Goudsche Courant, woensdag 6 mei 1885

TACR STIRM s Hage Hof Stoomververij en Chemische Wasscherij voor alle soorten van KLEEDINGSTÜKKEN GORDIJNEN TAPELKLEEDEN BEDDEKENS LINTEN VEEREN enz Billijke Prijzen Spoedige aflevering Prijscouranten en Stalen ook van de nieuwste Kleuren Ie verkregen bij den fleer J BREÜKEL Hoogstraat A 124 te Gouda Een aantal Attesten van verschillende Heeren zijn ter inzage waaronder voorkomen die der Heeren L BurgkusDiJK üem Architect te Gouda in 18 80 en 1881 van verschillende Panden en Gestichten J Hengeveld Architect te Alphen in 1884 van 3 Panden H Konings Architect te da in 1878 en 1879 van 9 Panden H Beekhof Mr Timmerman te Oudewaier 4t Woensdag Mei N 3231 1885 GOUDSGHEI COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken T G0ËDËW44 iËK m IME GOUDA naast de fVaag nemen gelden a Deposito De inzending van advertentien kan geschieden tot 4én uur des namiddags van den dag der uitgave i l I bedrag en van ƒ 50 tot 500 terstond opvraagbaar s jaars ƒ 500 1000 met 2 dagen opzeg ging boven ƒ 1000 8 u u u tegen ondei pand in Russi sche fondsen RAAS t a 47o 3V Vrije Paardenmarkt TE BODEGRAVEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Bodegraven brengen ter kennis van belanghebbenden dat alhier voortaan jaarlgks twee vrije Paardenmarkten zullen worden gehouden nl op den laatsten DINSDAG in MEI en den 2den DINSDAG in OCTOBER en dat mitsdien de eerste alsnn invalt op Dinsdag 26 Mei 1885 Met het oog op de zeer gunstige ligging der Gemeente aan den Rijn tusschen Leiden Gouda en Utrecht met welke gemeenten zij in directe verbinding staat door trein en boot of tram worden alle eigenaars of bruikers van Paarden en voorts allen die bg den Paardenhandel belang hebben uitgenoodigd dien dag met hunne Paarden de markt te komen bezoeken Er bestaat bij het Marktplein ruime gelegenheid zoowei voor het stallen als voor het monsteren der Paarden Bodegraven den 1 Mei 1885 Burgemeester en Wethouders voornoemd W LOTSIJ Btiraemeester EIKELENBOOM Secretaris HiilpTjank ts Gouda De COMMISSARISSEN van d HÜLPBANK alhier brengen ter kennis van de Aandeelhouders 1 dat de Rekening en Verantwoording over 1884 door het Departelnent Gouda der tMaatschappij tot Nnt van t Algemeen goedgekeurd van 4 tot 18 Mei e k op iederen werkdag van 9 4 uren ter inzage ligt ten kantore van den Penningmeester der Bank den Heer A A KOCK 2 dat indien binnen veertien het verstrjjken van dien termgn geene bezwaren t en die rekening zgn ingebracht op Zaterdag 6 Juni a s en iederen volgenden Zaterdag van half zeven tot half acht ure gelegenheid zal bestaan tot Ontvangstder Rente over 1884 ten bedrage van 4 of l per aandeel tegen inwisseling van Coupon No 2 in het lokaal der Hulpbank Gasthuis Oosthaven terwgl de HH Gebr UIEZËNAAR alhier zich bereid verklaard hebben de Coupons ook ten hnnnen kantorenit te betalen Commissarissen voornoemd Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVER Voonitter D BUUTËR Secretaris Op ZATERDAG den 9i MEI 1885 des namiddags ten één üre zal door het BESTUUR der Sociëteit Ons Genoegen te Gouda in een der Lokalen worden AANBESTEED Het verbouwen der SocieteltsLokalen Bestek en teekening verkrijgbaar bij Mejufvrouw de Wed A QUANT te Gouda tegen betaling van ƒ 4 per stel Inhchtingen geeft de Heer G A OUDIJK Architect te Gouda Het Bestuur der Sociëteit voornoemd J M NOOTHOVEN van GOOR President J C IJ8SELSTEIJN Secretaris if s Wegens vertrek met JÜNÏ FINALE ÜIT7ERE00F VAN Pendules Brillen Barometers TEEMOMETEHS voor Boter on Kaas PEKELWEGERS en verdere Optische Artikelen tegen veel verminderde prijzen Wed A B van LEER FÜISE QEEOOETE ELFT franco met inbegrip van verpakking en vracht door Nedeeland per verreken postpakket a ƒ J per stuk P DB JONG Dz Ammertiol SCHROEFSTOOMBOOT