Goudsche Courant, vrijdag 1 mei 1885

VrUdag 1 Mei 1885 N 38S9 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe Inzending van advertentiön kan geschieden tot é B aar des namiddags van den dag der uitgave iMnge Tiendeweg D 60 GOUDA J nge Tiendeweg ü 60 Alle BOEKMN en TIJDSCMBIVTEN worden binnen den kortst mogelgken tgd geleverd recommandeert zich voor tegen zeer billgke prgzen Seeft mede voorhanden alle aoortetl van in alle BINNEN en BÜITENLANDSCHE COURANTEN worden dadelgk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is BriUnnië en BuUihI geniën geeohil Volgene de Nmt ZiitUtf il de toeeUnd lelfe minder geepennen Dit Ued rerncemt dat de Ruaiiiohe ambuudeur te Londen in igne herhaalde bgeeDkaoKten met lord Qnn ille oortdurend te kennen geeft dat tyne regeering het behoud dea rredee weneeht en een aanral op Herat geeniiins in hare bedoeling ligt Van t n kant volhardt de emir ran Afghanistan bg ign besluit om geen Eugelaohe troepen orer zijn grondgebied te laten trekken daar hg lioh aterk genoeg gevoelt om in het gegeven geval ook tonder Engelsohe hnlp Herat tegen de Bussen te verdedigen Ook is Ie Berign de bevestiging ontvangen van het bericht dat de Porte de strengste onigdigheid tal in acht nemen en dos niet dulden tal dat de £ ngelsche oorlogsvloot de Zwarte tee binnenstoomt of Bussisehe kruisers haar verlaten Voor Canovaa en tgn collega s broeit er fin goeds in het lieve vaderland De liberale partyen van alle nuances in Spanje hebben een beereging op touir geiet die ofschoon met onmiddellgk het beslaan vac bet tegenwoordig kabinet bedreigend toch den conservatieven gevetiigden angst inboezemt Met het oog op de asustaaode gemeenteraadsverkiecingen in Mei besloten de gematigde liberalen de radioalen en de republikeinen tot vorming van éen groolen bond aan welks hoofd liaan Pi y Margall Sagasta Csstelar de maarschalk Campos Zorilla in éeu woord de aanvoerders der meest nileenloopende fracties der oppositie Hand in hand met terzy destelling van alle onderlinge geschillen richt dete coalitie zich tegen de offioieele oandidateu en tgn haar leden overeengekomen gemeeuachappelgk zulke personen op da Igsteu te plaatsen voor welke de liberalen van alle kïeurscbakeeringen kunnen stemmen Maar men heeft hier niet te doen met een volmaakte ineensmelting der vrgtinnige groepen elke nuance repnblikeinsche of gematigd liberale bewaart haar eigen intichleu en behoudt zich haar vrgbeid van handelen in de toekomst voor Voor het oogenblik echter heersoht er absolute homogeniteit Misschien is deze vereeuigiog dan de grondslag tot een algemeeoe liberale unie die den woelingen der clericalea eindelgk paal en perk stelt en den heer Pidal wiens vrome neigingen too gevaarlijk voor tgn land tgn toeroept Tot hier toe en niet verder Het zyu de eerste zwakke lichtstralen welke den helderen dag voor Spanje voorafgaan Eu tg die het licht icbuwen de clericalen en conservatieven verraden duldelgk hun bezorgdheid en vrees voor den naderenden dag hoewel de ministerieele bladen twijfelen of de coalitie der liberale partgen tegen de conservatieven tot eenig resultaat zal voeren De verkiezingen zullen daarop het antwoord gwen De gegrondheid der vermoedens en veronderstellingen kan slechts de tijd ons leeren B E C L A M E Door Geneesbeeren aanbevolen Eene beoordeeling over de iu den laatsten igd zoo veelvuldig gebruikt wordende Zwïtsersobe Pillen van den Apotheker B BRANDT zal zeker de belangstelling onzer lezers wekken Het luidt als volgt Frankfurt ttlU Zeer geachte Heer I Ik heb de mg toegezonden Zwitsersohe Pillen gebruikt om er nu en dan de proef mede Ie