Goudsche Courant, woensdag 6 mei 1885

Dan gaten de Belgische werklieden die gisteren hnn prodoot door aaoTelen konden hooreu bewonderen een beter foorbeeld In optocht trokken sy geiamenlgk onder het lingen Tan Belgisohe liederen de Passage door bcgrqpelykerwIjM ook opgewonden maar onder de orde te Teratoren of botsingen met de politie uit te lokken De inspectie tau het 19e militie kanton gemeente Waddinxreen Bleiswgk Moercapelle Nieuwerkerk a d IJsel en Zerenhniten tal plaats hebben in laatstgenoemde gemeente den 22a Juni a s des morgens ten llVi UK Door de Regeering is een wetsontwerp ingediend strekkende om ter Toldoening aan Art 48 der Grondwet de som welke op het jaarlgksch Inkomen der Kroon roor de kosten ran het Regentschap sal worden genomen te bepalen op ƒ 175 000 rechtstreeks aan de Regenten in mindering Tan het jaarl jksoh inkomen der Kroon uit te betalen In de godsdienstoefening in de Nieuwe Kerk te Amsterdam herdacht ds J J L ten Kate Zondagmorgen sijn 40 jarigen Erangeliedienst naar aanleiding Tan Mattheus 28 vs 20 En ziet ik ben met ulieden al de dagen tot de Toleinding der wereld Een aantienlijk gehoor woonde de godsdienstoefening bg Gisterenmiddag te half twee had de aanbieding Tan het feestgesohenk plaats namens de vrienden Tan den jnbilaria door de heeren mr G van TienkoTcn P Tan Limmlk Rosraale Nep en de Mares Oyens en mr W baron Roëll j terwijl te twee nur het ministerium van de predikanten der Nederduitsohe Hervormde gemeente zijn gelukwenachen kwam aanbieden Ter gelegenheid Tan zijn 40 jarig huwelijk ïal den heer Ten Kate Donderdag a s zgne buste in marmer worden aangeboden Tervaardigd door den heer Bart Tan Hore In Teueliciade wordt de aandacht gevestigd op de klacht Tan een jong vrouwtje die misschien ook uog wel eens bij ons mag gehoord worden Zij schrijft Ik kan niemand vertellen hoe rgk en gelukkig ik mg voel als ik onze lieve gezellige woning rondzie en toch ik fal bet maar bekennen ik zucht wel eens over mgn huwelgksgeschenken Niet dat ik niet heel dankbaar ben Toor al die bewgzen Tan genegenheid en vriendschap maar die vier met zilver gemonteerde sardinendoasjes die vgf botervlootjes die champagne koeler terwyl het nog el lang aal duren v 5 Sr de eerste laughab iu onzen kelder komt die drie likeurstellen zij benauwen mij wel eens een beetje Gg moet weten met maar ééa gedienstige zorg ik zelve voor het poetsen en wasschelj van de kostbare en breekbare spulletjes en nu zou ik eens beel veel liever wat gaan lezen of teekenen maar als wij vol glorie onze kasten ontsluiten moet alles toch helder en frisch zgn En dan die vijf canapé kussens terwgl ik slechts één klein canapéije rgk ben Was die lieve Anna maar 100 wijs geweest in plaats van dat lichte blauwe Bu pelitpaint een klein tafellaken met vingerdoekjes in Holbein werk te maken ook brooddoekjes theedoekjes dekservetten toiletkleedjes komen altijd te pas beter dan die kleedjes ec pluche kleedjes die too teer zijn en waar ik geen plaats voor heb Hoe heerlijk toch dat die goede tante Mina mg zoo n fijn stel damast met geboidaurde monogrammen heeft geschonken en oom ons klein getal tafelzilver aanvulde iu plaats van ons eerst zooals zijn plan was die mooie barbottiue lampeo te geven in onze kleine lage kamers kannen wg het af met gas Zie ik dacht ik moest maar eens in een veel gelezen blad aan mgn verzuchtingen lucht geven opdat niemand wanneer hij een jong bruidspaar gesche keu wil vereeren zoo maar gedachteloos het eerste het beste modeartikel in galanterie ot ilverwinkel koopt Een jong haishonden heeft in den regel èn weinig plaats èn weinig behoefte aan laxevoor werpen die in een bescheiden omgeving toch ni gebruikt worden en jammer is het dan wanneer gave en gever met een kleine zucht in plaats van met een dankbaar hart herdacht worden De Elektroteohnischer Anzeiger