Goudsche Courant, woensdag 13 mei 1885

dtt Terbiaikm of woeden zq efenals de scbeepsfM hl geleden door de buitenUoduhe Toortbrengcrs Tan ket koren P 39 Z n beaohermende reehten op den inToer Tan Itndbonwproducten aene noodzakelqkheid geworden oowel in het belang fan den Ne lerlandachen landbouw als in hel belang Tan den Nederlandachen Staat P In te leid door den heer C M van Vessem te Rotterdam Algemeene Bepalingen en Mededeeliagen Voor het lidmaataohap ran het coogrea wordt f 8 S0 betaald waarToor de leden een peraoneel diploma en op sohriflelgkeaaorraag vóór 1 Angnitas 1886 later een exemplaar vau het renlag ontraogea De bewyten Tan lidmaaltchap tyo soowcl voor keeren als voor dames Terkrygbaar bg den peoningmeeaier den heer J Post Tan der Burg ie Gouda die te na ontraugst Tan een postwissel a 2 56 ook aan elders wonenden franco verzendt De leden hebben het recht de algemeene en afdeelingsrcrgadeiingen bg te wonen zg hebben Tiijen toegang tot de tentoonstelliug en tot alle feestclgkhedeo die Tan wege het congres gegeten worden Oelegenheid tot deMuame in het waarborgfonds beataat mede bg den penningmeester den heer i Post Tan der Burg te Gouda Ben aandeel in waarborgfonds dienende om eeu onverhoopt te kort Ie dekken is groot ƒ 10 Lgsten van deelneming aan den rgtoer of vaartocht op Zaterdag en voor het diner op Vrgdag zullen tot Donderdag 11 Juui 12 uur ter onderteekaning liggen De deelneming aan de gewone congrestafels op Dinsdag 9 Woensdag 10 en Donderdag 11 Juni in het hotel de Zalm wordt telkens des namiddags te 12 uur van dezelfde dagen gesloten Bij de Nederlandaohe Spoorweg Maatschappijen zijn tappen gedaan ten einde gunstige bepalingen te verkrijgen Toor de bezoekers van het congres en voor de inzenders op de Tentoonstelling Het resultaat daarvan zal nader worden bekend gemaakt Reeds nu kau worden medegedeeld dat de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen aan de deelnemers tan het Congres op vertoon van het Bewijs van Lidmaatschap Speciale Retourtaarte in baar binnenverkeer tot aan de overgaogsstathns geldig tan 8 tot en met 13 Juni a s tegen betaling der enkele reuvracit zal verstrekken Voor huisvesting meldde men zich c q aan bij de heertn M Jager H J Peters of A tan Veen leden van het Congres bestuur De Arrondinements Reobtbank tii4LHage heeft gisteren den klerk van den Rijksontvanfer te Alphen abusief werd vroeger gemeld Aatlanderveen die zich aan tnisbruik Tan tenronwen heeft schuldig gemaakt tot i celstraf veroordeeld en eeu boeteTan 50 Aan het Bandehhlad wordt door een Haagsch oorrespondent geschreven Ben ik omtrent de voornemeua van den Minister van Financiën wel ingelicht dan zullen waarschijnlijk worden gehandhaafd de voorstellen thans bij de Kamer aanhangig tot verhooging van het recht tan overgang op efftcten bij oterlgden terder het gewij jffd en wellicht nog Ie wijzigen ontwerp omtrent de tendering der artt 24U 242 en 247 der Gemeentewet wanibg dan niet onwaarschgnlijk de belasting op spoorwegkaarijes zal worden gevoegd Bg deze omwerpen zal bet voorloopig wel blijten Hel hoofdcomité vkn het liefdewerk yOnd papier heeft een circulaire verspreid waarin gemeld wordt dat den 24n Febr jl de gelden over de jaren 1883 4 tot een bedrag vnn 4000 door den bisschop van Haarlem aan den Paus zgn aangeboden Sinds de oprichting Tan het liefdewerk is het belangrijk bedrag van ƒ 21 000 als netto opbrengst Tan het verzamelde