nemen en ik gevoel mg verplicht U mg ne waarnemingen mede Ie deelen al schgnt het ook overbodig dat ik de lof zou bevestigen die de hoogste medischt autoriteiten aan uwe Pillen toegezwaaid hebben Mgne ondervinding il dat de Zwitsersche Pillen oumiddelgk en zonder schadelgke nevengevolgen nilnerking deden en zulks in alle gevallen maar in het bgzonder bij vrouwen lic meen dan ook even als andere Geneesbeeren die uwe Pillen beproefd hebben te mogen beweren dat bg verstopping gepaard met moeielgke ademhaling aandrang van bloed naar het hoofd of naar de borst dus congesties leveraandoening en aambeien en iu het algemeen waar men de opening van het darmkanaal bedoelt de Zwitsersohe Pillen bepaaldelgk het beste geneesmiddel tgn Hoogachtend Dr Med HUGO GENSCH practiseerend Geneesheer en speciaal Arts Men lette er vooral op dat iedere doos voortien tg van een etiket een wit kruis op rooden grond en de handteekeniug van B BBaNDT drage Verkrggbaar bg I M H Zeldenrgk Apotheker te Gouda in dooten a 70 Cents de doos Burgerlijken Stand GEBOREN 24 April Coraclis oudera J lan Muren m S Kleyire Frsncisc ouders i Bmijiteiis eu 6 Lsngerak Geertrui AntODit ouders J C den Edel eo M J tan Eyek 25 Agetha Elizabeth onders H van den Berg en b Broiknen 29 Aofiast onders C Fennel en J Sligter Johannes Adnanna ouders D van Rhyn en M A Koppert WlllemlDa Cornelia ouders L van Duoren en M Everting OVERLEUEN 25 April L Rijkelgkhuizen 4 j 26 C van Oge 54 j A J de Koning halsvr van P Schelling 65 j H Gerntaen 58 J M Brouwer buiair fan C 6 KopperI 43 j 11 m 27 H F Souffree 12 w ADVERTENTIËN ♦ Heden overleed tot diepe droefheid van mg en onze Kinderen en Aanbehnwdkinderen raöne dierbare Echtgenoote ANTONIA JOHANNA SCHELLING geboren db Konino na een langdurig Igden P SCHELLING Gouda 26 April 1885 Bezoeken iunnen niet worden afgewacht Algemeene kennitgeving Tot myne en mijner Kinderen diepe droefheid orerleed heden na een lang doch geduldig Igden mgne geliefde Echtgenoot CORNELIS TAN QUE in den ouderdom van ruim 54 jaren Wed A L VAH OUE TAN EkTTWIN De naak wordt voorloopig op demel den voet voortgezet Heden overleed na een langdurige ziekte mgn geliefde Echtgenoot HENDRIK GERRITSEN in den ouderdom van 58 jaren en 10 maanden die betreurd door mg en mgn Zoon Wed C GERRITSEN geb HsEHAN OE GaooT J e zaak Broodbakkerij zal door mij en mijn zoon op denzelfden voet worden voortgezet Fgne Vestkettingen Beurzen Slentelringen Sigarendoovers TandBtokers Zakkammen Handschoenrekkera en verdere alle Heeren Artikelan alsmede Eene groote sorteering Muchea A van 08 Az Kleiweg E 73a Te Huur een gemeubileerde Zit en Slaapkamer Adres WesthaTenf 161 F Chem fabriek van H von Gimboro te Hmmtrii a d Rhyn Zilveren Medaille Amsterdam 1883 INKTPREPAR ATEN Nederland Schr flnkt Alizarin Keizer Sehryr en Copieer iukt Salon en andere lutSOOrten onderacheiden tioh door bHuue levendige kleur groote vloefbsarheid en bel aueile droogcu ven alle andere luktfnbrikaten Snelpersdmk van A Brinkman te Gooda Verkrügbaar in ieder loliden boekwinkel en iu de bekende depots mm mmm Wegen VERTIMMEBING der MAGAZUNEN en wegens de groote roorraad der GOEDEREN zullen allen tegen spotprgt worden opgeruimd HOOGSTRAAT 122 123 J H C HOTCE FsHzs Firma L SCHENK HEDEN TE VERKRIJGEN WORTELTJES BLOEMKOOL KOMKOMMERS ITieuwe Aardappelen KASDBÜIVEN en AARDBEZIÈN Fruit en Groentenhandel J GERRITSEN SADIKALE GENEZING daarerkiaHiid mrit overeengekomen voor een bepaalde prga balaalbaar na genezing Daartoe zijn 20 kamera ter beaehikking der palientcn gesteld WAER8E0ER8 Heelmeester vs breuken GEOK Pl AATa 36 te Antwgipbji In flessohen f 180 