Goudsche Courant, vrijdag 8 mei 1885

1885 N 3233 ZoBdftg 10 Nei Eïï iiiiT m iiiiimii Opg ericht in den Jare 1807 te Amsterdam KAPITAAL EEN mUJOEN GDLDElf volgefouroeerd Directenr Jhr Hr C HARTSM Jbsz Tweede Directeur Hr J P PORTIEUK Kantoor Regnliersdwarsstraat bg het Koningsplein X 12 DOORLOOPENDE en TIJDELIJKE Kapitaal Verzekeringen WEDUWEN en WEEZEN PENSIOENEN MET OP ZONDER HERVERZEKERING van BETAALDE PREMIEN OP STORTINGEN DADELIJK INGAANDE en UITGESTELDE LIJpENTEN 6E1R4AL4GË T DË HEER T DRAIJERJE S 6RAVENHAGE BILL1T01TR4AT 2 Correspondenten in de Provincie Zuid Holland Te Gouda de Heer W J Fortuin Droogleever Brielle Heeren de Kauter Veegens Delft Heeren van R n van Veen en Co Dordrecht Heer H Vriesendorp Ooedereede Heer A van Schouwen Notaris Gorinchem Heeren 0 de Ggselaar Co Gravenhage Heer P J Landrg Leiden Heeren Lezwgn Eigeman Rotterdam Jan van der Hoop Zoon Schiedam P Loopu t Co Vlaardingen Heer Paulus Kikkert Woerden G Groeneveld GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken tegen Bg akte den 5 MEI 1885 ten orerstasn Tan den Notaris G C FORTUUN DROOGLEEVER te Oouda verleden is door de ondergeteekenden HENDRIK SCHOUTEN en CORNELIS ADRIANÜS SCHOUTEN Kooplieden beiden wonende te Gouda eene Vennootschap aangegaan onder de Firma C A SCHOUTEN betrekkelijk den handel in KAAS en hetgeen verder met gemeenschappel k overleg zal worden goedgevonden Welke Vennootschap zal ingaan 15 MEI 1885 en is aangegaan voor eenen onbepaalden tgd de Vennooten zallen het recht hebben de Vennootschap ten allen tgde te doen eindigen mits elkander zes maanden te voren waarschuwende De Vennooten zgn beiden tot de teekening der Firma in zaken hannen handel betreffende gerechtigd doch zallen voor de Vennootschap geene geldleeuingen mogen doen noch zich als borg mogen verbinden tot welke handelingen de bizondere handleekening van de beide Vennooten wordt vereischt H SCHOUTEN C A SCHOUTEN fflli fflfiïlifil l te Uitvoering lösp op DINSDAG 12 MEI 1885 des avonds ten 7 nre ProjTomma Padlüs Oratorium v Mendelssohn Directeur de Heer S van Milligbn Groote Repetitie op Maandag 11 Mei 7 uur Zie verder het Programma £ ÖpenTjare Verkooping ten overstaan van den Notaris G C FORTUUN DEOOGLEEVEE van een grooten INBOEDEL bestaande in goed onderhouden staande en draagbare MEÜBELEN als CHIFPONNIÈRES SECRETAIRES LADETAFELS GLAZENKAST PENANTen WASCHTAPELS KASTEN TAFELS STOELEN SPIEGELS Houten en IJzeren een en twee persoons LEDIKANTEN goed gevulde BEDDEN en BEDDEGOED LINNENen TAFELGOED KLEEDEREN VLOERKLEEDEN en KARPETTEN KACHELS en FORNUIZEN KINDERWAGENS eene partü BOEKEN en MUZIEK Voorts eene groote partg POTTENBAKKERSVORMEN en GEREEDSCHAPPEN op Dinsdag 12 Nel 1885 J n volgenden dag rgens te 9 uren aan het Lokaal Wgk K No 255 aan de Peperstraat te Gouda De goederen zgn te zien Maandag 11 Mei des morgens van 9 tot 12 en des namiddags aa 2 tot 5 uren NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP de Goudsclie Machinefabriek te GOUDA gemeene Vergadering DONDERDAG 21 MEI des namiddags te 2 uren ten kantore der Vennootschap Vest O 580 te Gouda Snelpersdink van A Bkinewan te Goada an den handel Dezer dagen verscheen de 3e druk van het Algfemeen Adresboek van NEDERLAN D Prijs ƒ 8 Algemeene Naamlgst van beroepen en bedrjjven uit alle gemeenten Hoofdzakel k naar oflSciëele gegevens bewerkt Alom verkrijg baar In een klein gezin VRAAGT men