oud papier den Paus aangeboden JD Maatschappij De Katholieke lUuttratie kapitaal ƒ 860 000 maakte over 1884 een bruto winst van ƒ 88 700 netto ƒ 10 200 in 1883 ƒ 7268 en keert ƒ 80 per aandeel als ditidend uit Vrijdagavond kort i66t hel vertrek van den sneltrein van 10 tt 36 van Dordrecht naar Rotterdam waa de lampenist op een personen rijtnig geklommen om het licht ontsteken toen het sein tot afrijden werd I gegeven zoodat de man in doodelijken angst de re s boven op den i en moest medemakeu lot Ufa der ttuaphensiationl waaraan per telegraaf kennis was J even den Ireiu te doen stoppen Thomas Stevens een Noord A Merikaan heeft indenijd het plan opgeval om èt tocht rondom de wereld te doen geieten op een tweewie er Bij bet an heeft hg hel niet gelaten li anl in 63 dagen heeft hij den tfaUnd van San Fnneisoo in Californië waar hg zich in den zadel heeft gezet tot Boston aan de ooatkusl Tan Amerika afgelegd Op 9 April is hij aldaar aan boord gegaan met beatemming naar LiTerpool waar hij in t begin dezer maand zijn toebt hoopt te hertalten op d n Tasten bodem ten einde binoen weinige dagen Dorer Ie bereiken Met een klein zetje in vergelijking Tan den sprong over den Atlantischen Oceaan gaat het te Dover het Engelsche kanaal over en voort snelt hg in razende Taart den grooten weg op naar Parijs Frankrijk Duiischland Oostenrijk en Hongarije liggen weldra achter den rug de Donau streken zijn binnen weinig tijds doorsneden en zoo staat hij spoedig voor de Hooge Poort van den Heersober over de geloovigen Na een kortstondige rust wipt h over den Hellespont snelt door Klein Azië voor zooverre de gebaande wegen strekken met wat langzamer gang reist hg naar de grenzen van Perzië en bereikt hg eindelijk Teheran de hoofdstad van den Sjah bij wieu hij hoopt te oterwiuteren In het aanstaande toorjaar hervatte met nieuwe lust en kracht zgn tocht door het hart van het grootste werelddeel dat onze aardbol bezit De kararaanwegen volgende houdt hij zich voorhands verzekerd dat dit moeilijkste gedeelte zijoer ondernemingen Voor hem geen struikelblok zal bigken te zijn Uij rekent er op dat de Chiueezen door het bezoeken der iulernutionale teutoonstellingen in Europa zoo Tertrouwd zijn geworden met onze westersche zeden en gebruiken dal zijn iwrewieler huu geen vrees meer zal inboezemen Rijdt hij eenmaal de laudpoort van Canton binnen dau heeft hij zijn moeilijken maar oiiviuchtbaren reis met glans ten einde gebracht San Francisco de plaats van waar hij is uitgegaan wenkt hem reeds toe aan de overzijde tan den breeden plas en per stoomschip zul weldra het laatste gedeelte der reis om de aarde op recht behaaglijke w jze door hem worden afgelegd Eenige jaren geleden zoo schrijft men toen de daling der graanprijzen begon en de landbouw met ondergang bedreigd werd hoorde men algemeen maak van bouwland weiland Het bleek echter voor de boeien wegens de daaraan verbonden kosten een onmogelijkheid Thans is ook deze tak van nijverheid aan het kwUnen het vette vee is goedkoop boter eu kaas zijn belangrijk in prijs gedaald terwijl bet magere vee duur is Het gevolg daarvan is dat bet veel in prijs is gedaald en voor versoheidea stukken uiel eens huurders zijn te vinden De Madridsche bladen zijn vol bijzonderheden over de dezer dagen reeds gemtlde inentingsproeven als voorbehoedmiddel legen de aboleia door een jeugdig man dr Jacine Ferran genomen die hoewel pas 33 jaar oud zich