Goudsche Courant, zondag 3 mei 1885

ADVERTENTIËN Ondertrouwd Adeianus Johannes Ussblsthn en Petbonella Cornelia van Leent Gouda 22 April 1885 Receptie Flnweelen Singel 3 Mei Voorspoedig bevallen vau een Zoon J C HIJDELAAREeauebs Gorinchem 30 April 1885 Htt adres nn C Tholens betreffende bet boowen an arbeiderswoningen in bet soogenaamd Faradgs aan de Vogelentang De benoeming ran een Lid in de Commissie ren administratie orer de Sledelgke Beleenbank 6eljjk men weet is indertgd door den Gemeenteraad bepaald als roorwaarde der Concessie der Qoudaebe Waterleiding dal de boereelheid ran 15 milligram Kalinmpermanganaat roor 1 liter water ter oxydatie der organische stoffen niet raag overschreden worden Door de Sobeiknndige sectie der openbare Getondbeidaeommiasie alhier wordt bet water geregeld ondertooht en door det Commissie lullen wy roortaan iedere maand in de gelegenheid warden gesteld het resultaat van dat ondertoek te pnbliceeren De Oondsohe ingeielenen tnllen hiervan uit den aard der uak met belangstelling kennis nemen Ondenoek van het water uit de Goudsche Waterleiding in de maand April Datum i April t AprU 16 April 24 April Verbruikte hoeveelheid Kaliumpermanganaat Aanmerkingen Goed Zeer goed Zeer goed Zeer goed 14 Milligram 13 Milligram 13 Milligram 11 Milligram Naar wy rernemen heeft de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier besloten een adres aan de Tweede Kamer der Btaten Generaal te seuden ter aanbeveling eener tramverbinding tussohen Gouda en Schoonhoven Gisteren avond omstreeks half negen ontstond een begin van brand in een stapel betema liggende op den wal aan de Vest voor het Stoombootenreer Door bet flinke optreden der heeren A E Steensma en A C Cosgn die door nog een paar andsren geholpen tioh met emmers gewapend in eene Kkine boot begaven mocht het gelukken spoedig den voortgang te stuiten hetgeen leer gelukkig was angesien onder of naast dien hoop lichte brandstof een vat met terpentin lag Kr is grond om te vermoeden dat deie brand is ontstaan door het wegwerpen van een oog brandende lucifer b j het aansteken van den daar aanwezigen gaslantaaro Heden morgen werd in bet gebouw Arti Legi alhier aanbeateed bel aanbrengen van eene leiding voor drinkwater en brandkranen i de kasernegebouwen te Gouda minste inschrgrer was B Mullaart alhier voor ƒ 1315 Op Vrgdag 8 Mei a s tal door bet Dgksoollege van de Krimpenerwaard te Stolwgkersluis de aanbesteding plaats hebben van hel gewone onderhoud der dgkakruinei van het onderbonden en begrinden der binnenwegen en van het onderhoud der dijka agaiijnen dgksgereedachhppeD peilsohaalkaaten en peiisohalen alles voor den tgd ran 2 jaren Tot hoofdingeland plaatsverrauger van de Krimpenerwaard ia herkoien de heer P P Stuurman te Ammerstol Het dienstmeisje dat door den kantonrechter te Schoonhoven verleden week tot een geldboete van 1 of een dag gevangenisstraf werd veroordeeld omdat tg drie krggslieden welke haat kwetsende woorden toevoegden met een emmertje water een gedeeltelgk nat pak betorgd had ontving van vyf onbekende Kotierdamache bewonderaars een poatwissel van vijf gulden ter bestrgdiug an de onkoslen die haar gedrag tengevolge heeft gehad Een alleraardigste briefkaart strekte dezen postwissel ten geleide Sfoeil Een brief met duidelgk adrea deter dagen van Haaatrecfat naar Polabroek vertonden bereikte den geadresseerden ns een tgdsverloopvan twee en een bal ven dag f De brief wasvoortien van de volgende pottmerken Haastrecht Schoonhoven Lopik IJselstein Benschop en nog eens Schoonhoven De afstand van Haasireoht naar Polsbroek wordt too men weet op anderhalf uur gerekend Sckomh Ct De Leidsohe giftmengster Maria Cathariua Zwa eaburg buisvroow van Johannes van der Linden is gisteren door het gerechukof