Stad GOUDA tot vervoer van PASSAGIERS GOEDEREN en VEE tusschen Gouda Moordrecht Ouderkerk en Capelle a d Yssel en Rotterdam VERTREK VAN GOÜDA ZATERDAG namiddag ten 4 ure DINSDAG 5 DONDERDAG 1 VERTREK VAN ROTTERDAM MAANDAG middag ten 12 ure WOENSDAG voormiddag 7 VRIJDAG namiddag 2 J POT BELANGRIJKE HOUTVEILIITG TE ROTTERDAM Woensdag den 6 Mei 1885 des namiddags ten 12Vj ure in het Café JPritschy aan de Overzijde der Maas van Petersburger Croonstadsche Zweedsche Riga Memel Wjjburger Vuren en Grenen DELEW EU PLATEK Geschaafde en geploegde Zwefidsche VUREN DELEN enz Amerikaansche Grenen Delen en Platen Nieuwe Narva en Croonstadsche Sparren Sparhouten Juflfers Kolders Eiken Ribben Eiken Balken enz Alles genummerd en liggende in de Loodsen op de Werf Musland Oostpunt Noordereiland te Rotterdam Notitiën zijn te bekomen ten kantore van den Heer J C LACH Geldersche Kade N 1 J H KIEBÊRTrPtotograai MARKT A 156 Bericht dat z jn ATELIER dagelyks geopend is van 9 tot 5 uur tot het vervaardigen van zeer fijne Portretten in kooldruk vergrootiugen naar de laatste vinding alsmede oogenbhkkelijke opname van Kinder Portretten Door groote drukte des ZONDAGS gelieve vooral vroegtgdig te komen HOLLANDSCH en BOTERKLEURSEL VAN J van Geuns te Haarlem Dit fabrikaat munt vooral door Zuiverheid van Kleur en Samenstelling boven alle andere soorten uit Daar er misschien soorten worden aangetroffen die sterker van kleur zjjn wordt dit fabrikaat bijzonder aanbevolen aan hen die tsuiverheid en duurzaam heid hunner producten stellen boven de weinige stuivers die zij door sterker kleurstoffen te gebruiken zouden besparen Hoofddepöt voor Rotterdam en Omstreken bjj C DE HAAN in de Prinsenstraat te Gouda bij H G HOEFHAMER te Oudewater by 1 VAN LIEFLAND enz enz Op eenige plaatsen kunnen op aanvrage nog depots gevestigd worden Handwasscherij en Bleekerij te Ouderkerk a d IJssel De ondergeteekende beveelt zich aan tot het WASSCHEN van GOEDEREN enz J VAN HOLST KIPPENVOEK Gezonde KLEINE TARW per 100 KG ƒ 6 40 vermengd met MAÏS en GERST per 100 KG ƒ 8 wordt hg minstens 25 KG franco geleverd door R SLEGT Slolwijkersluis Snelpersdruk van A BbinkuXn te Gouda De uitgave dezeï Courant geschiedt ZONDAGWOENSDAG en VRIJDAG In de Stadgescbiedt de uitgave Ld den avond vanDINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgg per drie maanden i 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 6 Mei 1885 In de hedenoiiddiig gebooden rergsderlDg ran den Gemeenteraad werd betloten oiereenkomstig ket voorstel vaa B en W een eigenlgke reitaaratie van de iggeieli en den achtergevel van het Baadhoia niet te doen plaats hebben maar zioh te bepalen tot een eeuioudige boog noodige herstelling en ernienwing van ramen en kozijuen terw l de metselen steenhonVwerkeD enilen worden ingevoegd en d gevels in Fortland cemeut gesaust aardoor g nagenoeg deielfde kleur tullen krijgen als de voorgevel De kosten dezer herstelling worden geraamd op een bedrag van 16 a 1800 Dit beilolt werd echter niet genomen dan nadat over het voorstel eenige discussie was gevoerd De heer Ëtraver gaf er de voorkeur aan de gevels te pleisteren al waren de kaaien wat hooger wat by alvorens ern besluit te nemen door B en W wilde doen nagaan De heer fan Mierop verklaarde zich tegen het voorstel daar hij het veel wenschelijker achtte het plan der Ryks advisenrs uit te voeren om het Raadhuis een volledige restauratie te doen ondergaan De groote kosten op 60 000 geraamd in aanmerking genomen wilde hg het werii niet iu eens geheel doen uitvoeren maar langzamerhand telken jare een vak al naarmate daarroor geld kon beschikbaar warden gesteld Op die wgze kregen wg door den tgd een prachtig monument van bouwkunst ftoools er in ons land weinig te zien zgn daar ook de sohoone