Augustus of later m TWESDE MEID Brieven franco onder No 1133 of zich in persoon te vervoegen bjj den Uitgever dezer Courant FUIEE HEEOOm ELFT franco met inbegrip van verpakking en vracht door NüDBttLAND per verreken postpakket a ƒ 1 per stuk P DE JONG Dz Ammerstol De Firma C NEDERVBEN BoekhandelarenBoekbinders te e Bosch beveelt hare gunstig bekende beleefdelijk aan Agenten voor Gouda en Omstreken de Heeren A KOK Co Boekhandelaren te Gouda b ll M Modellen ter bezichtiging zgn gesteld en nadere informatien in te winnen De ondergeteekende heeft de eer zgne geachte Clientèle mede te deelen dat hy van af heden zgne BLEEKERIJ heeft verplaatst naar de Karnenieiksloot R No 288 bg de Boelekade Tevens bericht hg dat hij zich thans wct derom mpt het WASSCHEN en MANGELENvan eenige nieuwe Waaschen kan belasten tegen civiele pr gs Zich beleefdelgk aanbevelende verblgve UEd Dw Dienaar J VAN LEEUWEN Kleederbleekerg Karnemelksloot b d Boelekade R No 288 ke i i$gevi g omtrent bet Gaarderboek DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Rijnland lettende op het bepaalde in artikel 155 laatste alinea van het Reglement voor dit Hoogheemraadschap brengen ter kennisse van belanghebbenden dat het gaarderboek voor het loopende jaar van den 6en tot den 21en Mei aanstaande dagelgks de Zondagen uitgesloten van 10 tot 1 ure tër Secretarie van Rijnland te Leiden ter inzage zal liggen benevens uittreksels daarvan op de Gemeente Secretariën van de hoofdplaatsen der districten en voor zooveel de Haarlemmermeerpolder aangaat in de gebouwen van de stoomgemaalwerktuigeu de Cruquius de Lynden en deLeeghwater en zulks ten einde de ingelanden in de gelegenheid te stellen hunne bedenkingen daartegen in te brengen wordende zg daarbg tevens uitgenoodigd die bedenkingen binnen acht dagen na de ter visie ligging en dus vóór den 29en Mei schriftelgk en met de noodige bewgestukken gestaafd aan de Ver eenigde Vergadering in te zenden Êm SP S TOEVALLEN VALLENDE ZIEKTE KRAMP ZENÜWLIJDEN worden in korten ttjd genexen zélf verouderde kwalen Men kan zich persoonlijk vervoegen en ook per brief VELE ATTESTEN van Personen door mg genezen liggen ter inzage SPREEKUREN van 11 tot 3 uur des MAANDAGS en VRIJDAGS Spuistraat n 59 D NaHLER Amsterdam Op een goede stand wordt tegen primo Augustus a s ter uitoefening eener nette zaak TE HUUR GEVRAAGD een ï I met TUIN Adres met franco brieven onder No 1131 aan het Bureau dezer Courant Dr Cbantomelanns OOGEI WATER versterkt herstelt en behoudt het geaicht van allen wier oogen door ingespannen bezigheden beginnen te verzwakken Prgs per flacon met gebruiksaanwgzing 60 cent Verkrggbaar in de onderstaande depots Wed N Sanders Leiden W Ligthelm Voorburg A Bos Berkel Wed Uosman Goudft A F91S Zevenhuizen Wed G iJJIliHielmua Woerd BINNENLAND GOUDA 9 Mei 1885 Beden middag werd in de Sociëteit Oae Oesocgen alhier aanbeateed het verboawen der So cieteiteLokalen Ingetckrereu werd door Fh Verbruggen Waddinifeen voor ƒ 86863 W de Jong W Oouda oor 30817 L aa Doret Gouda foor ƒ S9675 j C J C Hoogendjjk Gonda Toor ƒ 27970 C P W Desiing Gouda Toor ƒ 27927 KI Hollander Gonda oor Ï7074 W BokboTen Gouda voor ƒ 26886 H J Nederhorst Gouda oor f 26343 J de Jong Wt Gouda voor ƒ 26679 P A Burghout Goada joor 26B00 en Wed F van Beers Bottu Uni oor 24983 7S Trqdag 15 Mei a heeft in de aooieteit Ons Genoegen eene vergadering plaats van de Afd Gonda ran