Goudsche Courant, vrijdag 8 mei 1885

GEBOREN 6 Mei Hermioos fLntoaioa oaders J Willemae en E Smit OVEKLEUEN 5 Mei M W Janaen Koolineei 64 j A ScbeuDiDK 28 j 1 j 9 m C dea Hollaoder 2 w GEHUWD 6 Me Wiewr eu H Boot Mink m N Citton T N Nmhiiia en A van op het gediatilleerd tan ƒ 57 tol 60 reedt het vorige jaar ingeiroerd Tan den wijnacoqna Tan ƒ tO tot ƒ 30 per hectoliter als het ï ransohe handelatractaat dit mogelgk maaki en fan het inToerrecht op thee Tan ƒ 26 lot ƒ 40 per 100 K G Eindelgk een recht Tan apoorwegreizigera tot een bedrag Tan 16 10 en 6 cent elk af te geien pUatabewqa relonrbiljetten dnbbel gerekend der Ie Ze en Se klaaae welk recht ƒ 1 160 000 zou opbrengen 1 400 000 reizigera Ie klaaae 4 000 000 2e en 11 000 000 3e klaaae De fiuanoicele geTolgen Tan deze maarregelen beegfert de heer Bloem op eene bate Tan 8 millio n Toor het rgk maar eene mindere onttangat Tan 2 millioeo Toor de gemeenten t geen dan door meer opcenten op het peraoneel of hoogere percentage der plaataelyke directe belaaliog moet worden gedekt Teratond nadat die maatregelen zijn ingeroerd zal hel rijk kunnen overgaan lol betere regeling der per oneele belaatiog en daarna tol herziening Tan andere fiscale wetten Bg grondwets herzieuiug zal echter art 76 wel niet onTeranderd bliJTco en dadelijk daarna zal men ook moeten orergaap tot de afachaffiug Tan bet uil een economisch oogpunt onbondbare en daarom Toor geen Terbetering lalbare reobi Tau patent behalve dat de spoorwegmaatschappijen en van de Ned Bank welk laalite bg vernieuwing der conceaaie zeer aaolienlijk kan worden verhdogd Hel palenirechl der tappers en kofSehniahouders kan dan ala debielrechl aan de gemeente worden gelaten Ala equivalent kunnen volgens den heer Bloem nog eenige indirecte belastingen worden ingeToerü waaronder die op tabak Het BH wgst er op dat indien de hetr Bloem ala miniater nog vasthoudt nan igne denkbeelden Tan November 18S3 hg zijne maatregelen niet ongewgiigd tal kunnen Toordragen omdat de stijging Tan den wgn accgua Toorloopig is afgesneden door het handelstractaat met Frankrgk terwgl de minister titsh ook wel niet zal wagen aan eene belasting op de tabak althans niet iu den vorm Tan een aocgna na de ervaring door zijn voorganger opgedaan Men behoort daarom af te wachten met welk program hg optreedt In allen geval heeft men reden iu den nieuwen miniater vergeleken met Egn voorganger eene aanwinat te zien voor het kabinet Jongatleden Dinsdag rond op de Kurfürsten Allee ie Berlgn een proefrit mei het atoomrgtuig Tan tloTaa plaala die zoo goed alaagde dat men met zekerheid rerwachl dat het weldra voor goed voor hel verkeer zal worden in gebruik genomen De proefneming werd door veracheidene iugenieuia afgevaardigden en belangatellenden bggewoond Ër ia in hel rgluig dal drie oompartementen heeft plaata voor dertig personen de voorate afdeeling die verwarmd kan worden is voor zeatien peraooeo de achterste die gedeeltelgk open is telt acht lilplaatsen en bet balkon heeft ruimte voor zes reizigers De machine die 26 paardenkraohten sterk is en anderhalf kilogram ookea per kilometer Terbruikt beTindt zich aan het voorgedeelte van het rgtnig ééa paraoon ia voldoende om die te bedienen Stoom wordt niet zichtbaar aangezien die