te s Gravenhage veroordeeld tol levenslange tuohthuisstraf Onder het uitspreken van het arrest kreeg tg een lenuwtoeral waardoor de sitting eenige oogenblikken moest geaeborst worden Door de Botterdamsche vereenifing Fergtuming ras Donderdag te Utrecht eene vergadosring belegd waartoe alle leden bestuurders der hier te lande btataaade rereenigingen van dien naam waren nitgenoodigd Aan die oproeping was gehoor gegeven door Amsterdam Gonda Zwolle en Utrecht Er werden verscheidene adressen voorgelezen wnke aan de Regeering waren ingeiondea waarin op de onbillgkheid der Drankwet gewezen werd alsmede en door den burgemeester van Rotterdam in de Ketste Kmer gehouden redevoering waarin hg op versobillende dier onbillijkheden wijst Na vele besprekingen werd door den Heer Muski van Rotterdam het volgende besluit voorgesteld en aangenomen De vergadering van kleinhandelaren in sterken drank in Nederland vergaderd te Uireoht 30 April 1885 is van gevoelen dat het noodzakelijk is eene Commissie te benoemen bestaande uit de voorzittera en aeoretariasen der verschillende vereenigingen vVergunniog om al die stappen te doen die noodzakelijk blijken te zgn voor het belang van alle houdera van Vergunning in den lande en daarbg ook uit te noodigen den voorzitter en secretaris van Onderling Belang te a Gravenhage D rechtbank te Leeuwarden heeft vonnis gewezen in het geding van dr Maaoln hoogleeraar te Leuven tegen dr Brninama c s als redacteur en uitgever van het Maandblad tegen de kwakzalverij betreffende een eisoh tot 5000 a ƒ 10 000 schadevergoeding wegens een in dat maandblad opgenomen artikel waarin de wetenschap en de Igders aan suikertering gewaarschuwd worden tegen eischer die nis een kwakzalver beweert een middel tegen die ziekte te hebben hetwelk hg geheim houdt De rechtbank oordeelde dat sommige zinsneden in bedoeld artikel op zich zelve wel beleedigend zgu maar dat de gedaagden alleen het doel hebben om het pnbliek te waarschuwen en om te atrgden tegen eene maatschappelgke kwaal doch niet om etacher te beleedigeo dien zg persooulgk niet kennen tooilat zg geen bedoeling faaaden om te beleedigeo en alleen critiek tg het ook eene scherpe hebben geleverd Mitsdien beeft de rechtbank aan eiacher zgn eiach ontzegd en hem veroordeeld in de kosten dea gediugs Het feest van het leventigjarig beslaan der Militaire Wiliemaorde te s Hage werd Woensdagavond ingeleid door een voordracht in Diligenlia gehouden door den gepensioneerden kolonel Verstege over de gesobiedenia der stichting van de orde De opbrengst der entreeprijzen kwam ten goede van de Koniukigke Vereeuiging Het eereleekeu roor belangrgke krggsverriohtingen Hg teekende na eerst Ie hebben aangegeven waarom hg was opgetreden in bezielde taal de graohiedenis van de stichting der Militaire Willemsorde Spr betreurde bet dat haar statuten niet werden nageleefd want daardoor werd haar werking verlamd in elk geval minder gezegend gemaakt Aan de nagedachtenis van Koning Willem I den stichter en eerateu Grootmeester der orde van Koning Willem II en Prins Frederik bracht spr de warmste hulde Zeer uillokkeud teekende bij de historie der ridderorden in t a emeen die van de Militaire orden in t bizonder en legde grooten nadruk op de beieekenis van de militaire onderscheidingen als middelen tot het aankweeken van den moed ook voor t handhaven der nationale zelfstandigheid onmisbaar Over t wezen van den moed bracht spr teer wgsgeerige opmerkingen in t midden Spreker eindigde zijn studie zoo toch mocht zgn inleidend feestwoord wel heeten met het roemen van de heldenfeilen sedert 1813 hier en in Indie door leger en vloot verricht en met het uiten der meest vaderlandslievende gevoelens omtrent het ttamhuis van Oranje De voorzitter van de