te Berign beschrijft de inrichting van een koffiehnis aldaar waar alles door middel van eleoirioiteit geschiedt Niet alleen de verlichting maar de ventilatie en zelfs het bereiden van de koffie heeft door electriciteit plaats In hel midden van de zaal bevindt zich het boffel beslaande uit 4 tafels Op een van die tafels staat een kleine dynamo machine die de koffiemolen beweegt Hel water wordt in groote glazen flessohen van verscheiden liters inhoud verwarmd doordat er spiralen platina ingedompeld zgn waardoor de electfischo stroom gaat De aldus ge darende een kwartier ontwikkelde warmte is voldoende om het water te doen koken De bezoekers worden niet door kelluers bediend maar elke tafel staat met het buffet in verbinding door een kleinen eleotriaoben spoorweg die den bezoeker de bestelde kop koffie aanbrengt en dan weer naar het buffet terugkeert Do drie uurwerken in de aal worden door electriciteit bewogen en de dranken enz hebben electrische namen als aocamulator electrofone enz Weder eischte de dood een offer onder de weinig overgeblevene oud strgders van Waterloo De heer J H van Apeldoorn gepenaionneerd onderofficier een achtenswaardig grijsaard inwoner van Kampen ontsliep op den 28 April 1886 op bijna 90 jarigen oiderdom In 1814 in dienst getreden woonde hg den slag van Waterloo bg en ontving bij een stormmarsch eene degenwond In 1830 wa hij bg het mobiele leger bg den opstand in België rn werd den 27 October van dat jaar bg de affaire voor Antwerpen geblesseerd door een schot van een geweerkogel aan bet linkerbeen In 1831 en 1832 was hg onder de verdedigers vau de citadel van Antwerpen waar hij met zoovele brave strijders krggsgevangen gemaakt werd Met veel tract en beleid wist hg den 17 Mei 1833 uit zgne gevangenis te ontvluchten en na het uitstaau van groote gevaren den vaderlandschen grond te bereiken In 1834 was hg weder onder de bewakers der vesting Grave Na in 1836 tot den graad van onderofficier te ziju bevorderd verkreeg hg iu 1847 pensioen Sedert leefde hg als matig en braaf bdrger eu niets was hem aangenamer dan over den militairen dienst te kouten De belangen zgner mede gepensioneerden nam hg volgaarne ter harte toen de vereeniging van gepensionneerde militairen die door de pensioenwet van1879 werden achtergesteld werd opgericht nam hgeerst als correspondeerend lid en later als voorzitter der afdeeling Kampen een werkzaam deel iu de verrichtingen dier vereeniging Kamp Cl De electriciteit in dienst van den landbouw De door de verraderlijke nachtvorsten op veld en akker aangerichte schade stelt bijna in ieder voorjaar menige verwaohling te leur Sedert eeoige jaren stelt men in IVankrgk pogingen in het werk om dezen gedachten vijand te bestrijden en meermalen leverde het aangewende middel goede vruchten op Het bestond hierin dat men door verbranding van teer en dergelgke stoffen kunstmatige wolken bovec de velden trachtte te voorschgn te roepen en hierdoor de warmleuitstraling der aarde zoozeer verminderde dat het aan het aardoppervlak niet vroor Het gebeurde evenwel dikwgis dat de hulp te laat werd aangebracht Een heldere nacht na een avond waarop de lucht betrokken was bracht een nachtvorst ea de schade was aangericht Welke weerprofeet vergist zich niet Vaak Hier feilde het middel ginds werden moeite en kosten ounoodig besteed De laatste iwee jaren gebruikt men thans op enkele wgnbergen in de departementen Giroude en Lande een toestel van den heer Lestelle ingenieur bg den telegraafdienst die de vuren doel ontbranden wanneer zulks noodig is De voornaamste deelen van dezen toestel zijn een thermometer een stroomverwisselaar en de lont die brandbare stoffen aansteekt De thermometer is in den geleiddraad van eene batterij opgenomen zoo dat de stroom gesloten wordt zoodra de lucht zoo sterk is afgekoeld dat de nachtvorst schade kan