gecondenseerd wordt het rgiuig ia derwgze ingericht dal het de eherpate bochten kan maken en de beweging ervan ia Teel gemakkelgker en matiger dan op gewone apoorwegen het gerat is Het rgtnig dat 6460 kilogram weegt leed met eene snelheid Tan Tijftien kilometer in het uur In Denemarken worden stoomrgtuigen reeds sedert een jaar op de openbare wegen gebruikt zonder dat er tot nog toe ooit eeuig ongeTal mede ia Toorgekomeo De Slantlaard ieh gft Algeinetue verkiezing ia er dit jaar niet Ook naar het ioh laat aanzien geen Kameroutbinding Hieruit zou volgen dat er dit jaar geen depu tateuvergaJeriog gehouden wierd Toch beauat hier wel kana op De rooaler van aftreding bepaalt namelgk datToor dit jaar 1886 o a aftreedt dr Kuyper dietaTens Toortiitai is Bu nu zegt art 4 wel dat ingeval Tan ontbiDdlDg de aftreding Tan Comitéledeo niet op de tnsaohentgds saam te roepen Tergaderiug plaats heeft maar op de eerste normale Tergadefing die daarop volgt d i in casu op degewone vergadering in 1886 zet wekeit Toordedan komeiida algemeene Tcrkiezingen k Maar i wc wel zgn ingelicht heeft i r Kuyper tich tot het Comiié gewend met beriohl dat hg Tan dtte T rlenging van zijn mandaal als voorzitter geeu gchrnik wenschl Ie maken eu reeds dit jaar dit apeoiale mandaat weuicht neder te leggen Op adviea Tan praeaea u aaaessoren tal alaou door het Coniiié moeten betloten worden om nog dit jaar eeue depuiaten vergtderiug saam te roepen ten einde niet een ni uw lid dit kan alleen op de I gewone depntalan Tergadering maar een nieuwe Toorzitter worden benoemd Aanleiding tot dezen atap schgnt gelegen te zgn in het Tau meer dan ééae igde geuit verlangen dat dr Kuyper de anti revoltttionaire pang Terplichten mocht door zich terug te trekken Het N V d D deelt de Tolgende leTensbgzonderheden omtrent den nieuwen Minister Tan finanoiën mede eenigszins afwijkende van hetgeen de Pm Ni Cl mededeelde De rader ran den heer Bloem was Tan opperwachtmeester bg de rijdende artillerie overgegaan als wachtmeeater bij de maréchauaaée van NoordBrabant en ala commandant der brigade marechaussee te Tilbarg geplaatst Van daar werd hij overgeplaatst als opptrwacfilmeester bg de compagnie te Luik alwaar hg op hel pant zgnde tot officier te warden bevorderd overleed Zgne moeder ging na bet overlgdeu Tan haren echtgenoot naar hare geboorteplaats s Hertogenbosoh terug Haar toon was niet te s Hertogeuboschmaar te Tilburg geboren Zgne moeder gaf hem eene goede opToeding en goede acholen en zond hem naar de sang en muziekschool opgericht door eene maatschappij onder den directeur den heer Fallé Hg maakte zoowel in de zang ala op de viool groote vorderingen Later ging bij uit eigen beweging in dienat bg de infanterie en daarna ala korporaal bij de grenadiera i In den Haag aloot hg zich ala liefhebber aan bij de Vereeniging Diligentia en trok daar iedera opmerkzaamheid door zgne muzikale kennia en achoone krachtige tenor stem Bij eene uitvoering in tegenwoordigheid van Z M Koning Willem II trok hg ala aolo eanger ook a Koninga aandacht Z M ontbood hem in in zijne loge en vroeg bem of hij zich voorbereidde tot den officierarang Hij antwoordde dat hg weinig luat gevoelde voor het militaire leven liever in burgerlijke betrekking zou overgaan