reedg zekere beroemdheid heeft verworven door de truchten zijner onvermoeide studiën Hg heeft daarbij bevonden dat de kammabacillus van dr Kooh met chemische mengsels welke den dierlijken gal en het meuschelijk maagsap nabij Itomen wordt behandeld verscheiden phasen van ontwikkeling doorloopt eu zoo kwam hij tot de ontdekking ook van de eeuToudigste kiemen waarin dr Ferran de eigenlijke kweekers en Terspreiders der cholera ziet De proeien met inenting met den bacillus in het onderste deel der beide armen zijn uitstekend geslaagd Er ontstaan dan ziekteversohijuselett die 24 uren aanhouden en daarna langzamerhand wijken en na 48 uren geheel hebben opgehouden In geen enkel getal is iemand door deze herhaalde inentingen gestorven Dr Ferran heeft deze proeven op zich op andere artsen en op velen die hem hun rertronwen schonken uitgevoerd eu stelt zich van zijn systeem hetzelfde voor als van de koepokinenting De Academie voor Geneeakvnde te Madrid heeft doof eene oommissie de zaak daan onderzoeken en lieh zeer gunstig over dr Ferran s pogingen uitgelaten Loop der bevolking Zeer is de aandacht ge vestigd op den loop der bevolking iu Frankrijk vooral sinds het ministerie van landbouw te dier zake een hoogst belangrijke statistiek heeft openbaar gemaakt Uit die statistiek blijkt dat bet toenemen der bevolking in Frankrijk meer en meer afneemt Wordt hiertegen geen geneesmiddel aangewend dan zal men tot een ataiionairen toestand en weldra lot vermindering komen Deze toestand is voor Frankrgks belangen zeer nadeelig Volgens de cijfers van het Ministerie van koophandel had Frankrijk in 1806 29 107 425 inwoners en in 1881 37 676 018 De gemiddelde jaarlijksche vermeerdering was 38 op de 10 000 inwoners in de eerste jaren en gedurende het laatste tienjarig tgdperk daalde dit cijfer tot 26 op de 10 000 Vergelijken wij deze cijfers met die van andere landen dan vinden wij beiangigke terachillen Zoo ia in Engeland de jaarlgksche vermeerdering 130 op de 10 000 in Duitsohland 100 in Italia 75 in Spanje 70 in Amerika 300 op 10 000 Voor de verdubbeling der bevolking van Frankrijk zonden een en zeventig jaren noodig wezen terwjjl de bevolking Tan Duiischland in Tijfiig jaren verdubbeldis en die van Amerika in dertig jaren Terwijl io NewYork de bevolking in het begin dezer eeuw 600 000 bedroeg gaal zij thans de 1 600 000 inwoners te boven Fert bode De jonge Vereeniging welke zich ten doel stelt de velerlei knoeierijen in den boterhaodel tegen te gaan krijgt onterwaoht naar ons uit hel Nituwt blijkt eeu zeer te waardeeren steun Zooals men weet zg n de vertalschingen tan boter met margarine zeer moeielijk aan te Iconen vooral indien de hoeveelheid margarine blijft beneden die van de boter welke in bet mengsel is verwerkt Naar wij meenen werd door prof Maijer uit Wageningen een toestel uitgedncht ter opspoiing van margarine in vertaltchte boters en werd hem voor zijne vinding de zilveren medaille uitgereikt door de jury der landbonwtentoonstelling niettegenstaande met dezen toestel vermenging van boter met margarine vrij onvolkomen werd gcconslateerd of bepaald 16 a 20 g margarine in de boter kon er noode mede worden aangetoond en bij hoogere percentage bleef altijd eene ruime speling iu de schatting van het margarinegehalte Het aantooBen van vervalsohing is sedert eenige dagen langs een geheel nieuwen weg bereikt Dr Rabat te Versailles deed in de zitting van 10 April der