Goudsche Courant, woensdag 13 mei 1885

Umm Id taputeiv GOEDIJirSTOFPElT en BEHAÏÏGEESAETIEELEU de JONG Behanger 1885 Woensdag 13 lUel N 3234 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad èoor Gouda en Omstreken Gouwe C No 200 TACR Sf ÜRM s Hage Hof Stoomververij en Chemische Wasscherij AS A mi n voor alle soorten van KLEEDINGSTOKKEN GORDIJNEN TAFELKLEEDBN BEDDEKENS LINTEN VEEREN enz Billpe Prezen Spoedige aflevering Prösoouranten en Stalen ook van de nieuwste Kleuren te verkregen bfl den fleer J 6REUEEL Hoogstraat A 124 te Gouda ADVBRTBNTIÊN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Ad verten tien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN kan geschieden tot éöa uur des namiddags van den dag der uitgave ZLIVERE FRANSCHE IJNEN De bekende BORDEAUX ft ƒ 27 per 48 Flesschen met accijns franco huis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en half ankers belegen verkr gbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken aün proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eeng Depot van Wellen s Bootekamp Elixter Vrije Paardenmarkt TE BODEGRAVEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Bodegraven brengen ter kennia van belangfaebbenden dat Shier voortaan jaarlijka twee vrije Paardenmarkten zullen worden gehouden nl op den laataten DINSDAG in MEI en den 2den DINSDAG in OCTOBER en dat mitsdien de eerste alsnu invalt op Dinsdag 26 Mei 1885 Met het oog op de zeer gunstige ligging der Gemeente aan den Rijn tusschen Leiden Gouda en Utrecht met welke gemeenten zjj in directe verbinding staat door trein en boot of tram worden alle eigenaars of bruikers van Paarden en voorts allen die bij den Paajfdenhandel belang hebben uitgenoodigd dien dag met hunne Paarden de markt te komen bezoeken £ r bestaat bü het Marktplein ruime gelegenheid zoowel voor het stallen als voor het monsteten der Paarden Bodegraven den 1 Mei 1885 Burgemeester en Wethouders voornoemd W LOTSIJ BnroemeesUr BIKELENBOOM Secretarü G van LEEUWEN Groeneweg L 20 te Gouda heeft de eer te Inrichten dat hg zjjne WAQENMAHEBU GEOPEND heeft weshalve hg zich in ieders gnnst aanbeveelt onder belofte van soiled werk te zullen leveren D HOOGEI BOOIU Magazijn van Onderkleeding FLANEL ƒ 0 35 Oogje en Blokje SERVET KATOEN ƒ 0 16 HALF LINNEN 0 22Vs HEEL LINNEN O 30 per el Stukjes KEPER en AMERSFOORT 20 els van af 3 50 Handwasscheni en Eleekerij te Ouderkerk a d IJssel De ondergeteekende beveelt zich aan tot het WASSCHEN van GOi DEREN enz a VAN HOLST Openbare Verpachting VAN BUITËKGRONDËI De ONTVANGER der Registratie en Domeinen te Gouda zal op DONDERDAG den 21 MEI 1885 des voormiddags ten elf ure in het Hotel de Zalm op de Groote Markt aldaar bij inschrgving voor den tgd van twintig jaren verpachten De Oppervlakte gelegen in de Noord van Krimpen of Bakkerskil ter weerszijden van den dam in twee perceelen en in massa b billetten breeder omschreven Aanw zing op het terrein op den 16en dezer des voprmiddags ten half twee ure Inlichtingen bjj voornoemden Ontvanger eu den Opziener der Domeinen te Dordrecht Voorwaarden en perceelsbeschrijving te lezen by de Ontvangers te Gouda Sliedrecht Dordrecht en IJttelmonde Vietfic COGNAC fine Champ perfl 2 Vienx COGNAC per Liter ƒ 1 80 1 50 Gewone COGNAC per 1 50 1 20 bö SLOTEMAKEB Co Gouda J H KIEBÊRT Photograaf MARKT A 156 Bericht dat zjjn ATELIER dagelps geopend is van 9 tot 5 uur tot het vervaardigen van zeer fijne Portretten in hooldruk