en wel zgne studie zou willen maken als arrondieaemenisijker der maten ea gewichten Op last vau Z M werd hg daarop van het regimen t grenadiers nit den Haag als korporaal naar Delft gedetacheerd om de leaaen aan de academie tol opleiding van ingenieura aldaar te volgen AWorena deze aiudie ten einde te hebbeo gebracht werd bij op zgn Tertoek en door luaachenkomst van Z M den Koning benoemd lot ontvanger bg de rgks belastingen Ëenigeo Igd later werd hij oontrolenr te Groningen en daarna in die betrekking overgeplaatst naar Amsterdam Door zgne groote bekwaamheid werd de heer Bloem verTolgens aangesteld als referendaris bg het Departement Tan iianciëri en eindelgk benoemd tot rgkedireoteur der belastingen Toen dete betrekking werd opgehtTen keerde de heer Bloem als hoofdambtenaar naar het Ministerie Tan financiën terug f Te Groningen huwde hij controleur zijnde met eene dame die niet de dochter van een directeu der belastingen was maar eene Westindisobe waes die ten haiz Tan dendircoteur te Groningen woonde De Pioneer Mail herat een verhaal dat voor een schrgVer die de kracht Tan een litrryat Aimard of Verue bezit eene welkt me bijdrage voor een romaotiaoh verhaal is In de North Caohar heuvelen in Assam vindt een iuapcclie in verband met aan te leggen apoorwegwerken plaats en onder de vele moeielgkhedm waarmede men te worstelen heeft neemt een aantal Koninga tijgere Tan de grootatenoorl die hel diatriol onveilig maken eene voorname plaala in Ëenige weken geleden waa de tweede ingenieur de heer Lodder in den vroegen morgenatoud met een negental manachappen aan het werk toen eenaklapa een tgger toeaoelde een der Goork at bg de keel greep en onmiddelgk met den oogelukkigen verdween üe heer Lodder die alechta met een bgl gewapend waa maakte dadelgk jacht op het ondier drie der mannen trokken met hem mede en het apoor volgende dal door bloed en lappen van de kleederen ran het alachtoffer geteekend werd rolgde men hel dier zoo na op de hielen dat het ten alotte zgn prooi loeliet Hel lijk werd op een draagbaar vali bamboe door de jagers medegevoerd Ieder Engt lacb sportsman zegt het blad maakt tegenwoordig jacht op tggera maar er tnllan alechta weinigen gevonden worden die gelgk de Lodder een Koningatgger aohternaloopeo en hem tgn prooi ontnemen Buiienlandscb Uverzkhi In het Ëogelsche Hoogerhuia werd door Minister van Buiteolandsche Zaken GVanvilie mededeeling gedaatk ran de roorloopige schikking met Rusland de stand der zaak wordt daardoor iets dnidelgker alleen bet Peudjeh incidmt wordt onderworpen aan de soheidsrechterlgke uitspraak altgd wat Grauville er natuuflgk niet bijgevoegde in dien vorm dat voor Busland het stuitende ia weggenomen en het niet meer geldt het al of niet goedkeuren van Komaroffs houding de zaak ia over gebracht op Iheoreliaoh gebied het verband tuaachen de roorloopige overeenkomat van 17 Maart en het gebeurde op 30 Maart De hoofdquaeatie de Afghaanaofae grenaregeling wordt teratond in behandeling genomen of liever daar men het in beginael eena is overgegaan tot de vaststelling der grenzen Dit geschiedt te Londen met kaarten in Azië in de werkelijkheid De Fall Mall die haar berichten krijgt van den Ruaaischen speoialen gevolmachtigde en dus op de hoogte kan zijn