Soeiélé d Encouragement de mededeeling dal hij eene eigenschap van de kristallen vaste vetzuren had ontdekt tot nu toe onbekend Die kristallen nooit voorkomende in naiuurboter vervaardixd uit gekarnden room werken depolariseerend op het licht en wel te sterker naarmate zij tot eru vaster vetsoori behooren en meer natuurkundige eigenschappen te ingewikkeld om hier te bespreken In banden van een deskundige kost het nu slechts enkele minuten om met bchnlp van die ontdekking uit te maken of men te doen heeft met zuivere oatunrboter of met een vertalschiiig door margarineboter of een ander rel Eenmaal die weg geopend zijnde zal het zeker niet lang duren of da boterhandeloar eu waarschijn lijk ook de verbruiker krijgt een eenvoudig werktuigje in handen een soort ran kijkertje of microscoop waarmede in een oogwenk etentueele vervalschiogen warden gezien Een bewoner Tan Graz heeft gedurende de jongste aardbevingen in Oostenrijk zeer belangrijke waarnemingen gedaan over de houding die huisdieren bij dergelgke gelegenheid aannemen Hij schrijft aan een Duilsch blad het volgende Ik heb een hond en eene kal Een bekqud feit ia bet dat dieren vulcanische bewegingen eerder bespeuren dan menschen maar men is zelden in de gelegenheid dit nauwkeurig waarteuemen Mijne beide dieren zijn zeer goed opgeleid eu zijn aan orde en regelmaat gewoon t geen ik vooraf duidelgk moet doen uitkomen Die beide dieren die ik toen tij jong waren aan elkander gewende zijn door innige vriendschap verbonden daar de hond die zich vroeger ter ruste begeeft uiel kan inslapen waaneer de kat niet in zijne nabijheid is gaan zij beiden geregtld des avonds ten negen uur zamen in hun mand liggen Om middernacht geeft de kat het verlangen te kennen om buiten te worden gelaten t geen geschiedt en zg komt dan des morgens te zes uur terug In den afgeloopeu nacht gingen de dieren echter niet slapen maar werden hoe langer hoe onrustiger eu na eenigen tijd kwam ik tot hel vermoeden dat eene aardbeving in aantocht waa De kat wilde geheel in afwijking van t geen geiFoonlijk geschiedde tdór den bestemden tijd naar buiten maar met opzet gal ik aan dit verlangen geen gehoor Het dier dat anders zeer goedaardig ie werd wild en sprong minttms dertig maal tegen de deur en ook tegen mg op maar zonder mü leed te doen en miauwde op hartverscheureude wijze De hond liep jankende en huilende in het vertrek op en neder Te halllien uur klemde de kat zich aan de deur vast en onmiddellgk daarop hoorde ik minatena zeven rommelingen die met korte tussohenpoozen op elkander volgden en die waarschijnlijk ook door anderen tullen gehoord zijn De dieren bleten on rustig en angstig en ik hield ze gevangen OdLhslf een echter nadat en wel in het bijzonder in de eooharder streek de aardschokken hadden plaats geVabdeo moest ik de kat haar trgheid geven zij is tot nog toe tien uur voormiddags nog niet teruggekeerd Den bond gelukte het mg tot bedaren te brengen maar het dier bleef nog geruimen tgd onmatig en beverig Naar gemeld wordt beginnen de groote pijnbosscben von Michigan Wisconsiii enz in N Amerika teeken Tan uitputting te toonen Ar ivas in des Staten een tekort aau opbrengst van ongeveer 690 millioen Toet hont De gemiddelde opbrengst tso 1ste qualiteit hout ia ran 12 pet tien jaar geleden gedaald tot 2 pel verleden jaar bewijs leverende hoe snel de voorraad welke naar den molen getoerd wordt afneemt Het gehalte der blokken is