het N O G BehaUe eenige hnishondelijke taken tijn 3 onderwerpen aan de orde nl De onderwijzer kan tqae leerlingen eigenlijk weinig leeren hg kan niet reel meer doen dan den weg wgien foor verdere stadie Het Proia en Hoe was de maatschappelijke toettand van Frankrijk onder Lodewyk XIV en zijne opvolgen et betrekking tot de revolutie respectiereiyk jg te leiden door de HH Wil ers Dr Terpstra Herman de Groot De roorjaarsvergadering an da onderwijzers in het arrondissement Gouda zal Zaterdag 16 Mei in de Sociëteit Ons Genoegen gehouden warden De heer Schriek zal spreken o er Verfolg op de handwerken en de heer Hagen o er het leerplan en de werkelykheid Aan het Bijk zgn ter plaatsing in het Ethnographisch Museum te Leiden ten geschenke gegeven door den heer F M Schelling te Gouda de volgende voorwerpen uit Opper Egypte afkomstig uit de nalatenschap an wglen diens zoon den heer A J Schelling orerieden te Alexandrié 1 kom van geel hoorn gedraaid 2 Een paar geelkoperen armspaogen met ornament in den orm ran drie parallel loopende snoeren 3 Zilveren ringerring versierd met bolvormige erherenheden 4 Een oorhanger bestaande uit een van blauwe en bruine koralen gerormden driehoek aan koperen haak Aan den onderkant zijn rier koperen muntjes door middel van korte koperen kettinkjes berestigd 5 Een oorhanger beltaande uit een liaak ran geelkoperdraad waarvan ryf spiraalrormig gedraaide koi rdraadjes afhangen op wier ondereinden telkens een roods rolrormige koraal geschoren is Door den Minister ran Biuneolandsche zaken is aan den schenker den dank der Begeerigg betuigd Gisterenmorgen ten 7 ure is op de Vest alhier een herige brand nitgebroken in de braoderg ran de firma wed rau Kranenborg en Zoon die in weerwil ran spoedige hulp d R brandweer weldra po toenam dat het pand nagenoeg geheel is uitgebrand Belendende gebouwen bieren gelukkig behouden Alles was tegen brandsohade verzekerd Door den raad der gemeente Krimpen aan den IJsel is met algemeene stemmen besloten het door den Min ran B Z aangeboden Bgkssubsidie ran 6000 in de kosten van stichting eener nieuwe school niet te aanvaarden Het totaal bedrag der kosten ran schoolbouw met inbegrip van het noodige schoolameublement is geraamd op 24 256 zoodat na aftrek der gewone retgoediug 80 o OK P raiaa f 12 000 ten lasie der reeds met sohulden beladen gemeente zou big ren Een 19 jarig jongmeusoh van deftige familie beëedigd klerk bg den rijks nntvaoger te Alphen a d Hgn op eene jaarwedde van ƒ 300 stond Donderdag oor de arrondissements rechtbank te s Hage terecht egens misbruik ran rertrouwen ten nadeele van tijnen chef roornoemden ambtenaar der belastingen De oneerlgkheden ran den klerk bestonden hierin dat hy die het vertrouwen genoot om bij afwezigheid van den ontvanger de gelden der belastingbetalenden te ontvangen en oor kwgting te teekenen an September tot 16 April jl de ont augen belutiogpenningen geheel of gedeelteliük erduisterde Langs dien weg had deze beambte zich een bedrag an 800 toegeëigend hetwelk in jeugdige loszinnigheid aan uitgaan en koffiebuialoopen werd zoek gemaakt Volmondig beleed hg schuldi haar vnu openhartig op rekening stellende ran zijq onweerstaanbare zucht naar uitgaan De eiaoh van den subst oAoier van justitie mr Pape loidde éin jaar celstraf en 12 50 baete Aanstaande Maandag zal de rechtbank vonnis w ijzen Het huwelijk van Prinses Hendrik zooala men