verzekert dat Engeland de door Busland voorgestelde Ign aanneemt Afghaniatan staat Fendjeh aan Rusland af terwijl hel in ruil daarvoor Zulfikar krggt dat door de Bussen ontruimd wordt Men houdt tich in Engeland dan ook zoo vaat orertuigd dat de rrede definitief rerzekerd is dat de schikking met Rusland reeds een politieke twiatappel is geworden De conservatieven niet minder big dan de liberalen dat het vrede bigft willen uil de schikking tooreel mogelijk munt slaan en het Ministerie bestoken Zg beweren dal Engeland e euvoudig tegenover Rusland heeft gecapituleerd en het Kabinet ter verantwoording moet worden geroepen Waaricbgulijk is die voorstelling juist maar er zgn nog niet genoeg gegevens om het te bewijzen Gladtone is een viorzichtig man en heeft zorg gedragen dat de vorm van zijn handelwijze correct is parlementair zal er dan ook niet veel aan te doen zijn en eigeolgk willen de conservatieven ook niets ongedaan maken oppositie behoOït nu eenmaal iu zulke gevallen in hel parlementair toumooi Daags voor het hervatten van de werkzaamheden van hel Eransche parlement hield de heer Ribot afgevaardigde van het departement Fas de Calaia en een der hoofden van de partij der gematigdrepublikeinen te Saint Pol voor zgn kieiers een zeer belangrijke rede welke groolen indruk maakte om baren inhoud zoowel als om de persooulgkheid ran den invloedrijkeo volksvertegenwoordiger eu om het door hem gekozen tijdstip lot Kei verkondigen van zgne besobouwingan Hg deed een beroep op de oooserTaiieven en rerklaarde dat hunne medewerking hem onmisbaar schgnt roor hel heil der repnbliek De rede ran den beer Ribot is aan te merken als een manifest waarin een rrldlocbt ran de gematigden tegen de andere republlkeinsohe fraclien wordt aangekondigd Hg wil een eerlgke proef nemen mei een nieuwe politiek de republiek Ie maken en te bestendigen tonder dn republikeinen In de Belgische Kamer is de volgende brief rooritelezen ran den Koning gericht aan den Ministerraad fDe Kamers hebbeo door de aanneming mat bijna algemeene stemmen ran de haar aangeboden resolutie getoond niet alleen orertuigd te zijn ran mgn roornemen om den internationalen arbeid in Afrika te berorderen maar tevens rati m n innig verlangen om hel tand te dienen tgn rgkdom te rermeerderen en aan zijn nanm in de wereld grooteren luister te verschaffen Ik rerzoek o de Kamers in mgn naam dank te betuigen voor het bewgs van bgzonder vertrouwen dat zij mg gegeven hebben en ook voor uielran de rerzekering van mgn oprechte erkentelgkheid te aanvaarden De finanoiëele wereld te Berlgn ia in gespannen rerwachtiiig wat er in den Rgksdag van de beurs belasting zal komen Bismarck heeft verklaard dat de Regeering veracbilleude iKZWaren had tegen het ontwerp en dit aanmerkelgk diende gewgzigd tewordeo De Dnitsohe Rijksdag is voortdurend zoo aobaars bezet dat aan een zitting na Finkateren niet kan worden gedacht Dwong de behandeling van het nieuwe toltarief de belanghebbeuden niet om op hun post ie zijn dan zou het nog erger zgn De linkerzijde heeft telfs nog hoop bg de derde lezing ran het toltarief enkele verboogiiigen ten ral te brengen daar de meerderheid bg de tweede leting zeer gering was De Rgksdog maakte een begin i el de tweede leting van tef