bij lange na niet zoo goed als rroeger en in bet algemeen nemen alle houtaooneu iu Amerika sterk in hoereelheid af Waar het hout blijft in dal land kan men o a eenigszins nagaan uit het verbruik ten beboete van de spoorwegen Ieder jaar worden 60 033 waggons gemaakt en voor ieder rijtuig is 3000 tt hout noodig makende s jaars 150 006 000 vt hout De liggera voor 121 122 mglen spoor a 2600 voet per mijl eischea 1 036 377 000 voet plankmaat ieder jaar Dit is een vierde van hetgeen de zaagmolena in het westen en een twaalfde deel vau wat al de molens in de Nereenigde Staten afleteren Niet te rekenen bewaarplaatsen afsluitingen bokken toor t vee het benoodigde voor den scheepseo huizenbouw enz enz Vele houlhandelareu die in vroeger jaren alleen de keur uit de bosiohen haalden en de boomen van minderen rang den vlammen ten prooi lieten zagen nii hun boomen bij den wortel af Aan alles komt een eind zelfs aan de reuzenwoudeu iu Amerika Het is zeker merkwaardig dat verreweg het grootste gedeelte der artikelen welke Znid Afrika niltoert als sieraden voor de vrouwen worden ge betigd Het geheele bedrag tan den jaarlijkschen nittoer tan daar klimt tot 7 60O OUO p st of 90 millioen gulden eu de waarde der diamanten eu struisiederen daaronder begrepen mag op ruim 6 000 000 p st of 60 000 000 gulden worden begroot louter sieraden voor trouwen om zoo te zeggen Éen twintigtal jaren geleden Jererden Indië eu Brazilië den gauaobcn toorraad diamanten welke iu Esropa en Noord Amerika ter markt werden gebracht De waarde dier producten bedroeg toen jaarlijks gemiddeld £ 60 000 of ƒ 600 000 Welk een verbazende veroudering heeft op dit gebied plaats gehad I Alleen iu de omstreken der stad Kimberley in Zuid Afrika wordt het diamaoldelven op zoo groote schaal uitgeoefend dat uitsluitend aan werkioon in en bij de Aiamantmijnen aldaar meer dan een millioen pond sterling of ruim 12 millioen gulden jaarlijks wordt uitbetaald Gedurende de jongstverloopeu vijftien jaren heeft men vandaar toor eeu waarde tan ruim 40 millioen p st of 480 millioen gulden aan diamanten oau de markt gebracht Voegt men daarbij de kosten van t slüpen zetten enz dan mag men reilig aauneroeo dal ter toldoening aan de zucht om zich te tooien mei dit blinkend gesteente tan de kooperi en koopsters een belasting is gebeten ten bedrage ran een goede 100 millioen p st of 1200 millioen galden Dat de eerste diamant aldaar in 1867 werd geronden eu kort daarna door een toetal in banden Tan een kenner geraakte die hem tot zijn waren rang rerhief dat er weiuige maanden later reeds druk naar diamanten in de Vaalritier werd gezocht dat men ran lieverlede met schop en spade aan t delten gin en in hel verloop der jartn kostbare toomwerktuigen is gaan bezigen zoodat thans groote maatschappijen de plaatsen hebben ingenomen der afzonderlijke voor eigen rekening arbeidende diamantzoekers alle dergelgke veranderingen op dit gebied roorgerallen gaan wij met stiltwijgen voorbij oo met een enkelen sprong ons te terplaalaen aan den rand eener mijn en de werkzaamheden gade te slaan zooals die thans geschieden De diamant wordt thans gevonden in een vaste blauwe aardsooit die op een diepte van een SQO tal meter uit den bodem wordt gehaald Doormiddel tan krachtige stoomwerktuigeu wordt die massa aan de oppervlakte gebracht om evenals meat op d u akker in een duan laag op de daartoe bestemde telden te worden uitgebieid welke zich raglen