en f 1 00 TAMAltIi UE B0i B0N8 aBiibevolen tegen verstopping en durmede io verband staande ongeaieldbedeii DE TAMARINDE BONBONS a KRAKPELIEN k HOLM t n een loinr plantaardig ucbtwerkend gpgsrertering en eetlnil niet storend Furgatiof iu oonfimurforra aangenaam frisoh Tan smaak en zeker werkend In dooten van 90 en 50 CentS CIGARETTEN tegen ASTHMA e inademing ran den rook deter Cigaretlen geeft den Igder aan Asthma terstond ferlicbting In Etui vai 80 eu 50 OentS SALMIAK PASTILLES oplossend en rertaohiend middel bg BoOSt en verkoudheid In lle chjes a 20 oentB ERAEPEUEN HOLM Apotkekert Ie Zeitt Depdi roor Omda by den heer C THIM Apotheker Scl LOozi2 c SLa 3r INMAAKFLESSCHEN worden ingekocht door Jan GERRITSEN De nitgare dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad gesciiiedt dfe uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 B BINNENLAND GOUDA 30 April 1885 Bg het deter dagen gehouden examen voor de betrekking van oommies der postergen igo o a geslaagd de hh J W Nortier en i Van Houweuinge In de tilting der Botterdamseke Arr BechtbaDk van Oinadagmorgen werden o a veroordeeld C M en 3 V D bekl van op 16 Maart onder de l eente Qonda tonder rerganniug over den Ned Bhijnspoorireg te bebben geloopen tot 1 boete voor ieder P V W en A de B voerliedeo te Sohoonboven bekl van op 20 Maart tekeren C Zuur moedwillig mishandeld te hebben tot 16 dagen gev oell en 8 boete voor ieder VerrolgeM stoad tereabt K H bekl van bel tonder vergnoniog loopen laogs den spoorweg te Gouda Eisob 6 boete Dinsdagavond werden in eene vergadering van bet departement Oonda der Maatschappij tol Nut van t Algemeen de rekeningen van de Spaarbank en de Hnipbank goedgekeurd Wg ontleenen daaraan het volgwde De SPAABBANK In de 52 tittingen werd ingebracht 64168 46 lerngbelaald werd 68882 48 waaronder aan interest 284 79 Blgft 68697 89 Zoodal de aan de Bank toevertrouwde om vermeerderde met 5670 76 214 nieuwe inleggers hebben tich aangemeld waardoor het aantal boekjes klom tot 4967 raarvan er op uit December 1689 liepen Er werd geplaatst Op prolongatie f 22000 Op hypotheek 3200 Op obligatie aan de Hnipbank 1760 ƒ Ï6960 Op uit December was het actief aldus samengesteld Kas ƒ 3069 16 Hypotheek 99000 Prolongatie 104000 Beleening 3600 Obligatie 2460 Interest te goed 748 17 212767 33 Aan rente werd verkregen ƒ 8336 17 Ten Toordeele d inleggers verscheen 6276 40 Salarissen en Onkosten Blgft ƒ 2969 77 1327 76 Vermeerdering van het reservefonds ƒ 1632 01 Het kapitaal der Bank bedraagt thans ƒ 21294 69 En de schuld aan orediteuren 191462 74 f 212767 33 De HÜLPBANK Het kapitaal der ioriehnig bestond uit 118 aaodeelen a ƒ 26 2960 eigen kapitaal af j eloste aamjfeelea 600 en aflosaingafbnd waaruil eÉ 81 December 4 aandeeleu wrfSen afgeUti 93 36 3643 36 Daarenboven beeft de Baalt Vg da alhier geveatigde Spaarbank een doorloopend ediet van ƒ 4000 waarvan in Januari 200 in Maart f 300 in Angnatus 400 in Nowiber ƒ 650 eu in December 300 werd enomea Op 31 Deoember ras ƒ 860 renebpidigd Er werden 66 aanvragea goedgekeurd 19 meer dan het vorige jatr 4 ftnaata hadden vroeger geen leening bg de Bank MBgegMn £ r werden gesloten 80 90 40 120 60 250 60 120 70 210 80 80 100 1400 110 110 150 1060 200 1400 260 600 30U 1500 860 1060 400 3600 11500 Ueaiiig i f K $t f 3 leeningen 35 n 1 14 7 7 5 S 66 In 1883 was 9770 ter leen verstrekt Aan boeten werd ƒ 2 30 ontvangen De borgen van 2 nalatige debiteuren moesten aangesproken worden De interest ten behoeve der Bank verschenen bedroeg ƒ 443 49 makende met de boeten 2 30 445 79 Na aftrek der salarissen eo onkosten 214 13 Blgft 231 65 Daarvan