wetsontwerp betreffende de vergoeding van suikerbelastiüg volgens t welk de bonificatie mei een jaar dus tot 1 Aug 1886 veriengd tou worden Daarop waa een amendement der rechlertgde voorgesteld strekkende tot maohligiog ran den Bondsraad om de suikerbelastingcredieten uit hel oampagnejaar 1884 85 met drie maanden te rertengen tegen 4 pCl rente door den oredielueiher over tie uitgestelde aom Ie betalen Het centrum verklaarde tich roor dat omendement maar von de liukertgde werd daartegen aaaugevoerd dat hel de Duitsche suikerfabrikonlen buiten staat verklaarde om hun verbintenissen na te komen en de sociaal democraten deden opmerken dat hel niet aanging Rgkeraiddelen Ie gebruiken roor een industrie die door eigen schuld en door de ontvangst van te hooge nltvoerpremiën in aood gekomen was De Begeeriiig begunstigde het amendement en het zal vermoedelijk worden aangenomen evenals het wetsontwerp tiflf De liberale coalitie beeft bg de verkiezing voor den gemeenteraad te Madrid de legenparig de minis terieelen geslagen In negen van de tien arrondissementen zijn hare candidaten met groote meerderheid gekozen Onder dezen behooren CMtelar Sagasta Morel la Vego de Armgo Martos Figuerola en Piy Margall Ia vele aanzienlgke plaatsen hebben de rerkiezingen tot dentelfden gnnstigen uitslag roor de liberale oppoaitie geleid LIJST run brieren ent geadreaseerd aan onbekenden N H Lena Amaterdam Mevr van Dgk Wed Janaen Millingen E Rijaema Nieuwerkerk Mej M Schouten Rotterdam A Lnbach Welargp Van het hulpkantoor WADDINGSVEEN Haldje Burger Stolwijk De Directeur van het Foatkantoor SIMONS GEVONDEN en aan het bureau ran Politie gede C oneerd een ladder een tweep een gonden slskettiog twee loeren met geëmailleerd medaillon waarin portret en baar een lederen aigarenkoker met gonden sluiting KEXMSGEi lIMG Oproeping in Activiteit van Milioien Verlofgangers der Lichtingen van 1882 en 1883 De BITRGËMËESTER ran Gouda brengt ter kennis vau belanghebbenden dat in 1885 iu werkelgke dienat worden opgeroepen de hieronder aangeduide MilicienVerlofgaogers te weten ff tl zae 3de H ff 4de H 0 Sde tf ff 6de If ff ff It 7 de 8tte INFANTERIE Lichting 1882 die van hel Regiment Grenadiera en Jogera int late Regiment Infanterie 1 3 J ƒ s I 1 V LD ARTILLERI B laofeting 1882 die van het late Begimeut Veld Artillerie Ie 2e Se 4e 5e en 6e Battery rati 20 Aaguslua lot 28 September die ran bel late Regiment Veld Artillerie Ie Treio coRipagnie rifu 10 Juli tot 13 Auguatoa die Tan het late Regiment Veld Artillerie 2e Trein compagnie ran 17 Augusitu tot 19 September die ran bet 2e Regiment Veld Artillerie Ie 2e 3e 4e 6e en 6e Batlerg ran 20 Aaguatut tot 23 September die ran bet 2e Regiment Veld Artillerie Ie Tnln compagnia ran 10 Juli tot 13 Anguatua die ran het 2e Regiment Veldartillerie 2e Trein compagnie ran 17 Anguatua tot 19 September die ranhet Se Regiment Veld Artillerie Ie 2e Se 4e 6e en 8de Balterg ran 20 Auguatus tot 23 September die ran het 3e Regiment Veld Artillerie Ie Trein ijpmpagnie rau 10 Juli lot 18 Auguatoa die ran bet Sde Regiment Veld Artillarie 2e Trein oompagnie ran 17 Augnttua loi 19 September KORPS RIJDENDE ARTILLERIE Lichting 1882v die ran het Korps Rgdende Atlillerie ran 10 Auguatus tot 23 September KORPS