ver in hel zaud niistrekkeu Gedurende eenigen tijd blgfl die blauwe atftdmassa blootgesteld aan den invloed ran weer en wind wordt daarna door middel ran handenarbeid fiju gestooten geharkt en gerold om rertolgd om terrolgena mei hydruuliscbe waohmachines te worden bearbeid Doot middel ran ronddraaiende teren waarop kracbiige waterstralen haar werking uitoefenen worden aarde en tuil ran de daarin aanwezige steeneu rerwijderd en deie Op de sorteertafel uitgebreid Het uitzoeken der diamanten geschiedt door de directeuren der maatschappijen aan welke de mijnen behooren iu eigen persoon Gemiddeld genomen rekent men dat per uur 8 10 steenen worden gevonden aan de sorteertafel daar de prgten aan de mguen thans betaald vroeger 3 p st of 86 g per karaat thans nog slechts 16 tb of 9 g wordt er per dag menigwerf toor een waarde tan 1000 p Bi of I2 00U g tan de sorteertafel gehaald De diamantnijterheid in Zuid Afrika lijdt aan een kwaal die haar tot een tloek is geworden namelijk de diamantendiefstal In troegeren tijd toen ieder voor zich zalf arbeidde was er geen sprab ran diefstal Sedert de groote moatschappgeu zijn opgetreden is dit alles reranderd en er is letterlijk geen enkel oord in den gantchen omrang der werkzaamheden waarbij geen diefstal op groote schaal wordt gepleegd Bij kei doen springen ran de vaste massa in de m nen of bij hei uithakken daarran gebeurt het menigwerf dat diamanten te roorschijn komen en door dezen of genen der mijnwerker in t geheim warden ingepalmd dit zelfde geschiedt door hen die de opgehaalde aardmassa uit de mijnen in de waggons ererstorlen de machinisten der locomotieten de muilezeldrijrers de arbeiders door wie de aangeroerde blauwe anrde orer het reld wordt uitgestort en fijngeslagen zij allen zgn dieren in folio Geen enkele gelegenheid laten zij ongebruikt toorbijgaan om zich op die gemakkelijke wijze litfsl groote steenen toe te eigenen zonder daarom de kleine te tersmaden Zoo nemen zij diamanten bij wijze tan pillen in die zij later wel in handen weten te krijgen iu brood geknede steenen doen zjj hun honden inslikken en door brninie ritisectie balen zij ze uit het arme dier te roorschijn In een woord honderden listen en ronden worden door hel werkvolk te baat genomen om zich wederrechtelijk Ie betoordeelen Van den kant der maatschappijen zijn geen middelen onbeproefd gelalen om het kwaad te fnuiken iljt laat zich begrijpen Er zijn commiasiën werkzaam geweest parlementaire enquêtes zijn gehouden om maatregelen daartegen te beramen en het verknopen tan ruwe diamanten tegen te gaan tenzij o R t bezit zij van een oonceasie maar dit alles heeft niets gebaat Met een onverdroten ijtar een betere zaak waardig steelt men er op los en verkoopt men de geroofde stenen l zij in den Oranje Vrgataat of in de Kaap kolonie waar geen wettelijke bepalingen dergelijken handel tot keden verbieden Onder d vele vooratellen door de eigenaren of directeuren der groote mijnen gedaan tot voorkoming van diefstallen door de arbeiders komt er een voor tan den tolgenden aard ieder werkman tal worden gesloken in een kleed tan ijteren vlechtwerk dan kan hij zijn handen roeren en niets terbergeu of in zijn mond steken t Is niet in praotijk gebracht want men wacht nog op iets beters Intuuchen woekert het kwaad voort tot groote schade tan velen want men berekent dat 1 6 1 6 vau de diamanten aan de Kaap uitgevoerd gestolen waar mag worden genoemd