Goudsche Courant, woensdag 6 mei 1885

1885 N 3233 VrUdag 8 Mei GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van adverteatidn kan geschieden tot één uor des namiddags van den dag der uitgave Chem fabriek van H von Gimborn ie Emmerik a d Rhyn Zilveren Medaille Amsterdam 1883 INKTPREPARATEN Nederland iüclirijflnkt Alizarin Keizer Schrijfen Copieer lnkt üalon en andere IntSOOrten onderscheiden zioh door hunne levendige kleur groote loeibaarheid en het snelle droogen van alle andere inklfnbriltaten Verkrijgbaar in leder soliden boekwinkel en in debekende depots Dat de bofeoKemelde Wet en aaotieo der Toor ohierene TtrpliohtiDg de nsTolgeade bepalingen en Toonohriften berat Abt 1 Ieder Ingezeten fan het Rük die op den laten Januari ran ellc jaar tgn 258te jaar eal i D ingetreden en t n 34ate niet Toleiudigd tal hebben tal inge olge de bepalingen deter Wet daartoe geroepen ignde verplicht veten den Sobatterlyken dienat uit te oefenen ABT 2 Als ingeietenen worden met betrekking lot de toepaning deter Wet beaohonwd a Alle Nederlanders binnen het Bijk hnn gewoon rerblgf houdende i Alle Treemdelingen binnen het Bgk woonachtig welke hun voornemeo om zich daar te vestigen tullen hebben aan den dag gelegd bettij door eeiie uitdrukkelgke verklaring hettg door het werkeljjk overbrengen van den zetel van hun vermogen en de hoofdmiddelen van hun bestaan De tydelyie nitoefening van een bedrijf of handwerk in eeuige ondergeschikte betrekking gelgk die van leerling knecht ent kan op tiohielve niet beschouwd worden alt een bewya van het voornemen om lich in dit Egk te vestigen Abt 6 Elk jaar voor den eersten Juni tullen de Ingezetenen welke op den eersten Jannari vau het jaar hun 26ste jaar van ouderdom tullen tijn ingetreden tonder ondeischeid of zij vermeenen mochten al of niet tot de vrijgestelden of uitgeslotenen te behaoren verplicht tyn tich bij het Bestuur der Gemeente in welke tij wonen voor de Schutierij te doen inschrijven Abt 7 Zg die in meer dan eene gemeente hun gewoon verblgf houden of den letel van hun vermogen hebben gevestigd tallen tot de Inschrgving verplicht tgu binnen die gemeente alwaar eene dienstdoende Schutterg aanwetig is Bgaldien in die verschillende gemeenten alleen dienstdoende of alleen rustende Schutterijen bestaan lullen tg zich doen inschrgven in de gemeente alwaar tg voor de personeele belasting gn aangeslagen en de ambtenaren in die gemeente alwaar tij ambtshalve verplicht tijn hun verblgf te houden Abt 8 Die van hunnen ouderdom geen voldoend bewgs geven tullen door het plaatselijk bestuur worden ingeschreven naar deszelfs oordeel onverminderd de bevoegdheid van den ingeschrevene om van zgn juisten ouderdom nader te doen bigkeo Dientengevolge worden de ingezetenen die in de termen van gemelde artikelen vallen dat zgn zg die in het vorige jaar den 24 jarigen leeftgd HEBBEN BEREIKT en geboren zgn in den jare 1860 mitsgaders de zoodanigen tusscben de 24 en 34 jaren elke sedert de laatst gedane oproeping in dato 6 Mei 1884 tich alhier met der woon hebben f evestigd opgeroegeu om tich op boveugemelden tijd en plaats voor de inschrijving bepaald aan te melden zullende zij die nalatig mochten zgn niet te min van wege het gemeentebestuur worden ingeschreven door den SchuUeriraad worden verweten tot eene geldboete en ZONDER LOTING bij de SCHUTTERIJ ingelijfd indien bet tal bigken dat er tgdens de verzuimde in cirijm g geene reden tot uiltluiUng of vryttflliag ten hunnen aanzien bestond Wordende eindelijk hun die moeten worden ingeschreven medegedeeld dal tg bij gemelde i ciri ving moeten overle gen hun Jewy van Geboorte tullende zij die hier geboren zijn zich ter bekoming daarvan moeten vervoegen op de SECBETABIE dezer Gemeente van des morgens tien tot des namiddags eet ure terwijl tg wijders verplicht tgn bg de intchrijving op te geven de ttraat de toijk en het nummer van hunne Koning hun beroep benevens dat hunner ouder alsmede sndert wanneer g irgetetenen dezer Gemeente geweest tgn Gouda 5 Mei 1885 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN De Secretaris BROUWER B a r g e r 1 ij k e n Stand