doen Deze atroom wekt in den electromagneet een inductiestroom op Door middel van den stroomverwisselaar wordt de laatalgenoemde stroom achtereenvolgens door eene reeks van draden geleid in eiken draad is eene lont opgenomen die ontbrandt en door tnsschenkomst van een weinig sohietkatoen dr hoopen der brandbare stoffen aansteekt Het aantal van deze draden hangt samen met de uitgestrektheid van den wijnberg zg ligxen in den grond of hangen in de lucht naarmate dit het best ailkomt Telkens op 40 M afstand van elkander vindt men hoopen van brandbare stoffen atroo dat in gesmolten pek gedompeld is geweest gedroogde bladeren enz bedekt door olie of harst doortrokken hout Binnen ééne seconde kunnen al deze hoopen op een wijnberg aangestoken zijn Zoodra de brandstoffen verteerd zgn wordt de stroom in de oorspronkelijke batterij verbreken De uitvinder schat de onkosten van de eersteinrichting per hectare op 110 a 120 frank Later behoeft men alleen het kruit het sohietkatoen en de brandstoffen te vernieuwen Om eene wolk te verkrggen die het land voldoende beschermt moet men gemiddeld op zeven plaatsen per hectare een hoop brandstoffen plaatsen La Nature Nu de tabak van 1884 dus schrijft men uit de Betuwe bijna overal tegen flinke prgzeu is op geraimd en er geen aooijns op inlandsche tabak wordt verwacht zal er dit jaar aanmerkelgk meer tabak worden geteeld De jonge plantjes in de broeikassen zullen weldra voor het uitpoten geschikt zgn Het aantal hectaren voor suikerbieten bestemd ia dit jaar minder dan vorige jaren Het land voor de bieten is reeds geteed gemaakt om het te bezaaien en hier ea daar is men met zaaien begonnen Tot groote vreugde van de veehouders ia hei gras dank Zij den malsohen regen der laatale dagen flink gegroeid zoodat het vee in het weiland geen gebrek heeft De vruohtbooroen klein en groot tot sella de kleiiiate takjes zgn dit jaar buitengewoon met bloesems bezet De nachtvorsten hebben daaraan tot heden weinig of geen schade gedaan en van de kersen begint de vrucht zich reeds te zetten ook perziken en ai rikozea verwacht men dit jaar veel Zekere Thomas Stevens is voornemens een vélo cipèdereis om de wereld te maken en hij heeft het eerste gedeelte van zgn taak reeds volbrncht doordien hg den weg van San Francisco naar Boston dwars over het vasteland van Noord Amerika iu drie en vgftig dagen heeft afgelegd Den 9den April vertrok hg aan boord van een vaartuig naar Liverpool en had bet plan om den eersten Mei van die stad uit den toer te vervolgen Hg heeft het voornemen om van Liverpool naar Dover te rgden met een schip het Eogelsche kanaal over te stekeu dan per velocipede naar Parijs te gaan en door Duitachland Oostenrgk Hongarge en Turkije naar Constaatinopel te trekken Van daar grfat de reia over Klein Azië naar Perzie hg zal ongeveer in November Ie Teheran aankomen en daar den winter doorbrengen In de lente van het volgende jaar wordt China in de volle breedte doorsneden en dan is de reis op den afstand tasschen Canton en Sao Francisco na die per schip moet worden afgelegd volbracht De heer Stevens heeft verklaard dat hij zich door geene hinderpalen van zgn voornemen zal doea terughouden Tot opbeuring van de tabaksnijverheid op Java gaf de heer P 0 Huyaer in de Taiaksplant eenige wenken die alleszins behartiging en zooals hg ze toelicht opvolging verdienen Eerst geeft hg een der redenen aan waarom die nijverheid achteruit is gegaan In den oorlog van 1870 was in Europa de vraag naar tabak zeer groot de booge prijzen deden den prikkel om een goed geslaagd gewas Ie verkrijgen verloren gaan Men zond Mn alles ook uitschot nl de onderste bladen die anders op het veld verrotten De exploitatie daarvan gaf groote winst en nu begonnen de inlanders dien afval Krosooh te verkoopen maar plokten in plaats van de onderste twee bladen er vier vgf