vergrootingen naar de laatste vinding alsmede oogenblikkelijke opname van Kinder Portfetten Door groote drukte des ZONDAGS gelieve vooral vroegtijdig te komen EAU UEI17EILLEO Dit wonderbaarlijk Haarkleurmiddel maakj de haren door zijn vettigheid zacht en glanzend en hergeeft hef zyn natunrlpen kleur weder Het is uitsluitend en alleen verkrjjgbaar a ƒ 1 00 per flacon bg Louis P WELTER Westhaven Ï93 T Cfo dewaagen en Zonen a OTJID A MARKT naast DU WAAG verstrekken gelden op efEecten voor bedragen onder 1000 il i s jaars daarboven tot den prolongatiekoers volgens Amsterdamsche benrsvoorwaarden nemen gelden a deposito tegen onderpand in russ fondsen S j J i belasten zich met het koopen en verkoopen van effecten tegen eenprovi8ie ook voor loten van Vg 7 voor fondsen boven de 30 Z Vu onder 30 wisselen conpous boven de Amsterdamsche beursnoteeriug zonder aftrek van provisie als pr Oostenr coup 0 05 pr roebel 0 01 pr frslOO 0 20 dollar 0 01 Inkasseeren zonder kosten wissels z g handel spapier op Amsterdam en Rotterdam In een klein gezin VRAAGT men tegen Augustus of later vafi i WT w v if EN TWEEDE MEID Brieven franco onder No 1133 of zich in persoon te vervoegen bg den Uitgever dezer Courant Heden te verkrijgen WORTELTJES BLOEMKOOL SNIJBOONEN KOMKOMMERS AARDBEZIÊN en KASTDRÜIVEN NIEU WE MALTHA AARDAPPELEN a 32 per Kilo J GERRITSEN Ondergeteekende beveelt zich minzaam aan voor de LEVERING van Gjmnastiek Toestellen VLAGGEN ZONSCHERMEN en WASCHZAKKËN van Vlaamsch Linnen zeer bestand tegen water TAKELTOUWEN met Blokken BKAISFUIT SLANQEN in 22 verschillende wgdten Tevens verhuurder van DEKKLEEDEN J IJPEL All TzN GOUDA WESTHAVEN B 143 TA fDABXS te s H A G E zal van af 9 tot 20 Mei NIETte consulteeren zijh HOLIjANDSCH KAAS en B0TËRKLEUR8ËL VAN J van Creuns te Haarlem Dit fabrikaat munt vooral door Zuiverheid van Kleur en Samenstelling boven alle andere soorten uit Daar er miaachien soorten worden aangetroffen die sterker van kleur zjjn wordt dit fabrikaat bijzonder aanbevolen aan hen die muiverheid en duurzaamheid hunner producten stellen boven de weinige stuivers die zg dopr sterker kleurstoffen te gebruiken zouden besparen Hoofddepót voor Rotterdam en Omstreken bij C DE HAAN in de Prinsenstraat te Gouda bg H G HOEFHAMER te Oudewater by 3 VAU LIEFLAND enz enz Op eenige plaatsen kunnen op aanvrage nog depots gevestigd worden Snelpersdrnk van A Beinkman te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 De inzending van advertentlën Uithoofde van den Hemelvaartsdag wordt de volgende courant een dag vroeger uitgegeven Advertentlën voor dat nommer worden spoedig ingewacht BINNENLAND GOUDA 12 Mei 1886 Bg de te Arnhem ftehouden acte examens ii als onderwyier gedaagd de beer C F Schloter uit Goodn Op bet S8ale Nederlasdach Landboiaboudkundig Gongrea dat fan 9 12 Jnni e k bier ter stede cal worden gehouden zullen worden behandeld de rolgende VRAAGPUNTEN EERSTf AFB E t I we LANDBOUW Maakt het plan roorgealeld door den heer Jules an Haaaelt te Kampen omtrent de ontginning Tan heidegronden loo hoog als laag aanspraak op ondersteuning van het Congres Zoo ja kan bet Congres iets doen om dat te beforderen Is bet in de tegenwoordige omstandigheden van den gedrukten toestand vanden landbouw door lage korenprijien en concurrentie met den Amerikaanschen landbouw rtadzaam om heide tot bouwland te ontginnen Is het wenschelgk een vennoolechep in betleven te roepen lot het ontginnen van de landgronden