vereeniging Het eereteekeu voor belangrgke krijgaverrichtingen de heer Reedgk betuigde na het eindigen der voordracht aan den waardigen spreker den innigsteu dank voor t bezielend woord en oor de poging door hem gedaan om de kaa der gemelde vereniging ten bate van weduwen en weezen te versterkeli Kolonel Verstege beklaagde zich in zgn antwoord aan Beedgk niet ten onrechte over het gebrek aan belangstelling bg ons volk in de militaire eer en glorie van leger en vloot In de lokalen van den Zooiogiachen tuin had Donderdagmiddag de reunie plaala van de riddera beoeden den rang van officier Feestelgk werden tg daar ontvangen De eerewijn ging rond en met kameraadschappelgke harlelgkheid begroetten de oudalrgders of oog dienende mililaireu elkander De alemming was hoogst opwekkend De heer E B Kielstra oud hoofdoffioier van het Indisch leger lid van de Tweede Kamer der Sta tenGeneraal hield een feestrede waarin hg wees op het gewicht en de beteekenis van de Militaire Willemsorde en van haar beroemd devies voor Moed Beleid en Trouw Wat Koning Willem I tich in 1816 voorgesteld wal too menigeen zich als voorbeeld gesteld heeft was voor velen tot waarheid geworden De dagen van 1830 32 waren dagen van toewgding trouw en zelfopoffering Eu later in het verre Oosten in Atjeh vooral heeft onte krggshistorie tchitleiende bladzijden toegevoegd aan debladzgden waarop ware krggaroem staat opgeteekeod Hobein en Bujrfrok ran 1830 1832 mocht de spreker nog onder de hier aanwezigen begroeten en bg de herdenking van de heldenfeilen van Atjeh noemde hg de adjudantonderofficier Van Bredere tinapeelde bg op den gewezen aergeant der ariillerie i B de Haaa vermeldde hg den ziekenoppaaaer Oeeleu aergeant Rgaer den aergeant der mariniera F A van Bijlevelt en den aoldaat Schnller Met een bede dat het allen gegeven mocht zgn het eermelaal die adelbrief nog vele jaren met eere te dragen ook als voorbeeld voor het volgend getlsoht eindigde de spreker tgn indrukwekkende rede en allen out boeiemden daarop hun gevoelen in een driewerf herhaald Leve de Koningl De feestvierenden trokken nu in onderstaande volgorde naar de taal in het Hotel Maassen waar de feeatdiaoh was aangericht piket hnzaren mutiek jagers een peloton grenadiera de Koninklgke Vereeniging ïlet Eereteeken met banier scbutterg inutiek de feestvierende ridders een peloton jagers een piket hutaren De ond lnit A Broese van Groenen schrgft aan de redaotie van het Handelthlad het volgende Mag ik u nog eenmaal een plaatsje verioeken ia zake den Init Rabder Heden ontving ik een telegram uit Den Haag van een der groote bladen mij meldende dal luitenant Babder wegens zijne mededeelingen in de Haarl Ct ia geatraft wederom met i dagen atreng arrest Ik vraag aan het Nederlandsohe volk en speciaal aan het leger Is dit een feit waarvoor gestraft moet worden P Wat bevatten die mededeelingen anders dan een besohrgring van verschillende zelfstandige detacheeringen en andere diensten die ten genoege van belrokken chefs door hem verricht zijn F Ook zgn tekortkomingen maakt hg openbaar en het feit dat hg zijn conduile ataal niet heeft behoeven te teekenen een bewga dat daarop geen tekortkomingen voorkomen Wanneer het openbaar maken van dergelgke taken hetgeen hg beeft gedaan om zgn eer en goeden naam op te houden tegenover zgn vele vrienden wanneer dat atrafbaar ia dan wordt aan het leger een der eerate burgerschapsrechten onthouden Een ieder kan nu tevens oordeelen hoe groot de oneerbiedigheid moet geweest zgn waarvoor hem de eerate maal een gelgke straf is gegeven want de hoegrootheid van de straffen moet overeenkomen met de hoegrootheid van de begane feilen In mijn vorig schrgven heb ik uit onwetendheid een abuis gemaakt waar ik zeide dat het passeereu ten gevolge