of zes af Het gevolg was dat de oogst van de goede tabak 30 pCt minder bedroeg omdat er ia plaats van 12 of 14 bladen er maar 8 of 10 aan de plant bleven Dd grondoorzaak van den achteruitgang is echter het stelsel van opkoop en nu geeft de heer Van Bahder nla middel tot herstel aan aitbesteding aan den meestbiedende van bet recht om uitalaitend voor een zeker aantal jaren in een of meer dessa s met de bevolking te mogen contracteeren voor den aanplant van tabak zonder eenige inmenging van het bestuur of wel wetten in het leven te roepen die het den Europeaan mogelgk maken om zelf tabakshandelaar te worden Daarvoor moet hg geschikte gronden voor een zeker aantal jaren kunnen haren en werkcontracten kannen sluiten met velden snikerfabriekarbeiders Het eerste stelsel acht de beer Huyser het eenvoudigst en voordeeligat De voordeelen daarvan zet hij nader in genoemd blad uiteen Een voorwaarde daarbij is dat alle ter goeder naam en faam bekend ataande Europeanea ter mededinging worden toegelaten Omtrent het nieuwe boek nn Jan Holland sohrgft De Tyd Jan Holland de geestige schrijver van wien wg reeds meermalen met ingenomenheid gewag maakten heeft wederom een nieuw boek in het licht gegeven getiteld De Woort m j kring Alle reierve die wij bg de aanbeveling van vroegere werken vaa denzelfdeu schr ver moeaten maken kannen voor het laatste veilig wegvslleo Het boek bevat in den boeieiiden pikanten vorm waarvan de schrijver het geheim heeft doorloopend eene verdediging van schier alle geloofswaarheden der Katholieke Kerk Door den omgang met personen van allerlei richting op godsdienstig en wgsgeerig gebied wordt de held van het werk De Woort welke ali Kantiaausch philosoo de universiteit had verlaten ten slotte bekeerd tot bet Katholicisme Het boek is met te veel warmte en overtiiigieg geschreven om bg de lezing niet noodzakelgk te doen denken aan eigen doorleefde geschiedenis Binnen zeer kort hopen wg giivoerig op deze merkwaardige uitgave terug te komeo Weinigeo zal het wellicht bekend zgn zegt de Prov J i Ct dat de nieuwe Minister van financiën de heer C Bloem een Bosschenaar is Zgn vader was te s Bosch brigadier bg de koninklijke maréchaueée De zoon brandde van verlangen om in de weri ld vooruit te komen Hg ging op aanraden van den toenmaligen directeur van politie Van Lee bg de infanterie in dienst eu werd als sergeant overgeplaatst naar s Gravenbage bg de grenadiers en jagers Hier trok hg de aandacht van iemand uit s Kooings omgeving en dit had ten gevolge dat hij door Koning Willem II geholpen geplaatst werd aan de polytechnische school te Delft Vervolgens werd hg door Z M benoemd eerst tot f ijker van t vaatwerk en later tot outvauger der belasi tingen ia eene kleine gemeente in de provincie Utrecht j waar de heer Bloem huwde met de dochter van een directeur dei belastingen Achtereenvolgens klom hg bg dien tak van dienst al hooger en hooger en thans ziet deze eenvoudige Bossche jonge die een ulf mach man heeten raag zich geploatat aan het hoofd van hel Departement van finaacién In Noord Amerika het land waar detective agentacbappen geheime politiekorpsen en een uitgebreid stelsel van spioneeren op zulk een reusachtige schaal zqn ingericht hoort men in den laatsten tgd van vast aangestelde vrouwelgke detectives die een algemeen bewonderde gesohiktbeid voor haar ambt achgoeu te bezitten Waar zich maar een geval voordoet van hawelgksplannen echtscheidingen ontrouw eobtelgken twist daar zgn deze geheime raadgeefsters aiistekend op hare plaats Men verhaalt van eene zekere Mrs Donner die als bezoldigde zaakwaarneemster van dames die vermoeden dat hare echtgenooten verkeerde wegen bewandelen zich reeds een vermogen van over de honderd duizend dollars verworven heeft Niet alleen verstaat deze dame de kunst de personen te ontdekken die rgke gehuwde mannen