m nnini N 1 Mei J i N b 2 f Jobson oader W H Kj p B e ï n I liol Leenden ouder L M Boot en J Nieawl nd i I Tdmo ooie G 1 H n er en M J Hollen er 4 Wilhelnn Joh nnes ouden W J Ooeterling en o vÊrLBDEN 4 Mei M an den Born huis r tan J P van Beuiekom 40 j U m ADVERTENTIEN De Heer en Mejufvro w ROUGHS brengen bij deze hun hartelijke groete aan Vrienden en Bekenden bfl het vertrek uit de Gemeente mk van A Beinkwan te Gouda Hartelijk dank aan onze geachte Patroons de WelEd iïeeren IJSSELSIIJN voor het prachtig Diné en verderen prettigen avond den 2 Mei b gelegenheid van het Haweljjkvan onzen jongsten Patroon ons aangeboden Het geheele Personeel van de HH IJSSELSTIJN firma A JONKER Zonbk Gouda 4 Mei 1885 Een Fabriek van MINERALE WATEREN LIMONADES MEDICINALE WATEREN etc etc dubbelde Machine systeem BEINS wordt met INVENTARIS FLESSCHEN etc aangeboden Informatiën verstrekt het Bureau van de Echo te Harlinqen Bij P ROND Pz G 91 juist over de Waagbrug van af heden WEGENS VERTIMMERIJVG QHOQTE mmm van alle voorhanden Artikelen waaronder een groote partij HAAMBORREN KOOKSTELLEN EMMERS IJZEREN POTTEN KOEKEPANNEN KETELS enz enz alles tegen fabrieksprijtien bij P BOI D Pz G 91 juist over de Waagbrug FUIEE GEROOKTE ELFT franco met inbegrip van verpakking en vracht door Nediei and per verreken postpakket a ƒ J per stuk P DE JONG Dz Ammeretol De Qoudsclie Machinefabriek te G o U D A Levert compleete inrichtingen voor STOOMBLEEEEEUEN Tegel en SJeenvorm Machines Drijfwerken naar Stukprijzen Zoo spoedig mogeljjk EENE NETTE GEVRAAGD bij Gez tan DAM in Modes Haam 0 225 Gouda Op een goede stand wordt tegen primo Augustus a 8 ter uitoefening eener nette zaak TE HDÜR GEVRAAGD een WWKItiilS met TUIN Adres met franco brieven onder No 1131 aan het Bureau dezer Courant CAFE EN BESTAÜfiATIE Station Khijnspoor Ondergeteekende Pachter der bnfetten geworden zjjnde beveelt zich minzaam aan bflhet Goudsche en reizend Publiek om door vluggeen nette bediening hunne gunst waardig tez n terwfll de Wachtkamers geheel naar deeischen des tyds door hem worden geëxploiteerd Met achting G LEEPEL TOT bevordering van de Rundveeteelt in Zuid Holland Keuring van Rijstieren uit Zuid Holland op DINSDAG 12 MEI a s bg C I DB WIT te Alfen a d Mijn Uitgeloofd worden Twee prijzen van Honderd en Twee prijzen van Veertig Gulden Aangifte voor mededinging moet plaats hebben vóór of op 8 MEI ten huize van den Secretaris der Vereeniging te Leiden Namens het Bestunr L 8ILLEVI8 Voorzitter Mr H J RIJSHOÜWER Seeretarit Door de nu pas aan mgne zaak verbonden SMEDERIJ daardoor meer nog in staat als vroeger beveelt de ondergeteekende zich beleefd aan tot het leveren en repareeren van KACHELS FOÖRNÜIZBN BRANDKASTEN LEDEKANTEN enz van de conrantste soorten is steeds voor raad P ROND Pz G 91 Er WORDT een ENEOET 0E7RAAGE voor de Koekbakkery en Pakhuisweik bg BREEBAART RHUMATIEK Terkrjigbaar te Gouda Wed Bosman Tegen JICHT G IJSELSTIJN Blauwstraat Alphen L Vaeossiaü Zn Boskoop J GoüDKADB P Loom AN Harmeien W G Koevbes Hazerswoude J Gaarkeuken Noorden D W BoM Oudewater J Libflanij Waarder Wed Boüthoobn Woubrugge A de Wilde Bodegraven B G F Brinkel Kamerik van Ebuwbn Op Toordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd Depot bg M J C HAM te utrecht De nitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den STOnd van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAN D GOUDA 7 Mei 1886 In dit jaar lyn de volgende iedeo van onzen gemeenteraad aan de beart van aftreding Q Straver W Poet Droit dr P H G van Itenon C C H Prince H Jager en mr J H van Mierop terwyl in de plaati van den beer L J Rnygere die in 1889 moeit aftreden doch wegeni vertrek uit deie gemeente t jn ontilag nam een nienw raadilid moet worden gejcozen Giiteren werd ten Saadfaniie deter Gemeente unl ealeed het leveren en iubeqen van vier meerpalen in de rivier de Gouwe Ingesobreven werd door C P W Dewing voor ƒ 1S7B W Bokboven voor ƒ 1287 P A Bnrghout voor 1190 en H J Nederhorat voor ƒ 1179 allen te Gouda De heer Owar Carré ie voorcemeni de Oondaebe kermii van dit jaar met zgn Koninklglc Nederlaudich ciroDS te