van de ondergane straf had plaats gehad bg nadere informaties bigkl mg dat de reden heet gebrek aan tact om met minderen om te gaan Nn is het mij duidelgk waarom de luit Rabder een opsomming üceft van zijne verschillende werkkringen waarin hg zelfstandig heeft moeten optreden Ik vermeen dat het nu voor een ieder duidelgk is dat hier weder in het leger eene onbillgkheid ia begaan hetgeen in den laalsten tgd berhaaldelgk is voorgekomen vreesden velen zgner kameraden niet eene dito behandeling geloof mg e zouden me gaarne bgvallen Denk nu niet waarde lezer dat ik mg vooralel dat door mgn toedoen het gepleegde onrecht tal worden hertteld neen leer zeker wordt de luitenant Bahder in minder dan geen tgd helz goedschiks hetzij kwaadschiks verder volledig afgemaakt Ik eindig met te hopen dat zgu vrienden evenals ik in t vervolg met evenveel achting den Isten luitenant J D A Rahder de hand tnllen drukken alsof zijne benoeming werkelgk bad plaats gehad Buitenlandscb Overzicht De stand van het Ëngelsoh Russiaohe geschil bigft alzoo dezelfde Maandag wordt het Rnaaiache antwoord te Londen rerwacht Er is geen enkele reden om vdor dien lijd belangrgke tgdingen te verwachten Zooala wg reeds opmerkten hebbent de wapeningen van Rusland op zichzelf niets verontrusleods Engeland en Rusland doen in dal opzicht precies hetzelfde Vermoedelgk zal het overzicht orer de begrooting ill het Lagerhuis ingediend de Engelschen nog meer afkoelen komt ongeveer 15 millioeo pd st te kort en dat moet het nog oorlog worden I Engeland is rgk t is waar maar rgke lieden scheiden niet gaarne van hun geld en de verhooging van de belastingen zal te zwaarder vallen omdat de handel kwgnt en niemand nog kan zeggen wanneer de crisis over zal zgn Met betrekking tot de houding van Tnrkge m het EngelachRuaaiach conflct wordt in een Loodensche dépêche bericht dat de Parte nog geen definitief besluit genomen heeft doch in een Weener telegram verzekerd dat zg een stipte onzgdigheid in acht zal nemen Beide tgdingen zgn ontvangen bij het Berliner Tageilatt waaraan voorla uit Weenen ia medegedeeld dat de tultan aan 6 ambtenaren bg bel Rutaiacbe departement van buitenlandache zaken hooge ridderorden geschonken heeft hetgeen in de gegeven omstandigheden teer de aandacht trekt Volgens beriohten van de Daily News uit Soeakim beginnen de Soedaneezen weder meer bedrijvigheid te toonen Zg bestoken het kamp te Otao angden de telegraaflgnen af en hebben verleden Maandagnacht een deel der rails van den woeatguspoorweg luaschen Handoeb en Soeakim opgebroken Het bezoek van den prins en de prinaea van Wales is onder gelukkige omstandigheden afgeloopen Hun Isatst verbigf van eenigen duur hielden tg op Baron s Court een landgoed van den hertog van Aberoorn voormalig onder koning van Ierland Vandaar begaren tg tich naar Carrickfergna over Omagh Dnnganoon en Cookatown Te Omagh trachtten een honderdtal boeren met zwarte vlaggen eene vgandelgke demonatratie Ie maken doch de aanleg mislukte volkomen en de goedgezinde bevolking dreef den troep uiteen In tgne afscheidsrede te Carrickfergus waar hg bg de plechtige opening ran twee nieuwe los en leadplaatsen tegenwoordig was gaf de Prins zgne hoop te kennen dat de leraohe bevolking meer en meer de voordeeleu der conItitutie zou leeren wasrdeeren als hel beste middel om den invloed te keeren van hen die er slechts op lit tgn om onrust te zaaien De heer Sodi Carnof Prankrgks minister van üsaeoiën heeft aan den heer Jules Roche voorzitter der hegrootingaoommiaaie uit de Kamer van Afgevaardigden verklaard dal hg tegen een leening en tegen elke nieuwe belaating is maar overigens hei door zgn ambtsvoorganger Tirard ontworpen butget eenigszins gewgzigd aanneemt Bg de behandeling van het hoofdstuk Landbouw