen Na afloop der roorstelling wachtte de commissie Mevr Kleine en de andere leden ran het Tooneelgezelschap op en geleidde hen in open rijtuigen voorafgegaan door het muziekcorps der dd Schutterij langs Singel Kleiweg Hoogstraat en Markt naar het hotel de Zalm waar de artisten logeerden Daar werd Mevr Kleine eene serenade gebracht bij welke gelegenheid zij onder het gejuich vau het volk op het balcon rerscheeu Na afloop der serenade bteef men nog eenigen tgd op gezellige wijze bijeen en werd nog menig hartelijk woord gesproken D receptie salon in de Zalm j en de kleedkam r in yKuusimin waren zeer smaakrol met groen en bloemeo versierd Hedenmorgen werd Mevr Kleine door de commissie uitgeleide gedaan en naar het station gebracht waar bovengenoemd muziekcorps ook aanwezig was en eenige nrs deed hooree Het afscheid van Mevr Kleine was recht hartelijk zg betuigde herbaalde malen haar dank voor de aangename ontvangst en beval zich aau in de herinnering der Goudsche ingezetenen Wg kunnen dit verslag der feestelgkheid niet eindigen zooder de talentvolle kunstenares te hebben toegsweoscht dat het baar gegeven moge zijn nog vele jareu van hare rust te genieten die zij na een zoo werkzaam leven ten bate der kunst ten volle verdiend heeft I Buitenlandscb Overzicht Bruter officie zendt het volgende telegram Men zegt dat de oorlog tusschen Rusland en Engeland onvermijdelijk is Men verzekert dat Czaar Een kwaad teeken voor het behond van den vrede is de sterke wapening van Bustaod in zoover dat men daaruit de conclusie kan trekken dat de onderhandelingen van de laatste dagen geen gunstige wending hebben genomen Voor den langen duur van de onderhandelingen kunnen goede grondeu bestaan Engeland wil een zoogenaamde definitieve grens en de belofie van Rusland deze grens nimmer te zulleu overschrijden Rusland zou daarop hebben te kennen gegeven dat zulk een grens hem hoogst aangenaam zou zgn indien Engeland de verplichting op zich nam de orde in AFghnuistan te handhaven En dat wil Engeland niet en het kan hel ook moeielgk maar in dat geval kan Rnsland ook moeilg k beloren de Afghaiien allijd op zgn gebied Ie laten seoven en plunderen zonder hen tot hun plicht te brengen ook orer de grenzen Te Berlijn wordt oog altgd niet jiewanhoopt aan eene minnelgke schikking van hel tusschen Groot i