deze sympathieke vorstin in Kederlsnd nog gaarne noemt is Woensdag in het paleis harer ouders voltrokken In alle stilte zoo zeide men zou de plechtigheid geschieden en werkelijk droeg zij ook een geheel ander karakter dan toen Prins Hendrik Prinses Marie ran Pruisen naar Nederland zou roeren maar desniettemin is er een pracht bij tentoongespreid gelgk dat bg het trouwen ran eene dochter uit dit rorstenhui s behoort Het gaosche paleis rooral de groote hofzaal en de daaraan grenzende galeryeu waren fee telijk getooid Nadat des oormiddaga het burgerlijk huwelijk was gesloten bad te halftwee ia de Ahnentaid de kerkelijke inzegening plaata De oude ridderzaal was in een kapel herschapen t Mnziekkorps van hst roode regiment Zieten hoiaren waarian prins Frederik Karel de ader der bruid chef is blies een room lied toen de stoet door de galerij de Ahnensatl Voorop gingen jagers en j termeesters en dan de hofmaarschalk graaf Canitz onmiddelijk op het bruidspaar rolgden Keizer Wilhelm met de moeder der bruid daarna prins Frederik Karel met de Kroonprinses de Kroonprin met de groothertogin ran Baden andere rorstelljke personen en een hoogadelijk gerolg Prinaes Hendrik was gekleed in rooiaklearigen atlas getooid met Iheerozen Om bet hoofd had zij behalre een diadeem een krass ran theerozen Prins Albert ran Saksen Altenburg was in huzarenuniform Nadat de gemeente het koraalgezang Jezus ga ons roor op de lerensbaan had getongen riel het domkoor in Kom Heilige Oeeati en errul de harten Uwer geloorigen en ontsteek ia hen het Tuur uwer goddelijke liefde Hierop hield de opper hofprediker dr Kogel eene korte rede naar aanleiding ran de Bijbelwoorden Verblgdt o in de hope zijt lankmoedig in de beproering volhardt in het gebed Op de toespraak olgde een gebed de ringen werden gewisseld en de geestelijke zegend het hnwelgk in Prinses Hendrik was zeer ontroerd Beeds onder het naar de kapel gaan bleef zg hare aandoening niet dan met moeite meester en bg de wisseling der ringen beefde zg zoozeei dat men een oogenblik moest wachten om haar tot kalmte te doen komen Gelukkig dat het domkoor met een Heilig heilig heilig en vervolgens de gemeente met een gezang iu iel Toen de kerkelgke plechtigheid was afgeloopen had de Prinses gelegenheid onder de vele gelukwensoben die zij ontving ook rersoheidene bigken ran verknochtheid en belangstelling uit Nederiand op te merkeu Deze zullen haar die het gaarne hoorde dat zg zich in d jaren ran haar aan geink niet rgk oponthoud in Nederland reel liefde en vriendschap had erworren ongetwijfeld aangenaam zgn geweest Aan het gala diner dat rolgde namen honderd personen deel ook de Keizer Terstond daarop rerliel Prins Albert met zgnegade Berlijn Aiiut k Een kastelein te Beuzel die terens eene kruideniersaffaire heeft welke onmiddelgk met het dranklokaal in verbinding stond achtte zich erpliohi volgens de oorscbrifieA der drankwet in zgfi dranklokaal zoodanige verandering te brengen dat er geene gemeenschap met de andere affaire kon plaats inden De dear an het bedoelde lokaal werd daarom dichtgespijkerd Maar uu ontdekte onze snuggere waard dat het dranklokaal niet aan zijne roeping kon beantwoorden daar er geene gelegenheid was om het binnen te treden Op welke wgze ton bg nu de gasten binnen kunnen krggen Fluks komt eene gedachte bij hem op en ran de gedachte tot de daad orergaande nam bg een der buitenmuren uit en