zoeken te veratnkken maar weet ze haar ook ooschadelgk te maken omdat zij in betrekking tot de politie staat De heer B van wien het bekend is dal hij verscheidene millioenen bezit knoopte onlangs eene liefdesbetrekking ian met eene schoone Kreoolsche welke den man die anders van ouberiapelgke zeden is van zgne familie dreigde te zullen vervreemden Mevrouw R maakte baar echtgenoot ait jaloezie de grooute soiaes weende bad dreigde met eofatsoheiding alles tevergeefs Nu raadde men haar mrs Donner in vertrouwen te nemen en binnen acht dagen wist zg wie haren eohtelgkeu vrede verstoorde weder acht dagen later was de schoone Kreoolsche uit NewTork verdwenen om daarin nooit weder te keeren Het kostte mevr R slechts het bagatel van 1000 doll aan de vrouwelgke detective voor hare bemoeiingen in deze zaak Het heette dat de bedoelde schoone tich aan verscheidene bedriegergen had schuldig gemaakt en nu voortvluchtig was De heer R is nu weder de liefdevolste echtgenoot en mrs Donner staat in hoog aanzien bg zgne vronv die haar al haren vrieodianen als eene der meest begaafde vrouwen aanbeveelt Eene andere geheime vronwelgke politiebeambte bezit vele eigendommen Wie zich van hare hulp wil bedienen moet eerst een aanzieiilgk koaorarinm vooruit betalen Zg heeft mindere ageoten in alle wgkeo der groote stad die haar driemaal daags rapport moeten uitbrengen en goed gedrild zgn Zg zelve houdt er equipage op na leeft op groeten voet bezoekt theaters concerten bals en aoirées en weet iedereen door de manieren eener beschaafde vrouw voor zich in te nemen Niemand vermoedt dat deze argeloos babbeleode dame die allen door hare schoonheid haar geest en haar vernuft betoovert eene van die bezoldigde detectives is wie hare invloedrgke vrienden slechts met dit doel toegang verschaffen in goede gezelschappen ten einde zekere draden in handen te krggen en achter zekere betrekkingen te komen die zich slechts voor den schijnbaar onverschillige ontsluieren Het is eene bekende zaak dat vroawen met het meeste succea in de diplomatie werkzaam zgn geweest doch bet ia iets nieaws dat een georganiseerd korps in concurrentie met de detectives treedt Men ziet dat de pogingen van eenige dames om het arbeidsveld der vrouw uit te breiden in het excentrieke Amerika iu vraohtbaren bodem zgn gevallen In Centraal Siberië heerschie een koortsachtige opgewondenheid ten gevolge van de ontdekking van rgke goudaderen in de nabgbeid van den rechteroever der Amoer op een afstand van een dertigtal kilometer van Staniza Ignasjine Bij duizenden zgn handwerkslieden velderbeidere en een talrgke menigte nil andere klassen der maatschappg derwaarts getrokken en boe onvolkomen de middelen ook zgn waarover zij kunnen beachikken bij ban gonddelverg toch is de opbrengst leer voordeelig Naar men verneemt is gedorende de eerste maand circa 400 pond goud gewonnen 1 p c 16 KG Hoewel de Chineesche regeering geen voldoende macht in de nabgheid dier gouddelverg heeft om belasting te keffen van degenen die zich daar hebben vereenigd om goud te zoeken en tevens voor de openbare orde en veiligheid te waken vertoont zich daar ter plaatse het ongekende verschgnsel dat door de gouddelvers elven io die behoefte is voorzien Tot handhaving der orde is door hen een bestuur der kolonie benoemd en een soort van rechtbank ingesteld die gerezen geschillen beslecht Aan het hoofd dier beide autoriteiten zijn twee Russen geplaatst die naar Siberië erbaunen een middel hebbeu gevonden om aan hunne bewakers te ontsnappen Het behoeft wel niet uitdrukkelijk gezegd dat er voor de belangen der Chineesche schatkist niet wordt gezorgd zoodat men hier voorloopig eeo geheel onafhankelijke kolonie vindi waarvan de duur echter zeer beperkt zal zgn lot het tijdstip namelijk dat de Chineesche regeering door hel zenden van troepen de macht iu handen