ligging van ons stadhuis iiob daartoe geheel leent Spr verklaarde zich bepaald tegen het denkbeeld van den heer Straver om de gevels te pleisteren daar zulks in allen geval afkeupng verdiende De heer Samsam rereenigde zich met hel gevoelen van den heer van Mierop doofc de beer Prince bestreed dat ten steikste Wanneer toch zeide laatstgenoemde spr de groote som van 6U OÜ0 voor de restauratie der gereis uitgegeven zal zgn dan tal het uttuendtgt van ons raadhuis zeker uiels te wenschen overlaten maar dan zal het inKendige daarbg zeer afsteken en er zullen stemmen in den raad opgaan om ook daarin te voorzien wat dan ook een bepaalde behoefte zal geworden zg n en met het oog op de finantien der gemeente zgn dergelijke kolossale uitgaven volgens spr niet geoorloofd De Voorzitter deelde nog mede dat door B en W was geinforraeerd of er nog eenige kans zon be staan op een Rijkssubsidie voor bedoelde restauratie doch zoolang als de Rgks schatkist niet in beleren toestand was en de tegenwoordige geest van bezuiniging bij de Staten Geueraal bleef heerschen scheen daarop geen vooruitzicht te bestaan Met 14 tegen 1 stem die van den heer van Mierop werd het voorstel van B en W vervolgens aangenomen De raad keurde verder goed de rekening van het Museum van Oudheden dienst 1884 en besloot afwgzend Ie beschikken op het vroeger ingekomen adres van C Tholens die verzocht art 17 der bestaande Bouwverordening niet toe te passen bg het bouwen tbu vier arbeiderswoningen in het Pafadgs in de Vogelenzang De Voorzitter deelde mede dat door Gedeputeerde Stalen werd goedgekeurd het kohier der pi dir belastingen op de inkomsten dienst 1885 en dat de Procureurs van Reesems en Phillippi hadden bericht dat aan de gemeente ds tisch tegen merr de wed Koek was toegewezen De volgende stukken kwamen bij den Raad in 1 Eeue missive van den oud wethouder J A Rem den raad geluk wiéischende met liet feit dat boTengenoemde eisch de gemeente was toegewezen Aangenomen voor kennisgeving I Eene missive van den heer L J Ruijgers kennisgevende wegens vertrek uit de gemeente zijn ontslag te nemen als Lid van den Raad Aangenomen voor kennisgevibg De voorzitter zeule dat door het vertrek van den heer Ruggers zoowel de gemeente als de raad een verlies leed torwgl heides hem dankbaar zouden tijn voor hetgeen hij ir bun belang deed Spr wenschte hem toe dat bet hem in zgn nienwe woonplaala voortdurend wel moohl gaan 3 De rekeningen der gesnbsideerde Instellingen van Weldadigheid oter 1884 Warden gesteld ia banden eener Commissie waarin wordeB beM d de hh van Straaten Kist en vaa Mierop Een voorstel van B en W om overl88S den Zden onderwgzer aan de Stada Matiekschool wegens vermeerdering van lesnren een buitengewone toelage te verleenen van ƒ 150 Ter visie Een voorstel van B en W om een adres in te dienen bg de Slalen Geiieraal venoekende zoodanige besluiten te nemen waardoor de tol ttkud koming eener verbinding van Schoonhoven met het spoorwegnet over Gouda zou worden bevorderd Ter visie Een voorstel van B en W om de zg ep achtergevels van het Waaggebouw evenzoo te restaureeren als met den voorgevel is geschied Ter visie Een voorstel van B en W om de toelage van den Gemeente archivaris te voegen bg de bezoldigingvau den Gemeente secretaris ingevolge aanschrij iogvan Gedeputeerde Staten Ter visie Een adres vac het Betluur der VereenigingExcelsior verzoekende o a gebruik te mogen maken van bet gymnastieklokaal der Ie kostelooze school voor de oefeningen der Leden van de Vereeniging Ill banden van B en W om bericht en raad Tot Lid van de Commissie van Administratie over de Stedelyke Beleenbank werd vervolgens benoemd de heer G Prinoe Tydens het SSste Nederl Idndhaishoudkundig Congres dat van 9 tot i Juni e k hier ter stede wordt gehouden