zette een ladder tegen den muur Daar langs ziet men nu de stamgasten rreemdelingen kastelein en huisgenooteo op en afklimmen de één om zgn glaasje te rerorberen de ander om te tappen Zooals men weet heeft dezer dagen de Fransebe regeering aan de bekende Louise Michel kwijtschelding ran het orerige harer gerangenisatraf rerleend Thans heeft zij aan den minister ran binnenlandsche taken een brief geschreren waarin zg rerklaart dat zij de haar toegedachte gratie ran de hand wijst Zij Toegt er bg dat zg een maatregel van goedertierenheid slechts dan kan aannemen als die toegepast wordt op alle staatkundige eroordeelden zonder onderscheid Deze weigering an de bittere Louise wordt door den bekenden Albert Milaud op de olgende wgze gepersifleerd Hg laat den Min AUain Targé haar per dearwaardersexploit haar gratie aankondigen waarin Louise op straffe an 16 maanden gerangenisschap en 1800 frs schaderergoeding aan Gréry wordt gesommeerd onmiddelijk Saint Lare te erlaten Als dat niet hielp gelaste de minister dat men de dear au haar cel open late de wacht erwijdere en de ge angene geen eten of drinken g e Ook dit helpt niet want Louise kluift op haar handen en geeft zich naaldenprikken 019 haar bloed te drinken Daarop worden eenige honderden ratten in haar cel gebracht en men dwingt Louise MithrirtlWTBB Wagners Nibelongen te booren oorlezen Maar Louise erroert zich niet Ten slotte ten einde raad beslait men de ge angenis af te breken Toen Louise de muren zag allen en alleen met baar bed was te midden van het puin op den fanburg SaintDenis besloot zij te bigven waar zij was Na erloor de Min bet geduld en liet eenige gendarmes komen Tot aller groote verbazing scheen Louise zich te bezinnen Zij stond op greep twee gendarmes bij den arm en klampte zich daaraan ast Ik laat hen niet meer los sprak zg Ik ben nog steeds gerangen alleen is myn gerangenis ambulant Zoo staan de zaken thans lionise sleept de gendarmes overal met zieh roort en men zegt zelfs dat zg ze naar NieuwCaledonië denkt mee te nemen Tot poldersohout ran Zuidhoek gemeente BergAmbacht is herkozen de beer P Verhoog aldaar Tot predikant bij de Ned Herr gemeente te Berg Ambacht is beroepen Ds J Bolkestein te Gerkesklooster De band tusschen rolk en leger rormt het onderwerp an een artikel in het Mei nommer an de Vragen de Tydi De schrijrer de 1 luitenant D Z Hoogkamer gaat daarin de oorzaken na ran de impopulariteit an het leger in Nederland Wg laten een overzicht van het artikel bier olgen boewei wg de juistheid an zijn uitgangspunt betwisten want personen die met geringschatting spreken van den Nederlandschen soldaat behooren in onzen tgd lot de uitzonderingen De heer Hoogkamer is met volle overtuiging oor afschaffing an de plaats er anging Van de bijna 2500 rempla9anten en nnmmenerwisselaars die jaariijks op een contingent an 10 400 mannen 1 het leger binnendringen kan men geen reredelenden invloed erwachieu Tot verheffing vooral ran het lager kader moeten even zoovele jonge mannen uit beschaafde kringen in e gelederen plaats nemen Dan zal dit een gana k ander beeld rertooneu dan het thans te zien geeft Met de militaire ZQde van het raagstuk is de finauoieele nauw vérifrant Voert men den persoonlijken dienstplicht in dan kan bet beroepskader worden verminderd Behalve Duitschland en België heeft Nederland bet besla kader in vredestijd en toch zal het in oorlogstijd I