in Nederland met toepassing van bet stelsel GoffardP Naar aanleiding deier drie vraagpunten werd op het 37 e Congres te Amersfoort aan eene Commissie bestaande mt de heeren Mr W H de Beaufort Mr C J Siokesz prof dr A Mager W G Boele en £ J Viiringa opgedragen een onderzoek in te stellen omtrent de wensohelgkbeid der oprichting eener venndótsohap als bedoeld wordt i Welke middelen zgn aan te wenden tegen de liekte in de uien die o a in de omstreken van Ootmarsom waar dit gewas oen hoofd verbouw uitmaakt veel schade te weeg brengt P B Welke invloed is van de oprichting der zuivelfabrieken te verwachten ook met betrekking tot de veebouderg voornamelijk tol de veefokkerij f 6 Sedert ettelgke jaren ia er in ons hiiid eene sterke reactie ingetreden tegen het Sborthorn vee j berust deze op goede gr nden m a w is het eene uitgemaakte aa k dat overal vaar men van de kruising is teruggekomen het iiilandsche vee de voorkeur verjlient boven het gekruist Shorthorn Of is misschien de reaolie onlstaaii ten gevolge van verkeerde resuUalen verkregen door bel gebruik an minder deugdelijke fokdieren en door gemis aan een goed doordacht stelsel bg de kruising P v M leiden door den heer L Broekema te mingen 7 Naast de centrifuges van Lefeldt Laval en Petersen vindt thans ook die van Nielsen Petersen Dfensoh fabrikaat in ons land ingang Is deze toestel gemakkelgk in t gebruik is de verhouding tusschen room en afgeroomde melk met juistheid te regelen en zgn er ook gegevens voorbanden over solidileit trekkracht en uitroomingsvermogen P SI Wat kan er gedaan wordm om onder de landbouwers meer kennis te verspreiden omtrept de rationeele teelt van verschillende wilgsoorten voor mandenteen welke groote voordeelen afwerpt P Wat kan er gedaan worden om de kweeking van boenders eenden ganzen eni ouder de Nederlandsche laudlieden aan te moedigen en te bevorderen en dezdve op meer welensohappelgke en ratipneele wijze in te ricbleo opdat zg evenals in Frankrijk Italië en Oosienrgk een bron van volkswelvaart worde In te leiden van wege hel Bestuur der Xed Vereenigiog van Vogelliefbebbers Orois Zgn bier te lande reedi uitkomsten verkregen bg bet vetmesten van kalveren met afgeroomde zoete melk Waarin bestaan d voordeelen van dete wgze van vetmesten Zie o a Landb Verslag over 1878 II biz 112 Wat heeft het oogeboorade rundvee voorbij hel gehoornde Is het wenj helgk dal men liob tn Nederland meer loelegge op het aanfokken van ongehoord rundvee In te leiden door den heer U Knook te NienwVoBsemeer 12 De graslanden in Znid Holland bestaan groolendeels nil laag veen en worden naar wijmeenen in den regel bemest met slootiarde en stalmest Is deze bemesting doelmatig of zon eene tussobentijdsche bemesting mei mergel slib kalk mussels en sommige kuastmeslstoffen niet wenscheIjjker zgn In te leiden door den beer 6 Beinderi te Wageningen 13 Welk der buitenlandsohe varkenaraasen bet Po landChina het Groote Yorkshire of bel Linooicshireras verdient de voorkeur voor de Nederlandache marjit Is de vorming va een Nederlaudsch PolandChina Varkens Stamboek gewenachl Kunnen door kruising mei buitenlandsohe mannelijke dieren voldoende resultaten van verbetering verkregen worden of is de invoer van vroawelgke volbloed dieren DoodzakelgkP U Welke rvaring is in ons land opgedaan bjj de voedering fan rundvee onder dan één jaar met katoen aardnoteu en palmkoeken P In te leiden door den heer H D S Hasselman te Zoele 16 Een feit is het dat