uit te keeren aan 117 aandeelhouders een der aandeelhouders stelde tijn coupon ter besohikking van de Bank 4 117 Vermeerdering van het aflossingsfonds 114 65 In dezelfde vergadering werden tot Commissarissen van de Spaarbank gekoten Ier vervanging van de bh J M Noothoven van Goor en S B van Leer de hh A van Keedt Dorlland en K P M van Alderwerell van Rosenbnrgh SCHAAK C0KRE8P0NDENTIE Den Haag 33ste tel B 2 B 3 Gouda C 8 D 7 In de buitengewone vergadering der Staten van ZuidHolland nam Dioadag het nieuwe lid de heer Van Dam uit Bollerdam littiog ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afaonderlgki Nonuners VIJF CENTEN De voorstellen tot uitvoering van tien bmggenbonir over de Oude Maia en de vaarlsverbetering BgnScbie voor rekening der provincie tgn venonden naar de afdeeliogen Door de afdeelingen tgn gekoten tot rapporteurs over de Dinsdag ondertocble voorstellen van Gedeputeerde Staten betreffende de vaartverbelering in dete provincie en de verbinding van de Hoeksche Waard met den vasten wal de heereo mr H A Neeb D W Stoop mr J T Bugs W C M Begram mr J G Patga en G A Van Houweningeu Ten bewijte dat men in het buitenland meer M meer Nederlandsche aannemers opzoekt om waterwerken te doen uitvoeren kan blgkena de Dordr Of dienen dat de Spaanscbe regeering met de beeren Bos te Gorinchem en Valker te Stiedreobt een contract gesloten heeft tot bet doen uitvoeren van eenige waterwerken daar te lande De Mimiteur Induitriel maakt melding vao eene nieuwe naaimachine door electriciteit in beweging gebracht Het geldt hier geen gewone naaimachine door eene snaar met een electrischen motor in verbinding gebracht gelijk zg bg duizenden door stoom worden gedreven maar eene werkelijk eleotrische waarvan alle deelen door electriciteit iu werking worden gebracht De naaldstaog beweegt tich m twee bobines die door omkeeren van den stroom haar een teer snelle op en nederwaartsche beweging mededeelen Eveneens wordt aan bet speeltje van den onderdraad door een electromagneet de noodige bewegingen gegeven De nauwkeurigheid van de bewegingen moet bg deie machine onovertroffen ign Indertgd werd door het Nederl Zendelinggenootschap te Rotterdam in een manifest aan hel volk van Nederland medegedeeld dat het voor een tekort stond van 15 a 20 duizend gulden Thans kan het mededeelen dat de jaarlg ksche inkomsten door het toetreden van nieuwe leden en begunstigers en door verbooging van contribulie nu reeds vermeerderd zgn met het aantienigk bedrag van ƒ 6689 50 terwgl ook vele giften voor eens werden ontvangen Er beslaat dus hoop dat het tekort door verhoogiog van oontribulies gedekt zal worden Verschillende tappers en winkeliers schijnen niet op de hoogte Ie zgn van hetgeen na afkondiging der gewijzigde draokwet moet geschieden De meening dat de beslaande toestand nog ééu jaar blgft voortduren is eene dwaling lederen dag kan de wet afgekondigd worden en treedt daa aanstonds in werking Zg die herberg en winkel hebben moeten die zoo ingericht hebben dal zg zich niet van het eene locaal in hel andere kunnen begeven zonder door de open lucht Ie gaan niet de minste gemeenschap mag er binnenshuis beslaan Dit belet echter niet dat men eeue vaste afscheiding van glas voorzien mag maken De winkeliers dis alleen met de maat verkoopen mogen daarmede bigven voortgaan bij elke hoeveelheid mei de liter halve liter maatje halfinaatje enz rails in gesloten flesschen kaunen kruiken enz Zg mogen geen aangebroken vaten desschen kannen of kruiken ni hun winkel wel in een aangrenzend niet voor het publiek toegankelyk lokaal in voorraad bebben en met toelaten dat drank in H