bezoeken Gaarne veitigeo wy de aandacht onzer itadgenooten op de Isie uitvoering 1885 86 der Goudteke Zangvereeniging tegen Dinsdag 12 Mei e k aangekondigd Het oratorium Faului van Mendelssohn vormt het programma waarvan bet lite gedeelte re ds vroeger door genoemde vereeniging werd aitgevoerd Het zal voor velen ongelwgfeld een waar geaot zgn met dit groote prachtige werk kennia te mikeii of die te bemieulven De heer Fel Dr uil Leiden eerelid der vereeniging dank zg vorige malen dat bg igoe medewerking verleende ook hier te slede uitent gunstig bekend zal met verschillende talentvolle personen nit het koor de lolopartgeo vervullen Met recht ntkg dos een zeer genotrolle avond verwacht noorden Op den avond vóór de uitvoering heelt ep groote repetitie plaati waar ook toegang verleerd wordt en waar men dut in de gelegenhaid is vooraf het beroemde werk te leeren kennen zoodat men dan op de uitvoering zelve beter in staat is dit volledig te begrijpen en daarvan ten volle te genieten Voor hen die nog geen lid zgn der Zangvereeniging deelen wg mede dat voor contributie en introductie bet programma de noodigc inlichring geeft Op de Igit der boogit aangnlagenen in s Rgks directe belastingen in de provincie Zuid Holland komen o a voor de heeren O J Steens Zijnen te Gouda J van der Ereggen Azn en K van der Torren Kzn te Waddinxveen G A van Honweninge Ozn te Moordrecht en G W Lans te Oapelle a d IJsel In de zitting der Botterd Arr Rechtbank van Dinsdag werd veroordeeld K H bekl van het zonder vergunning loopen langs den spoorweg te Gouda tot ƒ 1 boete Dinsdagmorgen reed de landbouwer Kastelein uit Vliit langs Haastrecht naar Gouda Even buiten de kom der gemeente schrikte bet jonge paard voor de tram die juist aan den overkant van den IJsel voortsloomde Paard en rijtnig gingen van den dgk de eigenaar met zgn zoon kwamen met den schrik vrij doch bet rgtuig was geheel verbrijzeld Dinsdag avond is te NiMwerkerk a d IJsel Msartveld bet S i jarigeIdochtertje van den landbouwer M van Erkel in jëe nabgheid van de onderlgke woning io bet water gallen en verdronken Tot onderwgzerea aan de itfcool no 1 te Zevenhuizen is benoemd roej C W Schoonheim te Ulreoht 1 Het alias bestuur van HoiHii heeft bet beroep door de gemeente Urk nitgtbracfat op deo beer G Boer vroeger pred te On nkerk a d IJsel niet goedgekeurd omdat niet alle vereisohte bescheiden overgelegd kunnen worden Voor bet Gerechtshof te s firavenhage werd Dinsdag behandeld eeu overtrtsdiig van de Drankwet Daarbg deed zioh het incident voor dal de getuige i décharge E B uit den Bommel een verklaring aflegde zoo geheel in strgd net de getuigenissen i eliarg dat bet O M da i Atohtenisnemi g requireerde van eerstbedoelden getuige wegens vermoeden van valscbheid van getuigenis Het Hof heeft na een korte poos ia dien zin beslist De behandeling van de zaak zelve werd inmiddels uitgesteld Wg vernemen dat I Augustus bepaald is als de datum waarop de Atjebsohe defensie Igu tot in alle onderdeelen voltooid zal zgn en waarop de officieren aldaar vergunning tulleu krggen om hun gezinnen te doen overkomen of mee Ie nemen Hei bigkl dat al is geen gevolg gegeven aan de poliliek tot herstel van het Sallanaat op Aljeh toch de relatie met den preteDdent Sultan Toesnkoe Mohamad Daoed te Kemua niet afgebroken is In Januarinog is ceo gezantschap van hoofden nit de VIII Moekims onderhourigeo van Toekoe Moeda Baid naar deu pretendent Sultan gezonden met medewerkingen ook geldelgke niet onbelangrgke subsidie van ouze Regeering li D De landlieden zouden gaarne erkennen dat t dezer dagen gras en kievitseieren geregend had als de prgien der boter maar niet zoo daalden Deze omstandigheid belet echter niet dat zg tevreden zijn nu bet weiland door den lang gewenschten regen veAwikt is het vee naar geen voedsel behoeft te zoeken en bggevolg meer melk begint te geven Ook het veldgewas is zeer g baat en het weer is groeizsam tot veel bemoediging van deu tuinder Hierover uit te weiden ii schier overbodig bf t geboomte prgkt met jong gebladerte het veld met sappig groen kersen en morellen kortom de kleinste vruchtboomen