De waaide tan de oattreeii de ri we diamanten schat men jaarlijks op 500 000 p st of 6 millioen gid Elke maaiBchappii tot ontginning van diamantmijnen in Zuid Afrika gevestigd wordt op die wijze gebrandschat maar een der grooiate maatschappijen verliest door dergelijk bedrag ruim 100 000 p st of 12 ton naar onta munt per jaar Uultenlandsch Overzicht De Poll Hall Ottielte verklaart dat het gerucht over nieuwe moeilgkheden tusschen Engeland en Rusland ongegrond is Wel zijn nog sommige punten oubeslitt maar die kunnen langf diplomatieken weg worden vereffend Ook te Berigu blijft de terwachting op het behoud des vredes onverminderd bestaan Naar aanleiding van de berichten over de benoeming van den koning tan Denemarken totscheidsrechter deelt nu de Nat Zeil mede datkoning George noch door Rusland noch door Engeland ia gerraagd om als scheidsreohler op tetreden De Daily NeKt zegt dal hét roornitticht op het behoud des tredes ran geen inrioed ta zijn op de rooratellen der Engelsche regeering waarbg sommige belastingen rerhoogd worden Is de rrede roorg d rerzekerd dan zal op de legeruiigaven iets bespaard maar een groot deel van het buitengewoon krediet gebruikt warden toor de terslerkiug der tloot Mocht er dan nog wat oterblgren dan zal dit lot schulddelgiug aangewend worden Gisteren was in het Lagerkuis in derde lezinghel oorlogscrediet aan de orde eu de conserratieren badden voor die gelegenheid een motie gereed waarbij zg retklaren het orediet Ie weigeren zoolang doorde Regeering geen nadere inlichtingen worden terstrekt De conserratieten hopen t wordt zekergezegd om de moérf der partijgangers aan te turen dal kij de Regeering op de een of andere wijzeeen nederlaag zullen toebrengen in dat geval hebbenzij echter de hulp tan ettelijke liberale stemmennoodig m het is zeer twijfelachtig of die zullenworden jonden by den inwendig eigenlgk algemeeneo afkeer tan een oorlog met Rusland rmoge ook voor de liberalen teel zijn in Gladstone s houding dat men afkeurt maaf daaruit tloeit niettoort dat zij den weg zuilen nen toor de conservatieven die nooit een beholSrlgk program hebben gegeven en geen bepaalden leider hebben die rertronwen inboezemt De recidirlstenwet was Zaterdag weder aan de orde in de Franache Kamer ran Afgeraardigden Het beginsel der wet en de wgze waarop zij toegepast moet worden waren de hoofdpunten ran beraadslaging Hare tegenstanders zooals de heeren Amonroux Perin mgr Freppel en anderen herhaalden hunne bekende bezwaren legen de roordracht eu werdenC krachtig geateund door den heer Lannessan die ze nit een practisch oogpunt bestreed De minister AllaioTargé lerdedigde de wet zoo als zg thans door den Senaat is gewijzigd en bij de hervatting van het debat zal de heer Herbelte namens de Regeering de noodige toelichting geven In laatstgenoemd lichaam zal eeratdaags de wet tot wederiutoering tan den icra m de litte behandeld worden In het rapport der commissie van onderzoek wordt roorgesteld de rreemdeliugen niet mede te rekenen bij hel rasUlellen ran het berolkingscijfer Wordt die wijziging aangenomen dan zal het aantal leden der Kamer twaalf minder zijn dan dal hetwelk bepaald is in de wet zooals de Kamer ze goedkeurde Heden houdt de commissie weder zitting en rermoedelijk zal tg nog eene wijziging in de wet brengen waardoor bet getal afgeraardigden weder met 44 terminderd wordt De regeering beeft taal besloten beide amendementen te