PONTONNIERS Lichtiug 1882 jlje ran het Korps Pontonniera van 3 Angoalna tot 5 September VESTIN ARTILLER1E Lichting 1883 die vau het late Regiment VeaiingTArtillerie 6e Compagnie van 6 Mei tot 8 Juui die van bet late Regiment Vesting Artillerie Ie eu 2e Compagnie van 12 Mei tot 15 Juui die van het 1ste Regiment Vesting Artillerie 9e Couipaj uie vau 5 Juui tot 9 Juli die van bet late Kegiment Vealing Artillerie 4e en Se Compagnie ran 2 Juni tot 13 Juli die vau bet late Regiment Vetling rtillerie 7e Compagnie run 14 Juli lot 17 Auguatus die ran het late Regiment Vesling Ar iillerie 3e en 5e Compagnie van 11 Anguslus tot 14 September die van het 1ste Regiment Vesting Artillerie 10e Compagnie vau 14 Augustus tot 17 September die van bet 2e Regiment Vesting Artillerie Ie en 4e Compagnie van 6 Mei tot 8 Juni die vau het 2e Regimeijt Vestiug Ariillerie 7e Compagnie vun 2 Juni tot 6 Juli die van bet 2e Regiment Vesting Artillerie 6e Compagnie van 7 Juli tot 10 Augustus die rau het 2e Regiment Vesting Artillerie 2e Se 5e 3e en 9e Compagnie van 11 Augustus toi 14 September die riD het 2e Regiment Vetting Artillerie 10e Compagnie ran 15 September tot 19 October die ran het 3de Regiment Vesting Artillerie 8is en 9e Compagnie ran 5 Mei tol 8 Juni die Tan het 3e Regiment Vesting Artillerie 2e en 8e Compagnie ran 12 Mei tot 15 Juni die rau het Sa Regiment Vettiog Artillerie Ie en 6e Compagnie ran 9 Juni lot 13 Juli die ran het Se Regiment Vesting Artillerie 7e Compagnie rau 7 Juli tot 10 Augustus die ran het 3a Regiment Vesting Artillerie 4e en 6e Compagnie ran 11 Augnstna tot 14 September die ran het Se Raiment Vesting Artillerie 10e Compagnie ran 16 September tot 19 Ooiober die Tan het 4e Regiment Vesting Artillerie 9e Compagnie ran 6 Mei tol 8 Juni die van het 4e Regiment Vesting Artillerie 5e Compagnie van 16 Mei tot 19 Juni die van het 4e Reginent Vesting Artillerie 8e Compagnie van 2 Juni tot 6 Juli die ran hel 4e Regiment Vesting Artillerie Se Compagnie ran 16 Juni tot 20 Juli die ran het 4e Regiment Vesting Artillerie 2e en 7e Compagnie ran 7 Jnti lot 10 Augustus die van hel 4e Regiment Veating Arlillerie Ie Compagnie van 28 juli tot 31 Augustas die ran het 4e Regiment Veslibg Ariillerie 4e en 6e Compagnie ran 11 Anguslus tol 14 September die ran het 4e Regiment Vesting Artillerie 10e Compagnie ran 15 September tot 19 October KORPS GENIETROEPEN die ran de lichting 1882 ran 19 September tol 11 September die ran de lichting 1888 ran 6 Juli lot 8 Augustus HOSPITAAL SOLDATEN die Tan de 1ste 2de en 3de Compagnie der lichting 1882 van 12 Augustus tot 15 September De miliciens der lichting van 1882 ran de Regimenten der Veld Artillerie die daarbij in dit jaar Tan het wapen der Cavalerie werden overgeplaatst wtyde n rau de oproeping in werkelgken dienat uitgetonderd De bedoelde Miliciena worden miladien gelaat hun Verlofpas niterlgk 6 dagen vóór den dag hunner opkomat onder de wapenen ter Gemeente Secretarie te bezorgen en worden roorla herinnerd aan hunne Terplichting dal tg zich roorzien ran al de roor werpen ran kleeding en nitruating door hen bg hau rertrek met groot rerlof medegenomen róór des namiddaga 4 uur bg faun korpsen moeten berinden Gouda den 6 Mei 188l De Burgemeealer roornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN MARKTBEBICHTKM Gouda 7 Mei 1886 De rredellevende berichten brachten eenige kalmte in den graanhandel evenwel hgnt eerste kwaliteit tarwe en rogge eene meer dnurtame rerhooging ran prgs te hebben ondergaan alihana tarwe in goede Zeeuwsohe soort was niet beneden ƒ 8 Ie koop en werd in puike k aliteit tot 8 60 betaald Rogge met weinig handel 6 i f 6 60 Gerst als roreo 6 S6 i 6 eu Cheralier Gerst tot 6 80 Haver ƒ 4 f 4 60 ligte daarbeneden Mais platte 6 20 a ƒ 6 30 ronde ƒ 6 k f 6 20 Erwten en boonen tonder handel De veemarkt met goeden aanvoer handel in eerste qualiteit ieta vlugger interessante soorten traag Ie verkoopen vette varkens 23 a 26 et Varkens voor Londen 19 it 80 ets magere varkens en biggen vlug biggen f 0 90 4 1 60 er week schapen 20 i ƒ 28 lammeren 7 a lO per stuk Aangevoerd 76 partgen kaas Eerste tiwaliteit ƒ 17 i ƒ 18 60 tweede kwaliteit ƒ 14 a 16 Noordbollaudsche ƒ 18 24 handel matig Goeboter 1 10 Weibuter ƒ 0 80 a ƒ 0 90 31 buisrr van J A 6 P de Jong de Bijn tiargrerlUlcen Stand Moordrecht GEBOREN Geertje ouder A Oudgk en i van der Vaart Jobannea ouden H Moleodgk en A Veute Jacoba oudera A Rupke en N Veerman OVKRLBUEN L ran Herk 14 m GËHUWU 0 de Jong te Ooudorak en J Rook Stolwijk GEBOREN Leeodert onders P van den Henrei en M Stlgter OVERLKDEN A Boogaerdt 6 m ONUERTROUWO J ten Kaie en A Kroon Haastrecht GEBORKN Gerrigje naden F Boer en C van £ rk VliSt OVERLEDEN P Kistelgn 65 j Reeuwijk GEBOREN Geertje ouden W Bonnik en i Boere 25 JAaiGE van onze geliefde Ouders G DE MAN en C VAN BUUREN GoMda 9 Mei 1885 Hunne dankbare Kinderen ADVERTENTIEN Voorspoedig bevallen van een Zoon A HOBNES Oouda 7 Mei 1885 geb Veeweij Voor de vele blgken van belangstelling ondervonden bfl gelegenheid van onze 25JA RIüE ECHTVEREEiNIGING betuigen wfl onzen harteljjken dank 1 ARTS Gouda 7 Mei 1885 C ARTS Jakse Voor de vele blijken van belangstelling die ik gedurende de ziekte en het overlgden van mijn geliefden Echtgenoot heb ondervonden betuig ik ook namens mgne Kinderen mijnen weigemeenden dank Ook betuig ik openlijk dank aan den WelEd ZeerGel Heer Dr E J KUHNE voor dJ uitstekende behandeling die mijn Echtgenoot gedurende z ne ziekte van hem heeft ondervonden Wed A L VAM OUE Gouda 7 Mei 1885 van iktrwEii Voor de vele bewgzen van deelnemingontvangen bij het overlijden van onzen geliefden Echtgenoot en Vader HENDRIK GERRITSEN betuigen vry onzen hartelgken dank Wed C GERBITSENHebuan de Gboot Gouda 7 Mei 1885 en Zoon nnljl ni1 RADIKALE GENEZINO deaverkiezend wordt DuEjlJIiljila overeengekomen voor een bepaalde pr i8 belaatbaar na genezing Daai toe zijn 20 kamen ter beachikklng der palienten gesteld H AEKSEGERS Heclmeeater ai breuken Geoenplaats 36 te Antwëbpbk kunn en dadelijk werk bekomen bg M KETEL Turfmarkt Eene bekwame NAAISTER wenscht eenig Naaiwerk aan huis belovende eene spoedige en soliede bediening Adres onder No 1132 aan het Bureau dezet Courant TAN DASTS e s H A G E zal van af 9 tot 20 Mei NIET te consulteeren zijn ROETMA SCHEFFKRS Co SCHIEDAM Vereeniging van Gistiabrikanten Bekroond met de Zilveren Medaille op de We reld TentnonsteJling Amsterdam 1883 LEVEREN UITSLUITEND ZIJIVEEE JEUEVEEGIST in alle hoeveelheden tot de laagste prezen