niet uitgezonderd vormen dichte ruikers van bloemen Bg de firma Nggh en van Ditmar te Rotterdam ziet het licht de derde herziene en veripeerderde druk van bet nAlgemeen Adretloei van Nederland ten dienile van handel en nijverheid Bewgst reeds de betrekkelgk korie Igd waarin van dit werk een derde druk noodig is gebleken op hoe hoogen prgs bet door den handel wordt gesteld wg twgfelen niet of die waardeering zal nog in omvang toenemen nu de nieuwe uitgave afgezien van de verbetering wat uiterlgke vorm betreft met enkele hoogst belangrgke en tevens voor het praotische leven gemakkelgke aanvullingen is verrgkt Wg bedoelen niet alleen dat de namen der gemeenten nu provino egewgze zgn opgenomen maar vooral het opnemen ADVERTENTIEN worden geplaatst Tan 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTB LETTERS worden berekend naar plaatamimte Bovendien worden alle Advertentien gr a til opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Ter8chgnt O Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN van de Consuls en Consulaire Agenten de Kamers van Koophandel Brievenposterg Telegraphie voornaamsie bepalingen omtrent het recht van zegel het zegelurief enz Bovendien mogen de in het Fransch Engelsch en Duitsch gestelde woordenlijsten der in het Adresboek opgenomen beroepen worden beschouwd als een duidelijk bewgs van een juist inzicht der bewerkers in de behoeften van het dagelijksch handelsleveo Overtuigd van den groeten dienst welke met dit Adretboek de vrucht van eenen omvangrgken arbeid en van veel moeiten en zorgen aan handel en nijverheid wordt bewezen meenden wg niet te magen nalaten het met een enkel woord allen belanghebbenden aan te bevelen Door eenige kinderen is in den muur der kerk St Martin te Marseille een dyuamiel patroon gevonden t Is een werktuig dat den omvang heeft van een pakje cigaretten Er was een lont aan verbonden van circa 50 centimeter lengte Terwgl eenige kinderen in de nabgheid speelden zagen zg haar hangen uit een gat ter grootte ia diameter van een vgffraukatuk De lont er uit trekkende vonden zg aan het andere einde de patroon ie papier gewikkeld en van welker gevaarIgken inhoud zij geen begrip hadden Juist wilden zij zien wat zich in de patroon bevond toen gelukkig eenige personen inmiddels genaderd tusschenbeide kwamen en zoodoende wellicht etn vreeaelgk ongeluk hebben afgewend Uit een door een chemist ingesteld onderzoek nadat het voorwerp naar bet bureau van politie gebracht was bleek dat de patroon een aanzienigke boeveelheid dynamiet inhield De terstond ingestelde nasporiugeo of misschen nog meerdere patronen in den muur waren gestoken hebben niets aan het licht gebracht Het HU baalt tot kenschetsing van t geen men van den nieuwen minister tan financiën heeft te verwachten het vlugschrift aan waarin de beer Bloem uu anderhalfjaar geleden zgiie denkbeelden heelt ontvouwd over de middelen tot herstel van het evenwicht tusscben s rijks inkomsten en uitgaven Hg verklaarde zich daarin tegen verhooging der directe belastingen welke naar zgn oordeel veel te hoog zgn opgevoerd Het aandeel der rgks directe belastingen in bet geheel bedrag der rgks middelen bedroeg volgens het budget van 1883 in Engeland 9 pot in Frankrijk lü j pet in België 17 pot en in Nederland 22 pet Ware de financieele toestand in ons land van dien aard dat de gewone uitgaven door de gewone middelen gedekt werden dan zou vermindering der belastingen geraden zijn Daaraan valt echter thans niet te denken er moet in de eerste plaats worden overwogen welke de meest doelmatige weg is om het evenwicht te herstellen Tot bereiking van dit doel stelde de heer Bloem de volgende maatregelen voor Terugkeer van de geheele personeele belasting tot het rijk Afstand van de rgksopcenten op grond en personeele belasting aan de gemeenten Bevoegdheid der gemeenten om met inbegrip der genoemde rgksopcenten te heffen op de gebouwde eigendommen 100 opcenten thans 40 op de ongebouwde 40 thans 10 voor de gemeenten es 21 i voor het rgk en 125 op de personeele belasting thans 20 voor het rijk Als nieuwe rgksmiddelen verhooging van den aocgns