Deensche boter wekelijks op de Londensche markt hooger prgzen opbrengt dau Friesche en andere Ned natuurboler Wal moet er geschieden om in dezen voor ons land schadelijken toestand verbetering Ie brengen P In te leiden door den heer Jules van Hasselt te Kampen 16 Zgn er oorzaken aan te wg zen welke verklaren waarom in 1884 de kaas over bet algemeenvan mindere kwaliteit was dan zjj anders isP TWEEDE AFDEELIIVG VOLKöHUISHOUDKUNUE NATTJUR ♦ KUNDE enz Zullen de jongelui die te Wagsningen hunne opleiding hebben genoten op bun vaderlgk erf teruggekeerd de zuinigheid waar ze aldaar aanmoeten geirennen nim minachten P Zullen zij niet te veel verfijnd zijn om dagelijks met gewone werklui om te gaan en gewoon landwerk te verrichten P Welke resuUalen geven de op vele plaatsen gelipuden landbouw lezingenP Wat zal in de naaste toekomst de invloed zijn die de graannilvoer van Amerika uitoefent op den Nederlaudschen landbouw Plantenziekten en schadelgke dieren veroorzaken zoo in Nederland als in Indië jaarlgks millioenen schade aan land en tuinbouw ooften houtteelt Het practitch e Amerika om slechts dit land la noemen heeft bigkens hel verslag over den landbouw 1882 ingezien dat men rich niet moet bepalen tol de zuiver wetenschappigke studie dier verschgnselen maar op niigebreide schaal wordt daar van regeeringswege door deskundigen onderzoek gedaan naar de middelen die bedoelde kwalen voorkomen of beteugelen kunnen Hel wordt van groot belang geacht dat in Nederland op bescheiden in Indië op meer uitgebreide schaal dit voorbeeld gevolgd wordt Welke slappen kunnen door bet Congres gedaan worden om dit te bereiken Welke resnhaten zyn te vervaohteu vaU bnpkniinnr op de zandgronden in Nederland Zoude hel niet wenachelgk zgn ter bevordering der bopleeh associalien op te richten evenals dit geschiedt voor andere gewassen bijv in Brunswijk voor aspersie rn bloemkool P In te leiden door den heer mr J H Schober te Putten 23 Hoe kan bet berhalingsonderwgs ten plattenlande dienstbaar worden gemaakt aan het onderwijs in den landbouw en hoe dient dit onderwgs te worden geregeld P In te leiden door den heer P Heidema Sr te Westernieland 24 De bijeenkomst van afgevaardigden der verschillende landbouwmaatschappijen tgdeps het 37elandhnishoudkundig Congres te Amersfoort heeft ten gevolge gehad dat besloten is tol oprichting van eenblijvend comité dal zich ten doel stelt de belangen van den landbouw in bel algemeen te bevorderen In vele opzichten mag hel wenschelgk geacht worden dal er samenwerking is tusschen dit oomité en het ued landh Congrea Men vraagt daarom Blaat het Comité in eenige betrekking tot het Congrea Zoo neen wal zou dan gedaan kunnen worden om tot zoodanige samenwerking Ie geraken In te leiden door den heer G Reindera te Wageningen 25 Wor4t het oprichten van Zuwelêeiolen voor de wetenschappelijke vorming van tui lelbereiders onmisbaar geacht P In Ie leiden door den heer Jules van Hasselt Ie Kampen 2 Op welke wijze kan door het rp speciaal in bet belang van den landbouw het aanleggen van trnmignen worden bevorderd tonder dat de staal daardoor geldelgk nadeel lijdt In te leiden door den heer A J C Daamec te Tilburg EERSTE en TWEEDE a4 DEELIKG CECOHBIKEERD STAATHUISHOUDKUNDE en ALGEMEE NE ONDERWERPEN In welke gevallen zal het op te richten pensioenfonds voor werklieden ook voor landboiiwera bruikbaar zijn P Wat leert de ondervinding omirenl de betaling der graanrechten P Komen deze ten laste