bestrijdeu en op de aanneming tan het ontwerp onreranderd zoo als het ran de Kamer outrangen is aan te dringen De Duitsche Rijksdag heeft in derde lezing het wetsontwerp der Beursbelasliog aangenomen eu wel met 214 tegen 41 stemmen Het wetsontwerp heeft daarbij R eenige veranderingen ondergaan ten einde den arbitragehandel niet te bemoeielijken Bismarck had daarop in het bgzonder de aandacht gevestigd eu de voorstanders der wet hopen nu alle bezwaren uit den weg geruimd te hebben die het tot stand komen der wet zonden kannen belemmeren Het zal nu spoedig moeten blijken of de Bondsraad de wel in dezen vorm kan goedkeuren Is dat uiel hel getal en moet de wet in den Rijksdag terugkomen dan zal het rermoedeiyk te laat worden daar de zitting róor Pinksteren gesloten wordt De berichten ran de Köln Zett orer dei nilslag der Spaausche gemeenteraadsrerkiezingen blijken minder juist te zijn geweest Iu de meeste groote steden zou de liberale coalitie gezegetierd hebben en op het platteland de orerwinning aan de conserratieren zijn gebleten Geheel betrouwbare berichten heeft men echter nog niet RE C L A M E De Boogenaamde huismiddeltjOT en hun versohijnen en verdwenen Reeds sedert de oudsteAgden ia het bg de meeale rolkeren gebruikelijk gewlseat zoogenaamde huiamiddeltjeaallgd bij de hand Ie nebben om ze bij plotaeling opkomende ziekteof ongetallen dadelgk te kunnen gebruiken Maar eteuala alle dingen op deze wereld zijn ook deze hnismiddeltjes bestemd om te verschijnen en daarna weder te verdwijnen Al naarmate bij voorbeeld de rroeger zoozeer in het duister liggende wetentchap der geneeakunde meer en meer rordcringen maakte rerdwenen de tallooze Pillen en Drankjes ran den ouden tijd die meest op toerallige wijze uitgetonden waren en maakten plaats toor geneesmiddelen samengesteld op grond ran den rcrbazendeu rooiailgang der wetenschap Bene eerste plaats onder deze nieuwere geneesmiddelen nemen de Zwltsersohe Pillen ran den Apotheker RICH BRANDT in Zij i orden du door de hoogste geneeskundige autoriteiten terecht erkend als eeu aangenaam tekerwekkend en onschadelijk middel tegen rerstoppingen bloedaaandrang naar hoofd en borst duizeligheid lerer eu galoandoeningeo hiemorrhoïdeu enz Er ia bijna geen huis meer waar dit roortrcffelijke geneesmiddel dat terens nog het roordeel heeft zeer goedkoop te zijn de dog met 60 Pillen kost maar 70 Cents en is in elke Apotheek rerkryg BM gssa tafBüg = grtdd heeft Daaioot lijó dan ook de Zwitaersohe PjJ tan den Apotheker Rich Brandt tot een huismialTeF geworden en het ia te rooriien dat zij hel nog lang tullen blijreu Verkrijgbaar te Gouda by den Apotheker 3 M H Zeldenrgk tt 70 Cis de doos üurKerlijken Stand GEBOREN 7 Mei Rachel ouders I Horneman en R Wessel 8 Alida Haria ondeis J J Jaspers ea C J de Does 9 Aatje ooders i J taa Wijk en S vaa der VooreQ Adrians ouders E taa Hattem cd E tan der Spelt Theodoras ouder T Verbiest ea F Braonfj 10 Theodoras Dirk ouders T Broo en J M E SehenïT Bartholomens ouders P Liepelt en A Eijkhoif II Willemina ouders A Nobel en L Joogeneel Maria Jobsnna ouders A tan Es en M J Kersbergen Wilhelmina ouders L Rietveld en W van Ijeeuneu OVERLEDEN 8 Mei B Groeneudsl 1 j II m 9 A M Pessemier h4iisir vso i Zoet ii j U m 10 C A Prince hoisvr tan J B tan Ham 81 j A Smienl 1 j 4 m 11 A Schriel 9 j Moordrecht GEBOREN Marrigte onders W den Outer en J Kas bergen Jan WiUenl wouder8 C Korteaoerer en M Huber f i