werd o a het stichten eener agronomisohe school voorgesteld doch de oommissie oordeelde dat indien zulk een inrichting moet tot stand komen het iniiiatief daartoe behoort uit Ie gaan van de Regeering De Pruisische Minister van Financien beeft in den Landdag verklaard dat de Regeering met voornemens is tot wederindiening van het weUvoorstel betreffende het tabakamonopolie Ih sommige kringen is men van meening dat de Regeering dit heeft gezegd om op de aanslaande verkiezingen te werken Uit Berlijn wordt bericht dat de Duitache regeering zich tot zeven Hamburgsche en twee Bremer firma s beeft gewend om ter verkrgging der Dnitsche subsidie voor de stoomvaartlgnen in te schrgven De beslissing zal 16 Mei genomen worden De regeering beeft van hel plan afgezien naar de twee Ignen afzonderigk te laten dingen tij wil de geheale onderneming in éen hand zien kantongerecht te Gouda Terechtzitting ran Woenadag 29 April 1885 Kantonrechter Mr J H tan MIEROP Ambtenaar ran het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN Ie Rotterdam VEROORDEELD M J jongen te Zevenhuizen tot 2 boelen van I gulden of 2 dagen wegens jagen in den Zuidplsspolder onder Waddinxveeo zonder jschlacte en tonder schriftelgke vergunning van den eigenaar of rechthebbende van het jachtveld W V L en J v d W viatchera te öouda ieder tot 2 boeten van 6 gulden of 4 dagen wegens visschen met achskela in eens anders visch water ceder Reeuwgk zonder sehriflelgke veriiunning van den eigenaar of rechthebbende terwgl de maten van é u der schakels Ie klein waren T V H en G O viaachere te Reeuwgk ieder tot 3 gulden of 1 dag wegene viaacken met schakela in eens anders vischwater onder Reeuwgk tender schriftelgke vergunning van den eigenaar of rechthebbende L V d K arbeider te Gouda lot 3 gulden of 1 dag wegens visschan met schakels in eens anders vischwater in den Oosipolder onder Gouda zander sehriflelgke vergunning van den eigenaar of rechthebbende W de Z koopman te Gouda tot 2 boeten van 1 gulden of 2 dagen wegens belemmeren ran dec weg op de Markt te Gouda met tgn wagen met bokking en niet oniniddelgk wegruimen ran die wagen op berel ran een agent van politie W B koopman te Waddinxvebn tot 1 gulden of 1 dog wegens te Goud rgden met een kar bespannen met een hond die niet was voorzien van een mnilkorf A V koopman te Zevenbniteo tot 3 galden én 1 gulden of 2 dagen wegens te Gouda rijden met een kar bespannen met twee banden die niet waren voortien van muilkorven en zitten op die kar C Z koopman in melk te Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegens wateren buiten eenen openbaren waterbak legen eenen boom op de Weathaveu te Gouda VRIJGESPROKEN A B werkvrouw te Gouda van de aanklachtvuilnis in het waier te Gouda te hebben geworpen Niet overtuigend bewezen dat het werkelgk vuilnisis geweest hetwelk door de beklaagde in het prater is geworpen BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente GOUDA Gezien Art 228 der Wet ran den 29slen Jung 1851 StaatiMad no 85 regelende de taroenstelling inrigling en beroegdheid der Gemeentebesturen Brengen ter kennis van de Ingezetenen dat de termgnen roor de vordering ten lasle ran bet Rgk bg de Wet bepaald of te bepalen op die ten laste der Gemeente ran toepassing zgn en dat mitsdien alle zoodanige vorderiugen orer den dienst ran 1884 iSói of uiterlijk op en SOsten Juug aanstaande behooren te worden ingediend Gouda 1 Mei 1885 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZBNDOORN De Secretaris BROUWER Burgerlijken Stand GEBOREN 1 Mei FranciacD oedera ï Gegaaadorpfaar en D tan Keraebeek OVERLEDEN 80 April A J Soiit 8 m 1 Mei S Nijkiel 4 6 m ONDERTROUWD 1 Hei J M Groenendall 58 j ea oaK 81 j C van Nidek 88 j en E G tan Harten 89 j a Hontman 01 j eu M ü