zullen de volgende festiviteiten plaats hebben Diiudag 9 Jnni Des namiddags 1 uur Opening der Tenloonslelling betrekking hebbende op de zuivelbereiding Matinee musioale op het Tentoon lellingsterrein Des avonds half 8 Concert in de Sociëteit de Réunie Woentdag 10 Juni s Morgens 10 uur ZnivelTenloonstelling s Namiddags 1 uur Volksspelen op de Groote Markt Ten 2 uur Maling mnsicale op het Tentoonstellingsterrein Des avonds half 8 Concert in de sociëteit Ons Genoegen Donderdag 11 Juni s Morgens 10 uur Veeen Zuivel Tentoonstelling s Namiddags 2 unr Matinee Musioale op het Tentoonstellingsterrein s Avonds half 8 uur Canoert in de sociëteit Ons Genoegen frydag I Jam s Morgens 10 uur ZuivelTenloonetelling s Middags 12 uur Harddraverg s Namiddags 2 uur Matinee Musicale op het Tentoonstellingsterrein s Avonds 8 uur Concert ADVERTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzoaderlflke Nommers VIJF CENTEN op de Groote Markt Om 10 nnr Vuurwerk Zaterdag 13 Juni s Morgens 9 uur Rijtoer of Vaartocht Bovendien Dins Woens en Donderdag Congrestafel a 2 50 in het hotel de Zalm en Vrgdag gemeenschappelyke Maaltijd a f 3 50 Voorts DinsWoens en Docderdagavond Muziek op de Groote Markt De Leden vaa hel Congres worden Dinsdagavond ten 7 unr op het Raadhuis ontvangen terwijl de S volgende dagen de vergaderingen der Afdeelingen en de Algemeene Vergaderingen gehouden worden Wg boorden klachten over het bedroevend feit dat de plantsoenen alhier wederom beschadigd warden door de baldadige band van de Gondsche jeugd In t bijzonder is dat bet geval met het plantsoen bg het Oudemannenhuis waar keurige bloemen niet zoozeer werden afgeplukt hoe af keurens waard ook deze handelwgze zon zijn viel er dan nog te denken aan een kortstondig genot voor den dader dan wel afgerukt vernield en vertreden Wij vestigen de attentie der politie op onze openbare tuinen en hopen dat ook het Goudsohe publiek een oog in t zeil zal houden goed toekgken en bg eventueele overtreding niet zal doen alsof het niets bemerkte maar den schuldige een flinke kastgding toedienen Bij arrest gisteren door den Hoogen Raad gewezen werd verworpen de cassatievoorzieniug van J S te Gouda door het gerechtshof te s Gravenhage veroordeeld ter zake van diefstal bg nacht door meer dan één persoon op eene onbewoonde plaats tot 1 jaar eenzame opsluiting Z M heeft pensioen verleend met ingang van 1 Juli aan den heer J W A Boers pred bij de Herv Gemeente te Stolwgk van ƒ 800 Z M de Koning heeft den heer W J L Grobbée Minister an Financiën op zijn verzoek eervol ontslag verleend onder dankbetuiging voor de door hem gewezen diensten en benoemd tot Minister van Financien den hter J C Bloem oud hoofdioapecteur der belastingen lid van n Gemeenteraad van s Graven hage De Leidsche giftmengster heeft zich in cassatie voorzien tegen het arrest van het gerechtshof te s Gravenhage waarbij zg tot levenslange tuchthuisstraf 18 veroordeeld Ter gelegenheid van de opening der Passage te s Gravenhage hebbeo waoordelgkheden van de zijdeder Maaudaghouders plaats gehad Letlerlgk van het uur af dat de doorgang voor iedereen werd opengesteld hebben zg èn der politie èn den wandelendeu burgers veel last bezorgd De herbergen in het de Passage dooringdende Achterom waren vooral des avonds voortdurend het tooneel van hevige vechtpartijen en als de politie tusscbenbeide kwam werden de politie dienaren tegengewerkt door het publiek Zoo werden een agent van politie en de hoofdagent Van der Rhee beiden in burgerkleediiig bg de arrestatie van een beschonken man zoo geslagen en zelfs geschopt dat de sporen van de mishandeling duidelgk zichtbaar waren I In eene der herbersfen werd bg eene verwoede vechipartg een der betrokkenen met een mes of ander scherp voorwerp in den bals getroifen