neemt Een groot bezwaar ondervinden de gouddelvers de toevoer van levensmiddelen ia beperkt zoodat zeer hooge prgzen voor de onontbeerlijkste behoeften moeten worden betaald Weldra zal vermoedelgk een nieuwe orde van zaken den tegenwoordigen toestand vervangen Naar men beweert heeft men in Noord Amerika op het vernemen van het gebeurde aan de Araoer reeds plannen opgevat om zich tot de Chineesche regeering te wenden met het doel om eeu geregelde concessie v6or gouddelverg te erlangen Buitenlandse Overzicht Volgens de ontvangen telegrammen is de vrede tasschen Eneland en Rusland zoo goed als verzekerd béipr l I Ke willen den oorlog vermgden en er wordt nu gezocht naar den meest geschikten vorm waaronder Engeland kan terugtrekken De Daily News heeft een artikel waarin daarover nadere bgzQnderheden worden medegedeeld De Daily News verneemt uit zooals het blad zegt onaanvechtbare bron dat Rusland bezield door den weoach den oorlog met Engeland zoo mogelijk te vermijden gunatig gestemd is voor het voorstel vaa Engeland om het Pendjeh iacident aan een scheidsrechter te onderwerpen De Engelsche Regeeriag werd van de tenotBiajftgaiaAe stemming van den Czaar en de Russische Kegeering niet officiëel verwittigd Het offioiëele antwoord van Rusland kan eerst in de volgende week iu Engeland aankomen Hel zal vermoedelijk het formeel aannemen van het Ëngelsohs voorstel bevatten De aan deze schikking te geven passende vorm om een botsing met hel oog op de van weerszijden opgewonden stemming te voorkomen wordt door het Éngelsche Kabinet overwogen en vormt ook een punt van overweging van de Russische Regeering De houding van Komaroff of Lumsden zal niet aan een scheidsrechter worden onderworpen maar alleen de qaaestie of de instructies die ten gevolge van de overeenkomat van 17 Maart werden geiouden op de eeu of andere wgze verkeerd werden uitgelegd De vrasg welke bijzonderheden voor het Peodjeh incidenl aan een oploesing zullen warden onderworpen op den grondslag welke voor Engeland Rusland en Afghanistan bevredigend is zal door het sobeidsgericht beslist worden Wordt hel voorstel om hel Pendjeh incident aan arbitrage te onderwerpen aaagenoraen dan zal de regeling der grena worden voortgezet zonder de beslissing der scheidsrechters af te wachten Tg dens de werkzaamheden van de gemengde grensregelingscommlssiezal het betwiste gebied ala neulraal worden beschouwd en noch door Bussen noch door Afghanen worden bezet Ook de Pali Mall OazetU blgft geloof slaan aan eene spoedige en vreedzame oplossing van het geschil tusachen Engeland en Rusland over de Afghaansche grensregaling maar meent toch te moeten waarschuwen tegeu de wellicht wal al te gunstige voorstelliug welke de Daily Newi over de grensquaeatie geeft en in sommige punten eenigszina verward voorkomt Te Parga it uit Londen het bericht ontvangen dat Rusland het arbitrage voorstel aanneemt Scheidsrechter zal de koning van Denemarken of keizer Wilhelm zgn Eene schikking sohgnt zoo goed als zeker Betreureoswaard blgft de rol welke een groot deel van de zoogenaamde pers in deze dreigende dagen heeft gespeeld Men scheen het er op te hebben toegelegd om het publiek in de war te brengen niet alleen losse oppervlakkige geruchten werden verspreid maar zelfs telegrammen de wereld ingezonden waarbg bet bewgs niet moeielgk was dat zg waren verzonnen Men heeft in opgewonden tijden steeds zulke dingen gehad maar zg kwamen van een deel van de pers dal langs zulk een wanhopigen weg trachtte de attentie te trekken en reclames te maken voor zich zelf Thans was dit anders zelfs bladen en telegraafmaatscbsppijen die een reputatie te verspelen hadden deden mee eu het vermoeilen ligt voor de hand dat het hoofddoel waa de speculanten op verlaging in de hand te werken Dat ia een treurig leeken des tgds De protestanten in Frankrijk zijn