Cuijpen M j Voor de vele blgken van belangstelling betoond b het overlijden van onzen dierbaren Vader dén Heer P van dbe GEEST betuigt de familie hun hartelgken dank Uit aller naam A P van dee GEEST Pastoor Gouda 2 Mei 1885 S O P Aan allen die blaken van belangstelling gegeven hebben bjj het overlgden van onze geliefde Moeder betuigen wg hiermede onzen hartelgkeu dank I A VA DEE BEN J A TAS DEE BEN Gouda 2 M e i 18 85 OVEaHENDËN naar maat Diverse Kwaliteiten Keuze van Borsten Voorradig met linnen borst a 2 10 Bekende nette afwerking SCHEI K Zoon Magazijn van Onderkleedinff D HOOGEÏJBOOM Gemaakte WITTE GOEDEBEN Ongebleekte en gekleurde Tricot Borstrokken Pantalons en Corsetlgfies KOUSEN SOKKEN C0B8ETTEN enz Eene der voornaamste Bibrbronwergen te Maattridit vraagt een geschikt en solied Persoon alg voor 60ÜDA Bierhandelaars genieten de roorkenr Onnoodig zich aan te muden zonder goede getuigschriften Adres met franco brieven onder letters P C Boekhandel LEITEBNYPELS Maaetricht Medicinal Tokayer Door directen inkoop uit de kelders van den Wgnbergeigenaar Ern Stein te Erdö Benye bg Tokay Hottgarge ben ik instaat den door de grootste antoriteiten scheikundig onderzochten gegarendeerd echten TokayerWijn tegen billgkeprgzen te rerkoopen I De ontledingen van de eerste g autoriteiten alsmede proeven zgn bg mg te ontbieden Gouda M PEETERS Jz TE KOOP voor den meestbiedende p m 12000 m BOSTEL bg partgen van p m 300 KILO Prgsopgave wordt ingewacht aan het Bureau dezer Courant onder No 1129 m UEmiLLEUSE Dit wonderbaarlgk Haarkleurmiddel maakt de haren door zgn vettigheid zacht en glanzend en hergeeft het zgn natuurlgken kleur weder Het is uitsluitend en alleen verkrggbaar ƒ 1 00 per flacon bg Louis P WELTER Westhaven 193 Openbare Verkoopingen ten overstaan van den Notaris G C FOETÏÏUN DEOOGLEEVEE te GOUDA Op DINSDAG 5 MEI 1885 des morgens te 9 uren ten sterfhaize van Mei de Wed WEN NEKES aan de Gouwe Wnk C No 98 te GOUDA van een netten goed onderhouden waaronder een bizonder fraai Kabinet Bedden en Beddegoed gewerkt Goud waaronder een antiek Gonden Horloge Zilver en Jaweelen Op DINSDAG 12 MEI 1885 des morgens te 9 uren aan het Lokaal Wgk K No 255 aan de Peperstraat te Gouda van een grooten INBOEDEL bestaande in goed onderhouden Meubelen en ünisraad goed gevulde Bedden en Beddegoed f ewerkt Goud waaronder een firaai Gouden lemontoir met Gouden Vestketting en Zilver enzs Voocts eene groote partg Pottenbakkersvormen en Gereedschappen Op DINSDAG 26 MEI 1885 des mprgens te 10 uren in de herberg van A TURKENBURG in het Nieuwe Dorp te REEUfVIéfK van een goed onderhouden staande en liggende in het Nieuwe Dorp aldaar Wgk D No 11 kadaster Sectie B No 724 groot 5 Aren En op dienzelfden dag onmiddelgk na den afloop dier verkooping in het voorschreven flnis Wgk D No 11 van een goed onderhouden INBOEDEL waaronder 3 Bedden met toebehooren gewerkt Goud en Zilver enzs Nadere inlichtingen geeft bovengenoemde Notaris PORTUIJN DROOGLEBVER te Gouda ONTVANGEN groote sorteering HEEBEinJASSEN Handschoenen Overhemden Fronts Boorden Manchetten enz Markt 53 O HOUXMAN ONTVANGEN bij J VAN 80i SBEËR in alle prgzen nieuwe geurige merken zooals DELICIA8 ƒ 20 p m LUCRETIA 25 GLORIA 25 PAMPAS 30 PAÏTI 30 EMILIA 30 SEMIRAMIS 50 en nog verdere soorten waaronder de EGBTE MANILLA SIGAREN a ƒ 60 p m Havana Uitschot V k ct per stiii Levensverzekering Maatschappij te Suttin sluit op de meest voordeelige voorwaarden alle soorten van LEVENSVERZEKERINGEN met of zonder aandeel in de winst alsmede UITZET VERZEKERINQEN en LIJFRENTEN Prospectussen en alle verdere inlichtingen verkrggbaar bg den Hoofd Ag bnt voor Gouda en Omstreken H JAGER Da lgks te bekomen Versclie Aardbeziën bg J RIETVELD Westhaven en A RIETVELD Lange Tiendeweg