voornemens deo 18 October a s als wanneer het twee eenwen geleden zal zijn dat het edict van Nantes werd opgeheven tot een boete en bededag Ie maken De voorbereidende werkzaamheden voor de in 1889 te Pargs te houden wereldlentoonttelliag komen weinig vooruit Aan het Parlement moet een krediet gevraagd worden ter bestrgding van de eerste uitgaven doch het Kabinet aarzelt met het oog op den toestand der schatkist ecu daartoe strekkend ontwerp van wet in te dienen en dus is vermoedelgk de kredietaanvrage niet nu maar na de samenstelling van de nieuwe Kamer te verwachten Ook zijn al de moeielijkheden betreffende de aanwijzing van het terrein nog laag niet opgelost Men weet dat de heer Antonin Proust voorzitter der regelingscommissie in zijn rapport bet Champ de Hars als plaats voor het tentoonstellingsgebouw voorstelt doch de minister van oorlog generaal Campenon heeft aan zijn ambtgenoot van koophandel den heer Pierre Legrand een brief geschreven houdende ernstige bezwaren hiertegen en nn zal de heer Antonin Proust bij de twee ministers pogingen doen om de bezwaren uit den weg te ruimen In het laatil des vorigen jaara waren te Baltimore de prelaten der Noord Amerikaanache Unie vergaderd en deze hadden aan het Pruisiaehe episcopaat een brief geschreven waarop thani het antwoord ontvangen is bij den aartsbisschop Gibbons in genoemde stad Dit document door de Oermonia openbaar gemaakt beval de bekende beschouwingen over den strgd tusschen Kerk en Slaat Het blad maakt de opmerking dat de brief van antwoord van mgr Melchers aartsbisschop van Keulen gedagteekend uit de ballingsplaats 10 Maart geschreven is ia naam en met toestemming van zijne broederen ait de hiërarchie van Pruisen In het bgzonder wordt gemeld dat de kardinaal aartsbisschop Lodochowski den inhoud van den brief beeft goedgekeurd RECLAME Een vooroordeel dat vau geheel verkeerde onderstellingen uitgaan vindt men veelal in het geval dat er over de toepassing van het eene of andere bnismiddel gesproken wordt Dan hoort men dikwgis de tegenwerping ja maar voor mg is dit middel niet geschikt Nu moeien wg wel erkennen dat een en dezelfde ziekte uiet altijd door een en hetzelfde geneesmiddel moet bestreden worden maar toch zgn er eea aantal oogesteldheden zooals die veroorzaakt worden door staringen in de spijsvertering Ventopping Leveren Galaandoeningen Aambeien enz waartegen men steeds zacht laxeerende en tegelijk darm versterkende middelen gebruiken moet Als zoodanig heeft iedere geneeskundige autoriteit de bekenile en algemeen verkozene ZwitSSrSChe Pillen van den Apotheker E BRANDT verkrijgbaar a 70 Cis de doos hg de meeste Apothekers erkend en men kan dus gerust aan iedereen haar gebruikt tegen de gensemde ongesteldbeden aanbevelen Men lette er vooral op dat iedere dooa als etiket een wit kruis op rooden grond droge en voorzien zg van de naamteeketiiug van Bieb Brandt Verkrijgbaar bg J M H Zeldeurgk Apotheker te Gouda a 70 Cents de doos Gevonden en aan het bureau van politie gedeponeerd Een vroawenrok potloodpen pïrapluiehaak rekenboekje koperen knip voor een rgtuig ring met een sleuteltje id met drie id portemonaie met 15 cl gouden Charivari zijnde eenige Vrijmet elaars Insignes SXH U T TElTijT BEKENDMAKING BURGEMEESTER bn WETHOÜDEES van Gouda Gezien de Wet op de SCHUTTEBIJEN vaa den Uden April 1827 Siaaleilad no 17 alsmede de Reglementaire bepaliugeu voorkomende in het Staattblad van den 2l8ten Ma l 1828 no 6 Brengen ter algemeene kennis dat de Ingezetenen die op den Isien Januari 1885 hnn 24ste jaar hebben bereikt verplicht zgn zich voor den DIENST der SCHUTTERIJ te doen inschrgven Dal tot de imehrijving zitting zal worden gehoi Jen in het RAADHUIS dezer Gemeente van eten ISden tot den 31 Mei aanstaande dagelijks de Zondagen aitgezonderd van des voormiddags tien tot des namiddags een are A